Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 454-01-54, внесен от Илия Илиев и група народни представители на 28.11.2014 година.
  На свое заседание, проведено на 25 февруари 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 454-01-54, внесен от н.п. Илия Илиев и група народни представители на 28.11.2014 г.
  От Министерство на вътрешните работи присъстваха Пламена Недялкова, експерт по правни въпроси; Цветомир Панчев, Дирекция „Български документи за самоличност”; Петър Тошков, гл.юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност”, Дирекция „Правно-нормативна дейност”.
  Законопроектът бе представен от народния представител Илия Илиев. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност се предлага създаването на правни норми, които дават възможност да се легализира адресната регистрация на лица, които не притежават постоянен и настоящ адрес, поради обитаването на незаконни сгради и не могат да се легитимират с действителен договор за наем. Тази порочна практика, е създадена с празнотата в Закона за българските лични документи, по отношение регистрацията на тези лица и създава огромни затруднения на държавната администрация и службите за сигурност на МВР. Регистрацията на по 200-300 души на един адрес прави невъзможна комуникацията и идентифицирането на тези лица в случай, че се издирват от държавните органи. Според вносителите този проблем следва да се разреши чрез създаване на картотека от кметовете за тези български граждани, които не отговарят на условията за адресна регистрация и да се водят на временен служебен адрес.
  Представителите на МВР изказаха отрицателно становище по внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Считат, че не е определен смисъла и значението на временния служебен адрес и начина за определянето му. Няма легални дефиниции, което е съществен пропуск в ЗИД на Закона за българските лични документи. Не са ясни критериите за прилагане на процедурата по служебна картотека, и на МВР се вменява функция, която нормативно е в правомощията на ГРАО на МРРБ. От друга страна в личната карта не е предвидена възможност да се изписва информация за временен служебен адрес, както за легитимация, така и за кореспонденция.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Стефан Дедев, Мустафа Карадайъ, Атанас Атанасов , които посочиха, че този законопроект поставя на разглеждане наболели проблеми, които следва да се разрешат чрез по-задълбочен анализ на празнотите в законодателството. Народния представител Атанас Атанасов посочи, че решаването на проблема трябва да се обвърже с промени в Закона за гражданската регистрация, както и да се активизира дейността на кметовете, които имат задължения в тази област. Не на последно място подчерта, че в Закона за устройство на територията следва да се изследва приложението и на института на „търпимост”, отнасящ се до незаконните обекти. Народният представител Атанас Мерджанов предложи да се осъществи изслушване на представители на МРРБ и МВР с оглед цялостно разрешаване на комплекса от проблеми, които се повдигнаха при обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 4 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“ не подкрепи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи , № 454-01-54 внесен от н.п. Илия Илиев и група народни представители на 28.11.2014г. и предлага на Народното събрание да не го приеме на първо гласуване.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума