Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
03/06/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 654–01–62, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 26.04.2016 г., приет на първо гласуване на 25.05.2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, № 654–01–62, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 26.04.2016 г., приет на първо гласуване на 25.05.2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение
  на Закона за частната охранителна дейност

  (Обн. ДВ. бр. 15 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 105 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 30, бр. 34 и бр. 82 от 2006г., изм. ДВ. бр. 109 от 2007г., изм. ДВ. бр. 69 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 35, бр. 59, бр. 73 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 43 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 44 от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 53 от 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 2015г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  (2) Министърът на вътрешните работи определя с наредба реда и условията за извършване на лична охрана на физически лица.“

  Предложение на н.п. Красимир Янков, Атанас Мерджанов и Иван Валентинов Иванов:
  В §1, т.2 се правят следните изменения и допълнения:
  След изразът „физически лица“ се поставя запетая и се добавя следното:
  „която съдържа само:
  1. реда и условията за уведомяване относно поемане на охраната на физическото лице към органите на МВР;
  2. реда и условията за оказване партньорство на охранителите с органите на МВР по време на изпълнение на дейността;
  3. реда и условията за оказване на съдействие от страна на органите на МВР на охранителите на физическото лице;
  4. ред,начин и обхват за издаване на предписания къмлицата по чл. 2, ал.2 и 3, касаещи охраната и охранителите на физическото лице.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Министърът на вътрешните работи определя с наредба условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица.“

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 2. В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава наредбата по чл. 6, ал. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи издава наредбата по чл. 6, ал. 2.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума