Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 06 април 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерство на вътрешните работи – Румяна Бъчварова, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, Красимир Ципов, заместник-министър, Филип Гунев, заместник-министър, гл.комисар Георги Арабаджиев, зам.-главен секретар, гл.комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, Николай Николов, директор на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, гл.комисар Стоян Иванов, зам.-директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ и ст.комисар Стефан Джолев, зам.-директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи бе представен от министър Бъчварова. Със законопроекта се предлагат промени, с които да се подпомогне професионалния състав на МВР с по-ясни и по-добри условия за работа, по-добра услуга за гражданите и в крайна сметка модернизиране дейността на МВР като съвременна и действаща институция. Предвиждат се структурни промени за изваждане на нетипичните спомагателни дейности от МВР с оглед повишаване ефективността на основните дейности, които са в правомощията на министерството. Структурните промени обхващат преминаването на Дирекция „Специална куриерска служба” към Държавната комисия по сигурността на информацията, създаването на Агенция „Пожарна безопасност”, създаването на „Център за предоставяне на услуги” със статут на държавно предприятие и учредяване на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности”. Освен това се предвиждат и промени, свързани със статута на държавните служители, намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение от 20 на 12 заплати за държавни служители постъпили на работа след 1 януари 2017 година. Намалява се размерът на платения годишен отпуск на държавните служители от 30 на 25 дни. Създават се предпоставки за стабилност на служителите от сектор „Сигурност” при преминаване без конкурс на по-висши длъжности. Предвижда се възможност органът по назначаването да възлага свои правомощия по служебно правоотношение с лицата от администрацията на Главния секретар или съответни на него длъжности в администрацията. Предлага се и изрична регламентация за провеждане на тестове, с помощта на които да се установява нивото на изпълнение на задълженията, както и провеждането на годишни проверки за нивото на квалификацията и изготвяне на оценка за качеството на изпълнение на задълженията за съответната длъжност, както и уреждане на последиците в случай, че тя е негативна. Предвидените промени разширяват обхвата на дейност на ГДБОП за противодействие на незаконно превеждане на отделни или групи лица през границата. Регламентира се и възможността ГДБОП да работи по противодействие на корупционните престъпления в органите на държавната власт, без да се касае за организирана престъпна група. Законопроектът предвижда и промени в текстовете, регламентиращи оперативно-издирвателната дейност, осъществявана от органите на МВР. С предложенията в най-пълна степен се постигат принципите, съдържащи се в Препоръка 2005/10 на Комитета на министрите на Съвета на Европа по отношение на специалните техники на разследване. Предлага се и създаването на Централна комисия, която да преценява законосъобразността и целесъобразността на предлаганите договори за дарения. Министър Бъчварова обясни, че успоредно с тези промени се предлагат и много други мерки, с които се цели да се постигне синтетичен ефект за реформиране на системата. В заключение тя сподели, че основното е да се постигне по-гъвкава система на организация, да се преструктурират дейностите, за да се оптимизира разхода на средства и в рамките на вътрешните си възможности бързо и ефективно да се подпомогне обновяването на ресурсите на МВР.

  В подкрепа на предлаганите изменения и допълнения в Закона за МВР се изказаха и зам.-министъра Красимир Ципов и директора на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Николай Николов.

  В обсъждането участие взеха народните представители Атанас Мерджанов, Явор Хайтов, Хамид Хамид, Светослав Белемезов, Валентин Радев, Атанас Атанасов и Цветан Цветанов.

  В хода на разискванията народните представители, изразиха критично отношение в няколко аспекта и отбелязаха, че е необходимо прецизиране на текстовете, свързани със структурните промени, намаляване на обезщетенията, конкурсното начало, делегирането на кадрови правомощия от министъра като орган по назначаването на главния секретар, промените в правоотношенията на служителите в Академията на МВР. Председателят на Комисията, Цветан Цветанов, посочи че между първо и второ гласуване следва да бъдат внесени някои корекции с цел постигане на по-голяма стабилност и устойчивост на служителите в МВР и в системата като цяло, както и за подобряване на мотивацията за постигане на по-високи резултати в дейността им.

  След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 6 гласа „за”, 3 гласа „против” и 7 гласа „ въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума