Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
17/12/2014 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и група народни представители на 11.12.2014 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 454-01-61, внесен от Димитър Бойчев Петров и група народни представители на 11.12.2014 г.

  Проект
  ІІ гласуване


  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

  (Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:

  ЗАКОН
  за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите

  §. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите в § 119 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, числото „2014 г.” се заменя с „2015 г.”.
  2. В ал. 3, числото „2015 г.” се заменя с „2016 г.”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
  Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) в § 119 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 числото „2014 г.” се заменя с „2015 г.”.
  2. В ал. 3 числото „2015 г.” се заменя с „2016 г.”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума