Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от н.п. Борис Ячев и гр.н.п. на 23 януари 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от н.п. Борис Ячев и гр.н.п. на 23 януари 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 март 2015 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от н.п. Борис Ячев и гр.н.п. на 23 януари 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Изпълнителната агенция по горите – Тони Кръстев – изпълнителен директор, Юлиян Русев – началник на отдел в Дирекция „Опазване на горите и лов“ и Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в Дирекция „Правнo-административни дейности и човешки ресурси“. Присъстваха и представители на неправителствени организации.
  Законопроектът беше представен от н.п. Султанка Петрова.
  Със законопроекта се предлага да бъдат удължени с един месец сроковете за ловуване на водоплаващи птици.
  Според вносителите промяната се налага във връзка с разликата в сроковете, предвидени в идентичните закони в съседните държави и поради пораженията, които дивите патици нанасят върху посевите на земеделските стопани през периода на забраната за отстрел.
  Министерството на земеделието и храните не подкрепя законопроекта.
  Постъпили са и становища от Българска Фондация Биоразнообразие и от Българско дружество за защита на птиците, които също не подкрепят законопроекта.
  В последвалата дискусия беше подчертано, че българското законодателство е напълно съобразено с правото на Европейския съюз по отношение на сроковете за ловуване на водоплаващ дивеч. Румъния е единствената страна от Европейския съюз, в която ловът на определени видове гъски и патици е разрешен до 28 февруари и в момента във връзка с това срещу нея се води наказателна процедура. Освен това, 1/3 от територията на делтата на река Дунав в Румъния е обявена за резерват, в който ловуването на водоплаващ дивеч е забранено целогодишно.
  В съседна Гърция, където някои видове се ловуват до 10 февруари, ловът на водоплаващ дивеч е забранен във всички зони от мрежата Натура 2000, където е и най-голямата им численост.
  По отношение на аргумента, че зимуващите водоплаващи птици нанасят значителни щети на посевите, беше припомнено, че по линия на екологичните мерки земеделските производители получават компенсации за претърпените щети. Освен това, направените проучвания показват, че щетите от пашата на зимуващи гъски са ограничени върху малки площи и са под допустимия праг от 15 %.
  Не на последно място беше отбелязано, че в края на януари започват предбрачните миграции на повечето от водоплаващите птици и тяхното ловуване през този период трайно разрушава формираните двойки, води до загуба на енергия и намалява шансовете на птиците за оцеляване и прелет към местата за гнездене.
  Освен това, в районите на Шабленското и на Дуранкулашкото езеро зимува около 90 % от световната популация на застрашени видове. Ятата са като правило смесени и на практика е невъзможно по време на лов да се направи разлика между разрешените за лов и застрашените видове. В този смисъл удължаването на ловния сезон през м. февруари ще има негативно влияние върху популацията и ще доведе до отстрел, в нарушения на ловното и природозащитно законодателство.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 2 гласа “за”, 0 гласа “против” и 14 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-11, внесен от н.п. Борис Ячев и гр.н.п. на 23 януари 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума