Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/09/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2015 г., приет на първо гласуване на 3 юни 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2015 г., приет на първо гласуване на 3 юни 2016 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

  (Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 6, ал. 2 думата „спомагателни“ се заменя с „административни“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Оперативно-издирвателната дейност е съвкупност от явни и тайни действия на оперативно-издирвателните органи на МВР за противодействие на престъпността и заплахите за националната сигурност и за опазване на обществения ред.“
  2. В ал. 2 думите „от оперативно-издирвателните органи на МВР чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им“ се заличават.
  3. В ал. 3:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. превенция и разкриване на престъпления, заплахи за националната сигурност и нарушения на обществения ред;“
  б) точка 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в основния текст накрая се добавя „данни за“;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. подготвени, извършващи се или довършени престъпления;
  2. заплахи за националната сигурност и нарушения на обществения ред;“
  в) в т. 3 думите „издирване на“ се заличават;
  г) в т. 4 думите „издирване на“ и „идентифициране на“ се заличават;
  д) точки 5 и 6 се отменят.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност могат да бъдат и искания, направени от:
  1. органите на досъдебното производство и съда;
  2. чужда страна или организация по силата на международни договори, по които Република България е страна.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „данни за“;
  б) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. подготвени, извършващи се или довършени престъпления;
  2. заплахи за националната сигурност и нарушения на обществения ред;“
  в) в т. 3 думите „издирване на“ се заличават;
  г) в т. 4 думите „издирване на“ и „идентифициране на“ се заличават;
  д) точки 5 и 6 се отменят.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност могат да бъдат и искания, направени от:
  1. органите на досъдебното производство и съда;
  2. друга държава или организация по силата на международни договори, по които Република България е страна.“

  § 4. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) Оперативно-издирвателна дейност се извършва чрез:
  1. разузнавателна беседа;
  2. лично издирване;
  3. оперативна комбинация;
  4. оперативно разпознаване;
  5. доброволно сътрудничество с граждани;
  6. оперативно внедряване, чрез разследване със служител под прикритие;
  7. доверителна сделка;
  8. контролирана доставка;
  9. оперативен експеримент.
  (2) Оперативните способи по ал. 1, които представляват специални разузнавателни средства, се прилагат при условия и по ред, определени със закон.
  (3) За прикритие на оперативно-издирвателната дейност и използваните оперативни способи могат да се създават и използват юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, определени със закон.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. Оперативно-издирвателните органи на МВР могат да правят искания за използване на специални разузнавателни средства и да използват събраните данни чрез тях при условия и по ред, определени със закон.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 4 думата „приели“ и запетаята пред нея се заменят с „по повод тяхното“, думите „с органите на МВР“ се заличават, след думата „предоставят“ се добавя „от органите на МВР“ и думата „лицата“ се заменя със „сътрудниците“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 3, в текста преди т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Данни за лица по повод тяхното доброволно сътрудничество, могат да се предоставят от органите на МВР на съда и прокуратурата само след писмено съгласие на сътрудниците, във връзка с конкретно наказателно производство и при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.“

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  Създава се нов § 6а:
  § 6а. В чл. 17 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава нова т. 10:
  „10. преподаването при професионалното обучение и при първоначалното професионално обучение на органите по пожарна безопасност и защита на населението.“
  2. Създава се нова алинея 9:
  „(9) Дейностите по ал. 2, т. 10 се извършват в Академията на МВР.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде § 6а:
  § 6а. В чл. 17 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 10:
  „10. преподаването при професионалното обучение и при първоначалното професионално обучение на органите по пожарна безопасност и защита на населението.“
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) Дейностите по ал. 2, т. 10 се извършват в Академията на МВР.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 6а:
  „§ 6а. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. държавен противопожарен контрол;".
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. ограничаване или ликвидиране на последствията от бедствия и извънредни ситуации;".
  3. В ал. 7 думата „инструкции" се заменя с „инструкция".
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 3. Предложението по т. 2 е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. държавен противопожарен контрол;".
  2. В ал. 7 думата „инструкции" се заменя с „инструкция".

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се § ...:
  § .... В чл. 30а се създава ал. 3:
  „(3) Редът и организацията за осъществяване на дейността по ал. 1 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 30а се създава ал. 3:
  „(3) Редът и организацията за осъществяване на дейността по ал. 1 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.“.

  § 7. В чл. 34б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст след думата „организира“ се поставя запетая и се добавя „координира“.
  2. В т. 1 думата „спомагателните“ се заменя с „административните“.
  3. Създава се нова т. 3:
  „3. точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра на вътрешните работи при изпълнение на административните дейности и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на министерството по чл. 33а от Закона за администрацията;“.
  4. Досегашната т. 3 става т. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.

  § 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
  3. областните дирекции;
  4. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  5. Дирекция „Вътрешна сигурност“;
  6. Дирекция „Миграция“;
  7. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“;
  8. дирекциите от общата и специализираната администрация;
  9. Академията на МВР;
  10. Медицинският институт на МВР;
  11. научноизследователските и научно-приложните институти.“
  2. В ал. 2 след думите „Главните дирекции“ се поставя запетая и се добавя „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, след думата „проекти“ се добавя „дирекция „Комуникационни и информационни системи“, думите „дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Специална куриерска служба“ и запетаята след тях се заличават, след абревиатурата „МВР“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „институт“ се добавя „и Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“.
  3. В ал. 3 след абревиатурата „МВР“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“.
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) Структура на МВР е и Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 8 се изменя така:
  „§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. областните дирекции;
  3. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  4. Дирекция „Вътрешна сигурност“;
  5. Дирекция „Миграция“;
  6. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“;
  7. дирекциите от общата и специализираната администрация;
  8. Академията на МВР;
  9. Медицинският институт на МВР;
  10. научноизследователските и научно-приложните институти.
  2. В ал. 2 след думата „дейности“ се добавя „дирекция „Комуникационни и информационни системи“, а думите „дирекция „Специална куриерска служба“ и запетаята след тях се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 8, чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.37, ал. 1, т.2 отпада и следващите се преномерират
  2. В Чл.37, ал.2 се изменя така:
  „(2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция "Миграция", дирекция "Международни проекти", „дирекция „Комуникационни и информационни системи“, дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", Академията на МВР и Медицинският институт са юридически лица.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10:
  § 10. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. областните дирекции;
  3. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  4. Дирекция „Вътрешна сигурност“;
  5. Дирекция „Миграция“;
  6. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“;
  7. дирекциите от общата и специализираната администрация;
  8. Академията на МВР;
  9. Медицинският институт на МВР;
  10. научноизследователските и научно-приложните институти.“
  2. В ал. 2 след думата „дейности“ се добавя „дирекция „Комуникационни и информационни системи“, а думите „дирекция „Специална куриерска служба“ и запетаята след тях се заличават.

  § 9. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните работи, свързани с неговата компетентност извън правомощията по глава пета.
  (2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните работи като ръководител на министерството, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и останалите основни структури и извършва техническите дейности по административното обслужване.
  (3) С правилника по чл. 37, ал. 3 се определят дирекциите от специализираната и общата администрация, както и нормативи за числеността на структурите.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  § 10. В чл. 38 т. 4 се отменя.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 10 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „свързани с организирана престъпна дейност“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думите „на местни и транснационални престъпни структури“ се заличават;
  б) в т. 6 след думата „хора“ се поставя запетая и се добавя „превеждане през границата на страната на отделни лица или групи от хора, както и подпомагане на чужденци да пребивават или да преминават в/през страната“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Извън случаите по ал. 2 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и по отношение на корупцията в органите на държавната власт и изпирането на пари.“

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 11, т. 2 буква „б“ да се измени така:
  „б) в т. 6 след думата „хора“ се поставя запетая и се добавя „превеждане през държавната граница на отделни лица или на групи от хора, както и нерегламентирано съдействие на мигранти да преминават през територията на страната или да остават в нея;“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 11 да се създаде т. 4:
  4. Създава ал. 6:
  „(6) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6 - 9. Териториалните звена на ГДПБЗН са юридически лица.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 11 относно чл. 39, т. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ст. Кенов и гр. н.п.:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6 - 9. Териториалните звена на ГДПБЗН са юридически лица.".
  2. Създава се т. 4:
  „4. Създават се ал. 6 и 7:
  (6) В ГДПБЗН се създава дирекция „Национална система 112", която е структура за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
  (7) Извън случаите по ал. 2 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 3, 6 - 9 самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и по отношение на корупцията в органите на държавната власт и изпирането на пари.".
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 2 относно ал. 7 и не го подкрепя по т. 2 относно ал. 6.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 11, чл.39, ал.5 да остане, а предложения нов текст за ал.5 да стане ал.6.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 11, т. 3 след думата „пари” се поставя запетая и се добавя „компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „свързани с организирана престъпна дейност“ и запетаята пред тях се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „на местни и транснационални престъпни структури“ се заличават;
  б) в т. 6 след думата „хора“ се поставя запетая и се добавя „превеждане през границата на страната на отделни лица или групи от хора, както и подпомагане на чужденци да пребивават или да преминават в страната;“.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Териториалните звена на ГДПБЗН са юридически лица.“
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) Извън случаите по ал. 2 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и по отношение на корупцията в органите на държавната власт и изпирането на пари, компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи”.

  § 12. В чл. 41 се създава ал. 6:
  „(6) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции се подпомагат от длъжностно лице, което изпълнява функциите по чл. 34б, ал. 1 в главните дирекции, както и други функции, възложени му със заповед на директора.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 12 се изменя така:
  § 12. В чл. 41 се създава ал. 6:
  „(6) Министърът на вътрешните работи със своя заповед може да възложи на длъжностно лице от главните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 41 се създава ал. 6:
  „(6) Министърът на вътрешните работи със заповед може да възложи на длъжностно лице от главните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1.“.

  § 13. Създават се чл. 41а и 41б:
  „Чл. 41а. (1) Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (АПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6-9.
  (2) В АПБЗН могат да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
  (3) Териториалните звена се ръководят от директора на АПБЗН и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
  (4) Районите на действие на териториалните звена се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на АПБЗН.
  (5) Териториалните звена на АПБЗН са регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН), които са юридически лица.
  (6) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. 41б. (1) Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се ръководи от директор, който е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 и се назначава от министъра на вътрешните работи по предложение на главния секретар.
  (2) Директорът на агенцията е пряко подчинен на главния секретар и:
  1. осъществява общото и непосредственото ръководство на агенцията;
  2. управлява човешките ресурси;
  3. представлява юридическото лице;
  4. отчита се за дейността си пред министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар.
  (3) Директорът на АПБЗН е второстепенен разпоредител с бюджет.
  (4) В изпълнение на правомощията си по ал. 2 директорът на агенцията издава заповеди.
  (5) При изпълнение на функциите си директорът на агенцията може да се подпомага от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
  (6) При осъществяване на своята дейност директорът може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Съвети се създават след съгласуване с министъра на вътрешните работи, на когото се представят и ежегодни отчети за дейността им. Съветите могат да включват експерти, както и представители на неправителствени организации, имащи отношение към дейността на агенцията.“

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. И. Веселинов и гр. н.п.:
  В § 13, чл.41б, ал.6, след думите: „представители на неправителствени организации“, се добавят думите: „и представители на браншови организации“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 13 да бъде отхвърлен.

  § 14. В чл. 43 се създава ал. 6:
  „(6) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции се подпомагат от длъжностно лице, което изпълнява функциите по чл. 34б, ал. 1 в областните дирекции, както и други функции, възложени му със заповед на директора.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 14 се изменя така:
  § 14. В чл. 43 се създава ал. 6:
  „(6) Министърът на вътрешните работи със своя заповед може да възложи на длъжностно лице от областните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В чл. 43 се създава ал. 6:
  „(6) Министърът на вътрешните работи със заповед може да възложи на длъжностно лице от областните дирекции изпълнение на функциите по чл. 34б, ал. 1.“.

  § 15. Член 43а се изменя така:
  „Чл. 43а. (1) Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.
  (2) Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, противодействие на незаконната миграция на територията на Република България и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
  (3) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба (Европол) и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и административните дирекции“ се заменят с „по чл. 37, ал. 1, т. 5-8“ и думата „спомагателни“ се заменя с „административни“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В зависимост от функциите и дейностите им в дирекциите по чл. 37, ал. 1, т. 5-7 и в дирекциите от специализираната администрация могат да се създават териториални звена, отдели и сектори, а в дирекциите от общата администрация могат да се създават отдели и сектори.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Дирекциите от общата администрация включват звената по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 16 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „т. 5-8” се заменят с „т. 4-7”.
  2. В т. 2 думите „т. 5-7” се заменят с „т. 4-6”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16:
  § 16. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „и административните дирекции“ се заменят с „по чл. 37, ал. 1, т. 4-7“ и думата „спомагателни“ се заменя с „административни“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В зависимост от функциите и дейностите им в дирекциите по чл. 37, ал. 1, т. 4-6 и в дирекциите от специализираната администрация могат да се създават териториални звена, отдели и сектори, а в дирекциите от общата администрация могат да се създават отдели и сектори.“.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Дирекциите от общата администрация включват звената по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията.“.

  § 17. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст думите „и административните дирекции“ се заменят с „по чл. 37, ал. 1, т. 5-8“.
  2. В ал. 4 слeд думата „проекти“ се поставя запетая и се добавя „и на дирекция „Комуникационни и информационни системи“, а думите „дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ и дирекция „Специална куриерска служба“ се заличават.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 17 се правят следните изменения:
  1. В т.1 думите „т. 5-8” се заменят с „т. 4-7”.
  2. Точка втора се изменя така:
  „2. В ал. 4 думите „дирекция „Специална куриерска служба“ се заменят с „дирекция „Комуникационни и информационни системи“”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „и административните дирекции“ се заменят с „по чл. 37, ал. 1, т. 4-7“.
  2. В ал. 4 думите „дирекция „Специална куриерска служба“ се заменят с „дирекция „Комуникационни и информационни системи”.

  § 18. В чл. 47, ал. 4 се създава изречение второ: „Обучението за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се извършва при условия и по ред, определени в съвместна инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.“

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 50, ал. 3 думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 51, ал. 3 думите „отдели, сектори, лаборатории, научни секции и други звена от по-нисък ранг“ се заменят с „отдели и сектори, а в Медицинския институт на МВР - и лаборатории“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Директорите на РДПБЗН представляват юридическото лице.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 21 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 21 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 21 се изменя така:
  § 21. Създава се чл. 53а:
  „Чл. 53а. Ръководителите на териториалните звена на ГДПБЗН представляват юридическото лице.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 21:
  § 21. Създава се чл. 53а:
  „Чл. 53а. Ръководителите на териториалните звена на ГДПБЗН представляват юридическото лице.“.

  Предложение на н.п. Ст. Кенов и гр. н.п.:
  Създава се § 21а:
  „§ 21а. Създава се чл. 53а:
  Чл. 53а. Ръководителите на териториалните звена на ГДПБЗН представляват юридическото лице.".
  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му място като § 21.

  § 22. В част първа, глава трета се създават чл. 55а и 55б:
  „Чл. 55а. (1) Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“ осъществява материално-техническо осигуряване на структурите на МВР и социално обслужване на служителите на МВР.
  (2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“ се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
  Чл. 55б. Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“ се ръководи от изпълнителен директор, който:
  1. е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи;
  2. представлява юридическото лице;
  3. изпълнява функции, определени в закон, правилника по чл. 55а, ал. 2 или друг нормативен акт.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 22 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.

  § 23. В част първа се създава глава трета „а“ с чл. 55в-55л:
  „Глава трета „а“
  Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”

  Чл. 55в. (1) Образува се Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „Държавното предприятие”.
  (2) Държавното предприятие е юридическо лице със седалище в София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от министъра на вътрешните работи.
  (3) Държавното предприятие управлява предоставените му имоти и вещи - държавна собственост.
  Чл. 55г. (1) Предметът на дейност на Държавното предприятие е:
  1. предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
  3. предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
  (2) За изпълнение на дейностите си Държавното предприятие обработва лични данни и може да използва информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, ползвани или създадени по силата на закон, съобразно компетентността си.
  (3) Имуществото на Държавното предприятие се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, и от имущество, придобито от самото Държавно предприятие.
  (4) Срещу имуществото на Държавното предприятие не може да се насочва принудително изпълнение.
  (5) За Държавното предприятие не може да се открива производство по несъстоятелност.
  Чл. 55д. (1) Финансирането на дейността на Държавното предприятие се извършва от:
  1. таксите по § 6а от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, свързани с дейностите по чл. 55г, ал. 1, т. 1;
  2. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на вътрешните работи;
  3. приходи от собствена дейност;
  4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
  5. безвъзмездно предоставени средства (дарения);
  6. други източници.
  (2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
  1. осъществяване предмета на дейност на Държавното предприятие;
  2. издръжка на Държавното предприятие;
  3. инвестиционни разходи.
  Чл. 55е. (1) Органи на управление на Държавното предприятие са:
  1. министърът на вътрешните работи;
  2. управителният съвет;
  3. изпълнителният директор.
  (2) Държавното предприятие се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.
  Чл. 55ж. Министърът на вътрешните работи:
  1. упражнява правата на собственост на държавата в Държавното предприятие и провежда политиката на държавата в областта на регистрация на пътни превозни средства;
  2. одобрява програмите и плановете на Държавното предприятие за развитие и осъществяване на дейността;
  3. контролира Държавното предприятие за изпълнението на програмите и плановете;
  4. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на Държавното предприятие;
  5. сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;
  6. издава правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие;
  7. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на Държавното предприятие в международни организации;
  8. одобрява годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и годишния финансов отчет;
  9. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.
  Чл. 55з. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор. Членовете на управителния съвет трябва да притежават висше образование и професионален опит в дейности, свързани с предмета на дейност на Държавното предприятие.
  (2) Министърът на вътрешните работи назначава и освобождава членовете на управителния съвет и сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.
  (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
  1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
  2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителния съвет;
  3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
  5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на Държавното предприятие.
  (4) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1-4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.
  (5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.
  (6) Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
  (7) Правилата за работата и свикване на управителния съвет се одобряват от министъра на вътрешните работи по предложение на управителния съвет.
  (8) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
  (9) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
  (10) Министърът на вътрешните работи:
  1. прекратява договора за управление с член на управителния съвет:
  а) при възникване на обстоятелство по ал. 3, а с изпълнителния директор - и на обстоятелство по ал. 4;
  б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;
  в) който е подал писмено заявление за освобождаване;
  г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
  2. може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.
  (11) Управителният съвет:
  1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
  2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие и го предлага на министъра на вътрешните работи;
  3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проекти на програми и планове за дейността на Държавното предприятие; програмите и плановете се представят на министъра на вътрешните работи за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;
  4. приема годишния финансов план на Държавното предприятие;
  5. приема структурата и щата на Държавното предприятие и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;
  6. приема годишния финансов отчет на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
  7. приема годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
  8. предлага на министъра на вътрешните работи решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
  9. приема проекти на решения за участие на Държавното предприятие в международни организации и ги предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване;
  10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
  11. прави предложение до министъра на вътрешните работи за участие на Държавното предприятие в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и от други финансови източници и програми;
  12. приема актове, свързани с дейностите, осъществявани от Държавното предприятие, когато това е предвидено в нормативен акт;
  13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на Държавното предприятие, в съответствие с действащите нормативни актове или с възложени му от министъра на вътрешните работи.
  (12) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
  Чл. 55и. (1) Изпълнителният директор на Държавното предприятие:
  1. представлява Държавното предприятие пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
  2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Държавното предприятие;
  3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
  4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
  5. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавното предприятие;
  6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в Държавното предприятие;
  7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на вътрешните работи;
  8. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи ежемесечни отчети за дейността на Държавното предприятие;
  9. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи годишен отчет за дейността на Държавното предприятие.
  (2) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на Държавното предприятие, определен от министъра на вътрешните работи.
  Чл. 55к. (1) Държавното предприятие води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните организации.
  (2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на Държавното предприятие се консолидират по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси.
  (3) Паричните средства на Държавното предприятие се събират, съхраняват, разходват и отчитат в банкова сметка в Българската народна банка съгласно реда и изискванията, приложими за бюджетните организации.
  (4) Средствата и операциите на Държавното предприятие се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  Чл. 55л. Годишният финансов отчет на Държавното предприятие се одитира от Сметната палата.”

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  В § 23, в чл. 55д, ал. 1, т. 5 се изменя така:
  „5. безвъзмездно предоставени средства (дарения), одобрени от комисията по чл. 249, ал. 11;“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 23, в чл. 55г, ал. 1 се създава нова т. 4:
  „4. други дейности, определени със Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация и възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22:
  § 22. В част първа се създава глава трета „а“ с чл. 55а-55и:
  „Глава трета „а“
  Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги”

  Чл. 55а. (1) Образува се Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „Държавното предприятие”.
  (2) Държавното предприятие е юридическо лице със седалище в София и с клонове – териториални поделения, броят и седалищата на които се определят от министъра на вътрешните работи.
  (3) Държавното предприятие управлява предоставените му имоти и вещи - държавна собственост.
  Чл. 55б. (1) Предметът на дейност на Държавното предприятие е:
  1. предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
  3. предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР;
  4. други дейности, определени със Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация и възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на вътрешните работи.
  (2) За изпълнение на дейностите си Държавното предприятие обработва лични данни и може да използва информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, ползвани или създадени по силата на закон, съобразно компетентността си.
  (3) Имуществото на Държавното предприятие се състои от имущество, предоставено му по вид, обем и стойност от Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, и от имущество, придобито от самото Държавно предприятие.
  (4) Срещу имуществото на Държавното предприятие не може да се насочва принудително изпълнение.
  (5) За Държавното предприятие не може да се открива производство по несъстоятелност.
  Чл. 55в. (1) Финансирането на дейността на Държавното предприятие се извършва от:
  1. таксите по § 6а от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, свързани с дейностите по чл. 55б, ал. 1, т. 1;
  2. държавния бюджет чрез бюджета на МВР;
  3. приходи от собствена дейност;
  4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
  5. безвъзмездно предоставени средства (дарения);
  6. други източници.
  (2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
  1. осъществяване предмета на дейност на Държавното предприятие;
  2. издръжка на Държавното предприятие;
  3. инвестиционни разходи.
  Чл. 55г. (1) Органи на управление на Държавното предприятие са:
  1. министърът на вътрешните работи;
  2. управителният съвет;
  3. изпълнителният директор.
  (2) Държавното предприятие се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.
  Чл. 55д. Министърът на вътрешните работи:
  1. упражнява правата на собственост на държавата в Държавното предприятие и провежда политиката на държавата в областта на регистрация на пътни превозни средства;
  2. одобрява програмите и плановете на Държавното предприятие за развитие и осъществяване на дейността;
  3. контролира Държавното предприятие за изпълнението на програмите и плановете;
  4. назначава и освобождава изпълнителния директор, както и другите членове на управителния съвет на Държавното предприятие;
  5. сключва договори за възлагане на управлението с изпълнителния директор, както и с всеки от другите членове на управителния съвет, с които се определя и тяхното възнаграждение;
  6. издава правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие;
  7. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на Държавното предприятие в международни организации;
  8. одобрява годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и годишния финансов отчет;
  9. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.
  Чл. 55е. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително изпълнителния директор. Членовете на управителния съвет трябва да притежават висше образование и професионален опит в дейности, свързани с предмета на дейност на Държавното предприятие.
  (2) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:
  1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
  2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителния съвет;
  3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
  4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
  5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на Държавното предприятие.
  (3) Не може да бъде изпълнителен директор лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1-4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.
  (4) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно.
  (5) Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.
  (6) Правилата за работата и свикване на управителния съвет се одобряват от министъра на вътрешните работи по предложение на управителния съвет.
  (7) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
  (8) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
  (9) Министърът на вътрешните работи:
  1. прекратява договора за възлагане на управление с член на управителния съвет:
  а) при възникване на обстоятелство по ал. 2, а с изпълнителния директор - и на обстоятелство по ал. 3;
  б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за възлагане на управление;
  в) който е подал писмено заявление за освобождаване;
  г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
  2. може да прекрати договора за възлагане на управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.
  (10) Управителният съвет:
  1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
  2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на Държавното предприятие и го предлага на министъра на вътрешните работи;
  3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проекти на програми и планове за дейността на Държавното предприятие; програмите и плановете се представят на министъра на вътрешните работи за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;
  4. приема годишния финансов план на Държавното предприятие;
  5. приема структурата и щата на Държавното предприятие и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;
  6. приема годишния финансов отчет на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
  7. приема годишния доклад за дейността на Държавното предприятие и го представя на министъра на вътрешните работи за одобряване;
  8. предлага на министъра на вътрешните работи решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
  9. приема проекти на решения за участие на Държавното предприятие в международни организации и ги предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване;
  10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без ДДС;
  11. прави предложение до министъра на вътрешните работи за участие на Държавното предприятие в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и от други финансови източници и програми;
  12. приема актове, свързани с дейностите, осъществявани от Държавното предприятие, когато това е предвидено в нормативен акт;
  13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на Държавното предприятие, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на вътрешните работи.
  (11) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
  Чл. 55ж. (1) Изпълнителният директор на Държавното предприятие:
  1. представлява Държавното предприятие пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
  2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Държавното предприятие;
  3. организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
  4. взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без ДДС;
  5. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавното предприятие;
  6. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в Държавното предприятие;
  7. отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра на вътрешните работи;
  8. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи ежемесечни отчети за дейността на Държавното предприятие;
  9. изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на вътрешните работи годишен отчет за дейността на Държавното предприятие.
  (2) При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор се изпълняват от служител на Държавното предприятие, определен от министъра на вътрешните работи.
  Чл. 55з. (1) Държавното предприятие води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните организации.
  (2) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на Държавното предприятие се консолидират по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси.
  (3) Паричните средства на Държавното предприятие се събират, съхраняват, разходват и отчитат в банкова сметка в Българската народна банка съгласно реда и изискванията, приложими за бюджетните организации.
  (4) Средствата и операциите на Държавното предприятие се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  Чл. 55и. Годишният финансов отчет на Държавното предприятие се одитира от Сметната палата.”

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §:
  §…В чл. 56 накрая се добавя „и ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  § 23. В чл. 56 накрая се добавя „и ал. 3“.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  Създава се нов § 23а:
  § 23а. В чл. 57, ал. 2 преди крайната точка да се добави запетая и след нея текста: „както и служителите, преподаващи при професионалното обучение и при първоначалното професионално обучение на полицейски органи“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде § 23а:
  § 23а. В чл. 57, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „както и служителите, преподаващи при професионалното обучение и при първоначалното професионално обучение на полицейски органи.“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 24. В чл. 58, ал. 1 думите „Главна дирекция“ се заменят с „Агенция“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 24 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.

  § 25. В чл. 85 ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.

  § 26. В чл. 92 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Организациите, притежаващи право на собственост, на управление или на ползване върху обектите, или възлагащи дейностите, посочени в приложение № 1, т. 7-14 и 16-20, предоставят необходимите финансови средства за осъществяване на охраната им от полицейски органи, включително със сигнално-охранителна и друга техника, по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
  (11) Охраната от полицейски органи, включително със сигнално-охранителна и друга техника, на обектите или дейностите, посочени в приложение № 1, т. 1-6, 21 и 22, се осъществява по реда на ал. 1.“

  Предложение на н.п. В. Симеонов и гр. н.п.:
  § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.

  § 27. Член 95а се отменя.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов §…:
  „§ …. В чл. 102, ал. 7 се създава изречение второ: „Временните възпрепятстващи съоръжения могат да се изграждат и извън граничната ивица, в максимална близост до нея, когато са налице тежки теренни и други специфични условия и/или при доказана технико-икономическа целесъобразност.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. В чл. 102, ал. 7 се създава изречение второ: „Временните възпрепятстващи съоръжения могат да се изграждат и извън граничната ивица, в максимална близост до нея, когато са налице тежки теренни и други специфични условия и/или при доказана технико-икономическа целесъобразност.“.

  § 28. В чл. 126, т. 3 думите „извън вътрешните морски води“ се заменят с „в морските пространства на Република България“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 135 се правят следните изменения:
  1. Точка 3 се отменя.
  2. Точка 7 се отменя.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 29 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 29 се изменя така:
  § 29. Член 135 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 29:
  § 29. Член 135 се отменя.

  § 30. В част втора, глава пета се създава раздел V с чл. 140а и 140б:
  „Раздел V
  Други правомощия

  Чл. 140а. (1) Лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, осъществяващи охрана и/или пропускателен режим в района на охраняван обект на МВР или осъществяващи съдействие при наблюдение на държавната граница могат да задържат лице, което е нарушило:
  1. охраната и/или пропускателния режим в района на охраняван обект на МВР;
  2. граничния режим.
  (2) В случаите по ал. 1 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
  (3) При предаване на задържаното лице на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа:
  1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
  2. дата на съставяне на протокола;
  3. дата и място на задържането;
  4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
  5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
  6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
  7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.
  (4) Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи.
  Чл. 140б. (1) При изпълнение на правомощието си по чл. 140а лицата, работещи по трудово правоотношение, могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо, ако лицето оказва съпротива или се опитва да избяга.
  (2) Помощните средства са: белезници; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори.
  (3) Редът за употреба на физическа сила и помощни средства се определя с наредбата по чл. 85, ал. 4.
  (4) При използването на физическа сила и помощни средства от лицата по ал. 1 се спазва разпоредбата на чл. 86.“

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 30:
  1. В чл. 140б ал. 3 да отпадне.
  2. Създава се чл. 140в:
  „Чл. 140в. Длъжностите, на които могат да бъдат назначавани, изискванията за заемане на длъжността, обучението, преминаването на службата и начина на упражняване на правомощията им се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  Създава се § 30а:
  § 30а. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Държавните служители, органи на дирекция „Инспекторат” и на Академията на МВР, които осъществяват преподавателска дейност за обучение и професионална подготовка на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението, са със статут по ал. 1, т. 1.
  2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  Създава се нов §…:
  §…В 142, ал.1, т.1 се правят следните изменения:
  съюзът „и“ се премахва, вместо него се поставя запетая, като след думите „защита на населението“ се добавят думите „и органите, осъществяващи непосредствените дейности по чл. 84, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на МВР, както и преподавателите по специални дисциплини в АМВР и ЦСПП по списък, утвърден от министъра на вътрешните работи“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението относно АМВР и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде § 30а:
  § 30а. В чл. 142, ал. 1, т. 1 съюзът „и“ след думите „полицейски органи“ се заменя със запетая и накрая се добавя „органите на АМВР, които осъществяват преподавателска дейност на полицейските органи и на органите по пожарна безопасност и защита на населението, както и служители, пряко осигуряващи достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система 112“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението относно АМВР и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 30а:
  „Създава се § 30а:
  „§ 30а. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  (3) Със статут по ал. 1, т. 1 са и държавните служители в:
  1. Академията на МВР, които осъществяват преподавателска дейност за професионална подготовка на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. дирекция „Инспекторат", които пряко осъществяват контрол върху дейността на служителите от МВР;
  3. Института по психология на МВР, които изготвят психологичен анализ на оперативно-интересни лица и провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни производства и във връзка с оперативно-издирвателната дейност на МВР.
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 31:
  § 31. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Със статут по ал. 1, т. 1 са и държавните служители в:
  1. Академията на МВР, които осъществяват преподавателска дейност за професионална подготовка на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. дирекция „Инспекторат", които пряко осъществяват контрол върху дейността на служителите от МВР;
  3. Института по психология на МВР, които изготвят психологичен анализ на оперативно-интересни лица и провеждат криминалнопсихологични изследвания по досъдебни производства и във връзка с оперативно-издирвателната дейност на МВР.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  § 31. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в основния текст след думата „служители“ се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1“.
  2. В ал. 2 след абревиатурата „МВР“ се добавя „и АПБЗН“, а думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
  3. В ал. 4 след думата „характеристики“ се добавя „на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 31. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  Отпада текста „В ал. 2 след абревиатурата „МВР“ се добавя „и АПБЗН“, а/ думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  В § 31:
  а) в точка 2 думите „а думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“ отпадат;
  б) точка 3 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 31 относно чл. 143, т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 2 думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 31, чл.143, т.2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 31 да се измени така:
  § 31. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в МВР“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
  3. В ал. 4 след думата „характеристики“ се добавя „на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3“.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) В класификатора по ал. 2 се определят и длъжностите за държавните служители по чл. 142, ал. 3.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
  § 32. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „в МВР“ се заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
  2. В ал. 2 думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3“.
  3. В ал. 4 след думата „характеристики“ се добавя „на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3“.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) В класификатора по ал. 2 се определят и длъжностите за държавните служители по чл. 142, ал. 3.“

  § 32. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Редът за съставяне, водене и съхраняване на личните кадрови дела, както и условията и редът за ползването им се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.

  § 33. В чл. 151, ал. 7 думите „Държавните служители“ се заменят със „Служителите по чл. 142, ал. 1“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
  § 34. В чл. 151, ал. 7 думите „Държавните служители“ се заменят със „Служителите по чл. 142, ал. 1 и 3“.

  § 34. Създава се чл. 152а:
  „Чл. 152а. (1) За установяване изпълнението на служебните задължения от държавните служители могат да се провеждат тестове в рамките на осъществявания административен контрол.
  (2) Условията и редът за провеждане на тестовете по ал. 1 се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
  (3) Служител, провеждащ тест по ал. 1, не носи административнонаказателна отговорност във връзка с тази си дейност.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. В чл. 153, ал. 5 т. 3 се изменя така:
  „3. при изпълнение на проекти, свързани с дейността на МВР и финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или други международни програми и договори, въз основа на сключен граждански договор;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

  § 36. В чл. 155, ал. 3 думите „т. 2, 3 и 5“ се заменят с „т. 2 и 3“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.

  § 37. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „държавна служба в МВР“ се заменят с „държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.“
  3. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „а за постъпване на държавна служба в АПБЗН – със заповед на директора на агенцията“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 37 да отпадне т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 37 т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 37 (чл. 156) отпада т. 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 37, т. 2 се изменя така:
  „2. Алинея 4 се отменя.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 37 т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 37, т.3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 37 относно чл. 156, в ал. 1 и 4 думите „чл. 142, ал. 1, т. 1“ да се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 38:
  § 38. В чл. 156 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „държавна служба в МВР“ се заменят с „държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.“

  § 38. Създава се чл. 156а:
  „Чл. 156а. (1) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.
  (2) Назначаването по ал. 1 се извършва след сключване на писмено споразумение между служителя и органите по назначаване на двете администрации.“

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 38 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

  § 39. В чл. 157 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 в изречение първо след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно пред директора на АПБЗН“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 4 в изречение първо след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно директорът на АПБЗН“ и се поставя запетая.
  3. В ал. 5 в изречение първо след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно пред директора на АПБЗН“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 39 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 39 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 39 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 39 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 39 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен.

  § 40. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „извън случаите по чл. 159а“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Министърът на вътрешните работи може да възложи правомощията си по ал. 1 на главния секретар на МВР.”

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 40 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 40 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 40 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да бъде отхвърлен.

  § 41. В чл. 159, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В основния текст накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на АПБЗН“.
  2. В т. 3 думите „чл. 158, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 158, ал. 1, т. 5 и 6“.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 41 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 41 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 41 да отпадне т. 1.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 41. В чл. 159:
  1. В ал. 1 отпадат измененията и допълненията.
  2. В ал.1, т.3 думите „чл. 158, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 158, ал. 1, т. 5 и 6“.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.

  § 42. Създава се чл. 159а:
  „Чл. 159а. Директорът на АПБЗН:
  1. назначава държавните служители в агенцията;
  2. назначава за стажанти спечелилите конкурс за ръководни, изпълнителски и младши изпълнителски длъжности в агенцията;
  3. преназначава държавните служители в агенцията;
  4. сключва трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, при условията и по реда на Кодекса на труда.”

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 42 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 42 се изменя така:
  § 42. Създава се чл. 159а:
  „Чл. 159а. Държавните служители по чл. 158, т. 1-3 и по чл. 159, ал.1, т. 1 и 2 са длъжни да служат в МВР за срок, не по-кратък от 5 години.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 42 да бъде отхвърлен.

  § 43. Създава се чл. 160а:
  „Чл. 160а. (1) В 2-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите за имуществото и доходите може да се извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.
  (2) Проверката по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) За извършване на проверката може да изисква информация от държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.
  (4) Органите и институциите по ал. 3 са длъжни в двуседмичен срок от получаване на искането да представят необходимата информация.
  (5) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронните бази данни на органите и институциите по ал. 3. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 3 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата информация.
  (6) Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Проверката приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях. В останалите случаи проверката приключва със заключение за несъответствие.
  (7) В случаите на съставено заключение за несъответствие се уведомяват компетентните органи за предприемане на необходимите действия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 40.

  § 44. В чл. 163 се създава ал. 3:
  „(3) След приключване на конкурс по ал. 1 държавните служители се преназначават на по-висока по вид длъжност след успешно завършване на съответната професионална подготовка. При неуспешно завършване на съответната професионална подготовка държавните служители в МВР не се преназначават на по-високата по вид длъжност.“

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 44, в чл.163, ал. 2 след думата „длъжности" да се добавят думите „главен секретар и директорите на главни дирекции".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 41:
  § 41. В чл. 163 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „длъжности“ се поставя тире и се добавя „главен секретар, заместник главен секретар и директор на главна дирекция“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) След приключване на конкурс по ал. 1 държавните служители се преназначават на по-висока по вид длъжност след успешно завършване на съответната професионална подготовка. При неуспешно завършване на съответната професионална подготовка държавните служители в МВР не се преназначават на по-високата по вид длъжност.”.

  § 45. В чл. 163а се правят следните допълнения:
  1. В изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а за длъжности в АПБЗН - пред директора на АПБЗН“.
  2. В изречение второ след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно директорът на АПБЗН“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 45 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 45а:
  „§ 45а. В чл. 165 се създава ал. 6:
  „(6) Обжалването на заповедта за временно преназначаване в случаите на мотивирана служебна необходимост не спира изпълнението.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 42:
  § 42. В чл. 165 се създава ал. 6:
  „(6) Обжалването на заповедта за временно преназначаване в случаите на мотивирана служебна необходимост не спира изпълнението.".

  § 46. В чл. 169, ал. 1 след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно директорът на АПБЗН“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 46 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 46 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 46 се изменя така:
  „§ 46. В чл. 169 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думата „работи“ се поставя запетая, добавя се „съответно директорът на АПБЗН“ и се поставя запетая, а думата „командирова“ се заменя с „назначи“.
  2. В ал. 2 думата „командирован“ се заменя с назначен“, а думата „командироването“ се заменя с „назначаването“.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 46 да бъде отхвърлен.

  § 47. Създава се чл. 170а:
  „Чл. 170а. (1) Държавните служители са длъжни да поддържат и да повишават професионалната си подготовка.
  (2) Държавните служители поддържат и повишават професионалната си подготовка, необходима за изпълнение на длъжността, чрез професионално обучение.
  (3) Държавните служители ежегодно преминават проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка, като редът за провеждане на проверките се регламентира с наредбата по чл. 170, ал. 5.
  (4) Установено несъответствие на нивото на професионалната подготовка с изискванията за заемане на длъжността при две последователни годишни проверки е основание за изготвяне на оценка за изпълнението на длъжността при условията и по реда на наредбата по чл. 164а, ал. 2.“

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  В § 47 се правят следните изменения:
  1. В чл. 170а се създава нова ал. 4:
  „(4) Държавен служител, за когото е установено несъответствие на нивото на професионалната подготовка с изискванията за заемане на длъжността при годишна проверка, се изпраща от органа по назначаването на задължително обучение за повишаване на професионалната подготовка с продължителност поне 3 месеца. Условията и редът за осъществяване на обучението се осъществяват по ред, определен с наредбата по чл. 164а, ал. 2.“
  2. Сегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 47, чл. 170а, ал. 1 след думата „служители“ да се добави „по чл. 142, ал. 1, т. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 43:
  § 43. Създава се чл. 170а:
  „Чл. 170а. (1) Държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 са длъжни да поддържат и да повишават професионалната си подготовка, необходима за изпълнение на длъжността, чрез професионално обучение.
  (2) Държавните служители веднъж годишно преминават проверка за оценяване на нивото на професионалната подготовка, като редът за провеждане на проверките се регламентира с наредбата по чл. 170, ал. 5.
  (3) Установено несъответствие на нивото на професионалната подготовка с изискванията за заемане на длъжността при две последователни годишни проверки е основание за изготвяне на оценка за изпълнението на длъжността при условията и по реда на наредбата по чл. 164а, ал. 2.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § ...:
  § ... В чл. 173 се създава ал. 4:
  „(4) Държавните служители, преминали обучение по чл. 170, ал. 3, които не са назначени за стажанти, се задължават да служат в МВР след приключване на обучението за срок от 5 години, от които поне три години в структурата, в която са назначени.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 44:
  § 44. В чл. 173 се създава ал. 4:
  „(4) Държавните служители, преминали обучение по чл. 170, ал. 3, които не са назначени за стажанти, се задължават да служат в МВР след приключване на обучението за срок от 5 години, от които поне три години в структурата, в която са назначени.“.

  § 48. В чл. 174 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Разходите по ал. 1 не се възстановяват от държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и непосредствено след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба.
  (6) В случаите по ал. 5 разходите по ал. 1 се възстановяват от службата за сигурност или за обществен ред, ведомството или институцията по ал. 5, в която е назначен държавният служител, пропорционално на времето на неизпълнение.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 48 се изменя така:
  § 48. В чл. 174 се създават ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание или по дисциплинарен ред, преди да са изслужили срока по чл. 159а, възстановяват разходите за издръжка и обучение за периода, в който са били обучавани.
  (5) Разходите по ал. 1 не се възстановяват от държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и непосредствено след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба.
  (6) В случаите по ал. 5 разходите по ал. 1 се възстановяват от службата за сигурност или за обществен ред, ведомството или институцията по ал. 5, в която е назначен държавният служител, пропорционално на времето на неизпълнение.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § ... В чл. 174, ал. 4 в действащата й редакция думите „чл. 173, ал. 3“ се заменят с „чл. 173, ал. 3 и 4“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 45:
  § 45. В чл. 174 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „чл. 173, ал. 3“ се заменят с „чл. 173, ал. 3 и 4“.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Разходите по ал. 1 не се възстановяват от държавните служители, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до един месец след прекратяването са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба.
  (6) В случаите по ал. 5 разходите по ал. 1 се възстановяват от службата за сигурност или за обществен ред, ведомството или институцията по ал. 5, в която е назначен държавният служител, пропорционално на времето на неизпълнение.“

  § 49. В чл. 175, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а за държавните служители на АПБЗН – от директора на АПБЗН“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 49 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 49 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 49а:
  „§ 49а. В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „от министъра на вътрешните работи съгласно вътрешните правила за работната заплата" се заменят с „в наредба на министъра на министъра на вътрешните работи".
  2. В ал. 4 думите „от министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата по ал. 3" се заменят с „в наредбата по ал. 3".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 46:
  § 46. В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „от министъра на вътрешните работи съгласно вътрешните правила за работната заплата" се заменят със „с наредба на министъра на вътрешните работи".
  2. В ал. 4 думите „от министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата" се заменят със „с наредбата".

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 49б:
  „§ 49б. В чл. 180, ал. 3 думите „с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3" се заменят „с наредбата по чл. 177, ал. 3".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде нов §:
  §…. В чл. 180, ал. 7 след думите „лице, работещо по трудово правоотношение“ се добавя „или длъжността е вакантна“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  § 47. В чл. 180, ал. 3 думите „с вътрешните правила за работната заплата" се заменят със „с наредбата".

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  Създава се нов §….:
  §…В чл.181, ал.3 се изменя по следния начин:
  (3) За извършване на дейности, свързани със специфичния характер и организация на труда на служителите, се осигурява безплатна храна. На служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В чл.181а, ал.2 се изменя така:
  (2) Командироването се извършва за не повече от 30 календарни дни непрекъснато. Когато командироването е за по-дълъг срок, е необходимо писмено съгласие на служителите за това и за не повече от 60 календарни дни годишно.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…:
  §… В чл. 183, ал. 3 думите „чл. 142, ал. 1. т. 1“ да се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 48:
  § 48. В чл. 183, ал. 3 думите „чл. 142, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3“.

  § 50. В чл. 187, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение второ: „Определянето на 24-часова смяна е по изключение.“
  2. Досегашните изречения второ и трето стават съответно изречения трето и четвърто.

  Предложение на н.п. М. Карадайъ и гр. н.п.:
  Чл. 187, ал. 5, т.2 да бъде със следната редакция:
  „Възнагражденията за извънреден труд за отработени до 80 часа на отчетен период – за служителите, работещи на смени.“
  Въз основа на горното чл. 187, ал. 7 да придобие следната редакция:
  „Извънредният труд не може да надвишава 320 часа годишно, а за служителите, работещи на смени – и 80 часа на отчетен период.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 50, т. 1 се изменя така:
  „1. Създава се ново изречение второ:„Определянето на 24-часова смяна се допуска по изключение, когато съществуват непредвидени обстоятелства от обективен характер, които застрашават живота или здравето на гражданите, или е възможно да накърнят националната сигурност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 50, чл. 187, ал. 3, изречение първо думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 49:
  § 49. В чл. 187, ал. 3, изречение първо думата „едномесечен“ се заменя с „тримесечен“, създава се ново изречение второ: „Определянето на 24-часова смяна е по изключение.“, а досегашните изречения второ и трето стават съответно изречения трето и четвърто.

  § 51. Създава се чл. 187а:
  „Чл. 187а. (1) По изключение се разрешава полагане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 само след изрично писмено съгласие на държавния служител за всеки конкретен случай и при спазване на чл. 187, ал. 8.
  (2) Недаване на съгласие по ал. 1 не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.
  (3) Редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 се регламентира с наредбата по чл. 187, ал. 9.
  (4) Положеният извънреден труд по реда на ал. 1 се компенсира с възнаграждение за извънреден труд и се заплаща по реда на чл. 187, ал. 6.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 51, чл. 187а да се създаде нова ал. 1, а останалите да се преномерират:
  „(1) Разрешава се полагането на извънреден труд до 25 часа на тримесечен период и до 100 часа годишно, над ограниченията по чл. 187, ал. 7, при бедствия и други извънредни ситуации.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 50:
  § 50. Създава се чл. 187а:
  „Чл. 187а. (1) Разрешава се полагането на извънреден труд до 25 часа на тримесечен период и до 100 часа годишно, над ограниченията по чл. 187, ал. 7, при бедствия и други извънредни ситуации.
  (2) По изключение се разрешава полагане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 само след изрично писмено съгласие на държавния служител за всеки конкретен случай и при спазване на чл. 187, ал. 8.
  (3) Недаване на съгласие по ал. 2 не е основание за търсене на дисциплинарна отговорност спрямо държавния служител.
  (4) Редът за полагане, компенсиране и отчитане на извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 се регламентира с наредбата по чл. 187, ал. 9.
  (5) Положеният извънреден труд по реда на ал. 1 и 2 се компенсира с възнаграждение за извънреден труд и се заплаща по реда на чл. 187, ал. 6.“

  § 52. В чл. 189, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 числото „30“ се заменя с „25“.
  2. В т. 2 думите „включително за приравнения трудов стаж“ и запетаята след тях се заличават.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 52 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 52 се изменя така:
  § 52. В чл. 189, ал. 1, т. 3 се заличава.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 52, т. 1 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 52 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  Създава се нов § 52а:
  „§ 52а. Създава се нов чл. 190а със следния текст:
  Чл. 190а. (1) Когато платеният годишен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 и 2 или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, правото на ползването му се погасява по давност, освен в случаите по ал. 2.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен по инициатива на органа по назначаването или поради ползване на друг законоустановен отпуск от служителя, правото на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването на отпуска.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 53. В чл. 195, ал. 4 думите „сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат” се заменят с „едногодишният срок по ал. 1, съответно двегодишният срок по ал. 2, започва да тече”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 51.

  § 54. В чл. 197 се създава ал. 3:
  „(3) На държавен служител, който е извършил две едновременно установени нарушения на служебната дисциплина, наказващият орган, след като определи наказание за всяко, може да наложи:
  1. по-тежкото от определените наказания, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени различни по вид дисциплинарни наказания;
  2. едно общо наказание за максимален срок, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени еднакви по вид наказания.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 52:
  § 52. В чл. 197 се създава ал. 3:
  „(3) На държавен служител, който е извършил две едновременно установени нарушения на служебната дисциплина, наказващият орган, след като определи наказание за всяко, може да наложи:
  1. по-тежкото от определените наказания, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени различни по вид дисциплинарни наказания;
  2. едно общо наказание за максимално предвидения от закона срок, когато за санкционирането на нарушенията са предвидени еднакви по вид наказания.”.

  § 55. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „органа по чл. 158“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. директорът на АПБЗН - за всички наказания по чл. 197 за държавните служители в агенцията;“.
  3. В т. 3 след думите „чл. 37“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на АПБЗН“.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 55 да отпаднат т. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 55. В чл. 204 измененията в т.2 и т. 3 отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 55 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 55а:
  „§ 55а. В член 205, ал. 2 се създава второ изречение:
  „Проверка може да се разпореди и при постъпил анонимен сигнал, когато в него се съдържат достатъчно данни относно времето, мястото и деянието, от които може да се направи обоснован извод, че служител на МВР е извършил дисциплинарно нарушение.".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 53:
  § 53. В чл. 205, ал. 2 се създава изречение второ: „Проверка не може да се разпореди по постъпил анонимен сигнал, освен в случаите, в които в него се съдържат достатъчно данни относно времето, мястото и деянието, от които може да се направи обоснован извод, че служител на МВР е извършил дисциплинарно нарушение.”.

  § 56. В чл. 207, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „органа по чл. 158“.
  2. В т. 2 след думите „чл. 37“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на АПБЗН“.
  3. Създава се т. 3:
  „3. директора на АПБЗН - за държавните служители в АПБЗН и за стажантите за постъпване на ръководни, изпълнителски и младши изпълнителски длъжности.“

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 56. В чл. 207, ал. 1 предвидените в т.2 и т.3 текстове отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

  § 57. В чл. 211 думите „т. 1 и ал. 2” се заменят с „т. 1, ал. 2 и 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 54.

  § 58. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „чл. 158 и 159“ се заменят с „чл. 158, 159 и 159а“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Държавен служител, на когото е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, се отстранява временно от длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158, 159 и 159а, докато съответната мярка бъде отменена или заменена с гаранция или подписка.“
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато мярката за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ бъде отменена или заменена с гаранция или подписка, служителят се възстановява на заеманата длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158, 159 и 159а.”

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 58 да отпадне т. 1, а в съдържанието на точки 2 и 4 изразът „чл.158, 159 и 159а“ да се замени с израза „чл.158 и 159“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 58 т. 1 да отпадне, а останалите точки да се преномерират и в тях думите „чл. 159а” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 58. В чл. 214 отпада т. 1, а в т. 2 думите „чл. 158, 159 и 159а“ се заменят с „чл. 158 и 159“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 58 относно чл. 214:
  1. Точка 1 да отпадне.
  2. В т. 2 и т. 4 думите „чл. 158, 159 и 159а” се заменят с „чл. 158 и 159”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 55:
  § 55. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Държавен служител, на когото е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, се отстранява временно от длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158 и 159, докато съответната мярка бъде отменена или заменена с гаранция или подписка.“
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато мярката за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“ бъде отменена или заменена с гаранция или подписка, служителят се възстановява на заеманата длъжност с писмена заповед на съответния орган по чл. 158 и 159.”.

  § 59. В чл. 215 се създава ал. 5:
  „(5) В случаите по чл. 214, ал. 3 съответният орган по чл. 158, 159 и 159а издава заповед за изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.”

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 59 изразът „чл.158, 159 и 159а“ се заменя с израза „чл.158 и 159“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 59 думите „чл. 158, 159 и 159а” се заменят с „чл. 158 и 159”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 59. В чл. 215, ал.5 се изменя така:
  „(5) В случаите по чл. 214, ал. 3 съответният орган по чл. 158, издава заповед за изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 59 относно чл. 215 думите „чл. 158, 159 и 159а” се заменят с „чл. 158 и 159”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 56:
  § 56. В чл. 215 се създава ал. 5:
  „(5) В случаите по чл. 214, ал. 3 съответният орган по чл. 158 и 159 издава заповед за изземване на служебната карта, личния знак и служебното оръжие.”

  § 60. В чл. 227 думите „чл. 158 или 159“ се заменят с „чл. 158, 159 или 159а“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 60 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 60а:
  „§ 60а. В чл. 228, ал. 2 се създава трето изречение:
  „Обезщетение не се заплаща, ако прекратяването на служебното правоотношение преди изтичане на срока е по искане на служителя.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 57:
  § 57. В чл. 228 ал. 2 се създава изречение трето:„Обезщетение не се заплаща, ако прекратяването на служебното правоотношение преди изтичане на срока е по искане на служителя.".

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 60б:
  „§ 60б. В чл. 230, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „1 и" се заличават.
  2. Създава се т. 3:
  „3. чл. 226, ал. 1, т. 1 - от деня, следващ датата на навършване на пределна възраст.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 58:
  § 58. В чл. 230, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 думите „т. 1 и 3" се заменят с „т. 3“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. чл. 226, ал. 1, т. 1 - от деня, следващ датата на навършване на пределна възраст.".

  § 61. Член 233 се изменя така:
  „Чл. 233. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия и са работили повече от 10 години в МВР, се издават карти за медицинско обслужване.
  (2) Карти за медицинско обслужване не се издават на служители, на които служебното или трудовото правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер.
  (3) Видът на картите и редът за издаването им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.”

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 61, чл. 233, ал. 1 думите „чл. 142, ал. 1“ се заменят с „чл. 142, ал. 1 и 3“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 59:
  § 59. Член 233 се изменя така:
  „Чл. 233. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3, които при прекратяване на служебното или трудовото им правоотношение са придобили право на пенсия и са работили повече от 10 години в МВР, се издават карти за медицинско обслужване.
  (2) Карти за медицинско обслужване не се издават на служители, на които служебното или трудовото правоотношение е прекратено поради дисциплинарно уволнение или поради осъждане за умишлено престъпление от общ характер.
  (3) Видът на картите и редът за издаването им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.”

  § 62. В чл. 234 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на:
  1. толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20 – за държавните служители, чиито служебни правоотношения са възникнали преди 1 януари 2017 г.;
  2. толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 12 – за държавните служители, чиито служебни правоотношения са възникнали след 1 януари 2017 г.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 62 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 62 се изменя по следния начин:
  „§ 62. В чл. 234 ал. 1 се изменя така:
  Чл. 234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение за прослужено време в МВР, като размерът на обезщетенията се изчислява по следния начин:
  а) за прослужено време в МВР до 5 години обезщетение не се предвижда;
  б) за прослужено време в МВР от 6 до 10 години – 6 брутни месечни възнаграждения;
  в) за прослужено време в МВР от 11 до 15 години – 10 брутни месечни възнаграждения;
  г) за прослужено време в МВР от 15 до 20 години – 15 брутни месечни възнаграждения;
  д) за 20 и над 20 прослужени години в МВР – 20 брутни месечни възнаграждения.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 62 се изменя така:
  § 62. В чл. 234 ал. 1 се изменя така:
  (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение, както следва:
  1. при прослужени шест години в структурите на МВР - в размер на две месечни възнаграждения;
  2. при прослужени десет години в структурите на МВР - в размер на пет месечни възнаграждения;
  3. при прослужени петнадесет години в структурите на МВР - в размер на десет месечни възнаграждения;
  4. при прослужени двадесет години в структурите на МВР - в размер на петнадесет месечни възнаграждения;
  5. при прослужени двадесет и пет и повече години в структурите на МВР - в размер на двадесет месечни възнаграждения.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 62, чл.234 ал.1 се изменя така:
  „(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, чиито служебни правоотношения са възникнали след 01.01.2017 г., имат право на обезщетение в следните размери:
  1. от 3 до 6 прослужени години – 2 месечни възнаграждения;
  2. от 7 до 9 прослужени години – 6 месечни възнаграждения;
  3. от 10 до 12 прослужени години – 9 месечни възнаграждения;
  4. от 13 до 15 прослужени години – 12 месечни възнаграждения;
  5. от 16 до 19 прослужени години – 16 месечни възнаграждения;
  6. над 20 прослужени години – 20 месечни възнаграждения;
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. И. Веселинов и гр. н.п.:
  Съдържанието на § 62 се изменя както следва:
  Чл. 234, ал. 1, т. 2 се изменя по следния начин:
  „2. за държавните служители, чиито служебни правоотношения са възникнали след 01.01.2017 г.:
  а) от 3 до 6 прослужени години – 2 месечни възнаграждения;
  б) от 7 до 9 прослужени години – 6 месечни възнаграждения;
  в) от 10 до 12 прослужени години – 9 месечни възнаграждения;
  г) от 13 до 15 прослужени години – 12 месечни възнаграждения;
  д) от 16 до 19 прослужени години – 16 месечни възнаграждения;
  е) над 20 прослужени години – 20 месечни възнаграждения;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 62 да се измени както следва:
  „§62. В чл.234, ал.1 се изменя така:
  (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение, както следва:
  1. при прослужени пет години в структурите на МВР - в размер на две месечни възнаграждения;
  2. при прослужени десет години в структурите на МВР - в размер на пет месечни възнаграждения;
  3. при прослужени петнадесет години в структурите на МВР -в размер на осем месечни възнаграждения;
  4. при прослужени двадесет години в структурата на МВР - в размер на дванадесет възнаграждения;
  5. при прослужени двадесет и пет и повече години в структурите на МВР - в размер на двадесет възнаграждения."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 62 да бъде отхвърлен.

  § 63. Член 236 се изменя така:
  „Чл. 236. (1) При преместване на работа в други населени места за срок, по-дълъг от 6 месеца, на държавния служител се изплаща еднократно обезщетение в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение за длъжността в новото населено място.
  (2) В случаите по ал. 1, когато съпругът/съпругата и децата на служителя се преместят в същото населено място, на всеки от тях се изплаща еднократно обезщетение в размер 25 на сто от основното месечно възнаграждение за длъжността на служителя по ал. 1 в новото населено място.
  (3) Транспортните разходи при преместването са за сметка на МВР.“

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 63 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 63 навсякъде думата „основното” се заменя с „брутното”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 63 навсякъде думата „основно" да се замени с думата „брутното".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 60:
  § 60. Член 236 се изменя така:
  „Чл. 236. (1) При преместване на работа в други населени места за срок, по-дълъг от 6 месеца, на държавния служител се изплаща еднократно обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за длъжността в новото населено място.
  (2) В случаите по ал. 1, когато съпругът/съпругата и децата на служителя се преместят в същото населено място, на всеки от тях се изплаща еднократно обезщетение в размер 25 на сто от брутното месечно възнаграждение за длъжността на служителя по ал. 1 в новото населено място.
  (3) Транспортните разходи при преместването са за сметка на МВР.“ .

  § 64. В чл. 237, ал. 2 след думите „Наказателно-процесуалния кодекс” се добавя „и по чл. 214, ал. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 61.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 64а:
  „§ 64а. Член 241 се изменя така:
  „Чл. 241. Обезщетенията по тази глава се изплащат при условия и ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 62:
  § 62. Член 241 се изменя така:
  „Чл. 241. Обезщетенията по тази глава се изплащат при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи.".

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде нов §:
  § …В чл. 243, ал. 3 след думите „държавни служители в МВР“ се добавя „с полицейски правомощия“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде нов §:
  § …В чл. 245, ал. 2 думите „в които членуват лица по трудово правоотношение в МВР“ се заменят със „създадени при условията и по реда на КТ“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 65. В чл. 249 се създават ал. 10 и 11:
  „(10) Министерството на вътрешните работи поддържа публичен регистър на договорите за дарения, сключени при условията на ал. 9.
  (11) Със заповед на министъра на вътрешните работи се създава постоянна централна комисия в МВР за разглеждане и одобряване на проекти на договори за дарения.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 63.

  § 66. В чл. 267, ал. 1 думите „органите на МВР“ се заменят с „органи на МВР, оправомощени от министъра на вътрешните работи“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 64.

  § 67. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 11:
  „11. изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт.“

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 16 след глагола „е“ да се добави „преподаването и „.
  2. В т. 17 след глагола „е“ да се добави „преподаването и„ и след думата „МВР“ да се добави „включително при професионалното образование“.
  3. В т. 18 думите „обучение за придобиване“ се заменят с думите „преподаването и обучението за придобиване„.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  Да се създаде § …:
  § …. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 16 думата „придобиването“ се заменя с „преподаването и придобиването“.
  2. В т. 17 думата „придобиването“ се заменя с „преподаването и придобиването“
  и накрая се добавя „включително при професионалното образование“.
  3. В т. 18 думите „обучение за придобиване“ се заменят с „преподаването и обучението за придобиване“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 26а думите „държавен противопожарен или превантивен контрол“ се заменят с „държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 65:
  § 65. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1, т. 26а думите „държавен противопожарен или превантивен контрол“ се заменят с „държавен противопожарен контрол или превантивна дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1“.
  2. В § 2 се създава т. 11:
  „11. изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт.“

  § 68. В приложение № 1 към чл. 92, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точка 15 се отменя.
  2. Точка 20 се изменя така:
  „20. Национална галерия – София;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 66.

  § 69. В останалите текстове на закона абревиатурата „ГДПБЗН“ се заменя с „АПБЗН“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 69 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 69 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 69 да бъде отхвърлен.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  Предложение на н.п. Ст. Кенов и гр. н.п.:
  Създава се § 69а:
  „§ 69а. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архива на дирекция „Национална система 112".
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на дирекция „Национална система 112" се осъществява от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".
  (3) Служебните правоотношения на държавните служители и трудовите правоотношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Национална система 112", се преобразуват в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 70. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, които осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, преминават в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията.
  (2) По отношение на държавните служители по ал. 1 се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
  (3) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, които не осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се преобразуват в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията по реда на § 75-78.
  (4) Трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  (5) Лицата по ал. 1, 3 и 4 преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията без срок за изпитване освен служителите, които са със срок за изпитване.
  (6) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с комисията.
  (7) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита при определяне на размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.
  (8) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по проучване за надеждност на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, преминали в служебно или трудово правоотношение с Държавната комисия по сигурността на информацията, се довършват от компетентния проучващ орган, започнал процедурата по проучване.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 70 да се създаде нова ал. 1, а останалите да се преномерират:
  „(1) Дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминава като дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията. Териториалните звена на дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията се определят с акт на Министерския съвет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 67:
  § 67. (1) Дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминава като дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията. Териториалните звена на дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията се определят с акт на Министерския съвет.
  (2) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, които осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, преминават в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията.
  (3) По отношение на държавните служители по ал. 2 се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
  (4) Служебните правоотношения на държавните служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, които не осъществяват приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се преобразуват в служебни правоотношения с Държавната комисия по сигурността на информацията по реда на § 69-72.
  (5) Трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  (6) Лицата по ал. 2, 4 и 5 преминават към Държавната комисия по сигурността на информацията без срок за изпитване освен служителите, които са със срок за изпитване.
  (7) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с комисията.
  (8) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Държавната комисия по сигурността на информацията, се зачита при определяне на размера на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение.
  (9) Започналите до влизането в сила на този закон процедури по проучване за надеждност на служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи, преминали в служебно или трудово правоотношение с Държавната комисия по сигурността на информацията, се довършват от компетентния проучващ орган, започнал процедурата по проучване.

  § 71. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи.
  (2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи, ползвани от дирекция „Специална куриерска служба“, се предоставят на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  (3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1.
  (4) Документите, изготвени и съхранявани в дирекция „Специална куриерска служба“, които не подлежат на предаване по реда на Закона за Националния архивен фонд, се предават в Държавната комисия по сигурността на информацията в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 68.

  § 72. (1) Създадената с този закон Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се осъществява от директора на Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 72 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 72 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 72 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 72 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 72 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 72 да бъде отхвърлен.

  § 73. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 73 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 73 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 73 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 73 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 73 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 73 да бъде отхвърлен.

  § 74. (1) Създадената с този закон Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“ е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се осъществява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“.
  (3) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и на чл. 123 от Кодекса на труда.
  (4) За служителите по ал. 3 се прилагат разпоредбите на § 75-78.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 74 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 74 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 74 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 74 да бъде отхвърлен.

  § 75. (1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от Академията на Министерството на вътрешните работи и Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи и тези по § 79, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител считано от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
  (3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на съответната структура и съответстващи на длъжностите, които са заемали към датата на влизане в сила на този закон.
  (4) Служителите по ал. 1, които към датата на влизане в сила на този закон са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, съответстващи на длъжностите, които са заемали преди временното преназначаване.
  (5) На служителите по ал. 1 се присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг.
  (6) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя индивидуална основна заплата, не по-ниска от определеното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1.
  (7) За служителите по ал. 1 разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния служител не се прилагат.
  (8) Преобразуването по ал. 1 се извършва без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до назначаването срок за изпитване се зачита.
  (9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж при един и същ орган по назначаване и за работа в същата администрация по смисъла на Закона за държавния служител, с изключение на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
  (10) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизане на този закон в сила, се запазват и могат да се използват.
  (11) Оценките на служителите по ал. 1, получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2, се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг и при конкурентен подбор.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 75, ал. 1 думите „Академията на Министерството на вътрешните работи и” се заличават.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 75, ал. 1 думите „от Академията на Министерството на вътрешните работи“ да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 75, ал.1 думите „Академията на Министерството на вътрешните работи и" да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 75 ал. 1, 3 и 4 да се изменят така:
  „(1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи и на тези по § 76, ал. 1, т. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител считано от датата на влизане в сила на този закон.
  …….
  (3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на съответната структура.
  (4) Служителите по ал. 1, които към датата на влизане в сила на този закон са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на структурата, в която са заемали длъжност преди временното преназначаване.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 69:
  § 69. (1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители с висше образование и притежаващи висше образование, с изключение на тези от Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи и на тези по § 70, ал. 1, т. 1, се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител считано от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Преобразуването по ал. 1 се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.
  (3) Служителите по ал. 1 се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на съответната структура.
  (4) Служителите по ал. 1, които към датата на влизане в сила на този закон са временно преназначени на друга длъжност по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на структурата, в която са заемали длъжност преди временното преназначаване.
  (5) На служителите по ал. 1 се присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг.
  (6) При назначаването на служителите по ал. 1 се определя индивидуална основна заплата, не по-ниска от определеното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1.
  (7) За служителите по ал. 1 разпоредбите на чл. 8, 10, 14 и 35б от Закона за държавния служител не се прилагат.
  (8) Преобразуването по ал. 1 се извършва без срок за изпитване, освен за служителите, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до назначаването срок за изпитване се зачита.
  (9) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за служебен стаж при един и същ орган по назначаване и за работа в същата администрация по смисъла на Закона за държавния служител, с изключение на чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
  (10) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизане на този закон в сила, се запазват и могат да се използват.
  (11) Оценките на служителите по ал. 1, получени съгласно наредбата по чл. 178, ал. 2, се отчитат в бъдеще при повишаване в ранг и при конкурентен подбор.

  § 76. (1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители от Академията на Министерството на вътрешните работи и Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, за държавни служители със средно образование или за държавни служители с висше образование и непритежаващи висше образование, се преобразуват в трудови правоотношения считано от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Със служителите по ал. 1 се сключват трудови договори за работа в Министерството на вътрешните работи, на длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения, определени в класификатора по чл. 143, ал. 2 и щата на съответната структура, без срок за изпитване, освен за лицата, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до наемането срок за изпитване се зачита.
  (3) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за стаж при един и същ работодател по смисъла на Кодекса на труда с изключение на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.
  (4) При сключването на трудовия договор с директора на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи не се провежда конкурс съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
  (5) При сключването на трудовите договори на служителите в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи по ал. 1 за длъжности, за които се изисква провеждане на конкурс съгласно Закона за лечебните заведения, не се провежда конкурс.
  (6) При сключване на трудови договори със служителите на Академията на Министерството на вътрешните работи по ал. 1 за заемане на академични длъжности в Академията на Министерството на вътрешните работи не се провежда конкурс или избор по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
  (7) При отказ на служител по ал. 1 да сключи трудов договор за работа в Министерството на вътрешните работи служебното му правоотношение се прекратява.
  (8) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизане в сила на този закон, се запазват и могат да се използват.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 76 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Академията на Министерството на вътрешните работи и” се заличават.
  2. Ал. 6 се заличава.
  3. Ал. 7 и 8 стават съответно ал. 6 и 7.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 76, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители от Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, за държавни служители със средно образование или за държавни служители с висше образование и непритежаващи висше образование, се преобразуват в трудови правоотношения считано от датата на влизане в сила на този закон.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 76, ал. 1 думите „Академията на Министерството на вътрешните работи и“ да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 76 да се направят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Академията на Министерството на вътрешните работи и" да се заличат.
  2. Ал. 2 да отпадне.
  3. Ал. 7 и ал. 8 да станат съответно ал. 6 и ал. 7.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 76 ал. 1 и 6 да се изменят така:
  „(1) Считано от датата на влизане в сила на този закон се преобразуват в трудови правоотношения служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане на този закон заемат длъжности за държавни служители:
  1. с висше образование от Академията на МВР, които осъществяват преподавателска дейност, извън тази за професионална подготовка на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи;
  3. със средно образование;
  4. с висше образование и непритежаващи висше образование.
  ………………….
  (6) При сключване на трудови договори със служителите по ал. 1, т. 1 и 2 за заемане на академични длъжности в Академията на Министерството на вътрешните работи или в Медицинския институт на МВР не се провежда конкурс или избор по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 70:
  § 70. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон се преобразуват в трудови правоотношения служебните правоотношения на държавните служители в МВР, за които се прилага § 86 от Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и които към датата на влизане в сила на този закон заемат длъжности за държавни служители:
  1. с висше образование от Академията на МВР, които осъществяват преподавателска дейност, извън тази за професионална подготовка на полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи;
  3. със средно образование;
  4. с висше образование и непритежаващи висше образование.
  (2) Със служителите по ал. 1 се сключват трудови договори за работа в Министерството на вътрешните работи, на длъжности за лица, работещи по трудови правоотношения, определени в класификатора по чл. 143, ал. 2 и щата на съответната структура, без срок за изпитване, освен за лицата, които са със срок за изпитване. В тези случаи изтеклият до наемането срок за изпитване се зачита.
  (3) Стажът на служителите по ал. 1, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, се зачита за стаж при един и същ работодател по смисъла на Кодекса на труда с изключение на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.
  (4) При сключването на трудовия договор с директора на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи не се провежда конкурс съгласно чл. 65, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
  (5) При сключването на трудовите договори на служителите в Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи по ал. 1 за длъжности, за които се изисква провеждане на конкурс съгласно Закона за лечебните заведения, не се провежда конкурс.
  (6) При сключване на трудови договори със служителите по ал. 1, т. 1 и 2 за заемане на академични длъжности в Академията на Министерството на вътрешните работи или в Медицинския институт на МВР не се провежда конкурс или избор по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
  (7) При отказ на служител по ал. 1 да сключи трудов договор за работа в Министерството на вътрешните работи служебното му правоотношение се прекратява.
  (8) Неизползваните отпуски на служителите по ал. 1, пропорционално към датата на влизане в сила на този закон, се запазват и могат да се използват.


  § 77. (1) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните или трудовите правоотношения на служителите по § 75 и 76 се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, и по чл. 234, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните или трудовите правоотношения на служителите по § 75 и 76 се изплаща обезщетение за неизползваните към момента на прекратяване отпуски по § 75, ал. 10 и § 76, ал. 8, определено въз основа на размера на основната заплата по смисъла на Закона за държавния служител или трудовото възнаграждение по смисъла на Кодекса на труда към момента на прекратяване на служебното или трудовото правоотношение.
  (3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя въз основа на прослужените години по смисъла на чл. 235 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на основното месечно възнаграждение към датата на влизане в сила на този закон.
  (4) При смърт на служител по § 75 и 76 обезщетението по ал. 1, определено по реда на ал. 2, се изплаща на преживелия съпруг, децата и родителите.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 77, ал. 3 думата „основното” се заменя с „брутното”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 77, ал. 3 думата „основно" да се замени с думата „брутното".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, Св. Белемезов и Р. Петров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 77 ал. 3 и 4 да се изменят така:
  „(3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя въз основа на прослужените към датата на влизане в сила на този закон години по смисъла на чл. 235 от Закона за Министерството на вътрешните работи и месечната основна заплата към момента на прекратяване на служебното правоотношение – за служителите по § 75, а за служителите по § 76 – месечното брутно трудово възнаграждение към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, като тези обезщетения не се облагат с данък.
  (4) При смърт на служител по § 75 и 76 обезщетенията по ал. 1 и ал. 2 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 71:
  § 71. (1) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните или трудовите правоотношения на служителите по § 69 и 70 се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20, и по чл. 234, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) При прекратяване, независимо от основанието, на служебните или трудовите правоотношения на служителите по § 69 и 70 се изплаща обезщетение за неизползваните към момента на прекратяване отпуски по § 69, ал. 10 и § 70, ал. 8, определено въз основа на размера на основната заплата по смисъла на Закона за държавния служител или трудовото възнаграждение по смисъла на Кодекса на труда към момента на прекратяване на служебното или трудовото правоотношение.
  (3) Размерът на обезщетението по ал. 1 се определя въз основа на прослужените към датата на влизане в сила на този закон години по смисъла на чл. 235 от Закона за Министерството на вътрешните работи и месечната основна заплата към момента на прекратяване на служебното правоотношение – за служителите по § 69, а за служителите по § 70 – месечното брутно трудово възнаграждение към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, като тези обезщетения не се облагат с данък.
  (4) При смърт на служител по § 69 и 70 обезщетенията по ал. 1 и ал. 2 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите.

  § 78. (1) При прекратяване на служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител на служителите по § 75 освен обезщетението по § 77 се изплаща и обезщетение по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
  (2) В случаите на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда на лицата по § 76 освен обезщетението по § 77 се изплаща и обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 78 ал. 1 да се измени така:
  „(1) Когато при прекратяване на служебното правоотношение на лицата по § 75 се дължи обезщетение по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител, то се изплаща заедно с обезщетението по § 77, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 72:
  § 72. (1) Когато при прекратяване на служебното правоотношение на лицата по § 69 се дължи обезщетение по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител, то се изплаща заедно с обезщетението по § 71, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител.
  (2) В случаите на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда на лицата по § 70 освен обезщетението по § 71 се изплаща и обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, като общият им размер не може да надвишава 20 основни заплати. В случаите, когато е налице превишение над 20 основни заплати, се намалява обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда.

  § 79. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон се прекратяват служебните правоотношения на:
  1. държавните служители в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. държавните служители, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
  3. държавните служители, осъществяващи към влизането в сила на този закон дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
  (2) Прекратяването по ал. 1 се извършва и през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 79, ал. 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 79, който става § 73:
  § 73. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон се прекратяват служебните правоотношения на:
  1. държавните служители в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. държавните служители, осъществяващи към влизането в сила на този закон дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
  (2) Прекратяването по ал. 1 се извършва и през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация.

  § 80. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон трудовите правоотношения на следните лица преминават към Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда:
  1. лицата, работещи по трудово правоотношение в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;
  3. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към влизане в сила на този закон дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
  (2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи от служителите по ал. 1, преминали в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, се зачита за работа при един и същ работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с предприятието.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 80, ал. 1 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 74:
  § 74. (1) Считано от датата на влизане в сила на този закон трудовите правоотношения на следните лица преминават към Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда:
  1. лицата, работещи по трудово правоотношение в ОДМВР, осъществяващи към датата на влизане в сила на този закон дейности по предоставяне на услуги, свързани с регистрация на пътни превозни средства;
  2. лицата, работещи по трудово правоотношение, осъществяващи към влизане в сила на този закон дейности, свързани с предпечатна подготовка и отпечатване на бланки, образци и документи за МВР.
  (2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи от служителите по ал. 1, преминали в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, се зачита за работа при един и същ работодател, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с предприятието.

  § 81. (1) При желание от страна на служител по § 79 със същия се сключва трудов договор за работа в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ считано от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи от служител по ал. 1, се зачита за работа при един и същ работодател.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 75, като в ал. 1 думите „§ 79“ се заменят с „§ 73“.

  § 82. При сключване на трудовите договори на лицата по § 76 и 81 се определя основно месечно възнаграждение така, че същото, намалено с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниско от получаваното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната по чл. 181, ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 82, който става § 76, като в него думите „§ 76 и 81“ се заменят с „§ 70 и 75“.

  § 83. На служителите по § 79 се изплащат обезщетения по чл. 234, ал. 1, 5 и 8, определени при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи към датата на влизане в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 77, като в него думите „§ 79“ се заменят с „§ 73“.

  § 84. (1) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства за търсене на дисциплинарна или имуществена отговорност от служителите по § 75, 76 и 79 се прекратяват.
  (2) Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства по отмяна на заповеди за налагане на дисциплинарни наказания или за прекратяване на служебни правоотношения се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 84, който става § 78, като в ал. 1 думите „§ 75, 76 и 79“ се заменят с „§ 69, 70 и 73“.

  § 85. Образуваните и неприключили до влизането в сила на този закон производства пред административен орган по издаване или отмяна на индивидуални административни актове по Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на служителите по § 75, 76 и 79 се прекратяват, с изключение на такива, свързани с подпомагане при тежко материално положение или определяне и изплащане на обезщетение за телесна повреда, претърпяна при или по повод изпълнение на служебни задължения, които се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 79, като в него думите „§ 75, 76 и 79“ се заменят с „§ 69, 70 и 73“.

  § 86. Обявените и неприключили до влизането в сила на този закон конкурси за преминаване на държавна служба за длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 2 по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи се прекратяват.

  Предложение на н. п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 86 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 86 да бъде отхвърлен.

  § 87. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР, чиито служебни правоотношения са прекратени по реда на § 79, и които са сключили трудов договор за работа в Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение по чл. 174.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 80, като в него думите „§ 79“ се заменят с „§ 73“.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § …:
  §…Параграф …относно чл. 173, ал. 4 и §…относно чл. 174, ал. 4 се прилагат за служителите, чието обучение е започнало след влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 81:
  § 81. Параграф 44 и § 45 относно чл. 174, ал. 4 се прилагат за служителите, чието обучение е започнало след влизането в сила на този закон.


  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  Създава се § 87а:
  „§ 87а. Натрупаният до влизане в сила на закона отпуск не се погасява по давност.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Създава се § 87а:
  „§ 87а. Българска народна банка възстановява финансовите средства за извършване на дейности и осигуряване охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника по бюджета на Министерството на вътрешните работи от 1 януари 2016 г. до влизане в сила на този закон.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 82:
  § 82. Българска народна банка възстановява финансовите средства за извършване на дейности и осигуряване охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника по бюджета на Министерството на вътрешните работи от 1 януари 2016 г. до влизане в сила на този закон.

  § 88. (1) В срок до шест месеца от влизането в сила на този закон:
  1. Министерският съвет приема необходимите изменения в съответните нормативни актове;
  2. министърът на вътрешните работи издава необходимите изменения и допълнения в съответните нормативни актове.
  (2) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 83.

  Предложение на н.п. Ст. Кенов и гр. н.п.:
  Създава се § 88а:
  „§ 88а. В Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Обн., ДВ, бр.102 от 2008 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 2009 г. и бр. 88 от 2010 г.), в чл. 7 и чл. 32, ал. 2 след думите „дирекция „Национална система 112", се добавя „в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 89. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60 и 61 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39 и 62 от 2016 г.) в чл. 174, ал. 5, изречение трето след думата „работи“ се добавя „или писмено оправомощеният от него главен секретар на Министерство на вътрешните работи“ и след думите „Национална сигурност“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  § 89 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 84.

  § 90. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 2 след думите „се издават от” се добавя „държавата чрез”.
  2. Създава се чл. 69а:
  „Чл. 69а. Данни от информационните фондове могат да се предоставят на изпълнител по договор, включващ дейностите по персонализиране на български лични документи.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 85:
  § 85. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се създава чл. 69а:
  „Чл. 69а. Данни от информационните фондове могат да се предоставят на изпълнител по договор, включващ дейностите по персонализиране на български лични документи.”

  § 91. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 и 31 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 9 се създава т. 18:
  „18. осъществява приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация.“
  2. В чл. 10 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до документите и/или материалите само когато това е абсолютно необходимо.
  (4) Организацията на работа по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията.“
  3. В глава втора, раздел І се създават чл. 10а-10г:
  „Чл. 10а. (1) За служителите на ДКСИ, чиито служебни задължения са свързани с изпълнение на функцията по чл. 9, т. 18, се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) Председателят на ДКСИ е орган по назначаване на служителите по ал. 1.
  Чл. 10б. (1) Председателят на ДКСИ утвърждава класификатор на длъжностите в ДКСИ за служителите по чл. 10а и издава заповед за неговото прилагане.
  (2) Редът за изготвянето и утвърждаването на длъжностните характеристики, видовете и съдържанието им се определят със заповед на председателя на ДКСИ.
  Чл. 10в. Държавните служители по Закона за държавния служител могат да бъдат преназначавани за държавни служители на длъжности по
  чл. 10а, ал. 1 без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
  Чл. 10г. Конкурс за назначаване на държавна служба в ДКСИ не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността.“
  4. В Допълнителните разпоредби:
  а) в § 1:
  аа) в т. 1 след думите „Борба с организираната престъпност“ се добавя „и дирекция „Вътрешна сигурност“;
  бб) в т. 2 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а думите „дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР“ и запетаята след тях се заличават;
  б) § 2а се изменя така:
  „§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар и заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него, административният секретар на Министерството на вътрешните работи, служителите и кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекция „Миграция“, на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, на дирекциите от общата и специализираната администрация, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти на Министерството на вътрешните работи, на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“, на структурите по чл. 37, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи и ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“.”;
  в) създава се § 2в:
  „§ 2в. Министърът на вътрешните работи може да делегира свои правомощия в качеството му на ръководител на организационна единица по смисъла на този закон на заместниците си или на други длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи.“
  5. В приложение № 1 към чл. 25 в раздел II, т. 4 след думата „престъпност“ се добавя „и дирекция „Вътрешна сигурност“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 91, т.4, буква „бб“ да се измени по следния начин:
  „бб) в т.2 изразът „дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР“ и запетаята след него се заличават.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 91, т. 4 се правят следните изменения:
  1. В б. „а” думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, а” се заличават.
  2. В б. „б” думите „на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности” се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 91 (относно Закона за защита на класифицираната информация), т. 4, в § 1, бб) предвидените изменения и допълнения отпадат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 91 (относно Закона за защита на класифицираната информация), т. 4, буква а), подбуква бб) се изменя така:
  „бб) в т. 2 думите „дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР“ и запетаята след тях се заличават.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 91, т.4 да се измени както следва:
  1. В б. „а" думите Главна дирещия „Пожарна безопасност и защита на населението" да се заменят с думите „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението", а" да се заличат.
  2. В б. „б" думите „на Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности" да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 91, в чл. 10г думите „държавна служба“ да се заменят с „държавни служители по чл. 10а, ал. 1“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 91, който става § 86:
  § 86. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 и 31 от 2003 г.; изм., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 28, 49, 62 и 71 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 9 се създава т. 18:
  „18. осъществява приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация.“
  2. В чл. 10 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до документите и/или материалите само когато това е абсолютно необходимо.
  (4) Организацията на работа по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от председателя на ДКСИ.“
  3. В глава втора, раздел І се създават чл. 10а-10г:
  „Чл. 10а. (1) За служителите на ДКСИ, чиито служебни задължения са свързани с изпълнение на функцията по чл. 9, т. 18, се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (2) Председателят на ДКСИ е орган по назначаване на служителите по ал. 1.
  Чл. 10б. (1) Председателят на ДКСИ утвърждава класификатор на длъжностите в ДКСИ за служителите по чл. 10а и издава заповед за неговото прилагане.
  (2) Редът за изготвянето и утвърждаването на длъжностните характеристики, видовете и съдържанието им се определят със заповед на председателя на ДКСИ.
  Чл. 10в. Държавните служители по Закона за държавния служител могат да бъдат преназначавани за държавни служители на длъжности по чл. 10а, ал. 1 без провеждане на конкурс, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.
  Чл. 10г. Конкурс за назначаване на държавни служители по чл. 10а, ал. 1 в ДКСИ не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността.“
  4. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1:
  аа) в т. 1 след думите „Борба с организираната престъпност“ се добавя „и дирекция „Вътрешна сигурност“;
  бб) в т. 2 думите „дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР“ и запетаята след тях се заличават;
  б) § 2а се изменя така:
  „§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар и заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него, административният секретар на Министерството на вътрешните работи, служителите и кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекция „Миграция“, на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, на дирекциите от общата и специализираната администрация, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти на Министерството на вътрешните работи, на структурите по чл. 37, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи, курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи и ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“.”;
  в) създава се § 2в:
  „§ 2в. Министърът на вътрешните работи може да делегира свои правомощия в качеството му на ръководител на организационна единица по смисъла на този закон на заместниците си или на други длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи.“
  5. В приложение № 1 към чл. 25, в раздел II, т. 4 след думата „престъпност“ се добавя „и дирекция „Вътрешна сигурност“.

  § 92. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г. и бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след абревиатурата „(ДАР)“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)“.
  2. В чл. 78, ал. 1 след абревиатурата „ДАТО“ се поставя запетая и се добавя „ДКСИ“.
  3. В чл. 92, ал. 2 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „директора на ГДНП“.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 92, т. 2 се изменя така:
  „2. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „НСО“ се поставя запетая и се добавя „както и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 87:
  § 87. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 47 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 1 т. 1 след абревиатурата „(ДАР)“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)“.
  2. В чл. 78, ал. 1 в текста преди т. 1 след абревиатурата „НСО“ се поставя запетая и се добавя „както и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация“.
  3. В чл. 92, ал. 2 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „директора на ГДНП на МВР“.

  § 93. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17, 34, 37 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 61 от 2014 г.) чл. 11 се изменя така:
  „Чл. 11. Приемането, съхранението, пренасянето и доставката на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, се извършва от Държавната комисия по сигурността на информацията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 88.

  § 94. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г. и бр. 13 и 50 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 91, ал. 3 след думата „отбраната“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени от председателя на комисията“.
  2. В чл. 98, ал. 2, т. 5 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“.
  3. В чл. 140, ал. 2, изречение второ думите „специализираните органи на Министерството на вътрешните работи“ се заменят със „специализирани служители на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“.
  4. В чл. 171, т. 5, буква „в“ думите „в Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
  5. В чл. 184, ал. 1, т. 5 думите „в Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 89.

  § 95. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 44, ал. 2 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  2. В чл. 94, ал. 2 се създава изречение трето:
  „Обучението за нуждите на Министерството на вътрешните работи се извършва при условия и по ред, определени в съвместна инструкция на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.“
  3. В § 1 от Допълнителната разпоредба, в т. 1в след думите „Национална служба за охрана“ се поставя запетая, добавя се „структурни звена на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени със заповед на председателя“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 95, т. 1 се заличава, а т. 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 95 (относно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България) т. 1 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 95 (относно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България) т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 95, т. 1 да отпадне, а т. 2 и т. 3 да станат съответно т. 1 и т. 2.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става § 90:
  § 90. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17 и 50 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 94, ал. 2 се създава изречение трето: „Обучението за нуждите на Министерството на вътрешните работи се извършва при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.“
  2. В § 1 от допълнителната разпоредба, в т. 1в след думите „Национална служба за охрана“ се поставя запетая и се добавя „структури на Държавната комисия по сигурността на информацията, определени със заповед на председателя“.

  § 96. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.), в чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност по този закон в същата администрация, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение на н.п. Я. Хайтов:
  Параграф 96 се изменя така:
  „§ 96. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. -бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 4, изречения първо и второ след думата „отбраната" се поставя запетая и се добавя „административния секретар на Министерството на вътрешните работи.
  2. В чл. 6, ал. 3 след думата „поделения" се поставя запетая и се добавя „а за Министерството на вътрешните работи - и на ръководителите на структури по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  3. В чл. 10 се създава нова ал. 4:
  „(4) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност по този закон в същата администрация, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността.".
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 91:
  § 91. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. -бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38 и 57 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 5, в изречение първо след думата „отбраната" се поставя запетая и се добавя „от административния секретар на Министерството на вътрешните работи“, а в изречение второ след думата „отбраната" се поставя запетая и се добавя „на административния секретар на Министерството на вътрешните работи“.
  2. В чл. 6, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а за МВР - и на ръководителите на структури по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
  3. В чл. 10:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Конкурс не се провежда за назначаване на лице със статут на държавен служител по друг закон на длъжност по този закон в същата администрация, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжността.";
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.

  § 97. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 32:
  а) в ал. 2 след думата „администратора” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 3 след думата „администраторът” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  в) в ал. 4 след думата „администраторът” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  г) в ал. 5 след думите „администраторът на лични данни” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”.
  2. В чл. 33, ал. 1 след думите „Администраторът на лични данни” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 92:
  § 92. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., бр. 39, 81 и 105 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 32:
  а) в ал. 2 след думите „от администратора” се добавя „или от изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 3 след думата „администраторът” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  в) в ал. 4 след думата „администраторът” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”;
  г) в ал. 5 след думата „данни” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”.
  2. В чл. 33 ал. 1 след думата „данни” се добавя „или изрично оправомощено от него длъжностно лице”.

  § 98. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14, 79 и 81 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В Допълнителните разпоредби се създава § 1б:
  „§ 1б. Министърът на вътрешните работи може да делегира свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица от министерството.“
  2. Навсякъде в закона думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 98 т.2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 98 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 98 (относно Закона за защита при бедствия) т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 98 (относно Закона за защита при бедствия) т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 98, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 98, който става § 93:
  § 93. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г. и бр. 51 от 2016 г.) в допълнителните разпоредби се създава § 1б:
  „§ 1б. Министърът на вътрешните работи може да делегира свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица от министерството.“

  § 99. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г. и бр. 72 и 95 от 2015 г.), в чл. 65, ал. 1 думите „на Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 99, който става § 94.

  § 100. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г. и бр. 38 и 102 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 4, изречение второ думите „Министърът на финансите” се заменят с „Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 5, изречение второ думите „Министърът на финансите” се заменят с „Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”;
  в) в ал. 6 думите „министъра на финансите” се заменят с „министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”.
  2. В чл. 11:
  а) в ал. 1 думите „може да издаде“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни лица могат да издадат“, а думите „като за това незабавно уведомява прокуратурата и й предоставя“ се заменят с „като за това незабавно уведомяват прокуратурата и й предоставят“;
  б) в ал. 2 думите „може с писмена заповед да разпореди“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни лица могат с писмена заповед да разпоредят“, а думите „уведомява прокуратурата и й предоставя цялата необходима информация“ се заменят с „уведомяват прокуратурата и й предоставят цялата необходима информация“;
  в) в ал. 3 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават;
  г) в ал. 5 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
  3. В § 4 от Преходните и заключителните разпоредби думите „и на министъра на финансите” се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 95:
  § 95. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г. и бр. 27 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6:
  а) в ал. 5 думите „Министърът на финансите” се заменят с „Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 6, изречение второ думите „Министърът на финансите” се заменят с „Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”;
  в) в ал. 7 думите „министъра на финансите” се заменят с „министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице”.
  2. В чл. 11:
  а) в ал. 1 думите „може да издаде“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни лица могат да издадат“, думата „уведомява“ се заменя с „уведомяват“, а думата „предоставя“ се заменя с „предоставят“;
  б) в ал. 2 думите „може с писмена заповед да разпореди“ се заменят с „или оправомощените от тях длъжностни лица могат с писмена заповед да разпоредят“, думата „уведомява“ се заменя с „уведомяват“, а думата „предоставя“ се заменя с „предоставят“;
  в) в ал. 3 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават;
  г) в ал. 5 думите „на министъра на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и запетаята след тях се заличават.
  3. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „и на министъра на финансите” се заличават.

  § 101. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г. бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7а, ал. 3 думите „министъра на финансите“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  2. В чл. 12, ал. 1 думите „министърът на финансите по предложение на председателя” се заменят с „председателят”.
  3. В чл. 17:
  а) в ал. 1 думите „министъра на финансите и” се заличават;
  б) алинея 2 се отменя.
  4. В чл. 19:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато лице по чл. 3, ал. 2 не изпълни задълженията си по този закон, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” може да го задължи да предприеме конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушението.”;
  б) в ал. 2 думите „министъра на финансите” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  5. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на Държавна агенция „Национална сигурност”, а наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  6. В § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби думите „главните дирекции „Национална полиция“, „Гранична полиция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 101 т. 6 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 101(относно Закона за мерките срещу изпирането на пари) т. 6 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 101 (относно Закона за мерките срещу изпирането на пари) т. 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 101, който става § 96:
  § 96. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г. бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г., бр. 1, 22 и 53 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7а, ал. 3 думите „министъра на финансите“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
  2. В чл. 12, ал. 1 думите „министърът на финансите по предложение на председателя” се заменят с „председателят”.
  3. В чл. 17:
  а) в ал. 1 думите „министъра на финансите и” се заличават;
  б) алинея 2 се отменя.
  4. В чл. 19:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато лице по чл. 3, ал. 2 не изпълни задълженията си по този закон, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” може да го задължи да предприеме конкретни мерки, необходими за отстраняване на нарушението.”;
  б) в ал. 2 думите „министъра на финансите” се заменят с „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  5. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на Държавна агенция „Национална сигурност”, а наказателните постановления се издават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” или от оправомощени от него длъжностни лица.”

  § 102. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 114, ал. 4 след думите „Органите по ал. 2” се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица”.
  2. В чл. 116г, ал. 1 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 102 т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  В § 102 т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 102 (относно Закона за опазване на околната среда) т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 102 (относно Закона за опазване на околната среда) т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  В § 102, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 102, който става § 97:
  § 97. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.) в чл. 114 ал. 4 след думите „Органите по ал. 2” се добавя „или оправомощени от тях длъжностни лица”.

  § 103. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г. бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 52, 60 и 61 от 2015 г.) в допълнителните разпоредби се създава § 3а:
  „§ 3а. Министърът на вътрешните работи може да делегира свои правомощия по този закон на заместниците си или на други длъжностни лица от министерството.“

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.
  В § 103, т. 1 в новия § 3а се заличават думите „или на други длъжностни лица от министерството“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 98.

  § 104. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) в чл. 119, ал. 4 след думите „министъра на вътрешните работи“ се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става § 99.

  § 105. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 3, изречение трето след думата „работи“ се добавя „или писмено оправомощеният от него главен секретар на МВР“ и след думите „Национална сигурност“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.
  2. В чл. 16, ал. 4 след думата „секретар“ се добавя „или писмено оправомощен от него заместник главен секретар на МВР“.
  3. В чл. 17 след думата „секретар“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.
  4. В чл. 19 след думата „секретар“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.
  5. В чл. 30, ал. 3 след думата „секретар“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.

  Предложение на н.п. Д. Делчев и гр. н.п.:
  В § 105, т. 1 и 2 се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 105, който става § 100:
  § 100. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1, 13 и 61 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 3 изречение трето след думата „работи“ се добавя „или писмено оправомощеният от него главен секретар на МВР“ и след думите „Национална сигурност“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.
  2. В чл. 16, ал. 4 след думите „секретар на МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.
  3. В чл. 17 след думите „секретар на МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.
  4. В чл. 19 след думите „секретар на МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.
  5. В чл. 30, ал. 3 след думите „секретар на МВР“ се добавя „или писмено оправомощеният от него заместник главен секретар на МВР“.

  § 106. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г.) навсякъде думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 106 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 106 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 106 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 106 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 106 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 106 да бъде отхвърлен.

  § 107. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 95 от 2015 г.), в чл. 5, ал. 2, т. 5 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 107 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 107 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 107 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 107 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 107 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 107 да бъде отхвърлен.

  § 108. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.), в чл. 38, ал. 2, т. 3 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 108 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 108 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 108 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 108 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 108 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 108 да бъде отхвърлен.

  § 109. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 101 от 2015 г.) навсякъде думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се заменят с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  § 109 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов и гр. н.п.:
  § 109 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  § 109 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  § 109 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Атанасов:
  § 109 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 109 да бъде отхвърлен.

  § 110. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59 и 62 от 2016 г.) в чл. 62, ал. 6 т. 7 след думата „разкриването“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 110, който става § 101.

  § 111. Разпоредбите на:
  1. Параграф 8, т. 2 относно заличаването на думите „дирекция „Специална куриерска служба“, § 17, т. 2 относно заличаването на думите „дирекция „Специална куриерска служба“, § 25, 70, 71, § 91, т. 1, 2 и 3, § 92, т. 1 и 2, § 93, § 94, т. 1 и § 95, т. 3 влизат в сила от 1 април 2016 г.
  2. Параграф 23, § 75-87, § 94, т. 2, 3, 4 и 5 и § 99 влизат в сила от 1 юли 2016 г.
  3. Параграф 8, т. 2 относно заличаването на думите „дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ и добавянето на думите „и Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“, § 8, т. 3 относно добавянето на изключението, свързано с Изпълнителна агенция „Социални дейности“, § 8, т. 4, § 17, т. 2 относно заличаването на думите „дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, § 22, § 74, § 91, т. 4, буква „б“ относно добавянето на думите „Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности“ влизат в сила от 1 октомври 2016 г.
  4. Параграф 8, т. 1 относно чл. 37, ал. 1, т. 2, § 8, т. 2 относно добавянето на думите „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, § 8, т. 3 относно добавянето на изключението, свързано с Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, § 10, § 13, § 21, § 24, § 26, § 31, т. 2 относно добавянето на думите „и АПБЗН“, § 37, т. 3, § 39, § 40, т. 1, § 41, т. 1, § 42, § 45, § 46, § 49, § 55, т. 2 и 3, § 56, т. 2 и 3, § 58, т. 1, 2 и 4 относно думите „чл. 159а“, § 59 относно думите „чл. 159а“, § 60 относно думите „чл. 159а“, § 69, § 72, § 73, § 91, т. 4, буква „а”, подбуква „бб“ относно замяната на думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с „Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“, § 95, т. 1, § 98, т. 2, § 101, т. 6, § 102, т. 2, § 106-109 влизат в сила от 1 януари 2017 г.

  Предложение на н.п. Кр. Каракачанов и гр. н.п.:
  В § 111 т. 3 и т. 4 отпадат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Св. Белемезов и гр. н.п.:
  В § 111 т. 4 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ат. Мерджанов и гр. н.п.:
  В § 111 т. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Цв. Цветанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 111 да се измени така:
  § 111. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
  1. Параграф 6 (чл. 13), новия § 7 (чл. 17), новия § (чл. 30а), § 11 (в чл. 39 – ГДБОП), § 12 (чл. 41), § 14 (чл. 43), § 18 (чл. 47), § 19 (чл. 50), § 20 (чл. 51), § 27 (чл. 95а), новия § (чл. 102), § 28 (чл. 126), § 29 (чл. 135), § 30 (чл. 140а и 140б), новия § 28 (чл. 142), § 31, т. 1 и 4 (чл. 143, ал. 1 и новопредложената ал. 5), § 32 (чл. 147), § 33 (чл. 151), § 34 (чл. 152а), § 35 (чл. 153), § 36 (чл. 155), § 37 (чл. 156), § 38 (чл. 156а), § 44 (чл. 163), новия § 39 (чл. 165), § 47 (чл. 170а), новия § (чл. 173), § 48 (чл. 174), новия § 42 (чл. 177), новия § 43 (чл. 180), § 50 (чл. 187, с изключение на изменението на изречение второ в ал. 3, което да влезе в сила от 01.02.2017 г.), § 51 (чл. 187а), § 53 (чл. 195), § 54 (чл. 197), новия § 49 (чл. 205), § 57 (чл. 211), § 58 (чл. 214), § 59 (чл. 215), новия § 53 (чл. 228), новия § 54 (чл. 230), § 61 (чл. 233), § 62 (чл. 234), § 64 (чл. 237), новия § 59 (чл. 241), новия § (чл. 243), § 65 (чл. 249), § 66 (чл. 267), § 67 (§ 2 от ДР), новия § 79 (за БНБ), новия § … (относно прилагането на чл. 173, ал. 4 и чл. 174, ал. 4), § 88 (за подзаконовите НА) , § 89 (НПК), § 90 (ЗБЛД), § 91, т. 4 и 5 (ЗЗКИ), § 92, т. 3 (Закона за оръжията…), § 95, т. 1 (ЗОВСРБ), § 96, т. 2 и 3 (ЗДСл - чл. 6, ал. 3 и чл. 10, нова ал. 4), § 97 (ЗЗЛД), § 98 (ЗЗБ), § 102 (ЗООС), § 103 (ЗДС), § 104 (ЗИНЗС), § 105 (ЗСРС) и § 110 (ЗКИ), които влизат в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник;
  2. Параграф 31, т. 2 и 3 (чл. 143, ал. 2 и 4), § 50 (чл. 187 относно изменението на изречение второ в ал. 3), § 75, § 76, § 77, § 78, § 82 относно лицата по § 76, § 84 по отношение на служителите по § 75 и § 76, § 85 по отношение на служителите по § 75 и § 76, § 96, т. 1 (ЗДСл – чл. 2, ал. 5) и § 99 (ЗЛЗ), които влизат в сила от 1 февруари 2017 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя. Комисията предлага следната редакция на § 111, който става § 102:
  § 102. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:
  1. Параграфи 6- 8, § 12, т. 1, 2 и 4, § 13, § 14, § 18-20, § 23, § 26-31, § 32, т. 1 и 4, § 33-39, § 41-48, § 49 относно чл. 187, ал. 3, изречение първо, § 50-59, § 61-65, § 81-85, § 86, т. 4 и 5, § 87, т. 3, § 90, т. 1, § 91, т. 2 и 3, § 92, § 93 и § 97-101, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. Параграф 32, т. 2 и 3, § 49 относно чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69-72, § 76 относно лицата по § 70, § 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 79 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 91, т. 1 и § 94, които влизат в сила от 1 февруари 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума