Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
16/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавен бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г., № 602-01-64, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2017 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15.11.2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за държавен бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г., № 602-01-64, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2017 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите – Надежда Генова, началник отдел в Дирекция „ Държавни разходи”; Министерство на вътрешните работи – Румяна Бъчварова, заместник–министър председател и министър на вътрешните работи, Красимир Ципов, заместник-министър; Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – Евтим Костадинов, председател; Комисия за защита на личните данни – Венци Караджов, председател; Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси” – Станимир Пеев, председател.

  Позицията по внесения проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. бе представена от министър Румяна Бъчварова. С проекта на бюджет на Министерство на вътрешните работи (МВР) са осигурени разходи за персонал за предвидената фактическа численост за 2017 г. - общо 46 000 служители.
  От предвидените текущи разходи по проекта на бюджет на МВР за 2017 г., общо в размер на 1 218 653 хил. лв., от които 1 106 763 хил. лв. са разчетени за персонал, което представлява 90% от бюджета. За издръжка и други текущи разходи остават 111 890 хил. лв. С тези средства не могат да бъдат осигурени минималните потребности на структурите на министерството за осъществяване на основните дейности по опазването на обществения ред и сигурност, противодействие на престъпността, охрана на държавните граници на Република България и осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението от пожари, бедствия и аварии, както и други дейности, с които е ангажирано министерството, изискващи осигуряване на значителни ресурси, а именно – издаването на българските лични документи и други.

  С така предвидените разходи по проекта на бюджет на МВР за 2017 г. остават неосигурени потребности за издръжка и други текущи разходи общо в размер на 114 520 хил. лв.
  Необходимите разходи за издръжка по бюджета на МВР за 2017 г. са общо в размер на 216 996 хил. лв., заявени за осигуряване на оптимални потребности на структурите.
  С предвидените капиталови разходи по проекта на бюджет на МВР за 2017 г. в размер на 14 947 хил. лв. следва да се осигурят поетите ангажименти и неотложни потребности.
  В рамките на определения проект на бюджет на МВР за 2017 г. остават неосигурени средства за капиталови разходи по реални прецизирани потребности, общо в размер на 53 137 хил. лв.,
  С така определения проект на бюджет на МВР за 2017 г. остават неосигурени, общо разходи в размер на 172 537 хил. лв.

  Следва да се има предвид, че с така определения проект на бюджет на МВР за 2017 г. не могат да бъдат осигурени и средства за 2 000 служители – сътрудници по охрана за противодействие на миграционния натиск за една година ще са необходими около 25 млн. лв., а за 3 000 служители – 37,5 млн.лв.; средства за опазването на обществения ред и противодействие на престъпността по време на Председателство на Република България на ЕС през 2018 г., за което ще са необходими допълнително около 21 млн. лв.
  Не са предвидени финансови средства за създаденото Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“, считано от 01.01.2017 г. и разходи за осигуряване на дейностите по издаването на българските лични документи. Не могат да бъдат осигурени заявените средства за авансово финансиране по проекти и програми на ЕС за 2017 г., в размер на 33,8 млн. лв.
  С проекта на бюджет на МВР за 2017 г. във връзка с Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г., са заявени за периода 2017-2018 г. финансови средства от структурите на МВР, както следва: за 2017 г. – 23 886 794 лв. за 2018 г. – 9 790 002 лв., които следва да бъдат предвидени при разпределение на предвидените в централния бюджет разходи за тези дейности.

  При представяне проекта на бюджет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, председателят на комисията Евтим Костадинов уточни, че са предвидени 3 415 000 лв. Планираните средства ще изпълнят поставените пред Комисията цели и задачи планирани за 2017 г. Но също така, постави въпроса, че в този бюджет не са предвидени средства за охрана на посочените в Закона обекти.

  По отношение на Комисията за защита на личните данни в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. са предвидени бюджетни средства в размер на 2 450 000 лв., от които 2 250 000 лв. за текущи разходи и 200 000 лв. за капиталови разходи. Г-н Караджов подкрепя заложената бюджетна политика, но насочи вниманието към негативния тренд на показател „Персонал” и отбеляза навлизането на нови дейности през 2017 и 2018 г., тъй като е в процес приемането на нов Регламент по защита на данните, който ще изисква допълнителни дейности от Комисията. Във връзка с изграждане на обучителен център за ремонт на предоставената сграда са необходими 1 200 000 лв., който не са предвидени в бюджета им.

  Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са предвидени бюджетни средства в размер на 40 478 400 лв. Г-н Пеев сподели, че той не отразява действителните нужди на държавата в тази област. Основният проблем са ангажиментите по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, където поредна година има неизпълнение и дефицитът е 94 млн. лв. и по отношение на държавните резерви и военновременните запаси, където дефицитът е 86 млн. лв.

  В дискусията взеха участие председателят Цветан Цветанов, народният представител Атанас Мерджанов и Валентин Радев, които изразиха позиция свързана с необходимостта от обсъждане между първо и второ гласуване за осигуряване на дефицита от средства в сектор Сигурност. Поставиха и въпроса, че в този бюджет не са предвидени средства за охрана на обектите на държавните структури.


  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с гласа 9 „за”, 3 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавен бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г., № 602-01-64, заедно с актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г., представляваща мотиви към законопроекта и становището на Министерския съвет по проекта за бюджет на съдебната власт за 2017 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума