Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/04/2016 второ гласуване

  Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г., № 520-00-32, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 18.12.2015 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 13 април 2016 г., разгледа Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г., № 520-00-32, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 18.12.2015 г.

  От Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия на заседанието присъства председателя, Евтим Костадинов.

  Евтим Костадинов представи накратко дейността на Комисията в посочения отчетен период. В Доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Представени са дейностите по осигуряване достъп на документи, изследователската и международна дейност на Комисията. Дадена е информация за съдебните дела и предстоящите задачи.
  Комисията, спазвайки разпоредбите на закона, за отчетния период е извършила проверка на 18 630 български граждани и е обявила принадлежност на 598 лица. За периода 1 юли 2015 г. – 30 ноември 2015 г. Комисията е обсъдила и приела 54 решения.
  Евтим Костадинов подчерта, че съгласно направено споразумение между Комисията и „Военна информация“ се осъществява поетапно и в съответствие със съставен план приемане и предаване на архива на „Военна информация“.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с 14 гласа „за“, 3 гласа „против“ и № гласа „въздържал се“ внесения Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г., № 520-00-32, внесен от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 18.12.2015 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция

  "РЕШЕНИЕ

  За приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г.

  Народното събрание на основание на чл.84, т.17 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.4, ал.6 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 87, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2015 г. - 20 декември 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност и
  обществен ред:
  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума