Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
23/09/2015 първо гласуване

  Три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 554-01-134, внесен от Румен Христов и Мартин Димитров на 14 юли 2015г., № 554-01-139, внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. на 21 юли 2015 г. и № 554-01-137 внесен от Румен Йончев на 17 юли 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 554-01-134, внесен от Румен Христов и Мартин Димитров на 14 юли 2015г., № 554-01-139, внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. на 21 юли 2015 г. и № 554-01-137 внесен от Румен Йончев на 17 юли 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 23 септември 2015г., на което обсъди трите законопроекта.
  И трите предложения касаят задължението, при зареждане с течни горива на машини или друга техника за собствени нужди, данъчно задължените лица да регистрират и отчитат зареждането по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.
  Със законопроекта на Румен Христов и Мартин Димитров се предлага това задължение да не се прилага за регистрирани земеделски производители, които притежават съдове за съхранение на горива до 10 тона и годишната консумация не надвишава 15 тона.
  Със законопроекта на Валери Симеонов и гр.н.пр. се предлага задължението да не се прилага за регистрирани земеделски производители.
  Със законопроекта на Румен Йончев и гр.н.пр. се предлага задължението да не се прилага за лица, които извършват зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, подлежаща на регистрация по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
  В свои писмени становища Министерството на финансите подробно аргументира категоричната си позиция против приемането на направените предложения. И по трите законопроекта се отбелязва, че законовата промяна не е достатъчно обоснована и че земеделските производители не се различават от останалите лица, осъществяващи стопанска дейност и съответно въвеждането на подобно изключение е дискриминационна мярка по отношение тези, които не са регистрирани земеделски производители. Отбелязва се, че задължението за отчитане освен за земеделските производители, които зареждат селскостопански машини и техника, важи и за лицата, осъществяващи транспортни, производствени, строителни и други дейности. Изтъква се, че мярката е въведена след задълбочени анализи и оценки на Министерство на финансите и цели осъществяване на ефективен контрол върху движението и доставките на течни горива по веригата до крайния потребител и намаляване дела на сивата икономика.
  В допълнение към изброените аргументи по законопроектите на Румен Христов и Мартин Димитров и на Валери Симеонов и гр.н.пр. Министерството на финансите отбелязва, че с предложената промяна ще отпадне предвиденото в закона изключение за бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси или за общински предприятия, когато те не извършват продажби на течни горива.
  По отношение на законопроекта на Румен Йончев и гр.н.пр. се отбелязва, че в приложното поле на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, освен земеделската и горската техника влизат и машините за земни работи, които са машини, съоръжения и техника, използвани в строителството и добивната промишленост.

  В заключение:
  1. Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-134, внесен от Румен Христов и Мартин Димитров на 14 юли 2015г.
  2. Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 554-01-139, внесен от Валери Симеонов и гр.н.п. на 21 юли 2015 г.
  3. Комисията по земеделието и храните с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност № 554-01-137 внесен от Румен Йончев на 17 юли 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума