Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
13/01/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 502-01-95, внесен от Министерския съвет на 23 ноември 2015 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за ветеринарномедицинската дейност
  (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде нов § 1:
  „§ 1. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Министърът на земеделието и храните определя със заповед главен държавен ветеринарен инспектор.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 6 думите „Изпълнителният директор на БАБХ“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“, а след думата „определя“ се добавя „със заповед“.

  § 1. В чл. 7, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова буква „б“:
  „б) изпълнение на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;”.
  2. Досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно букви „в“ и „г“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. В чл. 8, ал. 2 думите „контрол от БАБХ“ се заменят с „техен контрол“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п. :
  Параграф 2 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Параграф 2 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. Създава се чл. 8а:
  „Чл. 8а. Върху дейността на лицата по чл. 8 се извършва последващ контрол (верификация) при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.“
  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 3 - отпада.
  Предложението е оттеглено.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „Министерството на отбраната“ се заличават.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ветеринарномедицинската дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се осъществява от вътрешноведомствено ветеринарномедицинско звено в съответствие с този закон.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 16 думите „включени в държавната профилактична програма и списъка по чл. 118, ал. 1“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 2 думите „обектите по ал. 1“ се заменят с „ветеринарномедицинското заведение по чл. 25, ал. 1“ и думата „тях” се заменя с „него”.
  3. В ал. 3 думите „ветеринарномедицински заведения по ал. 1“ се заменят с „ветеринарномедицинско заведение по чл. 25, ал. 1“.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 6 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Параграф 6 - отпада.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.


  § 7. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „с професионален опит най-малко три години” се заличават.
  2. В ал. 4 думата „наредбата“ се заменя с „наредба“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 7, т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „две“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. В чл. 30, ал. 4 думата „наредбата“ се заменя с „наредба“.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 8 относно чл. 30 да се измени така:
  „§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „и документ, удостоверяващ професионалния опит на управителя“ се заличават.
  2. В ал. 4 думата „наредбата“ се заменя с „наредба“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 8:
  „ В чл. 30, ал. 2, т. 5 думите „националния съвет“ се заменят с „областния съвет“.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 2 думите „и документ, удостоверяващ професионалния опит на управителя“ се заличават;
  б) в т. 5 думите „ветеринарното лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинското“, а думите „националния съвет“ се заменят с „областния съвет на областната колегия“.
  2. В ал. 4 думата „наредбата“ се заменя с „наредба“.


  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Създава се нов § 9:
  § 9. В чл. 35, ал. 2, т. 5 след думата „регистъра“ да се добави „на областната колегия на БВС“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 35, ал. 2, т. 5 след думата „регистъра“ се добавя „на областната колегия“.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Създава се нов §…:
  § …. В чл. 36 се правят следните допълнения:
  Създават се ал. 1 и 2:
  „(1) При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3, председателят на Областната колегия на БВС в едномесечен срок от влизане в сила на наложеното наказаниe, изпраща писмено уведомление до директора на съответната ОДБХ, неразделна част от което е копие от акта по чл. 29, ал. 5 от ЗСОВЛБ с отбелязване „влязъл в сила“.
  (2) Директорът на ОДБХ в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България председателят на областната колегия на БВС в тридневен срок от налагането на наказанието писмено уведомява директора на съответната ОДБХ и собственика или ползвателя на животновъдния обект, с който ветеринарният лекар има сключен договор по реда на чл. 137а или чл. 137б.
  (2) В тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на ОДБХ издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на ветеринарния лекар до влизането в сила на наказанието по ал. 1.
  (3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  (4) В 7-дневен срок от влизането в сила на наказанието по ал. 1 председателят на областната колегия на БВС уведомява директора на съответната ОДБХ и собственика или ползвателя на животновъдния обект, с който ветеринарният лекар има сключен договор по реда на чл. 137а или чл. 137б. Към уведомлението се прилага копие от акта по чл. 29, ал. 5 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България с отбелязване „влязъл в сила“.
  (5) В тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 4 директорът на ОДБХ издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на ветеринарния лекар до изтичане на срока на наказанието.“

  § 9. В чл. 39, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „на хартиен носител“ се заличават.
  2. В т. 6 след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „отчети“.
  3. В т. 7 думите „на ветеринарните лекари“ се заличават.
  4. Точка 11 се отменя.
  5. В т. 14 след думата „въвеждат“ се добавя „в срок до 48 часа от уведомяването за настъпване на съответното събитие“.
  6. Създава се т. 15:
  „15. най-малко веднъж на два месеца посещават животновъдните обекти, за които имат договори за ветеринарномедицинско обслужване, като извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните, за които съставят протокол (подписва се и от стопанина на животните), съхраняват го три години и го представят при поискване от официалните ветеринарни лекари.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 9 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 – отпада.
  2. Точка 5 става т. 4, като изразът „48 часа“ се заменя с „7 дни“.
  3. Точка 6 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  В § 9 (относно чл. 39, ал. 2) т. 5 и 6 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 9 относно чл. 39, ал. 4, т. 15 думите „най-малко веднъж на два месеца“ се заменят с „при повикване от собствениците и при сигнал за опасност от заболяване“, а след думите „като извърши“ се добавя „ежегодни“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 4 думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 5 думите „на хартиен носител“ се заличават;
  б) в т. 6 след абревиатурата „ОДБХ“ се добавя „отчети“;
  в) в т. 7 думите „на ветеринарните лекари“ се заличават;
  г) в т. 14, буква „б“ думите “държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  § 10. Членове 46а-46е се изменят така:
  „Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия (ЕК) и компетентните органи на държавите членки за изпълнението на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно съответното законодателство на Европейския съюз (ЕС).
  Чл. 46б. (1) Таксите, по които се заплаща изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, се утвърждават с тарифа, одобрена от Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, която след обнародването й в „Държавен вестник” се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
  (2) Таксите по ал. 1 могат да се променят единствено съгласно процента на инфлация, обявен от Националния статистически институт.
  Чл. 46в. (1) Разходите за изпълнението на програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1, включително за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията, се предоставят като държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие” с изключение на разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на акредитираните лаборатории.
  (2) Държавен фонд „Земеделие” предоставя държавната помощ по ал. 1 при условията на Закона за държавните помощи.
  Чл. 46г. Изпълнители на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и
  чл. 118, ал. 1 са ветеринарни лекари.
  Чл. 46д. (1) Мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, сключили договор по реда на чл. 137а.
  (2) Мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 118, ал. 1 в обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор по реда на чл. 137б.
  Чл. 46е. Ветеринарните лекари, сключили договори по реда на
  чл. 137а и 137б, сключват договори с директора на съответната ОДБХ за изпълнение на мерките по програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1.“

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 10 относно чл. 46а след думите „информира Европейската комисия (ЕК)“ се поставя запетая и се добавя „Световна организация по здравеопазване на животните (СОЗЖ)“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 10 се правят следните изменения:
  1. В уводното изречение изразът „46а-46е” се заменя с „46а-46д”.
  2. В новата редакция на чл. 46г, в края на текста, след думата „лекари“ се поставя запетая и се добавя“ вписани в регистър по чл. 32“.
  3. Новата редакция на чл. 46е – отпада.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3 и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  В § 10 относно изменението на членове 46а-46е, чл. 46е от проекта да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Създава се § 10а:
  „ § 10а. Чл. 46е се отменя.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови § 11-16:

  § 11. Член 46а се изменя така:
  „Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за изпълнението на мерките за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно ветеринарното законодателство на Европейския съюз.“
  § 12. Член 46б се отменя.
  § 13. Член 46в се изменя така:
  „Чл. 46в. (1) Таксите, по които се заплаща изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните. Тарифата се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
  (2) Определените по ал. 1 такси могат да се променят само съгласно индекса на инфлация, определен от Националния статистически институт.“
  § 14. В чл. 46г, ал. 1 думите „изпълнение на мерките по чл. 46б, както и“ се заменят с „изпълнението на програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1, включително“, а думите „предвидени в програмите по чл. 46б“ се заличават.
  § 15. В чл. 46д думите „за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма“ се заменят с „по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1“.
  § 16. В чл. 46е навсякъде думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „ програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1“.

  § 11. Създават се чл. 46з-46к:
  „Чл. 46з. (1) Националните програми за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози със значение за ЕС съдържат данните по чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189, 27.6.2014), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 652/2014”.
  (2) Програмите по ал. 1 се представят на министъра на земеделието и храните за одобряване до 15 април на годината, предхождаща годината за изпълнението им.
  (3) В срок до 31 май на годината, предхождаща годината за изпълнението им, БАБХ изпраща програмите по ал. 1 на ЕК за утвърждаване.
  (4) За изпълнението на програмите по ал. 1 БАБХ изготвя доклади до ЕК съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 652/2014.
  Чл. 46и. Българската агенция по безопасност на храните изготвя програми за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози с национално значение, които се одобряват по реда на чл. 46з, ал. 2.
  Чл. 46к. (1) Мерките по програмите по чл. 46з и 46и се включват в рамките на програмата по чл. 118.
  (2) Когато програмите по чл. 46з и 46и са утвърдени за срок,
  по-кратък от тригодишния срок на програмата по чл. 118, посочените в тях мерки се изпълняват за срока, за който са утвърдени.
  (3) Когато програмите по чл. 46з и 46и са утвърдени за срок, по-дълъг от тригодишния срок на програмата по чл. 118, посочените в тях мерки за времето след изтичането на тригодишния срок се включват в програмата по чл. 118 за следващия период.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
  § 17. В глава четвърта, раздел II се създават чл. 46з-46к:
  „Чл. 46з. (1) Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози със значение за Европейския съюз съдържа данните по чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OB, L 189/1 от 27 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 652/2014”.
  (2) Програмата по ал. 1 се представя на министъра на земеделието и храните за одобряване до 15 април на годината, предхождаща годината за изпълнението й.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните изпраща програмата по ал. 1 на Европейската комисия за одобряване до 31 май на годината, предхождаща годината за изпълнението й.
  (4) За изпълнението на програмата по ал. 1 БАБХ изготвя доклад до Европейската комисия съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 652/2014.
  Чл. 46и. Българската агенция по безопасност на храните изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози с национално значение, която се одобрява по реда на чл. 46з, ал. 2.
  Чл. 46к. (1) Мерките по програмите по чл. 46з и 46и се включват в програмата по чл. 118, ал. 1.
  (2) Когато програмите по чл. 46з и 46и са одобрени за срок,
  по-кратък от периода на програмата по чл. 118, ал. 1, посочените в тях мерки се изпълняват за срока, за който са одобрени.
  (3) Когато програмите по чл. 46з и 46и са одобрени за срок, по-дълъг от периода на програмата по чл. 118, ал. 1, посочените в тях мерки за срока след изтичането на периода на програмата се включват в програмата за следващия период.”


  Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 18:
  „§ 18. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 46л и 46м:
  „Глава четвърта „а“
  Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
  Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
  (2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
  Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 46л и 46м:
  „Глава четвърта „а“
  Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
  Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
  (2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
  Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“


  § 12. В чл. 51, ал. 8 думите „Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни (ОВ, L 149/3 от 7 юни 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 504/2008“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59, 3.3.2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/262“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
  § 19. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 накрая се добавя „наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 21/2004““.
  2. В ал. 8 думите „Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни (ОВ, L 149/3 от 7 юни 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 504/2008“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/262““.

  § 13. В чл. 51а думите „5-дневен срок от раждането на животните“ се заменят със „сроковете, определени в чл. 4а от Регламент (ЕО) № 1760/2000, чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 21/2004, чл. 7 от Регламент (ЕС) № 2015/262, чл. 27, ал. 4 от Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2013 г.)”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 20:
  § 20. В чл. 51а думите „5-дневен срок от раждането на животните“ се заменят с „максималните срокове съгласно чл. 4а от Регламент (ЕО) № 1760/2000, чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 21/2004 и чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/262 и в сроковете съгласно наредбата по чл. 51, ал. 9“.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде § 13а:
  „§ 13а. В чл. 76, ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. се придружават до крайния получател от следните документи, свързани с пратката:
  а) сертификати и/или други документи;
  б) фактура или друг финансов документ.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. В чл. 76, ал. 2, т. 2 след думата „сертификати“ се добавя „фактури“, а след думата „документи“ се добавя „включително счетоводни“.

  Предложение от н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 108, ал.2, т. 8 в началото да се добави „съхранение и“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. В чл. 108, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 и 2 думите „и чл. 120, ал. 1“ се заличават.
  2. В т. 4 след думата „мерките“ се добавя „по програмата“, а думите „и чл. 123, ал. 1“ се заличават.
  3. В т. 5 думите „държавната профилактична програма“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.
  4. В т. 8 в началото се добавя „съхранение и”.

  § 14. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При съмнение за възникване на болести, за които има риск от бързо и масово разпространение, или които водят до причиняване на значителни икономически загуби, изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед екипи за потвърждаване или отхвърляне на възникналото съмнение.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Изискванията към работата на екипите по ал. 2 се определят с инструкция на изпълнителния директор на БАБХ.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 14 - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 14 относно чл. 117, ал. 2 след думите „потвърждаване или отхвърляне на възникналото съмнение“ се добавят думите „в срок до 24 часа“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 23:
  § 23. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед екипи за потвърждаване или отхвърляне на съмнение за възникване на болести, за които има риск от бързо и масово разпространение, или които водят до причиняване на значителни икономически загуби. Екипите действат при възникнало съмнение.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Изискванията към работата на екипите по ал. 2 се определят с инструкция на изпълнителния директор на БАБХ.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  § 15. Член 118 се изменя така:
  „Чл. 118. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
  (2) Програмата по ал. 1 обхваща период от три години и се представя за одобрение на министъра на земеделието и храните до 31 юли на годината, предхождаща периода, за който програмата ще се прилага.
  (3) До 31 юли на третата година от действието на програмата се разработва нова програма за следващия тригодишен период и се представя за одобрение от министъра на земеделието и храните.
  (4) Програмата по ал. 1 се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните до 1 декември в годината на изготвянето й и съдържа:
  1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
  2. видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
  3. вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
  4. необходимите средства за нейното изпълнение.
  (5) Програмата по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”.
  (6) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдните обекти са длъжни да създадат организация и да съдействат на ветеринарните лекари за изпълнение на мерките в програмата по ал. 1.
  (7) Когато някоя от мерките по програмата по ал. 1 не е изпълнена поради нарушение на ал. 6, директорът на ОДБХ писмено уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
  (8) Всички държавни и общински органи са длъжни да съдействат за изпълнението на мерките по програмата по ал. 1 съобразно техните компетенции.”

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 15 относно чл. 118:
  1. В ал. 4 думите „до 1 декември“ се заменят с „до 30 октомври“.
  2. В ал. 7 след думите „директорът на ОДБХ“ се добавя „в седемдневен срок“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 24:
  § 24. Член 118 се изменя така:
  „Чл. 118. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
  (2) Програмата по ал. 1 обхваща период от три години, като се разработва и представя за одобрение на министъра на земеделието и храните до 31 юли на годината, предхождаща периода, за който програмата ще се прилага.
  (3) Програмата по ал. 1 се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните до 31 октомври в годината на изготвянето й и съдържа:
  1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
  2. видовете и броя на животните, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
  3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им;
  4. необходимите средства за нейното изпълнение.
  (4) Програмата по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”.
  (5) Собствениците, съответно ползвателите на животновъдните обекти са длъжни да създадат организация и да съдействат на ветеринарните лекари за изпълнение на мерките по програмата по ал. 1.
  (6) Когато някоя от мерките по програмата по ал. 1 не е изпълнена поради нарушение на ал. 5, директорът на ОДБХ писмено уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в 7-дневен срок от констатирането на нарушението.
  (7) Държавните и местните органи са длъжни да съдействат съобразно тяхната компетентност за изпълнението на мерките по програмата по ал. 1.“

  § 16. Членове 119 и 120 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 25.

  § 17. Член 121 се изменя така:
  „Чл. 121. Програмата по чл. 118, ал. 1 при необходимост може да се изменя и допълва по реда на нейното одобряване и утвърждаване, като се посочват и допълнителните средства за нейното изпълнение.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 26:
  § 26. Член 121 се изменя така:
  „Чл. 121. Програмата по чл. 118, ал. 1 при необходимост може да се изменя и допълва по реда на нейното одобряване, като се посочват и допълнителните средства за нейното изпълнение.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 27:
  § 27. Член 123 се отменя.

  § 18. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст предлогът „на” се заменя със запетая и се добавя „съответно ползвателите, на животновъдни обекти със”;
  б) в т. 10 думите „за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си“ се заменят със „съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“;
  в) в т. 12 буква „б“ се изменя така:
  „б) средствата за официалната идентификация, които са повредени, за бракуване и които са налични в собственика, съответно ползвателя на животновъдния обект, при преустановяване на дейността му, за унищожаване и отразяване в Интегрираната информационна система на БАБХ;”
  г) точка 15 се изменя така:
  „15. предават в обект по чл. 259 умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти; в случаите, когато умрелите животни се обезвреждат извън обект по чл. 259, предават техните паспорти на съответния официален ветеринарен лекар, за което се съставя протокол;”
  д) създава се т. 24:
  „24. незабавно уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, и официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за съответната община, при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта.”
  2. В ал. 3, т. 1:
  а) буква „а“ се изменя така:
  „а) едри преживни - с паспорт, издаден съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 от официален ветеринарен лекар;”
  б) създава се нова буква „б“:
  „б) еднокопитни животни – с паспорт, издаден по реда на Регламент (ЕС) № 2015/262, за:
  аа) регистрирани еднокопитни животни по чл. 2, буква д) i) от Регламент (ЕС) № 2015/262 от развъдна организация, вписана в публичния регистър по чл. 31 от Закона за животновъдството, която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация, като в този случай паспортът е заверен от официалния ветеринарен лекар;
  бб) регистрирани еднокопитни животни по чл. 2, буква д) ii) от Регламент (ЕС) № 2015/262 от Българската федерация по конен спорт, която определя регистрирани ветеринарни лекари за извършване на официалната идентификация, като в този случай паспортът е заверен от официалния ветеринарен лекар;
  вв) всички останали еднокопитни животни, посочени в чл. 2, буква „ж” от Регламент (ЕС) № 2015/262, от официален ветеринарен лекар или регистриран ветеринарен лекар, които отговарят на изискванията, определени с наредба на министъра на земеделието и храните;”
  в) досегашната буква „б“ става буква „в“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицата по ал. 1 предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3, т. 1, буква „в“ и т. 2 в тридневен срок от издаването му.“

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  В § 18, т. 2 /относно чл. 132, ал. 3, т. 1/ б. „б“ да се измени така:
  „б) създава се нова буква „б“:
  „б) еднокопитни животни - с паспорт, съгласно Регламент 2015/262 (ЕС). Когато издаващият орган не е БАБХ, паспортът се заверява от официален ветеринарен лекар. Изпълнителният директор на БАБХ делегира и отнема правомощията за издаване на паспорт на другите издаващи органи при условията на Регламент 2015/262 (ЕС).“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 28:
  § 28. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 предлогът „на” се заменя със „съответно ползвателите на животновъдни обекти със”;
  б) в т. 10 думите „за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си“ се заменят със „съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“;
  в) в т. 11 думите „програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“;
  г) в т. 12 буква „б“ се изменя така:
  „б) средствата за официалната идентификация, които са повредени, за бракуване и които са налични в собственика, съответно ползвателя на животновъдния обект при преустановяване на дейността му, за унищожаване и отразяване в Интегрираната информационна система на БАБХ;”
  д) точка 15 се изменя така:
  „15. предават в обект по чл. 259, ал. 1 или 2 умрелите животни, техните паспорти и страничните животински продукти; в случаите, когато умрелите животни се обезвреждат извън обект по чл. 259, ал. 1, предават техните паспорти на съответния официален ветеринарен лекар, за което се съставя протокол;”
  е) в т. 19 думите „извършени мероприятията по държавната профилактична програма“ се заменят с „изпълнени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“;
  ж) създава се т. 24:
  „24. незабавно уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, и официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, който отговаря за съответната община, при влошаване на здравословното състояние на животни в обекта.”
  2. В ал. 2 след числото „13“ се добавя „и по чл. 39, ал. 2, т. 14“.
  3. В ал. 3, т. 1:
  а) буква „а“ се изменя така:
  „а) едри преживни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕО) № 1760/2000 от официален ветеринарен лекар;”
  б) създава се нова буква „б“:
  „б) еднокопитни животни - с паспорт съгласно Регламент (ЕС) 2015/262; когато издаващият орган не е БАБХ, паспортът се заверява от официален ветеринарен лекар; изпълнителният директор на БАБХ предоставя и отнема правомощията за издаване на паспорт на другите издаващи органи при условията на Регламент (ЕС) 2015/262;”
  в) досегашната буква „б“ става буква „в“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Лицата по ал. 1 предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3, т. 1, буква „в“ и т. 2 в тридневен срок от издаването му.“


  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Създава се § 18а:
  „§ 18а. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Държавата подпомага органите на местното самоуправление в дейността им по т. 4 и 5 на ал. 1, включително чрез финансиране на изграждането и експлоатацията на необходимите съоръжения. Конкретните мерките на подпомагане се предвиждат и са част от Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118, ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 69, 71, 95 и 97.


  Комисията предлага да се създаде нов § 29
  § 29. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 след думите „ал. 1 и 2“ се добавя „и инсталациите по чл. 259а“.
  2. В т. 6 думите „държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде § 18а:
  „§ 18а. Член 137в се изменя така:
  „Чл. 137в. Когато в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, или собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, не са сключили договор по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б, БВС, съгласувано с директора на съответната ОДБХ, определя ветеринарен лекар, с който да се сключат договорите.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  § 30. Член 137в се изменя така:
  „Чл. 137в. Когато в срок до 31 октомври собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, или собствениците на животни, отглеждани само за лични нужди, не са сключили договор по реда на чл. 137а съответно чл. 137б, БВС съгласувано с директора на съответната ОДБХ определя ветеринарен лекар, с който да се сключат договорите.”

  § 19. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случаите по ал. 1, т. 2 директорът на ОДБХ издава заповед, която включва и разпореждане за умъртвяване на животните на място и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.“
  2. Създават се ал. 3-7:
  „(3) Умъртвяването се извършва в присъствие на комисия, определена в разпореждането по ал. 2, в състава на която се включва и регистрираният ветеринарен лекар, който отговаря за обекта, в който се намират животните.
  (4) За извършване на умъртвяването комисията съставя протокол по образец.
  (5) Комисията по ал. 2 извършва предаването на труповете на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (6) Директорът на ОДБХ писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ в 7-дневен срок от обезсилването на удостоверението за регистрация на обекта.
  (7) Изпълнителният директор на БАБХ изпраща писмена информация до Държавен фонд „Земеделие“ за обезсилването на удостоверението за регистрация по ал. 1.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 8 и в нея се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 19 - отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 19 относно чл. 138 да се измени така:
  „§ 19. В чл. 138, ал. 2 се добавя второ изречение: „Обжалването не спира изпълнението.“
  Предложението е оттеглено.


  Предложение от н. п. Георги Божинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В ал. 2 думите „В случаите“ се заменят с „При нарушения“, а след думата „храни“ се добавя „довели до непосредствена опасност за здравето на хора или животни“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 31:
  § 31. В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При нарушения по ал. 1, т. 2, констатирани при животни, от които се добиват суровини и храни, довели до непосредствена опасност за здравето на хора или животни, директорът на ОДБХ издава заповед, която включва и разпореждане за умъртвяване на животните на място и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.“
  2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
  „(3) Умъртвяването се извършва в присъствие на комисия, определена с разпореждането по ал. 2, в състава на която се включва и регистрираният ветеринарен лекар, сключил договор по реда на чл. 137а или чл. 137б.
  (4) За извършване на умъртвяването комисията съставя протокол по образец.
  (5) Комисията по ал. 3 извършва предаването на труповете на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (6) Директорът на ОДБХ писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ в 7-дневен срок от обезсилването на удостоверението.
  (7) Изпълнителният директор на БАБХ изпраща писмена информация до Държавен фонд „Земеделие“ за обезсилването на удостоверението.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 8 и в нея се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“

  § 20. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са извършени мероприятията, предвидени в програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1;“.
  2. В т. 2 след думата „отстраняването“ се добавя „или нерегламентираната подмяна“.
  3. Създава се т. 3а:
  „3а. пускането на животни извън животновъдния обект без придружител (собственик или гледач);“.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 20 относно чл. 139, ал. 1, т. 3а след думите „без придружител“ (собственик или гледач) се поставя запетая и се добавя „освен фермите, при които е осигурена парцелна паша в оградени пасища“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 32:
  § 32. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;“.
  2. В т. 2 след думата „отстраняването“ се добавя „или нерегламентираната подмяна“.
  3. Създава се т. 3а:
  „3а. пускането на животни извън животновъдния обект без придружител (собственик или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища;“.
  4. В т. 8 думите „държавната профилактична програма“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  § 21. В чл. 139а ал. 1 се изменя така:
  „(1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1, 2, 4-9 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.“

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 21 да се измени така:
  „§ 21. Член 139а се изменя така:
  „Чл. 139а. (1) При заличаване на регистрацията по чл. 138, ал. 1, т. 2 или при установяване на нарушение по чл. 139 се налагат една или няколко от следните мерки:
  1. издаване на предписание, като се определя срок за отстраняване на нарушенията;
  2. забрана на движението на животните;
  3. преместване на животните в друг обект;
  4. предоставяне на животните на регистрирана организация за защита на животните при заличаване на регистрация на обект;
  5. отнемане на животните в полза на държавата и насочване за клане;
  6. умъртвяване на място на животните и насочване за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (2) Предписанието по ал. 1, т. 1 се издава от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, а мерките по ал. 1, т. 2-5 се налагат с разпореждане на директора на съответната ОДБХ, на територията на която е извършено нарушението.
  (3) Мерките по ал. 1 се определят в зависимост от вида и тежестта на нарушението, съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.
  (4) В наредбата по ал. 3 се определят и реда и начина за изпълнението на мерките по ал. 1 и лицата, за чиято сметка са разходите за изпълнението.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 21, ново съдържание на чл. 139а, ал. 1, изразът „1, 2“, ведно със запетаята след него – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 21 относно чл. 139а ал. 1 се изменя така:
  „(1)При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1,2, 4-9 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за налагане на парична санкция, а при повторно нарушение отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Георги Божинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В ал. 1 думите „държавата и умъртвяването“ се заменят с „държавата, умъртвяването“.
  Комисията подкрепя предложението.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 33:
  § 33. В чл. 139а ал. 1 се изменя така:
  „(1) При установяване на нарушения по чл. 139, ал. 1, т. 1, 2, 4-9, констатирани при животни, от които се добиват суровини и храни, официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата, умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект или инсталация за обезвреждане на странични животински продукти.“

  § 22. Членове 139б-139д се изменят така:
  „Чл. 139б. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 3 и 3а официалните ветеринарни лекари извършват проверка за извършена официална идентификация, извършени мероприятия, предвидени в програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1, и клиничен преглед на животните и незабавно писмено уведомяват директора на ОДБХ, който в зависимост от резултатите от проверката и прегледа:
  1. издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата, умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти – при липса на официална идентификация и/или неизвършени мероприятия, предвидени в програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1, и/или отклонения в здравния статус на животните; умъртвяването на животните и насочването им за обезвреждане се извършват по реда на чл. 139а, ал. 1-4;
  2. издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата и за насочването им за клане в кланица - при наличие на официална идентификация, при извършени мероприятия, предвидени в програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 и липса на отклонения в здравния статус на животните.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 директорът на ОДБХ организира:
  1. престоя на животните до предаването им на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги, съгласно чл. 36, ал. 1-3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 63 от 2015 г.);
  2. уведомяване на организациите по т. 1, представени в областта в срок до 2 часа от издаването на разпореждането по ал. 1, т. 2;
  3. осигуряване на данни за непрекъснатост на информацията за хранителната верига за животните, насочени за клане;
  4. безвъзмездно предаване на животните на организация по т. 1.
  (3) Когато до 12 часа от уведомлението по ал. 2, т. 2 не се яви представител на организация по ал. 2, т. 1, на който да бъдат предоставени животните, директорът на ОДБХ предприема действията по чл. 139а.
  (4) Когато се установи, че информацията по ал. 2, т. 3 не може да бъде осигурена в срок 24 часа от задържането на животните, директорът на ОДБХ предприема действията по чл. 139а.
  (5) При издаване на разпореждане за отнемане на животните в полза на държавата и за насочването им за клане в кланица не се издава ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни.
  (6) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му.
  Чл. 139в. (1) За предаването на животните се съставя предавателно-приемателен протокол по образец, подписан от представител на организацията по чл. 139б, ал. 2, т. 1 и на ОДБХ.
  (2) Организацията, на която са предадени животните, е длъжна в тридневен срок от извършване на клането им писмено да информира директора на ОДБХ, издал разпореждането по чл. 139б, ал. 1, т. 2, кога и в коя кланица е извършено клането и на кого са предоставени добитите от животните продукти, предназначени за човешка консумация.
  Чл. 139г. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 10-16 в зависимост от вида и тежестта на нарушението се издават:
  1. акт за прилагане на мярка по чл. 131, ал. 1 - от официалния ветеринарен лекар;
  2. разпореждане за прекратяване дейността на животновъдния обект в случаите по чл. 139, ал. 1, т. 15 - от директора на съответната ОДБХ.
  (2) При прилагане на мярката по ал. 1, т. 2 животните от животновъдния обект се насочват за санитарно клане.
  (3) Разходите за клането по ал. 2 са за сметка на собственика на животните.
  (4) Актовете по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  Чл. 139д. (1) Разходите за обезвреждане на труповете на умъртвените животни по чл. 139а, разходите по чл. 139б, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1-3 и разходите за обезвреждане на страничните животински продукти, получени при клането на животните, са за сметка на бюджета на БАБХ.
  (2) Отговорността за животните и разходите след предаването им са за сметка на организацията, на която те са предадени.“

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 22 да се измени така:
  „§ 22. Членове 139б - 139д се отменят.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 22 относно чл. 139б-139д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 139б:
  а) алинея 1, т. 2 думите „отнемане на животните в полза на държавата и за насочването им за клане в кланица“ да се заменят с „налагане на парична санкция в размер, определящ се от вида, породата и селекционното ниво“;
  б) алинея 2, т. 1 – отпада.
  2. В чл. 139д, ал. 1 след думите „за сметка на бюджета на БАБХ“ се добавя „към която се създава специален фонд зоопрофилактика.“
  3. В чл. 139г, ал. 2 след думите „се насочват за санитарно клане“ се добавя „в определена за целта кланица“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Румен Христов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 22 относно чл. 139г, ал. 2 думата „санитарно“ да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови § 34-37:

  § 34. Член 139б се изменя така:
  „Чл. 139б. (1) При установяване на нарушения по чл. 139, ал. 1, т. 3 и 3а, констатирани при животни, от които се добиват суровини и храни, официалните ветеринарни лекари извършват проверка за извършена официална идентификация и за изпълнение на мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, и клиничен преглед на животните и незабавно писмено уведомяват директора на ОДБХ, който в зависимост от резултатите от проверката и прегледа:
  1. издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата, умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект или инсталация за обезвреждане на странични животински продукти – при липса на официална идентификация и/или неизпълнение на мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, и/или отклонения в здравния статус на животните; умъртвяването на животните и насочването им за обезвреждане се извършват по реда на чл. 139а, ал. 1-4;
  2. издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата и за насочването им за клане в кланица - при наличие на официална идентификация, при изпълнение на мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, и липса на отклонения в здравния статус на животните.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 директорът на ОДБХ организира:
  1. престоя на животните до предаването им на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги, съгласно чл. 36, ал. 1-3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г. и бр. 63 от 2015 г.);
  2. уведомяването на организациите по т. 1, представени в областта, в срок до два часа от издаването на разпореждането по ал. 1, т. 2;
  3. осигуряването на данни за непрекъснатост на информацията за хранителната верига за животните, насочени за клане;
  4. безвъзмездното предаване на животните на организация по т. 1.
  (3) Когато до 12 часа от уведомяването по ал. 2, т. 2 не се яви представител на организация по ал. 2, т. 1, директорът на ОДБХ предприема действията по чл. 139а.
  (4) Когато се установи, че информацията по ал. 2, т. 3 не може да бъде осигурена в срок 24 часа от задържането на животните, директорът на ОДБХ предприема действията по чл. 139а.
  (5) При издаване на разпореждане за отнемане на животните в полза на държавата и за насочването им за клане в кланица не се издава ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни.
  (6) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
  § 35. Член 139в се изменя така:
  „Чл. 139в. (1) За предаването на животните се съставя предавателно-приемателен протокол по образец, подписан от представител на организацията по чл. 139б, ал. 2, т. 1 и на ОДБХ.
  (2) Организацията, на която са предадени животните, е длъжна в тридневен срок от извършване на клането им писмено да информира директора на ОДБХ, издал разпореждането по чл. 139б, ал. 1, т. 2, кога и в коя кланица е извършено клането и на кого са предоставени добитите от животните продукти, предназначени за човешка консумация.“
  § 36. Член 139г се изменя така:
  „Чл. 139г. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 10-16 в зависимост от вида и тежестта на нарушението се издават:
  1. акт за прилагане на мярка по чл. 131, ал. 1 - от официалния ветеринарен лекар;
  2. разпореждане за прекратяване дейността на животновъдния обект в случаите по чл. 139, ал. 1, т. 15 - от директора на съответната ОДБХ.
  (2) При прилагане на мярката по ал. 1, т. 2 животните от животновъдния обект се насочват за клане.
  (3) Разходите за клането по ал. 2 са за сметка на собственика на животните.
  (4) Актовете по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
  § 37. Член 139д се изменя така:
  „Чл. 139д. (1) Разходите за обезвреждане на труповете на умъртвените животни по чл. 139а, разходите по чл. 139б, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1-3 и разходите за обезвреждане на страничните животински продукти, получени при клането на животните, са за сметка на бюджета на БАБХ.
  (2) Отговорността за животните и разходите след предаването им са за сметка на организацията, на която те са предадени.“


  Предложение на н. п. Петър Петров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „Чл. 139е. (1) В случаите по чл. 139б, ал. 1, когато се касае за еднокопитно животно с инжектиран електронен транспондер по смисъла на чл. 2, буква „н“ на Регламент (ЕС) 2015/262, директорът на съответната ОДБХ незабавно отправя писмено искане до кмета/кметския наместник на населеното място за осигуряване настаняване на животното за срок от 72 часа в подходящо помещение и след извършване на справка в Интегрираната информационна система на БАБХ уведомява собственика на животното за местонахождението му.
  (2) За предаването на животното по ал. 1 се съставя предавателно-приемателен протокол, подписан от собственика или упълномощено от него лице и представител на кметството. Собственикът или упълномощеното от него лице предава копие от предавателно-приемателния протокол на регистрирания ветеринарен лекар, с който има сключен договор по реда на чл. 137а или чл. 137б, който го въвежда в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (3) Когато в срока по ал. 1 собственикът или упълномощено от него лице не е получил животното, директорът на ОДБХ издава разпореждане по чл. 139б, ал. 1, т. 1.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 38 и 39:
  § 38. В глава шеста, раздел II се създава чл. 139е:
  „Чл. 139е. (1) В случаите по чл. 139б, ал. 1, когато се касае за еднокопитно животно с инжектиран електронен транспондер по смисъла на чл. 2, буква „н“ на Регламент (ЕС) 2015/262, директорът на съответната ОДБХ незабавно отправя писмено искане до кмета/кметския наместник на населеното място за осигуряване настаняване на животното за срок от 72 часа в подходящо помещение и след извършване на справка в Интегрираната информационна система на БАБХ уведомява собственика на животното за местонахождението му.
  (2) За предаването на животното по ал. 1 се съставя предавателно-приемателен протокол, подписан от собственика или упълномощено от него лице и представител на кметството. Собственикът или упълномощеното от него лице предава копие от предавателно-приемателния протокол на регистрирания ветеринарен лекар, с който има сключен договор по реда на чл. 137а или чл. 137б, който го въвежда в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (3) Когато в срока по ал. 1 собственикът или упълномощено от него лице не е получил животното, директорът на ОДБХ издава разпореждане по чл. 139б, ал. 1, т. 1.“
  § 39. В чл. 141, ал. 1, т. 1 думите „и чл. 120, ал. 1“ се заличават.

  § 23. В чл. 143 ал. 3 се изменя така:
  „(3) При унищожаване на племенни животни и пчелни семейства от пчелини, регистрирани по реда на Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (обн., ДВ, бр. 103 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2008 г., бр. 67 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), в комисията се включва представител на териториалното звено на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 40.

  § 24. В чл. 144, ал. 1 думите „средна пазарна цена по вид животни за килограм живо тегло“ се заменят с „цена на производител по вид животни за килограм средно живо тегло“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 24 се изменя така:
  „§ 24. В чл. 144, ал. 1 изразът „определена от Националния статистически институт“ се заменя с „по данни от „Система за агропазарна информация“ ЕООД.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 24 относно чл. 144, ал. 1 след думите „цена на производител по вид животни“ се добавя „порода и селекционна стойност“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 41:
  § 41. В чл. 144 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Обезщетението за животни се определя по:
  1. цена на производител по видове животни, предоставена от Националния статистически институт за месеца, който предхожда възникването на болестта, или
  2. оценка, включително по породна принадлежност и развъдна стойност, направена от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството за животни, за които се прилага развъдна програма, одобрена от министъра на земеделието и храните или от компетентен орган на друга държава членка.“

  § 25. В чл. 146 думите „средната пазарна цена“ се заменят с „цена на производител“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 42:

  § 42. В чл. 146 думите „средната пазарна цена за съответната област, определена” се заменят с „цена на производител по видове животни, предоставена”.

  § 26. В чл. 147, ал. 1 след думите „датата на” се добавя „смъртта или”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 43.

  § 27. В чл. 148, т. 1 след думите „датата на” се добавя „смъртта или”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 44.

  § 28. В чл. 165, ал. 5 след думите „е безсрочен“ се добавя
  „за лицата, превозващи животни на посоченото в чл. 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1/2005 разстояние, а за останалите е за срок 5 години”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 45:
  § 45. В чл. 165 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Лицензът е за срок 5 години, а за лицата, превозващи животни на разстояние до определеното в чл. 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97, е безсрочен.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Създава се § 28а:
  „§ 28а. В чл. 174, ал. 2 след думата „лекар“ се поставя точка и текстът до края на изречението отпада.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде § 28а:
  „§ 28а. В чл. 174 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При регистрация на кучето, ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в ИИС на БАБХ.“
  2. В ал. 5 думите „татуировката или“ да се заличат.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 46:
  § 46. В чл. 174 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1“ се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При регистрация на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, отговарящ на стандарт ISO 11784 и въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ.“
  3. В ал. 5 думите „татуировката или“ се заличават.


  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде § 28б:
  „§ 28б. В чл. 175, ал. 2, т. 6 се отменя.“
  Предложението е оттеглено.


  Предложение на н. п. Иван Станков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 175, ал. 2 т. 6 да се измени така:
  „6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 47:
  § 47. В чл. 175, ал. 2 т. 6 се изменя така:
  „6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“

  § 29. В чл. 177, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
  „5. пускане на кучета извън местата им за отглеждане без придружител;
  6. пускане на кучета в населени места извън определените за това места без повод, който се държи от придружителя.“

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 29 относно чл. 177, ал. 1 да се измени така:
  „§ 29. В чл. 177, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. извеждането и пускането на кучета в населените места извън определените места без повод, който се държи от придружителя, а за агресивни кучета – и без намордник.“
  2. Създава се т. 5:
  „5. пускане на кучета извън местата им за отглеждане без придружител.“
  Предложението е оттеглено.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да се отхвърли.


  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създаде § 29а:
  „§ 29а. В чл. 178 думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 3-5“.
  Предложението е оттеглено.


  § 30. Член 221 се изменя така:
  „Чл. 221. Държавният ветеринарно-санитарен контрол се осъществява по отношение на:
  1. производството, търговията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход;
  2. условията за транспортиране и на превозните средства, с които се транспортират обектите по чл. 220, ал. 1;
  3. производството на продукти, получени от странични животински продукти;
  4. провеждането на изложби на суровини и храни от животински произход.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 48.

  Комисията предлага да се създаде нов § 49:
  § 49. В чл. 224, ал. 2, т. 5 след думата „обектите“ се добавя „в които се осъществяват дейностите“.

  § 31. В чл. 229, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. копие от влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 50.

  § 32. Създават се чл. 229а и 229б:
  „Чл. 229а. (1) На регистрация и вписване в регистъра по чл. 232, ал. 2 подлежат и операторите, които търгуват с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, с произход от държава - членка на ЕС, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария и от трети страни без да ги съхраняват.
  (2) Операторите по ал. 1 подават заявление за регистрация по образец, в което се посочват единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ, до директора на ОДБХ по местонахождението на съдебната им регистрация. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на БАБХ.
  (3) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  (4) Документите по ал. 2 и 3 се проверяват и в случай на непълноти и/или неточности в срок до 7 дни писмено се уведомява заявителя и се определя срок за отстраняването им.
  (5) Когато непълнотите и/или неточностите не бъдат отстранени в указания по ал. 4 срок, директорът на ОДБХ мотивирано отказва регистрацията.
  (6) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите по ал. 4 директорът на ОДБХ издава заповед за вписване на оператора в регистъра и удостоверение за регистрация.
  (7) При промяна на собственика и/или на лицата, представляващи операторите по ал. 1, в тридневен срок от настъпване на промяната те уведомяват писмено директора на ОДБХ за настъпването й и прилагат документи, свързани с нея, както и документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  (8) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 7 директорът на ОДБХ издава заповед за заличаване на регистрацията и ново удостоверение за регистрация.
  (9) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 229б. (1) Операторите по чл. 229а в срок до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, са длъжни да предоставят информация за получени и/или разпределени пратки странични животински продукти и продукти, получени от тях с произход от държава - членка на ЕС, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария и от трети страни на ОДБХ по местонахождението на регистрацията. Информацията се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. Информацията може да бъде предоставена по електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (2) Областните дирекции по безопасност на храните събират и обобщават информацията по ал. 1.
  (3) В срок до 20-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, съответните ОДБХ предоставят обобщена информация по ал. 1 на Централното управление на БАБХ.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 51:
  § 51. Създават се чл. 229а и 229б:
  „Чл. 229а. (1) Операторите, които търгуват с пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях, без да ги съхраняват, с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни се регистрират и вписват в регистъра по чл. 232, ал. 2.
  (2) Операторите по ал. 1 подават до директора на ОДБХ по седалището на оператора заявление за регистрация по образец, в което посочват единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ. Образецът на заявлението се публикува на интернет страницата на БАБХ.
  (3) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  (4) Заявителят се уведомява писмено за установените непълноти и/или неточности на документите по ал. 2 и 3 в 7-дневен срок от подаване на заявлението, като се определя срок за отстраняването им.
  (5) Когато непълнотите и/или неточностите не бъдат отстранени в определения срок директорът на ОДБХ мотивирано отказва регистрацията.
  (6) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите и/или неточностите директорът на ОДБХ регистрира оператора и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията.
  (7) В тридневен срок от настъпване на промяна на името/наименованието и/или адреса/седалището операторите по ал. 1 писмено уведомяват директора на ОДБХ и прилагат документа, удостоверяващ промяната, както и документ за платена такса, определена с тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  (8) В 7-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 7 директорът на ОДБХ вписва промяната в регистъра по чл. 232, ал. 2 и издава удостоверение за извършената промяна.
  (9) Отказът по ал. 5 и 6 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 229б. (1) Операторите по чл. 229а в срок до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, са длъжни да предоставят на ОДБХ по седалището на оператора информация за получени и/или разпределени пратки странични животински продукти и/или продукти, получени от тях с произход от държава членка, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Конфедерация Швейцария или от трети страни. Информацията се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. Информацията може да бъде предоставена по електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  (2) Областните дирекции по безопасност на храните събират и обобщават информацията по ал. 1.
  (3) Областните дирекции по безопасност на храните в срок до 20-о число на месеца, следващ съответното тримесечие, предоставят на Централното управление на БАБХ обобщената информация по ал. 1.“

  § 33. В чл. 231 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „номер“ се добавя „а операторите по чл. 229а – регистрационен номер“.
  2. В ал. 2 след думата „обектите“ се добавя „и операторите“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 52.

  § 34. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Операторите по чл. 229а се вписват в регистър на ОДБХ, който съдържа:
  1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
  2. регистрационен номер на оператора;
  3. име/наименование и/или адрес/седалище на оператора;
  4. номер и дата на акта за заличаване на регистрацията.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 53.

  § 35. В чл. 233 думите „национален регистър на обектите по чл. 229, ал. 1, който се състои“ се заменят с „национални регистри на обектите по
  чл. 229, ал. 1 и на операторите по чл. 229а, които се състоят“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 54:
  § 54. В чл. 233 думите „води национален регистър на обектите по чл. 229, ал. 1, който се състои“ се заменят с „водят национални регистри на обектите по чл. 229, ал. 1 и на операторите по чл. 229а, които се състоят“.

  § 36. В чл. 234 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и на операторите по чл. 229а“.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „съответно на оператора“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 55.

  § 37. Създава се чл. 236а:
  „Чл. 236а. (1) Регистрацията на операторите по чл. 229а, ал. 1 се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ:
  1. по искане на оператора;
  2. при груби или системни нарушения на нормативните изисквания;
  3. при неизпълнение на принудителна административна мярка;
  4. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Заповедта по ал. 1, т. 2-4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 56.

  § 38. В чл. 257, ал. 1, т. 6 след думите „реда на” се добавя „чл. 51 или“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 57:
  § 57. В чл. 257, ал. 1, т. 6 след думата „регистрирани“ се добавя „по чл. 51 или“.

  § 39. Създава се чл. 259а:
  „Чл. 259а. (1) Обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, може да се извършва при необходимост и в инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в ОДБХ.
  (2) Инсталациите по ал. 1 могат да са стационарни и мобилни.
  (3) Мобилните инсталации се регистрират в ОДБХ, на чиято територия се намира седалището на техния собственик или ползвател.
  (4) В мобилните инсталации могат да се обезвреждат странични животински продукти и продукти, получени от тях, на територията на цялата страна при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (5) Собствениците или ползвателите на мобилните инсталации уведомяват писмено директора на ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, 24 часа преди обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях на тази територия.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 58:
  § 58. Създава се чл. 259а:
  „Чл. 259а. (1) Обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, може да се извършва при необходимост и в инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне, регистрирани в ОДБХ.
  (2) Инсталациите по ал. 1 може да са стационарни и мобилни и отговарят на условията, посочени в Приложение III, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB L 54/1 от 26 февруари 2011 г.) наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 142/2011“.
  (3) Мобилните инсталации се регистрират в ОДБХ, на чиято територия се намира седалището на техния собственик или ползвател.
  (4) В мобилните инсталации може да се обезвреждат странични животински продукти и продукти, получени от тях, на територията на цялата страна при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (5) Собствениците или ползвателите на мобилните инсталации уведомяват писмено директора на ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват дейността си, 24 часа преди обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях на тази територия.“

  § 40. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за мобилните инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 59:
  § 59. В чл. 260 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за инсталациите по чл. 259а.”

  § 41. В чл. 262, ал. 1 след думите „чл. 259, ал. 1 или 2” се добавя „и чл. 259а, ал. 1”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 60:
  § 60. В чл. 262, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „или 2” се добавя „и на инсталация по чл. 259а, ал. 1”.
  2. В т. 2 се създава изречение второ: „Този документ не се прилага при регистрация на инсталация по чл. 259а, ал. 1.“

  § 42. Създава се чл. 262а:
  „Чл. 262а. При регистрация на инсталация по чл. 259а, ал. 3 към заявлението не се прилага документът по чл. 262, ал. 1, т. 2.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 42 да се отхвърли, тъй като е отразен в § 60.


  § 43. В чл. 263 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Регистрацията на обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и чл. 259а, ал. 1 е безсрочна.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 61:
  § 61. В чл. 263 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регистрацията на обектите по чл. 259, ал. 1 и 2 и на инсталациите по чл. 259а, ал. 1 е безсрочна.”
  2. В ал. 2 след думата „обекти“ се добавя „и инсталации“.


  Комисията предлага да се създаде нов § 62:
  § 62. В чл. 264 в текста преди т. 1 след думата „обектите“ се добавя „и инсталациите“.

  § 44. В чл. 265, ал. 1 след думите „чл. 259, ал. 1 или 2” се добавя
  „и чл. 259а, ал. 1”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 63:
  § 63. В чл. 265, ал. 1 след думите „и 2” се добавя „и инсталация по чл. 259а, ал. 1”.


  § 45. В чл. 267, ал. 1 след думите „чл. 259, ал. 1 или 2” се добавя
  „и чл. 259а, ал. 1”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 64:
  § 64. В чл. 267, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „или 2” се добавя „и на инсталация по чл. 259а, ал. 1”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 65:
  § 65. В чл. 269 навсякъде след думата „обектите“ се добавя „и инсталациите“.

  § 46. Създава се чл. 270а:
  „Чл. 270а. Собствениците или ползвателите на инсталациите по
  чл. 259а, ал. 1:
  1. въвеждат системата за самоконтрол;
  2. определят специалисти, които отговарят за системата за самоконтрол и периодично обобщават и анализират резултатите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 66.

  Комисията предлага да се създадат нови § 67 и 68:
  § 67. В чл. 271б, изречение първо думите „на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB L 54/1 от 26 февруари 2011 г.)“ се заличават.
  § 68. В чл. 272 накрая се добавя „и инсталации по чл. 259а, ал. 1“.

  Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, а л. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 273 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „обекти за” се добавя „съхранение и”.
  2. В ал. 2 след думата „райони” се добавя „и от обектите по чл. 259, ал. 2“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3)Лицата, извършващи дейност в обектите по чл. 259, ал. 2, са длъжни да организират събирането и съхранението на страничните животински продукти от определените им райони и да ги предават за обезвреждане в обектите по чл. 259, ал. 1”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 69:
  § 69. В чл. 273 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „обекти за” се добавя „съхранение и”.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и от обектите по чл. 259, ал. 2“.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Лицата, извършващи дейност в обектите по чл. 259, ал. 2, са длъжни да организират събирането и съхранението на страничните животински продукти от определените им райони и да ги предават за обезвреждане в обектите по чл. 259, ал. 1”.

  § 47. Член 274 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 70.

  § 48. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
  2. В ал. 3 след думата „Собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
  3. Алинея 5 се отменя.

  Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, а л. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 275 ал. 4 и 5 се изменят така:
  „(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
  1. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрелите животни от животновъдни обекти, регистрирани по този закон;
  2. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни и на страничните животински продукти, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди;
  3. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1, както и за зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.”
  (5) Разходите за извършване на услугите по ал. 4, т. 1 и 3 се предоставят под формата на държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 71:
  § 71. В чл. 275 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „или 2“ се добавя „и инсталации по чл. 259а, ал. 1“.
  2. В ал. 2 след думата „собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“, а след думите „и 2“ се добавя „и инсталациите по чл. 259а, ал. 1“.
  3. В ал. 3 след думата „Собствениците“ се добавя „съответно ползвателите“.
  4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
  „(4) За сметка на държавния бюджет са разходите за:
  1. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни от животновъдни обекти, регистрирани по този закон;
  2. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на умрели животни и на страничните животински продукти, добити при клане на животни в обекти само за лични нужди;
  3. събирането, транспортирането, съхранението и обезвреждането на животни по чл. 141, ал. 1, както и на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.
  (5) Разходите за извършване на услугите по ал. 4, т. 1 и 3 се предоставят под формата на държавна помощ чрез Държавен фонд „Земеделие“.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 72:
  § 72. В чл. 277, ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 504/2008“ се заменят с „Регламент (ЕО) 2015/262“.

  § 49. В чл. 411 числото „200“ се заменя с „400“, а числото „400“ се заменя с „600“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 73.

  § 50. Член 413 се изменя така:
  „Чл. 413 (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по чл. 39, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 4000 лв.
  (2) Когато в резултат от неизпълнението на задължение по чл. 39 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето по ал. 1 не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.“

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Параграф 50 - отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 50, ново съдържание на чл. 413, се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „400 до 1000“;
  б) изразът „2000 до 4000“ се заменя с „1000 до 2000“.
  2. В ал. 2:
  а) изразът „5000 до 10 000“ се заменя с „1000 до 2000“;
  б) изразът „10 000 до 20 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 74:
  § 74. Член 413 се изменя така:
  „Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по чл. 39 се наказва с глоба от 400 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 4000 лв.
  (2) Когато в резултат от неизпълнението на задължение по чл. 39 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето по ал. 1 не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.“

  § 51. Създават се чл. 415а и 415б:
  „Чл. 415а. (1) При нарушение на забрана по чл. 49, ал. 1 собственикът, съответно ползвателят на животновъдния обект и лицето, извършило ваксинацията, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 15 000 лв.
  Чл. 415б. (1) Който наруши изискванията по чл. 118, ал. 6, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а при повторно нарушение - от 300 до 1000 лв.
  (2) Когато в резултат от нарушение по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 4000 лв.
  (3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 15 000 лв.
  (4) Когато в резултат от нарушение по ал. 1 са настъпили значителни икономически загуби или опасност за здравето на голям брой хора или животни, на юридическото лице или на едноличния търговец се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 51 се правят следните изменения:
  1. В създавания нов чл. 415а:
  а) в ал. 1 изразът „3000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
  б) в ал. 2:
  аа) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
  бб) изразът „5000 до 15 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
  2. В създавания нов чл. 415б:
  а) в ал. 1 числото „1000“ се заменя с „500“;
  б) в ал. 3:
  аа) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
  бб)изразът „5000 до 15 000“ се заменя с „2000 до 4000“.
  в) в ал. 4:
  аа) изразът „10 000 до 20 000“ се заменя с „5000 до 7000“;
  бб) изразът „20 000 до 40 000“ се заменя с „8000 до 10 000“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 75, като в чл. 415б, ал. 1 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 5“.

  § 52. В чл. 417, ал. 1 след числото „20“ се добавя „и 24“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 76.

  § 53. Създава се чл. 417а:
  „Чл. 417а. (1) Който неправомерно използва средства за идентификация или неправомерно извършва подмяна на такива средства, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 53, нов чл. 417а, се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) изразът „200 до 1000“ се заменя с „200 до 500“;
  б) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „500 до 1000“.
  2. В ал. 2:
  а) изразът „1000 до 5000“ се заменя с „1000 до 2000“;
  б) изразът „5000 до 10 000“ се заменя с „2000 до 3000“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 77.

  § 54. Създава се чл. 418а:
  „Чл. 418а. Който не изпълни задълженията по чл. 134, ал. 1 и 2 се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до
  1000 лв.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става § 78:
  § 78. Създава се чл. 418а:
  „Чл. 418а. Който не изпълни задълженията по чл. 134, ал. 1 и 2 се наказва с глоба, съответно имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.“

  § 55. В чл. 420 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „50 до 300“ се заменят с „200 до 1000“, а думите „100 до 500“ се заменят с „1000 до 2000“.
  2. В ал. 2 думите „300 до 500“ се заменят с „800 до 1500“, а думите „500 до 1000“ се заменят с „1500 до 4000“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 55 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) изразът „200 до 1000“ се заменя със „100 до 300“;
  б) изразът „1000 до 2000“ се заменя с „500 до 1000“.
  2. В т. 2:
  а) изразът „800 до 1500“ се заменя с „500 до 800“;
  б) изразът „1500 до 4000“ се заменя с „1000 до 2000“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 79.

  § 56. В чл. 420а, ал. 1 числото „150“ се заменя с „300“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 56 числото „300“ се заменя с „200“.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 80.

  § 57. В чл. 421 думите „100 до 300“ се заменят с „ 300 до 500“, а думите „300 до 500“ се заменят с „500 до 1000“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 57 се правят следните изменения:
  1. Изразът „300 до 500“ в неговата първа употреба се заменя с „200 до 400“.
  2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „400 до 700“.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 81.

  § 58. В чл. 422 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Който наруши забрана по чл. 151, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 4 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 58, т. 1 се правят следните изменения:
  1. Изразът „200 до 500“ се заменя с „200 до 300“.
  2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „300 до 500“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 82.

  § 59. В чл. 424, ал. 1 думите „от 100 до 200“ се заменят с „от 200 до 500“, а думите „от 200 до 400“ се заменят с „от 500 до 1000“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 59 се правят следните изменения:
  1. Изразът „200 до 500“ се заменя със „150 до 300“.
  2. Изразът „500 до 1000“ се заменя с „300 до 500“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 83.

  § 60. Създават се чл. 426а и 426б:
  „Чл. 426а. Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
  Чл. 426б. Който не изпълни задължение по чл. 174, ал. 4, се наказва с глоба в размер 200 лв., а при повторно нарушение – 500 лв.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 60 се правят следните изменения:
  1. В създавания нов чл. 426а числото „500“ се заменя със „100“.
  2. В създавания нов чл. 426б числото „200“ се заменя със „100“, а числото „500“ с „200“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 84.

  § 61. Създава се чл. 428а:
  „Чл. 428а. (1) Стопанин, който пусне или допусне куче извън мястото му за отглеждане без придружител, се наказва с глоба от 50 до 150 лв, а при повторно нарушение - от 100 до 300 лв.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което пусне или допусне свободно движение на куче в населено място без повод.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 61, създаван нов чл. 428а, ал. 2 – отпада, ал. 1 става съдържание на чл. 428а.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.


  Предложение на н. п. Румен Йончев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 430 думите „100 до 200 лв.“ се заменят с „ 200 до 300 лв.“, а думите „200 до 300 лв.“ се заменят с „300 до 500 лв.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде § 85:
  § 85. В чл. 430 думите „100 до 200“ се заменят с „200 до 300“, а думите „200 до 300“ се заменят с „300 до 500“.

  § 62. Създава се чл. 431а:
  „Чл. 431а. Който не изпълни задължение по чл. 200, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 62 се правят следните изменения:
  1. Изразът „до 200” се заменя с „до 100”.
  2. Изразът „300 до 1000” се заменя със „100 до 200”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 86.

  § 63. Създава се чл. 436б:
  „Чл. 436б. Който не изпълни задължението си по чл. 55 се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 63 се правят следните изменения:
  1. Числото „1000” се заменя с „500”.
  2. Числото „2000” се заменя с „1000”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 87:
  § 87. Създава се чл. 436а:
  „Чл. 436а. Който не изпълни задължение по чл. 55 се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.“

  § 64. Член 449 се изменя така:
  „Чл. 449. (1) Който наруши изискванията на чл. 7, параграфи 1-3 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно
  нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 64, нова редакция на чл. 449, се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) изразът „5000 до 10 000” се заменя с „500 до 1000”;
  б) изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „1000 до 2000”.
  2. В ал. 2:
  а) изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „2000 до 4000”;
  б) изразът „20 000 до 50 000” се заменя с „4000 до 10 000”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 88.

  Комисията предлага да се създаде § 89:
  § 89. Член 449а се отменя.

  § 65. В чл. 449б, ал. 1 след думата „Собственик“ се добавя „съответно ползвател“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 90.

  § 66. В чл. 449в след думата „Собственик“ се добавя „съответно ползвател“, думите „от 1000 до 2000“ се заменят с „от 5000 до 10 000“, а думите „от 2000 до 5000“ се заменят с „от 10 000 до 20 000“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 66 се правят следните изменения:
  1. Изразът „5000 до 10 000” се заменя с „2000 до 3000”.
  2. Изразът „10 000 до 20 000” се заменя с „3000 до 5000”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 91.

  § 67. В чл. 472, ал. 4 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426в, 428а, ал. 2“, а думите „по чистотата“ се заличават.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  В § 67 относно чл. 472, ал. 4 думите „426в, 428а, ал. 2“ се заменят с „426б, 428а“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 92:
  § 92. В чл. 472 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426б“.
  2. В ал. 4 след думите „чл. 426” се добавя „426а, 426б“, а думите „по чистотата“ се заличават.

  § 68. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 7б:
  „7б. „Ветеринарномедицинско заведение“ е лечебно заведение, в което се осъществява ветеринарномедицинската дейност.“
  2. Точка 75а се изменя така:
  „75а. „Официална идентификация на животните“ е маркирането на животните с уникално средство за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5-9 и последващото въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ.“
  3. Създава се т. 79а:
  „79а. „Ползвател” е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 68 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 – отпада.
  2. Точки 2 и 3 стават съответно т. 1 и 2.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 68, който става § 93:
  § 93. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 70 думите „трупосъбирателни площадки” се заличават.
  2. Точка 75а се изменя така:
  „75а. „Официална идентификация на животните“ е маркирането на животните с уникално средство за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5-9 и последващото въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ.“
  3. Създава се т. 79а:
  „79а. „Ползвател” е всяко лице, което осъществява възмездно или безвъзмездно дейност в обект или инсталация, подлежащ на ветеринарномедицински контрол, който не е негова собственост.“

  § 69. Навсякъде в закона думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма“, „държавна/та профилактична програма“ и „програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  Параграф 69 отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Навсякъде в закона думите „трупосъбирателни площадки” да се заличат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 94:
  § 94. В останалите текстове на закона думите „държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните“, „държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, „държавната профилактична програма“ и „държавната профилактична програма и мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“, а думите „трупосъбирателни площадки” се заличават.


  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  Предложение на н. п. Живко Мартинов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 94:
  „§ 94. Предоставянето на държавна помощ по чл. 275, ал. 5 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 95:
  § 95. Предоставянето на държавна помощ по чл. 275, ал. 5 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

  § 70. (1) За периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. БАБХ изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и я представя на министъра на земеделието и храните за одобряване в срок до 5 дни след влизането в сила на този закон.
  (2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните не по-късно от 20 дни след одобрението по ал. 1 и съдържа:
  1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
  2. видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
  3. вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
  4. необходимите средства за нейното изпълнение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 96:
  § 96. (1) В срок до 5 дни от влизането в сила на този закон БАБХ изготвя програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2018 г. и я представя на министъра на земеделието и храните за одобряване.
  (2) Програмата по ал. 1 се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните не по-късно от 20 дни след одобрението по ал. 1 и съдържа:
  1. списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
  2. видовете и броя животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
  3. видовете мерки по т. 1, схемите за тяхното прилагане и сроковете за изпълнението им;
  4. необходимите средства за нейното изпълнение.


  Комисията предлага да се създаде § 97:
  § 97. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон изпълнителният директор на БАБХ определя със заповед екипите по чл. 117, ал. 2.

  § 71. Министърът на земеделието и храните привежда в съответствие с този закон наредбите по чл. 26, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането му в сила.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Параграф 71 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н. п. Румен Христов, н. п. Дончо Баксанов и н. п. Димитър Гечев:
  Да се създадат нови параграфи в Преходни и заключителни разпоредби:
  „§... До издаването на наредбата по чл. 139а, ал. 3, при установяване на нарушения по чл. 139 се прилага досегашния ред.“
  „§... Собствениците на кучета, които са идентифицирани чрез татуировка, са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.“
  „§ ... В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн. ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38 и 102 от 2012г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната и са юридически лица в структурата на БАБХ, които се ръководят от директори.“
  2. В чл. 8, ал. 2 думата „не“ се заличава.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 98 и 99:
  § 98. Собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, са длъжни в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
  § 99. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8 от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната и са юридически лица в структурата на БАБХ, които се ръководят от директори.“
  2. В чл. 8, ал. 2 думата „не“ се заличава.
  3. В чл. 13, т. 2 думите „държавната профилактична програма и списъка“ се заменят с „програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 71а:
  „§ 71а. В Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ. бр. 7 от 2013 г., изм. бр. 15 и 66 от 2013 г.) § 189 се отменя.”
  Предложението е оттеглено.


  Комисията предлага да се създадат § 100 -102:
  § 100. В Закона за лова и опазване на дивеча ( обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на КС на РБ от 4.07.2013 г. - бр. 62 от 2013 г.; бр. 60 от 2015 г. ) в чл. 42, ал. 3 думите „държавна профилактична програма“ се заменят с „програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози“.

  § 101. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г.) в чл. 83, ал. 1, т. 2 думите „ветеринарни лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицински“.

  § 102. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. бр. 8 от 2011 г. и бр. 37 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 20, ал. 2, т. 9 думите „ветеринарните лечебни“ се заменят с „ветеринарномедицинските“.


  § 72. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 15 по отношение на чл. 118, ал. 2-4, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 103:
  § 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 24 по отношение на чл. 118, ал. 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума