Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
22/04/2015 първо гласуване

  Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 20.11.2014 г.
  На редовно заседание, проведено на 01 април 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за Държавната агенция за разузнаване, № 454-01-50 внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 20.11.2014 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерски съвет – Георги Кръстев и ген. Аню Ангелов, съветници на министър-председателя; от Министерство на отбраната Илия Налбантов, началник кабинет на министъра и ген. Атанас Запрянов, съветник на министъра и полк. Гетов - служба „Военна информация”; от Национална разузнавателна служба - Драгомир Димитров, директор и Петър Темелков, главен юрисконсулт.
  Законопроектът за Държавната агенция за разузнаване бе представен от вносителя Атанас Атанасов. Г-н Атанасов изтъкна, че изготвянето на законопроекта е свързано с повишаване ефективността на структурите в държавата, които осъществяват разузнавателна дейност. Тази цел се постига с изграждането на единен разузнавателен орган, който осигурява принципите за взаимодействие и координация на отделно съществуващите до този момент разузнавателни служби. Поставянето на задачите, анализа и изводите от събираната външнополитическа и военна информация от единен център е един от най-важните аргументи за реформиране на този важен за националната сигурност сектор. Съществуващото до този момент разделение на службите не може да отчете новите предизвикателства, както и да посочи добри резултати в обединяване на усилията си и координация на дейността си. Аргумент в полза на законопроекта е, че създава възможност за бюджетни икономии. Вносителят посочи, че законовата регламентация на съществуващите до този момент структури е малка стъпка, но положителен, ефективен и рационален резултат може да се постигне с обединяване на дейността и запазване на относителната самостоятелност на т.н. цивилно и военно разузнаване. При сегашното съществуване на две отделни структури дейността протича в контра-продуктивна конкуренция. Изрази мнение, че Съветът по сигурност към Министерски съвет не е орган, който да осъществява първична дейност по събиране на информация, а е орган, който да приема решения на база постъпващата от органите, които я събират и обработват. Създаването на обща структура, която да събира и анализира информацията, постъпваща по различни канали е много важен процес, доказан и от практиката в голяма част от Европейските държави. Посочи, че е несъмнена потребността от регламентация и приемане на Закон за единна държавна агенция за разузнаване.
  Представителите на Министерство на отбраната и съветниците на министър-председателя изразиха становище, че обединяването на двете служби е сложен процес, нуждаещ се от дългосрочна предварителна подготовка, както и единното ръководство на разузнавателните служби следва да се поеме от Съвета за сигурност към Министерски съвет – орган предвиден в законопроекта на Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.


  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 1 глас „за”, 3 гласа „против” и 8 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за Държавната агенция за разузнаване, №454-01-50, внесен от Атанас Атанасов и група народно представители на 20.11.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :


  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума