Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 27 април 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители: от Министерството на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник-министър и Стоян Граматиков, директор на Дирекция „Национална система 112“ и Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от народния представител Атанас Мерджанов. В изложението си той подчерта, че телефон 112 се ползва чрез гласово съобщение, което поставя в неравностойно положение хората с гласови и/или слухови увреждания. Ето защо, вносителите на настоящия законопроект предлагат промяна в действащия Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски № 112, с която да се намери техническо решение за осигуряване на телефон 112 и на хората със слухови и/или говорни увреждания. Изрази увереност, че представителите на мобилните оператори, лицензирани да осъществяват дейност на територията на страната са в състояние да осигурят технически способи за осъществяване на връзка с хората с посочените увреждания.
  В хода на дискусията, заместник-министърът на вътрешните работи г-н Ципов заяви, че намирането на решение е свързано с изменение на т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Дефиницията за ”спешно повикване” трябва да включва освен гласово повикване и повикване чрез друг способ. Посочи, че Министерството на вътрешните работи е провело работни срещи с мобилните оператори за намиране на техническо решение чрез софтуерно приложение за смарт телефони, чрез което да може да се осъществява връзка с центровете на телефон 112.

  В разискванията взе отношение и председателят на Комисията, Цветан Цветанов като подчерта необходимостта Министерство на вътрешните работи да определи техническите параметри и сроковете за изпълнение на осигуряването на достъп до телефон 112 от хората с говорни и/или слухови увреждания.

  Представителите на неправителствените организации, изразиха подкрепа за намирането на подходящо техническо разрешение на проблема.

  След проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се „ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски № 112, № 554-01-185, внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума