Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/04/2016 второ гласуване

  Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г., № 620-00-1, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28.01.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г., № 620-00-1, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28.01.2016 г.
  На заседанието присъстваха представители от Комисията за защита на личните данни - Цветелин Софрониев, член на Комисията и Катя Станимирова, директор на Дирекция „Правни производства и надзор“.
  Отчетът бе представен от Цветелин Софрониев. През 2015 година са изградени нови функционални системи към електронния регистър на администраторите, които са улеснили и облекчили гражданите и бизнеса в комуникацията им с Комисията за защита на личните данни. Усъвършенствани са и административните електронни услуги, които вече се предоставят чрез сайта на електронното правителство. През 2015 г. са вписани 5347 нови администратори на лични данни. Комисията е разгледала 817 жалби, от който 545 са срещу политически субекти за участието им в Европейските избори. Общият размер на наложените наказания през отчетната година е за 760 200 лева, като този размер за 2014 година е бил 585 100 лева. Комисията е предоставила над 200 писмени консултации на граждани и 92 становища. През 2015 г. успешно са реализирани и два от проектите на Комисията, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”. Накратко представи и целите и приоритетите през 2016 г. Въвеждане на новата Европейска правна рамка и синхронизиране на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор, също така и по отношение на секторите „Полиция” и „Правосъдие”, продължаване на усилията в областта на защита на личните данни за присъединяване към Шенген и др.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с единодушие подкрепи внесения Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г., № 620-00-1, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28.01.2016 г. и предлага на Народното събрание следния проект за решение:

  "РЕШЕНИЕ
  за приемане на Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.
  Народното събрание на основание на чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България
  РЕШИ:

  Приема Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание."


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност и
  обществен ред:
  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума