Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
23/06/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесен от н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п. на 11.12.2015 г., приет на първо гласуване на 12.05.2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
  С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 8, ал. 1, се правят следните промени:
  1. Създава се нова т. 3:
  „3. осигуряват необходимите условия за достъп до Националната система за спешни повиквания на граждани със слухови или говорни увреждания;”
  2. Досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и гр. н. п:
  Параграф 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и гр. н. п:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В допълнителните разпоредби точка 4 се изменя така:
  „4. Спешно повикване“ е сигнал, подаден при необходимост от спешна помощ чрез гласово повикване към ЕЕН 112 или чрез друг способ за хората със слухови или говорни увреждания.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 4 се изменя така:
  „4. Спешно повикване“ е сигнал, подаден при необходимост от спешна помощ чрез гласово повикване към ЕЕН 112 или чрез друг способ за хората със слухови или говорни увреждания.“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и гр. н. п:
  В допълнителните разпоредби се създава нов § 2:
  „§ 2. Условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер 112 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”.
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено в § 1 относно чл. 23.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и гр. н. п:
  Създава се § 3:
  „§ 3. Наредбата по § 2 от допълнителните разпоредби се издава в срок от шест месеца от влизане на закона в сила.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. Законът влиза в сила шест месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и гр. н. п:
  Досегашният § 2 става § 4 и се изменя така:
  „§ 3. Министърът на вътрешните работи да въведе способ за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 в срок до една година от влизане на закона в сила.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В срок до една година от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи осигурява достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума