Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
24/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона ветеринарномедицинската дейност, № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона ветеринарномедицинската дейност, № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 24 ноември 2015 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона ветеринарномедицинската дейност, № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Тодор Тодоров – старши експерт в Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ и Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване“. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – д-р Евгени Макавеев – главен секретар, Емил Кръстев – директор на Дирекция „Правна“ и Анита Пашова – главен юрисконсулт в Център за оценка на риска към БАБХ. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
  Със законопроекта се предлагат следните основни промени.
  Създава се правно основание за издаване на наредба за реда и условията за извършване на последващ контрол върху дейността на лицата, осъществяващи официалния контрол.
  Предвижда се програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози да се приема за период от три години. Финансирането на мерките и дейностите по профилактиката ще се осъществява както и досега под формата на държавна помощ от Държавен фонд ''Земеделие“.
  Въвеждат се допълнителни изисквания към ветеринарните лекари, упражняващи ветеринарномедицинска практика. Регистрираните ветеринарни лекари ще следва най-малко веднъж на 2 месеца да извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване. Актуализирането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ ще следва да става в рамките на 48 часа от настъпването на дадено събитие. Освен това регистрираните ветеринарни лекари ще следва да сключват договори за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и със съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия ще извършват дейностите.
  В случаите на възникнало съмнение за болести, за които съществува риск от бързо и масово разпространение или риск да доведат до значителни икономически загуби, се предвижда екипи от ветеринарни лекари от системата на БАБХ да извършват съответните проверки.
  Въвежда се задължение собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните.
  Въвежда се забрана за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика, забрана за неправомерно използване или неправомерна подмяна на средства за идентификация и забрана за пускането на животни извън животновъдния обект и местата за отглеждане без придружител.
  Създава се възможност да се отнемат в полза на държавата животни, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация и задължителните мерки за надзор и профилактика. Отнетите животни, в зависимост от вида на нарушението и степента на риска, ще се насочват за обезвреждане в съответните обекти за обезвреждане или ще се предават безвъзмездно на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги.
  Предлага се не само собствениците, но и ползвателите на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти да получават средства за извършваните от тях дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и съхранение на страничните животински продукти.
  Регламентира се възможността дейности по обезвреждане на странични животински и производни от тях продукти да могат при необходимост да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне.
  Въвежда се регистрационен режим за операторите, които търгуват със странични животински продукти и продукти, получени от тях, без да ги съхраняват.
  Въвежда се забрана собствениците на кучета да ги извеждат извън местата им за отглеждане без придружител и без повод, който да се държи от съответния придружител.
  Разписани са съответните административнонаказателни разпоредби.
  В комисията е постъпили становища на Националния съюз на говедовъдите в България, на Политическа партия Движение 21и на Сдружение с нестопанска цел „Ветеринарна Е-Практика“ с конкретни предложения но текстовете, които ще бъдат обсъдени между първо и второ четене на законопроекта.
  Постъпило е и становище на Българския ветеринарен съюз, в което категорично се възразява срещу част от предложените промени и според което законопроектът не отразява в пълна степен необходимите промени в закона.
  В последвалата дискусия народните представители подкрепиха голяма част от възраженията на Българския ветеринарен съюз и браншовите организации и заявиха готовност всички бележките да бъдат взети предвид, а текстовете да бъдат прецизирани между първо и второ четене на законопроекта.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 9 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона ветеринарномедицинската дейност, № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума