Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
28/01/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-6, внесен от н.п. Румен Йончев и гр.н.п. на 15 януари 2015 г.
  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-6, внесен от н.п. Румен Йончев и гр.н.п. на 15 януари 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 28 януари 2015г., на което обсъди повторно законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-6, внесен от н.п. Румен Йончев и гр.н.п. на 15 януари 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър. От Министерство на финансите - Людмила Петкова – директор на Дирекция „Данъчна политика“. От Националната агенция за приходите – Васил Панов – директор на Дирекция „Контрол” и Катя Гущерска – началник на отдел. Присъстваха и представители на неправителствени организации и граждански движения.
  Със законопроекта се предлага регистрираните земеделски производители, които не извършват продажби на горива и са крайни потребители, да бъдат изключени от обхвата на задължението при зареждане с течни горива на машини или друга техника за собствени нужди да регистрират и отчитат зареждането по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане продажбите чрез фискални устройства.
  Предложението е във връзка с приетите промени в Закона за данък върху добавената стойност, които следва да бъдат прилагани след синхронизиране на наредбата с новите изисквания на закона.
  Основните акценти от проведените дискусии могат да бъдат систематизирани така:
  Според Министерството на финансите, разпоредбите, с които земеделските производители са включени в кръга от лица, задължени да поставят измервателни уреди и да отчитат в реално време количествата и движението на горивата, които закупуват на едро, се налагат, тъй като средногодишно не се декларират 36,2% от дизеловото гориво, което се потребява. С най-голям относителен дял от недекларираните доставки са доставките за секторите - „Селско стопанство" - 48,1% и „Транспорт" - 34,5%. Най-рисковите обекти са обектите за съхранение на гориво, разположени на територията на различни предприятия (селскостопански дворове, транспортни, строителни и промишлени предприятия и др.) - т.нар. „ведомствени бензиностанции". От Министерството на финансите подчертаха, че липсата на правна уредба, регламентираща дейността на тези обекти и недостатъчната информация за използваните от тях горива, са причината приходните администрации да не разполагат с необходимите данни за осъществяване на ефективен превантивен и последващ контрол.
  Подчертаха, че промяната се отнася както за земеделските производители, така и за лица, осъществяващи транспортни, производствени, строителни и други дейности и цели проследяване на процеса, свързан с доставките и движението на горивата от производител и вносител до краен потребител.
  Становищата на народните представители и на представителите на браншовите организации бяха, че изложените аргументи не са достатъчни да оправдаят въвеждането на подобна крайно тежка за земеделските производители мярка. Беше изтъкнато, че спецификата на земеделската дейност прави прилагането на предвидените изисквания почти невъзможно. Повечето машини, използвани в селското стопанство, не са регистрирани за предвижване по републиканската пътна мрежа и това възпрепятства достъпа им до търговската мрежа за горива. Предвижването на тежка техника на дълги разстояния с цел зареждане с гориво е скъпо и неудачно. Припомниха, че земеделските производители имат право на данъчна преференция и закупуват голяма част от горивата с ваучери за намалена акцизна ставка. Съответно те разполагат с всички необходими документи за горивото, което закупуват и потребяват и в този смисъл не би могло да се постигне декларирания фискален ефект от прилагането на предвидената мярка.
  Съгласиха се, че следва да се създаде регистър на обектите за съхранение на гориво, което ще позволи упражняването на контрол върху тях.
  Като цяло беше единодушно становището, че за постигане на ефекта, който Министерството на финансите цели, мерките за контрол следва да бъдат основно по границите по отношение на вътрешнообщностните доставки и на бензиновозите, транспортиращи внесеното гориво до складовете на едро, тъй като, веднъж постъпило там, горивото може да бъде изнесено само след заплащане на съответните данъци и акцизи.

  В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-6, внесен от н.п. Румен Йончев и гр.н.п. на 15 януари 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума