Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
04/11/2015 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, № 502-01-61, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 г.


  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за регистрация и контрол на земеделската
  и горската техника

  (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г., изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 102 от 2006 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 1 думите „и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея” се заменят с „горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 1 думите „и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея” се заменят с „горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника”.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се § 1 а:
  § 1а. В чл. 2 думите „и горска техника” се заменят с „горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. Законът има за цел да осигури при работа и при движение по пътищата използване на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи”.

  § 1. В чл. 3, ал. 1 след думата „земеделска” се поставя запетая и думите „техника, горска техника“ се заменят с „горска техника, включително“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 3, ал. 1 след думата „земеделска” се поставя запетая и думите „техника, горска техника“ се заменят с „горска техника, включително превозни средства“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 3:
  § 3. В чл. 3, ал. 1 думите „техника, горска техника“ се заменят с „горска техника, включително превозни средства“.

  § 2. Член 5 се отменя.
  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Министърът на земеделието и храните е:
  1. компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 167/2013”;
  2. орган по одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника;
  3. орган по национално одобряване на типа и контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б;
  4. орган по издаването и отнемането на правоспособност за работа с техника;
  5. орган по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
  § 4. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Министърът на земеделието и храните е:
  1. компетентен орган по одобряване на типа и орган по надзор на пазара по смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 167/2013”;
  2. орган по одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника;
  3. орган по национално одобряване на типа и контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б;
  4. орган по издаването и отнемането на правоспособност за работа с техника;
  5. орган по изпитване и оценка за съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката.“

  § 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните чрез областните дирекции „Земеделие“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.
  (4) Данните по ал. 3 се въвеждат от областните дирекции „Земеделие”.”

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“ са орган по:
  1. регистрация на техниката;
  2. контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, както и по придобиването на правоспособност за работа с техника.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Областните дирекции „Земеделие“ са орган по:
  1. регистрация на техниката;
  2. контрол за техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с техника.“

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се § 3а:
  § 3а. Създава се нов чл. 7:
  „Чл. 7. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.
  (2) Данните по ал. 1 се въвеждат от областните дирекции „Земеделие”.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. Създава се нов чл. 7:
  „Чл. 7. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея.
  (2) Данните по ал. 1 се въвеждат от областните дирекции „Земеделие”.”

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 думите „изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България – документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;”.
  2. В ал. 5 и 6 думите „изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „министърът на земеделието и храните“.
  3. В ал. 7 думите „Изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
  4. В ал. 10 думите „техническите изисквания на“ се заличават.
  5. В ал. 11 думите „Изпълнителният директор на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
  6. В ал. 15, в изречение първо след думата „заплаща” се добавя „на Министерството на земеделието и храните, а в изречение второ думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 4 се изменя така:
  § 4. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) На пазара се пуска само техника, която отговаря на изискванията за одобрение на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60/1 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 167/2013” или съгласно наредбата по чл. 9б и 9в.
  (2) Изискванията за одобрение на типа се отнасят за нови:
  1. колесни трактори;
  2. верижни трактори;
  3. ремаркета;
  4. сменяема прикачна техника;
  5. системи, компоненти и отделни технически възли за техниката по т. 1 - 4;
  6. двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
  3) Техниката по ал. 2, т. 1 – 4, която е превозно средство, се дели на категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 7:
  § 7. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) На пазара се пуска само техника, която отговаря на изискванията за одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбите по чл. 9б и 9в.
  (2) Изискванията за одобряване на типа се отнасят за нова/нови:
  1. колесни трактори;
  2. верижни трактори;
  3. ремаркета;
  4. сменяема прикачна техника;
  5. системи, компоненти и отделни технически възли за техниката по т. 1 - 4;
  6. двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
  (3) Техниката по ал. 2, т. 1 – 4, която е превозно средство, се дели на категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създават се § 4а, 4б, 4в, 4г и 4д:
  § 4а. Член 9а се изменя така:
  „Чл. 9а. (1) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 производителят или негов представител подава отделно заявление до министъра на земеделието и храните, като избира една от процедурите по чл. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013. Към заявлението се прилагат:
  1. декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България – документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  2. когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  3. документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  4. документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  5. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (2) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа се съставя техническо досие, съгласно чл. 24, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (3) Производителят или негов представител предоставя образци от техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4, компоненти и отделни технически възли, представителни за типа, подлежащ на одобряване, които са необходими за провеждане на изпитванията и проверките в съответствие с чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (4) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието и храните издава или отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника.
  (5) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, министърът на земеделието и храните писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
  (6) Министърът на земеделието и храните издава ЕС сертификат за одобряване на типа, когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013, и типът техника:
  1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
  2. отговаря на приложимите изисквания на чл. 17, 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (7) Министърът на земеделието и храните отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа при спазване изискванията на чл. 24, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (8) Изискванията за ЕС одобряване на типа на цяло превозно средство не се прилагат за превозните средства по чл. 38, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (9) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието и храните такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Копие от сертификата се съхранява от министъра на земеделието и храните.
  (10) Техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 се пускат на пазара, когато отговарят на изискванията за ЕС одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (11) Министърът на земеделието и храните оправомощава технически служби по реда на глава шестнадесета от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (12) Министърът на земеделието и храните определя с наредба реда за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5.“
  § 4б. Член 9б се изменя така:
  „Чл. 9б. Министърът на земеделието и храните определя с наредба реда за извършване на национално одобрение на типа за ремаркета, сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и за издаване на сертификат за национално одобрение на типа.“
  § 4в. Член 9в се изменя така:
  „Чл. 9в. (1) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители.
  (2) Издаването на сертификат за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители се извършва по реда на наредбата по ал. 1.“
  § 4г. Член 9г се отменя.
  § 4д. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства се извършва съгласно:
  1. чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013; или
  2. чл. 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013, когато са последни от дадена серия.
  (2) Предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти и отделни технически възли се извършва съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се извършва по реда на чл. 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (6) Предоставянето на пазара и пускането в употреба на ремаркета, сменяема прикачна техника и системи, компоненти и отделни технически възли за тях, подлежащи на национално одобряване, се извършва по реда на наредбата по чл. 9б.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 8, 9, 10, 11 и 12:
  § 8. Член 9а се изменя така:
  „Чл. 9а. (1) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 производителят или негов представител подава отделно заявление до министъра на земеделието и храните, като избира една от процедурите по чл. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013. Към заявлението се прилагат:
  1. декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България – документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  2. когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  3. документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  4. документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  5. декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (2) При подадено заявление за ЕС одобряване на типа се съставя техническо досие, съгласно чл. 24, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (3) Производителят или негов представител предоставя образци от техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4, компоненти и отделни технически възли, представителни за типа, подлежащ на одобряване, които са необходими за провеждане на изпитванията и проверките в съответствие с чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (4) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието и храните издава или отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа техника.
  (5) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал. 1, министърът на земеделието и храните писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
  (6) Министърът на земеделието и храните издава ЕС сертификат за одобряване на типа, когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013, и типът техника:
  1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
  2. отговаря на приложимите изисквания на чл. 17, 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (7) Министърът на земеделието и храните отказва да издаде ЕС сертификат за одобряване на типа при спазване изискванията на чл. 24, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (8) Изискванията за ЕС одобряване на типа на цяло превозно средство не се прилагат за превозните средства по чл. 38, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (9) За издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа заявителят заплаща на Министерството на земеделието и храните такса по тарифата по чл. 17, ал. 1. Копие от сертификата се съхранява от министъра на земеделието и храните.
  (10) Техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5 се пускат на пазара, когато отговаря на изискванията за ЕС одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (11) Министърът на земеделието и храните оправомощава технически служби по реда на глава шестнадесета от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (12) Министърът на земеделието и храните определя с наредба реда за одобряване на типа на техниката по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 5.“
  § 9. Член 9б се изменя така:
  „Чл. 9б. Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета, сменяема прикачна техника, системи, компоненти и отделни технически възли за тях и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа.“
  § 10. Член 9в се изменя така:
  „Чл. 9в. (1) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители и за издаване на сертификат за одобрение на типа.“
  § 11. Член 9г се отменя.
  § 12. В чл. 9д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства се извършва съгласно:
  1. член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013, или
  2. член 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013, когато са последни от дадена серия.
  (2) Предоставянето на пазара или пускането в употреба на компоненти и отделни технически възли се извършва съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
  2. В ал. 3 думата „издадена“ се заменя с „валидна“.
  3. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се извършва по реда на чл. 45 и 46 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  (6) Предоставянето на пазара и пускането в употреба на ремаркета, сменяема прикачна техника и системи, компоненти и отделни технически възли за тях, подлежащи на национално одобряване, се извършва по реда на наредбата по чл. 9б.“

  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „националните изисквания на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „изискванията за безопасност на техниката“.
  2. В ал. 4 след думата „заплаща“ се добавя „на съответната областна дирекция „Земеделие“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Безопасността на употребяваната техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изискванията за безопасност на техниката от центрове за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието и храните.”
  2. В ал. 4 след думата „заплаща” се добавя „на Министерството на земеделието и храните”, а думите „тарифа, одобрена от Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 17, ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 13:
  § 13. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Безопасността на употребяваната техника се удостоверява след извършване на изпитване и оценка за съответствие с изискванията за безопасност на техниката от центрове за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието и храните.”
  2. В ал. 4 след думата „заплаща” се добавя „на Министерството на земеделието и храните”, а думите „тарифа, одобрена от Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 17, ал. 1.“


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се § 5а:
  § 5а. В чл. 10а т. 4 се изменя така:
  „4. използват техника, която отговаря на изискванията за техническа изправност съгласно наредбата по чл. 16, ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В чл. 10а т. 4 се изменя така:
  „4. използват техника, която отговаря на изискванията за техническа изправност съгласно наредбата по чл. 16, ал. 1.“

  § 6. В чл. 10б, ал. 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „областните дирекции „Земеделие““ и се създава изречение второ: „За резултатите от проверките се изготвят доклади, които се предоставят на министъра на земеделието и храните.“

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 6 се изменя така:
  „§ 6. В чл. 10б, ал. 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „центрове за изпитване и сертифициране на Министерството на земеделието и храните“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 15:
  § 15. В чл. 10б, ал. 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „центровете за изпитване и сертифициране към Министерството на земеделието и храните“.

  § 7. В чл. 10в, ал. 2 след думата „заплаща“ се добавя „на съответната областна дирекция „Земеделие“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В чл. 10в, ал. 2 след думата „заплаща” се добавя „на Министерството на земеделието и храните”, а думите „тарифа, одобрена от Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 17, ал. 1“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 16:
  § 16. В чл. 10в, ал. 2 след думата „заплаща” се добавя „на Министерството на земеделието и храните”, а думите „тарифа, определена от Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 17, ал. 1“.

  § 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ)“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.
  2. В ал. 2 навсякъде думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“, а думата „ръководителя“ се заменя с „директора“.
  3. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“;
  б) в т. 1 думите „ръководителя на РС на КТИ“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“;
  в) в т. 6 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или” се заличават.
  4. В ал. 5, т. 4 думите „на документите или” се заличават.
  5. В ал. 7 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.
  6. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Дубликат на свидетелството за регистрация се издава, когато свидетелството е изгубено, откраднато или унищожено, за което собственикът на техниката подписва декларация.”
  7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 8 се изменя така:
  „§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „използвани в земеделието и горите” се добавя „и машините за земни работи”, а думите „регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ)“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.”
  2. В ал. 2 навсякъде думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“, думата „ръководителя“ се заменя с „директора“, а думите „служебен регистър“ се заменят с „информационната база данни по чл. 7, ал. 1.“
  3. В ал. 3, изречение второ думите „сертификат за съответствие с одобрения тип” се заменят с „валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип“.
  4. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“;
  б) в т. 1 думите „ръководителя на РС на КТИ“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“;
  в) точка 3 се отменя;
  г) в т. 4 думата „техника” се заменя със „самоходна техника”, а след думите „10 kW” се добавя „и ремаркета”;
  д) в т. 5 думите „копие от” се заличават;
  е) в т. 6 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или единен идентификационен код - за търговците” се заменят с „декларация за регистрация в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато търговецът не е регистриран в Република България – документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация”;
  ж) точка 8 се изменя така:
  „8. валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г. или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б;“
  з) създава се т. 10:
  „10. удостоверение по чл. 10 за съответствие с изискванията за безопасност на употребяваната техника.”
  5. В ал. 5, т. 4 думите „на документите или” се заличават.
  6. В ал. 7 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 17:
  § 17. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „използвани в земеделието и горите” се добавя „и машините за земни работи”, а думите „регионална служба на Контролно-техническата инспекция (РС на КТИ)“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.”
  2. В ал. 2 навсякъде думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“, думата „ръководителя“ се заменя с „директора“, а думите „служебен регистър“ се заменят с „информационната база данни по чл. 7, ал. 1.“
  3. В ал. 3, изречение второ думите „сертификат за съответствие с одобрения тип” се заменят с „валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип или декларация за съответствие“.
  4. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областната дирекция „Земеделие“;
  б) в т. 1 думите „ръководителя на РС на КТИ“ се заменят с „директора на областната дирекция „Земеделие“;
  в) точка 3 се отменя;
  г) в т. 4 думата „техника” се заменя със „самоходна техника”, а след думите „10 kW” се добавя „и ремаркета”;
  д) в т. 5 думите „копие от документа” се заменят с „документ“;
  е) в т. 6 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или единен идентификационен код - за търговците” се заменят с „декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клонове на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато търговецът не е регистриран в Република България – документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация”;
  ж) точка 8 се изменя така:
  „8. валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип съгласно чл. 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г. или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип съгласно наредбата по чл. 9б;“
  з) в т. 9 думата „издадена“ се заменя с „валидна“;
  и) създава се т. 10:
  „10. удостоверение по чл. 10 за съответствие с изискванията за безопасност на употребяваната техника.”
  5. В ал. 5, т. 4 думите „на документите или” се заличават.
  6. В ал. 7 думите „РС на КТИ“ се заменят с „областна дирекция „Земеделие“.

  § 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „по ред, определен“ се заменят с „при условия и по ред, определени“.
  2. В ал. 3 думите „със земеделска или горска техника“ се заменят със „с техника“, думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“, а след думата „заплаща“ се добавя „на Министерството на земеделието и храните“.
  3. В ал. 4:
  а) в т. 4 накрая се добавя „(машини за земна работа)“;
  б) в т. 5 думите „земеделска и горска“ се заличават.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  В § 9, относно чл. 13, ал. 3 думите „със земеделска или горска техника“ се заменят със „с техника“, думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“, думите „за което“ се заменят с „като“, а след думата „заплаща“ се добавя „на Министерството на земеделието и храните“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 18:
  § 18. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „по ред, определен“ се заменят с „при условия и по ред, определени“.
  2. В ал. 3 думите „със земеделска или горска техника“ се заменят със „с техника“, думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице“, думите „за което“ се заменят с „като“, а след думата „заплаща“ се добавя „на Министерството на земеделието и храните“.
  3. В ал. 4:
  а) в т. 4 накрая се добавя „(машини за земна работа)“;
  б) в т. 5 думите „земеделска и горска“ се заличават.


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се § 9а:
  § 9а. Наименованието на глава пета се изменя така: „Контрол и надзор на пазара“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. Наименованието на глава пета се изменя така: „Контрол и надзор на пазара“.

  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:“;
  б) точки 2, 6 и 9 се отменят.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:
  1. правоспособността на лицата, които работят с техниката;
  2. наличието на сертификат за одобрение на типа;
  3. настъпилите изменения в одобрението на типа и наличие на сертификат за изменение на одобрен тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип.”

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:
  1. регистрацията на техниката по чл. 11;
  2. правоспособността на лицата, които работят с техниката;
  3. техническото състояние и безопасността на техниката;
  4. въздействието на техниката върху околната среда;
  5. спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
  6. наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобрение на типа;
  7. наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобрение на типа.
  (2) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица извършват надзор на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 за:
  1. наличието на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  2. задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 34 на Регламент (ЕС) № 167/2013;
  3. нанесено име на производител, регистрирано търговско наименование или негова регистрираната търговска марка и адрес в държава – членка на Европейския съюз върху произведените от него превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара; ако не е възможно да се нанесат върху компонента или отделния технически възел се поставят върху опаковката или в документ, който ги придружава;
  4. съответствието на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли с ЕС одобряването на типа;
  5. настъпилите изменения в ЕС одобряването на типа и наличие на актуализиран ЕС сертификат за одобряване на типа, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с ЕС одобрения тип;
  6. предприетите мерки от икономическите оператори по Глава II „Общи задължения” и Глава XII „Предпазни клаузи” на Регламент (ЕС) № 167/2013;
  7. частите и оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи.
  (3) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б за:
  1. наличието на сертификат за национално одобрение на типа;
  2. съответствието на техниката с национално одобрения тип;
  3. настъпилите изменения в национално одобрения тип и наличие на сертификат за изменение на национално одобрения тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с национално одобрения тип.
  (4) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.
  (5) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за наличие на маркировка за съответствие и/или на издадена декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната техника – за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 20:
  § 20. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за:
  1. регистрацията на техниката по чл. 11;
  2. правоспособността на лицата, които работят с техниката;
  3. техническото състояние и безопасността на техниката;
  4. въздействието на техниката върху околната среда;
  5. спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
  6. наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;
  7. наличието на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за национално одобряване на типа.
  (2) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица извършват надзор на пазара съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 за:
  1. наличието на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  2. задължителните маркировки и маркировките за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 34 на Регламент (ЕС) № 167/2013;
  3. нанесено име на производител, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес в държава – членка на Европейския съюз върху произведените от него превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара; ако не е възможно да се нанесат върху компонента или отделния технически възел се поставят върху опаковката или в документ, който ги придружава;
  4. съответствието на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли с ЕС одобряването на типа;
  5. настъпилите изменения в ЕС одобряването на типа и наличие на актуализиран ЕС сертификат за одобряване на типа, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с ЕС одобрения тип;
  6. предприетите действия от икономическите оператори по глава II „Общи задължения” и глава XII „Предпазни клаузи” на Регламент (ЕС) № 167/2013;
  7. частите и оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи.
  (3) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пазара съгласно наредбата по чл. 9б за:
  1. наличието на сертификат за национално одобряване на типа;
  2. съответствието на техниката с национално одобрения тип;
  3. настъпилите изменения в национално одобрения тип и наличие на сертификат за изменение на национално одобрения тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с национално одобрения тип.
  (4) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пускането на пазара на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника, за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.
  (5) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за наличие на маркировка за съответствие и/или на валидна декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната техника – за наличие на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип.“

  § 11. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При осъществяване на контрола по чл. 15 оправомощените длъжностни лица в съответствие с контролните си функции имат право:“;
  б) създава се нова т. 8:
  „8. на свободен достъп до обектите на проверките;“
  в) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „Служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Длъжностните лица по ал. 1“;
  б) в т. 3 думите „Комисията по търговия и защита на потребителите“ се заменят с „Комисията за защита на потребителите“.
  3. В ал. 3 думите „Служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Длъжностните лица по ал. 1“.
  4. В ал. 4 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по ал. 1“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. Член 15а се изменя така:
  „Чл. 15а. (1) При осъществяване на контрола и надзора по чл. 15 длъжностните лица в съответствие с контролните и надзорните си функции имат право:
  1. да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и в горите;
  2. да изискват за проверка от притежателя на ЕС сертификат за одобряване на типа или на сертификат за национално одобрение на типа техническа документация, която е включена в техническото досие;
  3. да изискват валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип или валидна декларация за съответствие;
  4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху компоненти, системи или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4;
  5. да извършват проверка на техниката относно наличието на регистрация, преминат технически преглед, безопасност, техническо състояние;
  6. да извършват проверки относно спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника, като при установено нарушение на условията и/или реда за осъществяване на дейността правят предложения до министъра на земеделието и храните за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна дейност по този закон;
  7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за правоспособност на лицето, работещо с техниката;
  8. на свободен достъп до обектите на проверките;
  9. да издават задължителни предписания по реда на глава шеста;
  10. да съставят актове при констатирани нарушения по реда на глава седма.

  (2) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при осъществявания контрол или надзор;
  2. не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация извън предназначението й;
  3. уведомяват Комисията за защита на потребителите в случаите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови системи, компоненти или отделни технически възли за нови моторни превозни средства;
  4. ползват нотифицирани технически служби при констатиране на нарушения и извършване на проверки за изследване съответствието на нови системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2 с одобрения тип.
  (3) При извършване на контрола по този закон длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 21:
  § 21. Член 15а се изменя така:
  „Чл. 15а. (1) При осъществяване на контрола и надзора по чл. 15 длъжностните лица в съответствие с контролните и надзорните си функции имат право:
  1. да извършват проверки в производствени помещения, складове, търговски и изложбени площи, стопански сгради, лични стопанства, при работа в земеделието и в горите;
  2. да изискват за проверка от притежателя на ЕС сертификат за одобряване на типа или на сертификат за национално одобряване на типа техническа документация, която е включена в техническото досие;
  3. да изискват валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип или валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип или валидна декларация за съответствие;
  4. да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 4;
  5. да извършват проверка на техниката относно наличието на регистрация, преминат технически преглед, безопасност, техническо състояние;
  6. да извършват проверки относно спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника; при установено нарушение на условията и/или реда за осъществяване на дейността правят предложения до министъра на земеделието и храните за прекратяване на регистрацията за извършване на учебна дейност по този закон;
  7. да спират за проверка техниката при работа или движение, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за правоспособност на лицето, работещо с техниката;
  8. на свободен достъп до обектите на проверките;
  9. да издават задължителни предписания по реда на глава шеста;
  10. да съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на глава седма.
  (2) Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да:
  1. установяват точно фактите при осъществявания контрол или надзор;
  2. не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация извън предназначението й;
  3. уведомяват Комисията за защита на потребителите в случаите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови системи, компоненти или отделни технически възли за нови моторни превозни средства;
  4. ползват нотифицирани технически служби при констатиране на нарушения и извършване на проверки за изследване съответствието на нови системи, компоненти или отделни технически възли за техника по чл. 9, ал. 2 с одобрения тип.
  (3) При извършване на контрола по този закон длъжностните лица по ал. 1 са длъжни да се легитимират със служебна карта и да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които представляват производствена или търговска тайна.“

  § 12. В чл. 15б, т. 1 и 2 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§12. В чл. 15б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата „Лицата” се заменя с „Икономическите оператори”.
  2. В т. 1 и 2 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
  3. Създава се т. 4:
  „4. изпълняват изискванията по глава II “Общи задължения” и глава XII „Предпазни клаузи” от Регламент (ЕС) № 167/2013.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 22:
  § 22. В чл. 15б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думата „Лицата” се заменя с „Икономическите оператори”.
  2. В т. 1 и 2 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
  3. Създава се т. 4:
  „4. изпълняват изискванията по глава II “Общи задължения” и глава XII „Предпазни клаузи” от Регламент (ЕС) № 167/2013.”

  § 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Контролно-техническата инспекция извършва“ се заменят с „Областните дирекции „Земеделие“ извършват“.
  2. В ал. 4 думите „Ръководителите на РС на КТИ“ се заменят с „Директорите на областните дирекции „Земеделие“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 23.

  § 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „заплащат“ се добавя
  „на съответната областна дирекция „Земеделие“.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 14 се изменя така:
  „§ 14. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Таксите по закона се определят по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Собствениците на техника заплащат на съответната областна дирекция „Земеделие“ такса по тарифата по ал. 1 за:
  1. извършване на идентификация;
  2. извършване на регистрация;
  3. технически прегледи, с изключение на тематичните.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 24:
  § 24. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Таксите по закона се определят по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (2) Собствениците на техника заплащат на съответната областна дирекция „Земеделие“ такса по тарифата по ал. 1 за:
  1. извършване на идентификация;
  2. извършване на регистрация;
  3. технически прегледи, с изключение на тематичните.“

  § 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“.
  2. В ал. 3 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“, думите „когато установи“ се заменят с „когато се установи“, а думата „представя“ се заменя с „представят“.
  3 . В ал. 4 и 5 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 15 се изменя така:
  „§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“.
  2. В ал. 3 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“, думите „когато установи“ се заменят с „когато се установи“, а думата „представя“ се заменя с „представят“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават задължителни предписания, когато се установи:
  1. липса на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  2. липса на изменен ЕС сертификат за одобряване на типа;
  3. липса на валиден ЕС сертификат за съответствие с одобрения тип;
  4. несъответствие на техниката с данните, посочени в ЕС сертификата за одобряване на типа;
  5. липса на сертификат за национално одобрение на типа;
  6. липса на сертификат за изменение на национално одобрен тип;
  7. липса на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип;
  8. несъответствие на техниката с данните, посочени в сертификата за национално одобрение на типа;
  9. липса на сертификат за одобрение на типа двигателя или фамилия двигатели или липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника.“
  4. В ал. 5 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 25:
  § 25. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“.
  2. В ал. 3 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“, думите „когато установи“ се заменят с „когато се установи“, а думата „представя“ се заменя с „представят“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават задължителни предписания, когато се установи:
  1. липса на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  2. липса на изменен ЕС сертификат за одобряване на типа;
  3. липса на валиден ЕС сертификат за съответствие с одобрения тип;
  4. несъответствие на техниката с данните, посочени в ЕС сертификата за одобряване на типа;
  5. липса на сертификат за национално одобряване на типа;
  6. липса на сертификат за изменение на национално одобряване на типа;
  7. липса на валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип;
  8. несъответствие на техниката с данните, посочени в сертификата за национално одобряване на типа;
  9. липса на сертификат за одобрение на типа двигател или фамилия двигатели или липса на нанесена маркировка за съответствие с одобрения тип на нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна техника.“
  4. В ал. 5 думите „Контролно-техническата инспекция дава“ се заменят с „Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 дават“.
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) Длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1 уведомяват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор при установяване на липса на маркировка за съответствие и/или на валидна декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.“

  § 16. В чл. 18а, ал. 1 думите „ръководителите на регионалните служби на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „директорите на областните дирекции „Земеделие“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 16 се изменя така:
  „§ 16. В чл. 18а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „налагат“ се заменя с „прилагат“, а думите „ръководителите на регионалните служби на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „директорите на областните дирекции „Земеделие“.
  2. В ал. 3 думата „наложената“ се заменя с „приложената“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 26:
  § 26. В чл. 18а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „налагат“ се заменя с „прилагат“, а думите „ръководителите на регионалните служби на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „директорите на областните дирекции „Земеделие“.
  2. В ал. 3 думата „наложената“ се заменя с „приложената“.

  § 17. В чл. 19, ал. 1 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 17 да бъде отхвърлен.

  § 18. В чл. 21, ал. 1 след думата „изпълни“ се добавя „задължително“, а думите „на Контролно-техническата инспекция“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 27.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създават се §18а, 18б и 18в:
  § 18а. Създават се чл. 21а, 21б и 21в:
  „Чл. 21а. (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 72, параграф 2, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от Регламент (ЕС) № 167/2013 се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 21б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 18, ал. 4 се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 21в. (1) Който пуска на пазара техника в нарушение на чл. 10, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.”

  §18б. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който пуска или предоставя на пазара техника, системи, компоненти или отделни технически възли в нарушение на чл. 9 или чл. 9д, или фалшифицира документи или маркировки с цел предоставяне на пазара, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.”

  § 18в. В чл. 22б, ал. 1, т. 5 думите „не е оборудвана със светлоотразители, светлоотразителни триъгълници, табели и знаци“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 28, 29 и 30:
  § 28. Създават се чл. 21а, 21б и 21в:
  „Чл. 21а. (1) Който извърши някое от нарушенията, посочени в чл. 72, параграф 2, букви „а”, „б”, „в”, „г” и „д” от Регламент (ЕС) № 167/2013 се наказва с глоба в размер от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 21б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 18, ал. 4 се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 21в. (1) Който пуска на пазара техника в нарушение на чл. 10, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.”
  § 29. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който предоставя или пуска на пазара техника, системи, компоненти и отделни технически възли или двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника в нарушение на чл. 9 или чл. 9д, или фалшифицира документи или маркировки с цел предоставяне или пускане на пазара, се наказва с глоба от 2500 до 5000 лв.”
  § 30. В чл. 22б, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. която е в нарушение на чл. 10а, т. 4;“.

  § 19. В чл. 22в думите „със земеделска и горска техника“ се заменят със „с техниката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 31.

  § 20. В чл. 22г думите „със земеделска и горска техника“ се заменят със „с техника“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 32.

  § 21. В чл. 22д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“, а думите „по чл. 15“ се заличават.
  2. В ал. 2 и 3 думите „служителите на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 33.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създава се § 21а:
  § 21а. Създава се чл. 22е:
  „Чл. 22е. На лице, което извърши нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 167/2013 или на нормативен акт по прилагането им, извън случаите по чл. 19 – 22д, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 34:
  § 34. Създава се чл. 22е:
  „Чл. 22е. На лице, което извърши нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 167/2013 или на нормативен акт по прилагането им, извън случаите по чл. 19 – 22д, се налага глоба от 50 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.“

  § 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. 15а, ал. 1.“
  2. В ал. 2 думите „изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция“ се заменят с „директора на съответната областна дирекция „Земеделие“, съответно от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  3. В ал. 3 думите „Контролно-техническата инспекция“ се заменят със „съответната областна дирекция „Земеделие“, съответно по сметката на Министерството на земеделието и храните”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 35.

  § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. В т. 11 думите „земеделска и горска” се заличават, а думите „тази техника“ се заменят с „техниката“.
  2. В т. 23 думите „земеделска и горска“ се заличават.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Параграф 23 се изменя така:
  „§ 23. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

  1. В § 1:
  а) в т. 1 думите „одобрения тип“ се заменят със „ЕС одобрения тип или с национално одобрения тип“;
  б) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
  „4. „Трактор“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  5. „Компонент" е понятие по смисъла на по чл. 3, т. 18 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  6. „Маркировка за съответствие с одобрения тип" е означение съгласно изискванията на наредбата по чл. 9б, 9в или на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 167/2013.”
  в) точка 9 се изменя така:
  „9. „Одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника“ е процедура за удостоверяване, че даден тип двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника отговарят на техническите изисквания на наредбата по чл. 9в.”
  г) точки 10 и 11 се изменят така:
  „10. „Пускане в употреба“ е първата употреба по предназначение, на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в рамките на Европейския съюз или в страната.
  11. „Пускане на пазара“ е предоставянето на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част, оборудване или двигател за извънпътна техника за първи път на пазара на Европейския съюз или на пазара в страната.“
  д) точки 14, 15, 16 и 17 се изменят така:
  „14. „Система" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  15. „Ремарке“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 9 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  16. „Сменяема прикачна техника“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  17. „Отделен технически възел" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
  е) точки 21, 22, 23 и 24 се изменят така:
  „21. „Производител“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 25 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  22. „Представител на производителя“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 26 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  23. „Части“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г.
  24. „Оборудване“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 21 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г.“
  ж) създават се точки 26-38:
  „26. „Регистрация“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 38 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  27. „Вносител“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 41 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  28. „Дистрибутор” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 42 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  29. „Икономически оператор“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 43 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  30. „Превозно средство“ е трактор, ремарке или сменяема прикачна техника съгласно понятията в точки 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  31. „Одобряване на типа” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  32. „Национално одобряване на типа” е процедура за одобряване на типа по реда на наредбата по чл. 9б.
  33. „ЕС одобряване на типа” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  34. „ЕС сертификат за одобряване на типа" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  35. „Сертификат за национално одобряване на типа" е документ, издаден от министъра на земеделието и храните, удостоверяващ, че типът техника по чл. 9, ал. 2 отговаря на съответните технически изисквания на наредбите по чл. 9б и чл. 9в.
  36. „Надзор на пазара“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 44 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  37. „Предоставяне на пазара“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 47 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  38. „Техническа служба“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  2. Създава се § 1а:
  "§ 1а. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 36:
  § 36. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 1 думите „одобрения тип“ се заменят с „ЕС одобрения тип или с национално одобрения тип“;
  б) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
  „4. „Трактор“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 8 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  5. „Компонент" е понятие по смисъла на по чл. 3, т. 18 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  6. „Маркировка за съответствие с одобрения тип" е означение съгласно изискванията на наредбите по чл. 9б и 9в или на чл. 34 от Регламент (ЕС) № 167/2013.”;
  в) точка 9 се изменя така:
  „9. „Одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника“ е процедура за удостоверяване, че даден тип двигател или фамилия двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника отговарят на техническите изисквания на наредбата по чл. 9в.”;
  г) точки 10 и 11 се изменят така:
  „10. „Пускане в употреба“ е понятие по смисъла на по чл. 3, т. 40 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  11. „Пускане на пазара“ е предоставянето на превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част, оборудване или двигател с вътрешно горене за извънпътна техника за първи път на пазара на Европейския съюз.“;
  д) в т. 13 думите „чл. 9, ал. 9“ се заменят с „чл. 9в“;
  е) точки 14, 15, 16 и 17 се изменят така:
  „14. „Система" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 17 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  15. „Ремарке“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 9 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  16. „Сменяема прикачна техника“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  17. „Отделен технически възел" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 19 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“;
  ж) точки 21, 22, 23 и 24 се изменят така:
  „21. „Производител“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 25 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  22. „Представител на производителя“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 26 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  23. „Части“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г.
  24. „Оборудване“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 21 от Регламент (ЕС) № 167/2013 г.“;
  з) създават се точки 26-38:
  „26. „Регистрация“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 38 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  27. „Вносител“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 41 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  28. „Дистрибутор” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 42 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  29. „Икономически оператор“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 43 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  30. „Превозно средство“ е трактор, ремарке или сменяема прикачна техника съгласно понятията в точки 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  31. „Одобряване на типа” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  32. „Национално одобряване на типа” е процедура за одобряване на типа по реда на наредбата по чл. 9б.
  33. „ЕС одобряване на типа” е понятие по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  34. „ЕС сертификат за одобряване на типа" е понятие по смисъла на чл. 3, т. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  35. „Сертификат за национално одобряване на типа" е документ, издаден от министъра на земеделието и храните, удостоверяващ, че типът техника по чл. 9, ал. 2 отговаря на съответните технически изисквания на наредбата по чл. 9б.
  36. „Надзор на пазара“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 44 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  37. „Предоставяне на пазара“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 47 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
  38. „Техническа служба“ е понятие по смисъла на чл. 3, т. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013.“
  2. Създава се § 1а:
  "§ 1а. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 24. (1) Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните се закрива.
  (2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните назначава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия представлява и ръководи закритата инспекция.
  (3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата инспекция в срок 6 месеца от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Контролно-техническата инспекция за 2015 г. и по бюджета на Министерството на земеделието и храните.
  (4) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Контролно-техническата инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 37:
  § 37. (1) Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните се закрива.
  (2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните назначава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия представлява и ръководи закритата инспекция.
  (3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата инспекция в срок 6 месеца от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на средствата за издръжка по утвърдения бюджет на Контролно-техническата инспекция и по бюджета на Министерството на земеделието и храните.
  (4) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Контролно-техническата инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”.

  § 25. (1) Пълномощията на изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция се прекратяват от датата на влизането в сила на този закон.
  (2) Служебните правоотношения със служителите от специализираната администрация на закритата Контролно-техническа инспекция на длъжност „главен директор”, „началник на отдел”, „главен експерт”, „старши експерт”, „младши експерт”, „главен инспектор”, „старши инспектор” и „инспектор” се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (3) Служебните правоотношения със служителите от закритата Контролно-техническа инспекция извън тези по ал. 2, както и трудовите правоотношения се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител, съответно при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Георги Божинов:
  В § 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правоотношенията със служителите и работниците от закритата Контролно-техническа инспекция се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.“
  2. Алинея 3 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 38.

  § 26. (1) Издадените до влизането в сила на този закон сертификати, свидетелства и други документи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
  (2) Започнатите до влизането в сила на този закон процедури за издаване на документите по ал. 1 се приключват от министъра на земеделието и храните, съответно от областните дирекции „Земеделие“, съобразно установените в закона правомощия.
  (3) Неприключените до влизането в сила на този закон административнонаказателни производства се довършват от областните дирекции „Земеделие”, съответно от Министерството на земеделието и храните.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 39.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, н. п. Живко Мартинов и н. п. Румен Желев:
  Създават се § 26а и 26б:
  § 26а. Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за осъществяване на дейност по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника важат за срока, за който са издадени.

  § 26б. Превозни средства от типове, за които е получено одобрение на типа на комплектованото превозно средство съгласно Директива 2003/37/ЕО, могат да продължат да бъдат регистрирани, пускани на пазара или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. Новите превозни средства от типове, които не подлежат на одобрение на типа съгласно Директива 2003/37/ЕО, могат също да продължат да бъдат регистрирани или пускани в употреба до тази дата в съответствие с правото на държавата членка, в която те се пускат в употреба или регистрират.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 40 и 41:
  § 40. Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни за осъществяване на дейност по обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
  § 41. Превозни средства от типове, за които е получено одобряване на типа на комплектованото превозно средство съгласно правото на държавата – членка на Европейския съюз, въвеждащо Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли, и за отмяна на Директива 74/150/ЕИО, могат да бъдат регистрирани, пускани на пазара или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. Новите превозни средства от типове, които не подлежат на одобряване на типа съгласно директивата по изречение първо, могат да бъдат регистрирани или пускани в употреба до 31 декември 2017 г. в съответствие с правото на държавата – членка на Европейския съюз, в която те се пускат в употреба или регистрират.

  § 27. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон:
  1. Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, като променя функциите и числеността на персонала на министерството.
  2. Министърът на земеделието и храните привежда в съответствие с него устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, като променя функциите и числеността на персонала на областните дирекции.
  (2) Министърът на земеделието и храните привежда издадените от него наредби в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  (3) До привеждането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 и 2 в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 42.

  § 28. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
  1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) в чл. 166а, ал. 3, т. 4 думите „Контролно-техническата инспекция към“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 43.

  § 29. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 82 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 50 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 22 и 74 от 2015 г.) в чл. 44, ал. 4 думите „земеделска или горска“ се заличават, а думите „Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните“ се заменят със „съответната областна дирекция „Земеделие“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 44.

  § 30. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 5, ал. 2 т. 6 се изменя така:
  „6. областните дирекции „Земеделие“, които изпълняват функции по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 45.

  § 31. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г. , бр. 12 и 61 от 2015 г.) в чл. 47в, ал. 5 думите „с Контролно-техническата инспекция“ се заменят със „със съответната областна дирекция „Земеделие“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 46.

  § 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 47:
  § 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума