Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
29/06/2016

  Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  На редовно заседание , проведено на 29.06.2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  Проектът за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България беше представен от г-н Георги Кръстев, Секретар на Съвета по сигурност към Министерския съвет.

  В изложението си г-н Кръстев подчерта, че изготвянето на Годишен доклад е утвърдена практика за запознаване на обществото и гражданите със състоянието на националната сигурност. Отбеляза, че с приемането на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност се въвежда нормативно основание за изготвянето на доклад за състоянието на националната сигурност, за действията, които предприемат държавните институции, очакваните тенденции в развитието на рисковете, опасностите и заплахите и политиките, които следва да се прилагат от държавните институции. Докладът има значение за информиране и взаимодействие между публичните институции и гражданските организации, а също и за структурите на НАТО и Европейския съюз. В Годишния доклад са разгледани подробно различни сфери с оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност, политиките за защита, превенция и противодействие на рисковете. В отделен раздел са посочени изводите за състоянието на националната сигурност и насоките на развитие. Докладът отчита, нарастващата в международен план терористична активност, миграционния натиск като дългосрочен риск, необходимостта от реформа в системата на МВР, увеличаване капацитета на ГДБОП, „Гранична полиция” и разузнавателните органи. Предвид терористичната активност в региона и в близост до страната ни следва активно да се противодейства за превръщането и в територия на екстремистки формирования. Разписани са приоритетите в работата на Министерство на вътрешните работи за оптимизиране структурата и дейността, повишаване на професионалната подготовка, утвърждаване на превантивната дейност в борбата срещу тероризма и радикализацията, престъпността във всичките ѝ форми, ограничаване щетите от контрабандата с акцизни стоки, измами с ДДС, злоупотреби с Еврофондове, гарантиране на сигурността и обществения ред, както и ефективна защита на населението и инфраструктурата при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. В доклада се препоръчва изработването на „Стратегия за противодействие на хибридния модел на водене на война”, приемане на ефективно действаща система за управление на кризи на национално ниво, изграждане на кадрови и организационен капацитет на Съвета по сигурността към Министерски съвет. В заключение се отчита, че през 2015 г. Република България е осъществила необходимите дейности по управление на риска в сферата на националната сигурност. Не е допуснато прерастването на опасностите от бежанските и миграционните процеси, от изострилото се геополитическо противопоставяне в заплахи за националната и международно сигурност. Република България изпълнява достойно задълженията си по защитата на колективната сигурност в рамките на НАТО и ЕС.

  В разискванията взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Цветан Цветанов и Атанас Атанасов. В хода на дискусията народния представител г-н Мерджанов отбеляза, че неудовлетворителната работа на МВР е част от рисковете за националната сигурност. Г-н Янков повдигна въпроса за късното внасяне – в средата на 2016 г. на Годишния доклад, който отчита 2015 година. Председателят г-н Цветан Цветанов подложи на анализ изнесените данни за структурата и динамиката на престъпността. Г-н Атанасов посочи недокомплекта, липсата на мотивация на служителите и на адекватно финансиране на структурите.

  Г-н Кръстев обясни, че липсва законов срок за внасянето на Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България.

  След проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 7 гласа „за”, 4 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27.05.2016 г.

  Предвид проведеното гласуване, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание следния проект за решение:

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България:

  Р Е Ш И :

  Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на …………..2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
  Форма за търсене
  Ключова дума