Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
28/01/2015 първо гласуване

  Два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите - № 454-01-15, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.п. на 27 октомври 2014 г. и № 454-01-45, внесен от н.п. Янаки Стоилов и гр.н.п. на 18 ноември 2014г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите - № 454-01-15, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.п. на 27 октомври 2014 г. и № 454-01-45, внесен от н.п. Янаки Стоилов и гр.н.п. на 18 ноември 2014г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 28 януари 2015 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите - № 454-01-15, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.п. на 27 октомври 2014 г. и № 454-01-45, внесен от н.п. Янаки Стоилов и гр.н.п. на 18 ноември 2014 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Георги Костов – зам.-министър и Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване“. От Изпълнителната агенция по горите - Тони Кръстев – изпълнителен директор, Красимир Каменов – заместник-изпълнителен директор, Валентин Чамбов – началник на отдел в Дирекция „Търговски дружества и държавно участие“ и Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правнo-административни дейности и човешки ресурси“. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
  Първият законопроект беше представен от н.п. Николай Александров.
  Законопроектът предлага вещи, послужили за извършване на нарушение и вещите - предмет на нарушението, да се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, дали са използвани против волята на техния собственик и дали тяхната стойност съответства на характера и тежестта на административното нарушение.
  Министерството на земеделието и храните не подкрепя законопроекта.
  В последвалата дискусия беше отбелязано, че административнонаказателните разпоредби в Закона за горите са приложими единствено в случаите, в които деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Предложената разпоредба противоречи на принципа за съразмерност при определяне на наказанието за извършеното нарушение и би довело до необосновано отнемане на вещи. Освен това, мярката не би постигнала декларирания ефект за ограничаване на незаконната сеч, тъй като на практика е неприложима.
  Вторият законопроект беше представен от н.п. Светла Бъчварова.
  Предлагат се следните промени:
  По отношение на инвентаризацията и планирането на горските територии се предлага горскостопански планове да се изработват за всички горски територии - държавна, общинска или частна собственост без значение какъв е техният размер. За държавните гори изработването плановете задължително ще се възлага едновременно с инвентаризацията на горските територии. За горски територии частна собственост планирането ще се финансира от държавния бюджет.
  Предлага се в границите на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения площите да бъдат стопанисвани като гора и се забранява усвояването на дървесина от тях.
  Списъците на физическите лица, които имат право да закупуват дървесина, ще се изготвят от дирекциите “Социално подпомагане”, а не от кметовете на съответните населени места.
  Предвидено е процедурите за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина да се провеждат отделно за всяко държавно горско и държавно ловно стопанство, а за продажба на технологична дървесина по изключение ще може да се провежда в държавните предприятия.
  Износ на необработен дървен материал от определени дървесни видове и размери и на диворастящи гъби ще може да се извършва със заповед на министъра, но само по изключение и за не повече от 3 месеца.
  Отменя се възможността арендатори или наематели да поискат въвеждане на ограничения или забрани за достъп до арендуваните или наети от тях пощи в държавни и общински гори.
  Въвеждат се изисквания по отношение на товарните средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти, включително да бъдат снабдени с изправни GPS устройства за проследяване.
  Предлага се районите на дейност на държавните предприятия да се определят с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните.
  Въвеждат се изисквания за минимален стаж за лицата - лесовъди.
  Отпада забраната за употреба на необработен дървен материал от определени категории за производство на енергия от биомаса. Паралелно с това в Закона за енергията от възобновяеми източници се въвеждат ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
  Министерството на земеделието и храните не подкрепя законопроекта.
  В последвалата дискусия част от предложенията бяха принципно подкрепени, по отношение на други имаше редица резерви.
  Несъгласие беше изразено по отношение на промяната на реда за изготвяне на горскостопанските планове, във връзка с въвеждането на изискуем стаж за лицата, практикуващи лесовъдска дейност, забраната за износ на необработен дървен материал и във връзка с предложението списъците на физическите лица, имащи право да закупуват дървесина, да се изготвят от дирекциите “Социално подпомагане”.
  По отношение на ограничението за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия на преференциална цена беше отбелязано, че предложението следва да бъде обсъдено с водещото ведомство, а дискусията да се проведе в Комисията по енергетика.
  Въвеждането на изисквания към товарните средства, превозващи дървесина, срещна принципна подкрепа, но беше подчертано, че предстои промяна в подзаконовата нормативна база, която ще осигури всеобхватен контрол благодарение на електронните превозни билети.

  След проведените разисквания:
  1. С 4 гласа “за”, 10 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-15, внесен от н.п. Волен Сидеров и гр.н.п. на 27 октомври 2014 г.
  2. С 4 гласа “за”, 8 гласа “против” и 4 гласа “въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-45, внесен от н.п. Янаки Стоилов и гр.н.п. на 18 ноември 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума