Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
01/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: заместник-министър Антон Гинев и Гергана Зафирова – отдел „Правен”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

  Законопроектът беше представен от заместник-министър Антон Гинев, който информира, че законопроектът е резултат от работата на междуведомствена група, в която са участвали представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Държавна агенция „Национална сигурност”, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” и от „Асоциацията на българските авиокомпании.

  Изготвянето на законопроекта е свързано с прилагането на чл. 4, параграф 1, буква „а” от Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбата на чл. 26 от Конвенцията за прилагане Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. Взета е предвид и практиката по прилагане на посочения текст на Директивата в други държави членки на Европейския съюз, и по-конкретно във Федерална република Германия.

  Във връзка с това и с оглед икономическите реалности в Република България със законопроекта се предлага и минимален праг на санкцията по чл. 4, параграф 1, буква „а” от Директива 2001/51/ЕО, въведен в чл. 51 от Закона за чужденците в Република България да е в размер на 2000 лева, вместо досегашната санкция в размер на 6000 лева.
  С друга промяна се предлага превозвач, който превозва по суша и вода до и/или от Република България чужденци, преди да извърши услугата, да е длъжен да установи наличието и валидността на документа за пътуване, а също така и визата, ако се изисква такава.

  Прецизира се разпоредбата по чл. 20, ал. 1,т. 1, отнасяща се до замяна на думите „българска виза” с „ виза” с цел да се избегнат различията в тълкуването и да се обхванат случаите на признаване от страна на Република България на визи, равностойни на националните.

  В хода на дискусията взеха участие народните представители Стефан Дедев и Димитър Делчев, които подкрепиха по принцип законопроекта като част от ефективната борба с незаконната емиграция и поставиха въпроси за по-подробно мотивиране на внесените изменения.


  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-15, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума