Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
31/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На редовно заседание проведено на 25 март 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за Националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет – Георги Кръстев, съветник на министър-председателя; от Министерство на вътрешните работи – заместник-министър Красимир Ципов; от Националната служба за охрана - Ангел Антонов и представители на Президентството – ген. Атанас Самандов, секретар по отбрана и сигурност и Петя Тянкова, секретар по правни въпроси.

  Законопроектът за Националната служба за охрана беше представен от вносителя, народният представител Цветан Цветанов, който изтъкна, че в законопроекта са регламентирани правомощията, принципите и дейността на Националната служба за охрана, статутът на нейните служители, отчетността и контролът, както и взаимодействието с други държавни органи. Предвидено е, Президентът на Републиката да осъществява общото ръководство на НСО, като назначава и освобождава началника след съгласуване с Министерския съвет, да назначава и освобождава заместниците, да утвърждава структурата и числения състав и да удостоява офицерите с висши офицерски звания. В законопроекта са посочени функциите и дейностите на НСО за изпълнение на поставените задачи. Определени са видовете охрана, както и кръгът на длъжностните лица, които имат право на охрана, както в мирно, така и във военно време. Регламентирана е дейността по предоставяне на информация от НСО на други държавни органи и лица, както и правото на службата да изисква предоставянето на информация за осъществяване на законовите и функции. Посочени са правомощията на офицерите и сержантите от НСО при осъществяване на дейността им, без това, според текст в проекта, да представляват полицейски функции. В законопроекта е посочено, че за част от служителите статута се определя от закона за Националната служба за охрана, за друга част се прилагат Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Предвидени са и административно-наказателни разпоредби. Вносителят подчерта, че финансирането за изпълнението на закона ще се осъществява от средствата предвидени в бюджета на Националната служба за охрана, както и от бюджетите на другите държавни органи, на които са възложени отговорности. Предложеният законопроект е част от договорения пакет от закони за защита на националната сигурност от Консултативният съвет за национална сигурност през 2012 г.

  Представителите на Министър-председателя, Президента, Министерство на вътрешните работи и Националната служба за охрана изразиха подкрепа за законопроекта.

  В разискванията взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Иван Иванов, Красимир Янков, Светослав Белемезов, Мустафа Карадайъ. Беше изразено мнение, че законопроектът е отражение на статуквото, и не създава визия за новите отговорности и предизвикателства. Обърна се внимание, че между двете гласувания следва да се отразят някои пропуски, както и да се подобрят част от текстовете. Народният представител Атанас Атанасов подчерта, че е несъмнена потребността от регламентация и приемане на Закон за Националната служба за охрана, но са нужни и редакционни уточнения. Законопроектът беше подкрепен и от народния представител Белемезов.

  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за националната служба за охрана, № 554-01-46, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума