Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
02/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 2 септември 2015 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, Цветан Димитров – заместник-министър, Георги Стоянов – главен секретар, Магдалена Дакова – директор на Дирекция „Административно и правно обслужване“, Николай Маринов - директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” и Георги Алексиев – главен секретар на Контролно-техническата инспекция. Присъстваха и представители на браншови организации.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Димитров.
  Със законопроекта сe предлага закриването на Контролно-техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните. В тази връзка всички нейни функции се разделят между Министерството на земеделието и храните и съответните областни дирекции „Земеделие”.
  Министърът на земеделието и храните ще бъде компетентният орган, който ще одобрява типа техника, съответно ще издава сертификати за одобрение на типа. Министърът или оправомощени от него длъжностни лица ще осъществяват контрол за правоспособността на лицата, които работят с техниката; за наличието на сертификат за одобрение на типа; за настъпили изменения в одобрението, съответно за наличие на сертификат за изменение на одобрения тип и за отразяване на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип. В Министерството на земеделието и храните ще се поддържа информационната база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.
  Освен това министърът ще бъде компетентен орган по обмена на информация с компетентните органи на другите страни членки на Европейския съюз.
  Всички останали функции на Контролно-техническата инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие”. Оправомощени служители в съответните дирекции ще осъществяват контрол по регистрацията; по техническото състояние и безопасността на техниката; по въздействието й върху околната среда; по състоянието на материалната база във формите за придобиване на правоспособност за работа; за наличието на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и за съответствието на техниката с одобрения тип. Освен това областните дирекции ще имат компетенции да налагат принудителни административни мерки.
  Наказателните постановления за констатирани нарушения, в зависимост от осъществяваните функции, ще се издават от директора на съответната областна дирекция „Земеделие”, съответно от министъра на земеделието и храните или от оправомощените от тях лица.
  С преходните и заключителните разпоредби се предвижда активите, пасивите и архивът на инспекцията да преминат към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”. Предвижда се ред за извършване на ликвидацията.
  Уреждат се трудовите и служебните правоотношения със служителите от инспекция, като с оглед запазването на административния капацитет, служебните правоотношения със служителите от специализираната администрация няма да се прекратяват, а ще се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
  Предвидено е издадените сертификати, свидетелства и други документи да запазят своята валидност до изтичане на срока, за който са издадени.
  Във връзка с направените промени се правят и съответните изменения в Закона за движението по пътищата, Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за инспектиране на труда и Закона за подпомагане на земеделските производители.
  По законопроекта са постъпили две становища от настоящи и от бивши служители на Контролно-техническата инспекция, които възразяват срещу предложените промени.
  От Националната асоциация на зърнопроизводителите настояха дейностите, свързани с прегледите за техническото състояние и безопасността на техниката, нейният контрол и регистрация, и придобиването на правоспособност за работа с нея, да бъдат изпълнявани коректно и призоваха за запазване на административния капацитет и експертизата на служителите.
  В последвалата дискусия основните опасения, изразени от народните представители бяха, че със закриването на Контролно-техническата инспекция, няма да има нотифициран компетентен орган по одобрение на типа техника. Процедурата по нова нотификация пред Европейската комисия е продължителна, което би могло да създаде проблем както с изпълнението на дейностите в обхвата на закона, така и опасност страната ни да бъде санкционирана за липсата на такъв орган в междинния период.
  Според н.п. проф. Бъчварова европейските правилата не допускат гратисен период, в който страната ни да бъде без одобрен от комисията компетентен орган, което неминуемо ще доведе до неизпълнение на поети ангажименти и до налагане на санкции.
  Според Министерството на земеделието и храните тези опасения са неоснователни и няма да има пречка министърът да изпълнява вменените му от закона функции на компетентен орган и да извършва всички необходими дейности. Поясниха, че са проведени консултации по отношение на процедурата по нова нотификация с експертите на Министерството на икономиката, което ще бъде водещо при нейното провеждане. След влизане в сила на промените в закона, Министерството на икономиката ще следва да се увери, че функциите по одобрение на типа техника са преминали към министъра на земеделието храните и едва след това ще може да подаде необходимите документи за извършване на нотификацията.
  Освен това, са проведени консултации с Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация“ и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор по отношение на процедурата по промяна на титуляря по издадените сертификати. След влизането в сила на структурните промени, Министерството на земеделието и храните ще подаде необходимите документи до двете агенции, които след като извършат съответните проверки и удостоверят, че експертизата е преминала към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие“ и в съвсем кратки срокове ще сменят титулярят по издадените сертификати.
  В заключение от министерството изразиха увереност, че в междинния период няма да има проблеми с изпълнението на дейностите в обхвата на закона и че предвидените структурни промени ще облекчат административната тежест за земеделските производители.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 4 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума