Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи - Филип Гунев, заместник-министър и Мария Рангелова, началник сектор „Правно осигуряване“, Дирекция „Международно сътрудничество“ и на Държавна агенция „Национална сигурност“ – Олег Петков, заместник-председател; Таня Каракаш, директор Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Виолета Дъчева, директор Дирекция „Информационна сигурност“.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев. Основната цел е създаването на двустранна правна рамка за идентифицирането на конкретни лица, участващи в международни пътувания, които е възможно да представляват риск за другата страна. По този начин ще се увеличат възможностите за превенция, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризма и други тежки престъпления. Информацията за пътниците и екипажа, която е предмет на споразумението, включва данни, получени от резервационните данни за пътниците (PNR данни) и предварителна информация (API данни). Събраните данни могат да се обработват за целите на предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на тероризъм и други тежки престъпления. Обменяната информация ще се обработва в съответствие с ратифицираното Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, подписано в София на 10 октомври 2012 г., както и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за обмен на информация за целево наблюдение на тероризма, подписано във Вашингтон на 19 март 2014 г.
  По силата на споразумението Департаментът по вътрешна сигурност на САЩ ще предостави безвъзмездно специализиран аналитичен софтуер за нуждите на Националното звено за резервационни данни.
  В случай, че във връзка със Споразумението се наложи заплащане на публични държавни вземания, като мита, данъци и други подобни, те се поемат от българската страна.
  Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците подлежи на ратификация от Народното събрание със закон на основание чл.85, ал.1, т. 4 и 7 от Конституцията на Република България.
  Споразумението има за предмет осъществяването на специфични дейности от компетентните институции и международно сътрудничество, свързани с националната сигурност и борбата срещу тероризма.
  В подкрепа на внесения Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, подписано на 23 март 2015 г. във Вашингтон се изказаха народните представители Цветан Цветанов и Атанас Атанасов. Специално внимание беше отделено на повишаване капацитета на компетентните институции и осъществяване на структурните реформи за осъществяване на целите за борбата срещу тероризма и тежката престъпност.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, № 502-02-24, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015 г..  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД :

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума