Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
29/06/2016

  общ законопроект на приетите на първо гласуване на 22 юни 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г. и № 602-01-21, внесен от Министерския съвет на 21.04.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 22 юни 2016 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 502-01-48, внесен от Министерския съвет на 11.06.2015 г. и № 602-01-21, внесен от Министерския съвет на 21.04.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС


  Общ проект!


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
  (Обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33 от 2016 г.)

  § 1. В чл. 16 се създава ал. 6:
  „(6) В личната карта освен данните по ал. 1 се съдържат и биометрични данни на лицето в случаите по чл. 18, ал. 6, т. 3.”

  § 2. В чл. 18 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) Заявленията за издаване на лична карта на българските граждани съдържат и отбелязване на:
  1. отказ от издаване и записване върху електронния носител на удостоверение за електронна идентичност по чл. 20а, ал. 4, т. 2;
  2. желание за издаване и персонализиране върху електронния носител на квалифицирано удостоверение за електронен подпис по чл. 20а, ал. 4, т. 3 от избран и посочен от лицето доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, наричан нататък Регламент (ЕС) № 910/2014;
  3. желание за записване на биометрични данни върху електронния носител по чл. 20а, ал. 4, т. 4.
  (7) Заявленията за издаване на паспорт и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържат и отбелязване на:
  1. желание за издаване и записване на удостоверение за електронна идентичност върху електронния носител;
  2. желание за издаване и записване върху електронния носител на квалифицирано удостоверение за електронен подпис от избран и посочен от лицето доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, осъществяващ дейност съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014.”

  § 3. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 след думите „валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис” се добавя „или валидно удостоверение за електронна идентичност”.
  2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Допуска се подаване на заявление и без подписване с квалифициран електронен подпис, ако лицето се е идентифицирало при подаването по реда на Закона за електронната идентификация.”

  § 4. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „Електронният носител на информация” се добавя „по ал. 1”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В личната карта се съдържа електронен носител на информация, в който се записват:
  1. данните по чл. 20, ал. 2 и снимка на лицето, като те не могат да бъдат четени без осигуряване на достъп от негова страна; данните се защитават от Министерството на вътрешните работи с електронен печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014;
  2. удостоверение за електронна идентичност и съответните му криптографски ключове, освен ако в заявлението за издаване лицето е заявило, че не желае да ползва личната карта като носител на такова удостоверение;
  3. квалифицирано удостоверение за електронен подпис и съответните му криптографски ключове, ако в заявлението за издаване лицето е заявило, че желае да ползва личната карта като носител на такова удостоверение;
  4. други данни, включително биометрични данни, в отделен защитен сегмент на носителя съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание по чл. 18, ал. 6, т. 3.”
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Електронният носител на информация в паспорта и в документите за пребиваване на чужденец по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържа и удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис и съответните им криптографски ключове, когато в заявлението лицето е заявило, че желае да ползва документа за електронна идентификация, съответно за носител на квалифициран електронен подпис.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Изискванията към форматите, данните и изискванията за сигурност, които се съдържат в електронните носители на информация по ал. 1-3 и ал. 4, т. 4, се определят с акт на Министерския съвет съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване (ICAO) DOC 9303.”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) В случаите, когато електронен носител на информация, съдържащ се в документ по ал. 1, 3 или 5, е недостъпен за четене поради увреждане, по искане на лицето се издава нов документ със срока на валидност на повредения документ.”

  § 5. В чл. 23 се създава ал. 4:
  „(4) Личната карта може да служи и като носител на удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис.”

  § 6 В чл. 26, ал. 1 след думите „чл. 16, ал. 1” се добавя „и чл. 20а, ал. 4”.

  § 7. В чл. 30 се създава ал. 3:
  „(3) Прекратяването на удостоверение по чл. 20а, ал. 4, т. 2 и 3 не се отразява на срока на валидност на личната карта.”

  § 8. В чл. 31 се създава ал. 6:
  „(6) Когато заявлението за издаване на лична карта и документи за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4 съдържа искане по чл. 18, ал. 6, т. 2 или по ал. 7, т. 2, удостоверението за квалифициран електронен подпис се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги по ред, определен от министъра на вътрешните работи, и при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Отношенията между лицето и избрания от него доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, свързани с издаването на удостоверения за квалифициран електронен подпис, се уреждат с договор.“

  § 9. В чл. 32 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Когато личната карта е обявена за невалидна се прекратява и удостоверението за електронна идентичност по чл. 20а, ал. 4, т. 2.
  (4) Когато личната карта, съдържаща квалифицирано удостоверение за електронен подпис по чл. 20а, ал. 4, т. 3, е обявена за невалидна, органът, издал личната карта, уведомява по електронен път доставчика на удостоверителни услуги за прекратяване на действието на удостоверението.”

  § 10. В чл. 34 се създава ал. 4:
  „(4) Паспортът може да служи и като носител на удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис.”

  § 11. В чл. 41, ал. 1 се създава т. 9:
  „9. удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис по чл. 20а, ал. 4, т. 2 и 3.”

  § 12. В чл. 49 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) Когато паспортът е обявен за невалиден се прекратява и удостоверението за електронна идентичност по чл. 20а, ал. 4, т. 2.
  (5) Когато паспортът, съдържащ квалифицирано удостоверение за електронен подпис по чл. 20а, ал. 4, т. 3, е обявен за невалиден, органът, издал паспорта, уведомява по електронен път доставчика на удостоверителни услуги за прекратяване на действието на удостоверението.“

  § 13. В чл. 59 се създава ал. 7:
  „(7) В документите за пребиваване на чужденец по ал. 2, 3 и 4 се съдържа и удостоверение за електронна идентичност и квалифицирано удостоверение за електронен подпис по чл. 20а, ал. 4, т. 2 и 3.”

  § 14. В чл. 63а се създават ал. 6 и 7:
  „(6) В случаите по ал. 2 удостоверението за електронна идентичност по чл. 20а, ал. 4, т. 2 се прекратява, ако такова е издадено.
  (7) В случаите по ал. 2 органът, издал документа, уведомява по електронен път доставчика на удостоверителни услуги за прекратяване на действието на удостоверението за квалифициран електронен подпис, ако такова е издадено.”

  § 15. В чл. 75 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. лица, за които има данни, че с пътуването си застрашават сигурността или интересите на Република България или че извършват, подбуждат, участват в приготовление, подпомагане или в обучение за извършването на терористична дейност.”
  2. В т. 2 думата „достатъчно” се заличава.

  § 16. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Принудителната административна мярка по чл. 75, т. 1 се налага с мотивирана заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  § 17. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 се създават т. 20 и 21:
  „20. „Удостоверение за електронна идентичност” е удостоверение за електронна идентичност по смисъла на Закона за електронната идентификация.
  21. „Квалифицирано удостоверение за електронен подпис” е квалифицирано удостоверение за електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014.”
  2. Параграф 1а се отменя.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 18. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр.14 и 24 от 2015 г.) в чл. 41 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Председателят на агенцията прилага принудителна административна мярка за ненапускане на страната по чл. 75, т. 1 от Закона за българските лични документи.”

  § 19. В Закона за електронния документ и електронния подпис (обн., ДВ., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 38 и 53 от 2007 г. и бр. 100 от 2010 г.) в чл. 27, ал. 3 се създава т. 5:
  „5. постъпило уведомление за прекратяване по чл. 32, ал. 3 и чл. 63а, ал. 7 от Закона за българските лични документи.”

  § 20. В Закона за електронната идентификация в чл. 22, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. В случаите по чл. 32, ал. 3 и чл. 63а, ал. 6 от Закона за българските лични документи.”

  § 21. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15 и 33 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10, ал. 1:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. има данни, че извършва, подбужда, участва в приготовление, подпомагане или обучение за извършване на терористична дейност или че целта на влизането му е да ползва страната като транзитен пункт към трета държава, на чиято територия да извършва тези действия;“
  б) в т. 3 думите „терористична дейност“ и запетаята след тях се заличават.
  2. В чл. 44, ал. 4:
  а) в т. 1 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“;
  б) в т. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“.
  3. В чл. 46, ал. 2:
  а) в т. 1 след думите „т. 1“ се добавя „и 1а“;
  б) в т. 2 след думите „чл. 10, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 1а“.

  § 22. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от 2015 г., бр. 33 от 2016 г.) в чл. 12, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. за когото има сериозни основания да се предполага, че извършва, подбужда, подпомага, участва в обучение или приготовление за извършване на действия, противоречащи на целите и принципите на Организацията на обединените нации (ООН), уредени в Преамбюла и в чл. 1 и 2 от Хартата на ООН, както и в резолюциите й, относно мерките за борба с международния тероризъм;”.

  § 23. Документите за самоличност, които са издадени преди влизането в сила на този закон, са валидни до изтичането на срока им.

  § 24. В срок до 6 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема промени в акта по чл. 20а, ал. 6, касаещи личните карти.

  § 25. Параграфи 1-14, § 17, т. 1 относно създаването на т. 21 и т. 2, § 20, § 23 и 24 влизат в сила от 1 януари 2018 г., а § 17, т. 1 относно създаването на т. 20 и § 19 влизат в сила след влизането в сила на Закона за електронната идентификация.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума