Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На редовно заседание проведено на 25 март 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет – Георги Кръстев, съветник на министър-председателя; от Министерство на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов; от Националната служба за охрана - Ангел Антонов, началник и от Президентството – ген. Атанас Самандов, секретар по отбрана и сигурност и Петя Тянкова, секретар по правни въпроси.

  Законопроектът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност беше представен от вносителя, народният представител Цветан Цветанов, който изтъкна, че изготвянето на законопроекта е осъществено в рамките на препоръките дадени от Консултативния съвет за национална сигурност на заседанието му през април 2012 г. Предложеният законопроект е рамков и в него е намерена дефиниция на понятието „система за национална сигурност” и са регламентирани структурата, задачите и дейността на тази част от нея, която е пряко свързана със защитата на националната сигурност. Основно и съществено внимание е отделено на Съвета по сигурността като координиращ и консултативен орган към Министерския съвет при осъществяване на управлението на системата за национална сигурност. Предвижда се в законопроекта тясно сътрудничество и взаимодействие с органите на изпълнителната власт, на местното самоуправление, с неправителствени организации, юридически лица и граждани, както и със сродни структури в други държави и международни организации. Предвидено е и осъществяването на парламентарен и граждански контрол върху управлението, разходването на средства, достъп до информация. Средствата за финансиране изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджетите на Министерския съвет и на другите държавни органи, на които се възлагат отговорности.
  Представителите на Министър-председателя, Президента, Министерство на вътрешните работи изразиха подкрепа за законопроекта.
  В разискванията взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Иван Иванов, Красимир Янков, Мустафа Карадайъ. Беше изразено мнение, че законопроектът ясно трябва да отграничи правомощията на Съвета по сигурността към Министерския съвет от правомощията на Консултативния съвет за национална сигурност към Президента. Препоръча се събираната информация да се обобщава и да се създаде по-ясна регламентация за осъществяване на взаимодействие и координация между отделните органи, както и да не се допуска бюрократизиране на дейността на Съвета. Народният представител Атанас Атанасов подчерта, че Консултативния съвет за национална сигурност към Президента e съвещателен орган, създаден на основание чл. 100, ал. 3 от Конституцията, чиято цел е постигане на политическо съгласие и единодействие по приоритетни теми на сигурността и отбраната на страната, докато Съвета по сигурността, предмет на този закон е оперативен орган, чийто функции и задачи произтичат от отговорностите на изпълнителната власт по отношение на националната сигурност, въведени с Конституцията на Република България. Посочи, че е несъмнена потребността от регламентация и приемане на Закон за управление и функциониране на системата на националната сигурност.

  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, без гласове „против” и 3 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, № 554-01-49, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :


  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума