Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/06/2016 второ гласуване

  общ законопроект на приетите на първо гласуване на 3 декември 2015 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, вн. от Методи Андреев и гр. нар. представители на 18.12.2014 г.; № 554-01-115, вн. от Ангел Найденов и гр. нар. представители на 12.06.2015 г.; № 554-01-118, вн. от Петър Славов и гр. нар. представители на 17.06.2015 г. и № 502-01-59, вн. от Министерския съвет на 20.07.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 3 декември 2015 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, вн. от Методи Андреев и гр. нар. представители на 18.12.2014 г.; № 554-01-115, вн. от Ангел Найденов и гр. нар. представители на 12.06.2015 г.; № 554-01-118, вн. от Петър Славов и гр. нар. представители на 17.06.2015 г. и № 502-01-59, вн. от Министерския съвет на 20.07.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС


  Проект!
  Второ гласуване!


  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
  (Обн., ДВ. бр.45 от 2002г., попр. бр.5 от 2003г., изм. бр.31 от 2003г., бр.52, 55 и 89 от 2004г., бр.17 и 82 от 2006г., бр.46, 57, 95 и 109 от 2007г., бр.36, 66, 69 и 109 от 2008г., бр.35, 42, 82 и 93 от 2009г., бр.16 и 88 от 2010г., бр.23, 48 и 80 от 2011г., бр.44 и 103 от 2012г., бр.52 и 70 от 2013г., бр.49 и 53 от 2014г., бр.14, 61 и 79 от 2015г. и бр.28 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 9 се създава т. 9а:
  „9а. извършва проучване съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 и издава или отказва разрешение за достъп до класифицирана информация;“.

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. заместник-министър председателите и министрите;“.
  2. В ал. 3, т. 1 думата „министрите“ се заменя със „заместник-министър председателите, министрите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. заместник-министър председателите и министрите;“.
  2. В ал. 3, т. 1 думата „министрите“ се заменя със „заместник-министър председателите, министрите“.

  § 1. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 5 се отменя.
  2. Създава се т. 9:
  „9. не е налице негативно становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 41, ал. 4, респективно - на ДКСИ, в случаите по ал. 6.“

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  В § 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Досегашният текст на § 1 се заменя със следния текст:
  В чл. 42, ал. (1) се създава нова точка 6 със следното съдържание: „6. зависимости във връзка с установена принадлежност на проучваното лице към службите за разузнаване и сигурност на Народна Република България, установена по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. "
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3:
  § 3. В чл. 40, ал. 1 т. 5 се отменя.

  § 2. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 5:
  „5. установена принадлежност по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лицето към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.“
  2. Създават се ал. 2 - 6:
  „(2) Органът по проучването по чл. 47- 49 отправя искане до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за проверка наличието на принадлежност на проверяваното лице по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането се разглежда и резултатът от проверката се изпраща на органа по проучването с копие до Държавната комисия за сигурността на информацията и Държавна агенция „Национална сигурност“ в 10-дневен срок.
  (3) При установена принадлежност по ал. 1, т. 5 на проверяваното лице, когато органът по проучването е по чл. 47, ал.1, последният изпраща цялата преписката в Държавна агенция „Национална сигурност“, където проучването се довършва.
  (4) Държавна агенция „Национална сигурност“, в случаите на установена принадлежност по ал. 1, т. 5 на проверяваното лице, разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в решението по проверката на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и се произнася с мотивирано становище относно надеждността на лицето от гледна точка на сигурността и опазване на тайната.
  (5) В рамките на процедурата по ал. 4, Държавна агенция „Национална сигурност“ може да изслуша проверяваното лице, както и да изисква допълнителна информация и документи от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за проверяваното лице. Становището на Държавна агенция „Национална сигурност“по предходната алинея не подлежи на обжалване.
  (6) Когато проучваното лице, за което е установена принадлежност по ал. 1, т. 5, е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“ или в служба „Военна информация“ на Министерство на отбраната, производството по проучването, включително издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация по реда на този закон се извършва от ДКСИ, като Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща в комисията цялата наличната документация и сведения за лицето за извършване на проверката.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Досегашният текст на § 2 се заменя със следния текст:
  Създава се нов чл. 45а със следния текст:
  „ Чл. 45а. Проверката за принадлежност и зависимости по чл. 42, ал. (1), т.6 на проучваното лице се извършва в следната последователност:
  1. органът по проучването отправя искане до Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за извършване на проверка на проверяваното лице по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г. Комисията извършва проверка и изпраща резултата от проучването в 10- дневен срок на заявителя, а при установена принадлежност и до Държавната комисия по сигурността информацията;
  2. когато органът, който извършва проучването е по чл. 47, ал. (1) и когато за проучваното лице е установена принадлежност по чл. 42, ал. (1), т. 6, цялата преписка се изпраща в Държавна агенция „Национална сигурност ", където проучването се довършва;
  3. в случаите на установена принадлежност по чл. 42, ал. (1), т. 6 на проучваното лице, органът по проучването разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в решението по извършената проверка от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и се произнася с мотивирано становище относно наличието на зависимости, поставящи под съмнение надеждността на лицето от гледна точка на сигурността и опазване на тайната;
  4. в рамките на процедурата по т. 3, органът по проучването може да изслуша проверяваното лице, както и да поиска допълнителна информация и документи от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
  5. когато проучването е заявено от служба за сигурност или служба за обществен ред и когато за проучваното лице е установена принадлежност по чл. 42, ал. (1), т. 6, производството по проучването, преценката за наличие на зависимости и издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация по реда на този закон, се извършва от Държавната комисия по сигурността информацията, като заявителят на проучването предоставя на комисията цялата налична документация и всички сведения за лицето."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място като нов § 5.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя „включително и да бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Текстът на § 3 отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя „включително и да бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 45а:
  „Чл. 45а. (1) Органът по проучването отправя писмено искане до Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за извършване на проверка на проучваното лице по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Към искането се прилага писменото съгласие на проучваното лице за извършване на проверката. Комисията извършва проверка в срок до 14 дни от получаване на искането и изпраща резултата от нея на органа по проучването, а при установена принадлежност - и на ДКСИ, и на проучваното лице.
  (2) Когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването, когато е различен от Държавна агенция „Национална сигурност", изпраща незабавно цялата преписка в Държавна агенция „Национална сигурност", където проучването се довършва.
  (3) В случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 15, когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването извършва проучването и изпраща цялата преписка в ДКСИ за вземане на решение по чл. 9, т. 9а.
  (4) Държавна агенция „Национална сигурност“, съответно ДКСИ - в случаите по ал. 3:
  1. разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в резултата от извършената проверка по ал. 1 с оглед преценка дали проучваното лице отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1;
  2. може да поиска допълнителна информация и копия на документи от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и от проучваното лице.
  (5) При установена принадлежност, обжалването на решението на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия не спира процедурата по проучването по този закон.
  (6) Проверка по ал. 1 не се извършва, когато орган по проучване е Държавна агенция „Разузнаване“ или служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната.“.

  Комисията предлага да се създадат нови § 6 и 7:
  § 6. В чл. 47, ал. 3 думите „т. 1-5“ се заменят с „т. 1-4“.

  § 7. В чл. 52 се създава ал. 3:
  „(3) При установена принадлежност в случаите по чл. 45а, сроковете по ал. 1 се удължават с 15 дни.“

  § 4. В чл. 56 се създава ал. 5:
  „(5) При образуване на досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу лице, притежаващо разрешение за достъп до класифицирана информация, служителят по сигурността на информацията в организационната единица предприема мерки за ограничаване на достъпа му до класифицирана информация.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 57 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 57 ал. 5 се отменя.

  § 5. В чл. 59, ал. 1, т. 1 думите „на някои от изискванията на чл. 40, ал. 1“ се заменят с „на изискване по чл. 40, ал. 1, т. 1-4 или т. 6-8.“

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 59 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 9:
  § 9. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „по писмено предложение на служителя по сигурността на информацията“ се заличават.
  б) в т. 1 думите „при проверката по чл. 56“ се заличават.
  2. Алинея 5 се отменя.


  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 60 ал. 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 60 ал. 5 се отменя.

  § 6. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „освен актове на ДКСИ, постановени на основание § 10 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби на закона.”
  2. Създават се ал. 2 – 4:
  „(2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до Върховния административен съд, който се произнася в срок до един месец и решението му е окончателно.
  (3) Жалбата не спира изпълнението и се разглежда по правилата на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, като делото се разглежда при закрити врата.
  (4) Достъп до делото в деловодството и в съдебната зала се предоставя на страните, техните пълномощници, както и на лицата, на които председателят на състава разреши това.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  В текстът на § 6 се прави следните промени:
  Текстът на т. 1 се замества със следния нов текст, като досегашният законов текст на чл. 68 се заличава и се създава ал.1:
  ,,Ал. (1) Решението на Държавната комисия по сигурността информацията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд, освен в случаите, когато то се основава на чл. 41 от закона. ";
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 68 ал. 1 се изменя така:
  (1) Решението на Държавната комисия по сигурността информацията подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 11:
  § 11. Член 68 се изменя така:
  „Чл. 68. (1) Решението на ДКСИ подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.
  (2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до Върховния административен съд, който се произнася в срок до един месец и решението му е окончателно.
  (3) Жалбата не спира изпълнението и се разглежда по правилата на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, като делото се разглежда при закрити врата.
  (4) Достъп до делото в деловодството и в съдебната зала се предоставя на страните, техните пълномощници, както и на лицата, на които председателят на състава разреши това.”

  § 7. В чл. 69 накрая се добавя „освен актове на ДКСИ, постановени на основание § 10 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби от закона, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 68.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 69 думите „не подлежат на обжалване” се заменят с „подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 12:
  § 12. В чл. 69 думите „не подлежат на обжалване” се заменят с „подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.”.

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 88, ал. 2 се добавя изречение четвърто: „Те подлежат на обжалване пред ДКСИ по реда на чл. 62-67.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В чл. 88, ал. 2 се създава изречение четвърто: „Те подлежат на обжалване пред ДКСИ по реда на чл. 62-67.”

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 94в, т. 2 думите „при условията, по реда и в срока по глава пета, раздел V“ се заменят с „при условията и по реда на чл. 62-67“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 94в, т. 2 думите „при условията, по реда и в срока по глава пета, раздел V“ се заменят с „при условията и по реда на чл. 62-67“.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Създава се нов § 7а със следния текст:
  „В текста на т. 3 от чл. 100 след израза ,,от гледна точка на сигурността" се добавя ,,и опазване на тайната";
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. В чл. 102, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 41” се добавя „ал. 1“.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  В § 8 се правят следните допълнения и промени:
  1. В текста на чл. 102, ал. (1) след думата „сигурността" се добавя ,,и опазване на тайната";
  2. В т. 1 на ал. (1) след израза „по чл. 41" се добавя „и по чл. 42, ал.
  (1)".
  3. В текста на ал. (3) изразът „от гледна точка на сигурността" след думата „надеждност", отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 109 изречение второ думите „по реда на чл. 62-68“ се заменят с „пред ДКСИ по реда на чл. 62-67“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 109, изречение второ думите „по реда на чл. 62-68“ се заменят с „пред ДКСИ по реда на чл. 62-67“.

  Комисията предлага да се създаде § 16:
  § 16. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) За нарушение по ал. 1, извършено от ръководител на организационна единица, наказанието е глоба от 200 до 2000 лв.“

  § 9. В Приложение № 2 към чл. 47 и 48, в т. ХХVIII думите „Член на кои организации сте?“ се заменят с „Член на кои организации сте, включително тайни и неформални организации и общества?”.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Текстът на § 9 се допълва и променя така:
  „§ 9. В Приложение № 2 към чл. 47 и чл. 48:
  1. Въпросът от т. XXVIII се преформулира така:
  „В какви организации членувате, включително тайни и/или неформални организации и общества? ";
  2. Създава се нова т. XXIX със следния въпрос:
  „Имате ли принадлежност към службите за разузнаване и сигурност на Народна Република България по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.?"
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 17:
  § 17. В Приложение № 2 към чл. 47 и чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. ХХVIII думите „ЧЛЕН НА КОИ ОРГАНИЗАЦИИ СТЕ?“ се заменят с „В КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНУВАТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?”.
  2. Създава се нова т. XXIX:
  XXIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ?
  НЕ •
  ДА •
  3. Досегашната т. ХХІХ става т. ХХХ.
  4. В указанията, в т. 10 думите „точка ХХІХ“ се заменят с „точка ХХХ“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 10. В тримесечен срок от влизане в сила на закона, органът по чл. 47 - 49 отправя искане по чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за служителите с достъп до класифицирана информация, за които проверка за принадлежност не е правена. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия уведомява за резултата в тридневен срок от решението си, както органа по предходното изречение, така и ДКСИ и ДАНС.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  В § 10 се правят следните промени:
  1. В първото изречение изразът „органът по чл. 47-49" се заменя с израза „органът по проучването, с изключение на Държавна агенция „Разузнаване" и Служба „Военна информация" към Министерството на отбраната";
  2. В края на второто изречение изразът „и ДАНС" отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. При установяване на принадлежност за лице по предходния параграф към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и за лицата, за които е налице установена принадлежност с предходен акт на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за съответното лице се провежда нова процедура по глава пета от закона.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 11 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Методи Андреев и Петър Славов:
  Текстът на § 11 се променя така:
  „§ 11. При установена принадлежност за лице по предходния параграф към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се провежда нова процедура по проучване по Глава пета от закона. До приключване на процедурата проверяваното лице не може да работи с документи и да има достъп до информация, изискваща ниво на достъп до класифицирана информация. ".
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  § 12. Ръководителят на съответната организационна единица взема всички мерки за приложението на § 11, и носи административно-наказателна отговорност по чл. 117 от закона за неизпълнението му, освен ако извършеното не съставлява престъпление.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

  § 13. Органът, отказал издаване или отнел разрешението за достъп до класифицирана информация в едномесечен срок от влизане в сила на закона, отменя издадените от него решения на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 или чл. 59, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5, във връзка с образувано срещу съответното лице досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако към тази дата лицето не е осъдено за умишлено престъпление от общ характер.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н. п:
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. Заварените производства по жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се приключват по реда на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 18.

  § 15. Прекратяват действието си влезлите в сила откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 не са изтекли.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 19.

  Комисията предлага да се създаде § 20:
  § 20. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) в чл. 27 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  „5. орган по проучване по отношение на лице, за което се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация.“.
  2. В ал. 3 след думата „дни“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 45а от Закона за защита на класифицираната информация – в срок до 14 дни,“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума