Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от Методи Андреев и група народни представители на 18.12.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 18 март 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от Методи Андреев и група народни представители на 18.12.2014 г. На заседанието присъстваха представили от Министерство на отбраната - Николай Василев,съветник на министъра; от Държавната комисия по сигурността на информацията - Васил Ризов, заместник-председател и Антон Борисов, директор на Дирекция "Правна и международноправна дейност" и от Държавна агенция „Национална сигурност“ - Недялко Недялков, заместник-председател и Таня Каракаш, директор на Дирекция „Правна“.

  Законопроект бе представен от народният представител Методи Андреев, който изтъкна, че с внесеният законопроект се прави опит да се транспонира вече приетата в това Народно събрание политическа тенденция в сектора за национална сигурност, насочена към увеличаване възможностите да се правят проверки, свързани с принадлежност към бившите служби на Народна Република България. Законопроектът препотвърждава евроатлантическата ни интеграция и дава допълнителни възможности да отговорим на изискването за прозрачност и максимална информираност на обществото в България. Съществуващият закон регламентира проверка на хора, които заемат публична длъжност, или публични дейности, като министър-председател, депутати, министри, но това са хора и позиции, за които допълнително се получава достъп до класифицирана информация след заемането на длъжността. А всъщност законът не обхваща тези хора, които по служебно задължение работят с такава, създават, охраняват, комуникират и унищожават.

  От Държавната комисия по сигурността на информацията взе отношение нейният заместник-председател, Васил Ризов. Тяхното становище е базирано на чл. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, а именно, че Държавната комисия по сигурността на информацията е орган по прилагане на политиката по защита на класифицираната информация в Република България. Той подчерта, че до момента няма бележки от партньорските служби, към националният орган по сигурността, какъвто са те, така и от националните органи по сигурността на другите държави по отношение на това, че е издадено разрешение на някое лице и респективно са издадени сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО или, че е пропуснато да се направи такава проверка.

  От Държавна агенция „Национална сигурност“, Недялко Недялков посочи, че са предоставили становище в писмен вид, което се припокрива с становището на Държавната комисия по сигурността на информацията. Също така, маркира и някои допълнителни бележки. По отношение на принадлежността към бившите служби за сигурност е вписано като ограничително условие, от гледна точка сигурността на лицето и надеждността на лицето. Приемането на този ред, при който лицето не е надеждно от гледна точка на сигурността, то получава отказ. Г-н Недялков добави, че е важно и избягване на субективността и най-вече, когато се стигне до съдебно обжалване да има ясни критерии, по които да се извършва. Таня Каракаш, директор на Дирекция „Правна“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ заяви, че от чисто правно-техническа гледна точка въвеждаме съдебен контрол, по изключение, а като цяло запазваме принципа на необжалваемост на отказите и отнеманията на издадени разрешения за достъп до класифицирана информация. И в тази връзка, ще е добре да се уточни, какво ще обхваща съдебния контрол.
  Николай Василев от Министерството на отбраната заяви, че те подкрепят всички усилия, в които се увеличава прозрачността в обществото. Подкрепят категорично законопроекта, който е навременен и не е въпрос за политика, а на национална сигурност и на рискове пред националната сигурност.

  В създалата се дискусия отношение взеха народните представители: Иван Иванов, Красимир Янков, Красимир Каракачанов, Любомир Христов, Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ. Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Атанас Атанасов изрази становище, че ще подкрепи по идеологически причини, но изрази и съображения, че с въвеждането на чл. 41, т. 5 се превръща в абсолютно негативна предпоставка изискваща отказване на достъп, което не бива да се случва. Това трябва да бъде основание за проверка, а не абсолютно основание за отказ. В допълнение бе изтъкнато, че един от сериозните проблеми и дефекти на този закон години наред се състои в това, че службите за сигурност и службите за обществен ред извършват проучване за надеждност на своите служители, което означава, че подчинените проучват началниците си.

  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 1 глас „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, внесен от Методи Андреев и група народни представители на 18.12.2014 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума