Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
11/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.
  На редовно заседание, проведено 25 ноември 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи - Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи; Георги Димитров, експерт-юрист и IT специалист, участващ в разработването на ЗП и Божидар Божанов, съветник, и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Валери Борисов, заместник-министър и Женета Рогова, началник отдел в Дирекция „Правна“.
  Законопроектът бе представен от министър Бъчварова. Основна цел на законопроекта е регламентация на основните компоненти за стартиране на електронното управление и ползването на електронни административни услуги от гражданите. Регламент № 910/2014 г. на Европейския парламент ни задължава да имаме електронна идентификация, която да отговаря на определени условия. Разработването на законопроекта е обсъждано в Съвета за електронно управление към Министерския съвет и в диалог с професионалната общност за постигане на най-висока сигурност на идентификация. Министър Бъчварова посочи, че към момента съществуват различни форми на идентификация, но нито един от тях не отговаря на максималното ниво на сигурност. Предложеният вариант отговаря на ниво 4 на сигурност и е гаранция за надеждна защита. Гражданите може да ползват и другите форми на идентификация. Въвеждането на електронната идентификация е с оценка за икономически ефект в размер на 300 млн. лева от рационализиране на услугите, би спестило 20 милиона човекочаса годишно за попълване на бланки, лични документи, пътувания, чакане, опашки, както 10 млн. човекочаса годишно за набиране на данни.
  Заявяването, както и услугите от технически характер, които имат спомагателен характер ще се осъществяват от администратори на електронната идентичност, регистрирани в Министерството на вътрешните работи. Гарантирана е и защитата но личните данни. Предлага се удостоверението за електронна идентичност да се издава за срок на валидност пет години. Уредени са и условията за спиране, възобновяване или прекратяване на действието му. Законопроектът предвижда и създаването на допълнителен регистър на упълномощаванията. Подчерта се, че това е техническо решение, представляващо стъпка в посока за облекчаване условията за получаване на електронни услуги, както от българските граждани, така и от тези, които живеят в чужбина.
  Заместник-министър Валери Борисов допълни, че електронния идентификатор може да се ползва от гражданите и в различни сектори на обществения живот чрез издаване на секторни идентификатори – здравеопазване, финансов, социален сектор и други. Освен това идентификатора може да залегне в основата за гарантиране на електронното гласуване.
  Георги Димитров подчерта, че със Законопроекта се създава универсален национален инструмент за установяване на електронната идентичност, съгласно Регламент № 910/2014 на Европейския парламент , който се отнася до всички граждани на страните членки на Европейския съюз. Всяка страна членка, която изработи собствен национален модел, трябва да го нотифицира пред Европейската комисия за обезпечаване на трансграничното удостоверяване на идентичността между различните държави.
  В разискванията взеха участие народните представители Красимир Янков, Димитър Делчев, Цветан Цветанов и Атанас Атанасов. Повдигнати бяха въпроси, свързани с изграждането на национална платформа за интегриране на различните системи за електронни услуги в секторите, за създаване на ясна регламентация, че идентификаторът е средство за получаване на електронни услуги от гражданите. Ясно да се очертаят изискванията и критериите, на които да отговарят администраторите, за да могат да бъдат регистрирани.

  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума