Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 ноември 2015 г., на което обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, Васил Грудев, доц. Георги Костов и д-р Цветан Димитров – заместник-министри, Георги Стоянов – главен секретар, Десислава Стоянова – директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности” и Марина Стоименова - началник на отдел в Дирекция „Финансово управление”. От ДФ „Земеделие“ – д-р Лозана Василева – заместник-изпълнителен директор и експерти. От Министерство на финансите – Любомир Малчев – началник отдел в Дирекция „Държавно съкровище“ и експерти.
  Основните параметри на законопроекта в частта селско стопанство и земеделие са следните:
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието и храните
  Предвидените приходи за 2016 г. са в размер на 160 млн. лв.
  Предложеният разходен таван е близо 247 млн. лв., от които за персонал 136 млн. лв., като 103 млн. лв. са за персонал без делегирани бюджети. По бюджетни програми са разпределени 199,4 млн. лв. за "Земеделие и селски райони", 4,7 млн. лв. за "Рибарство и аквакултури", 27 млн. лв. за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" и 15,5 млн. лв. за "Администрация". В рамките на текущите разходи са утвърдени 15 млн. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД. Тези средства не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., е 108,5 млн. лв., максималният размер на новите задължения – 110,7 млн. лв.
  2. По проекта на бюджет на ДФ „Земеделие“
  Предложеният разходен таван на ДФ „Земеделие“ за 2016 г. е 367,5 млн. лв., от които за бюджетна програма "Земеделие и селски райони" – 334 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 837 хил. лв. и за „Администрация“ – 32,5 млн. лв. За финансиране на нефинансови предприятия са предвидени 300,4 млн. лв. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., е 326,4 млн. лв., максималният размер на новите задължения - 336,4 млн. лв.
  По линия на Общата селскостопанска политика
  По схемата за единно плащане на площ през 2016 г. се предвижда да бъдат усвоени 1 410,6 млн. лв. европейски средства за директни плащания на земеделски производители.
  За финансиране на пазарни мерки общият бюджет за 2016 г. е в размер на 124,8 млн. лв., от които 84,4 млн. лв. европейско финансиране и 40,4 млн. лв. национално съфинансиране.
  По линия на втория стълб на Общата селскостопанска политика за развитие на селските райони средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща за 2016 г., са 628,8 млн. лв., от които 517 млн. лв. са средства от ЕС и 111,7 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.
  По линия на Общата рибарска политика
  От 2016 г. ще се прилага Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., като за 2016 г. средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС и да изплаща, са 17,6 млн. лв., от които 13,2 млн. лв. европейско финансиране и 4,4 млн. лв. национално съфинансиране и авансови плащания.
  Освен това е предвидено запазване на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, като за целта са утвърдени 84 млн. лв.
  Предвижда се също удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват до 31 декември 2018 г.
  Като елемент от основните допускания в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите от 300 лв. на 330 лв., считано от 2016 г.
  3. По актуализацията на държавния бюджет за 2015 г.
  С преходните и заключителните разпоредби се правят изменения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., с които се предлага осигуряване на допълнителен ресурс за Министерството на земеделието и храните в размер на 4 млн. лв., за изплащане на обезщетения във връзка с извършени през 2015 г. съкращения на персонал в системата на министерството. За ДФ „Земеделие“ предвидените допълнителни средства са 110,8 млн. лв. От тях 83 млн. лв. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, 27 млн. лв. за пълното изплащане на преходна национална помощ за сектор „Животновъдство“ и 800 хил. лв. за изплащане на полагащи се обезщетения във връзка с извършени през 2015 г. съкращения на персонал.
  Освен това се предлага и увеличение на планираните за 2015 г. трансфери от държавния бюджет по сметката за средства от Европейския съюз на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“ в размер на 370,7 млн. лв. Средствата са необходими за префинансиране на разходи по европейските програми и фондове и за допълнително национално съфинансиране, с оглед финализиране до края на 2015 г. на проектите по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за развитие на сектор „Рибарство” за програмния период 2007-2013 г.
  От Министерството на земеделието и храните представиха становище в подкрепа за проекта за бюджет, като отбелязаха, че предлагат между първо и второ четене на законопроекта да бъдат увеличени заложените разходи за персонал, за сметка на намаляване на разходите за издръжка. Така ще се запази нивото на текущите разходи. Средствата са необходими за увеличение на работните заплати на работниците и служителите във второстепенните разпоредители с бюджет от системата на министерството. Освен това отбелязаха, че според направения анализ очакваните приходи ще са с около 21 млн. лв. по-малко от заложените в проекта на бюджет, тъй като след предприетите от министерството реформи има отпаднали приходоизточници, които са отразени само частично.
  От Федерацията на независимите синдикати от земеделието също представиха становище с настояване за увеличение на средствата, предвидени за персонал и с конкретни предложения за тяхното разпределяне.
  По отношение на бюджета на ДФ "Земеделие" беше подчертано, че заложените параметри ще позволят запазване на нивата на финансиране на земеделските производители от 2015 г., като единствено за национално съфинансиране на схемата „Училищно мляко" ще са необходими допълнителни 6,4 млн. лв.
  В последвалата дискусия народните представители от парламентарните групи на ПП ГЕРБ, на Реформаторския блок и на АБВ заявиха, че ще подкрепят законопроекта. Съгласиха се със становището на министерството, че е необходимо да бъдат осигурени повече средства за персонал, особено по отношение на Българската агенция по безопасност на храните, на областните дирекции „Земеделие”, Изпълнителната агенция „Борба с градушките” и Селскостопанската академия и изразиха готовност между първо и второ четене на законопроекта да внесат и съответните предложения за промяна.
  От парламентарната група на БСП лява България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. Според тях липсва цялостна политика за развитие на сектора, а реформата в системата на министерството се изразява единствено в съкращаване на служители.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 5 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума