Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
27/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 502-01-99, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 502-01-99, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2015 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 27 януари 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 502-01-99, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2015 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерство на земеделието и храните – Добринка Павлова - директор на Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство”, Георги Ралчев – началник на отдел в дирекция „Пазарни мерки и организации на производителите“ и Диана Филева - главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване”. От Министерство на икономиката – Любен Петров – заместник-министър и експерти. От Министерство на финансите – Десислава Трифонова – главен експерт в Дирекция „Данъчна политика”.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Петров, който изтъкна, че в срок до 20 май 2016 г. страната ни следва да приведе националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на производството, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия. В тази връзка се предлагат следните основни промени:
  Въвежда се изцяло нова глава, която регламентира задълженията на производителите и вносителите на „нови тютюневи изделия“. Те ще следва да уведомяват шест месеца предварително Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което имат намерение да пускат на пазара и да представят негово подробно описание, указания за употреба, информация за съставките и емисиите в него, резултати от научни изследвания и др.
  Втората група промени са свързани с регламентиране на съставките и емисиите от цигари. Определят се максималните равнища на катран, никотин и въглероден оксид в изделията и методите за тяхното измерване. Производителите и вносителите на тютюневи изделия ще следва да представят на Института по тютюна и тютюневите изделия информация за всички съставки, за използваните количества и за основанията за тяхното включване, токсикологични данни и данни за методите за измерване на емисиите. Разписани са правомощията и задълженията на Института по тютюна и тютюневите изделия във връзка със съхраняването, публикуването на информацията и уведомяването на Европейската комисия.
  За определени добавки в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, включени в приоритетен списък, производителите и вносителите ще следва да извършват разширени проучвания, за които ще уведомяват Европейската комисия. Освен това, ще бъдат длъжни да представят на Института по тютюна и тютюневите изделия всички свои изследвания, свързани с проучване на пазара, на предпочитанията на различните потребителски групи, както и информация за обема на продажбите по търговски марки, тип, количества и др.
  Въвежда се забрана за представянето, предлагането и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки, като витамини, кофеин, с оцветяващи свойства за емисиите и др.
  Третата група промени са свързани с етикетирането и опаковането на изделията. Въвежда се подробна регламентация на здравните предупреждения, които следва да се поставят върху всяка потребителска и всяка външна опаковка на тютюневите изделия. Определят се изискванията относно тяхното съдържание, форма, размер, шрифт и дизайн по видове изделия и видове опаковки. Въвеждат се редица ограничения по отношение на обозначения, които рекламират или насърчават употребата на тютюневото изделие, създават погрешно впечатление относно неговите характеристики и здравни последици, които внушават, че носи ползи за здравето и др.
  Разписани са изискванията към външния вид на потребителските опаковки на тютюневите изделия, тяхната форма, начин на затваряне, материала, от който са направени и към тяхното съдържание. Въвежда се изискване на потребителските опаковки да бъде поставен защитен елемент и да бъдат маркирани с уникален идентификатор, който да позволява пълна проследяемост на изделието.
  Икономическите оператори, участващи в търговията с тютюневи изделия по веригата от производителя до първия търговски обект за продажба на дребно, ще следва да поддържат подробни записи за всички потребителски опаковки, за тяхното движение и за всички имащи отношение сделки. Необходимото оборудване, даващо възможност за записване на данни за закупените, продаваните, съхраняваните, транспортираните или предмет на друг вид сделки тютюневи изделия, ще се осигуряват от производителите на тютюневите изделия. Събраните данни следва да се съхраняват в съоръжение за съхранение на данни, разположено на територията на Европейския съюз в независима трета страна, чиято независимост и технически капацитет се одобряват от Европейската комисия. Дейностите на третата страна ще са обект на наблюдение от външен одитор, одобрен от Европейската комисия.
  В отделни глави на законопроекта се въвеждат изискванията относно пускането на пазара, етикетирането, опаковането и здравните предупреждения за изделия, свързани с тютюневите изделия, като електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, съответно към течностите, съдържащи никотин, както и относно растителните изделия за пушене. Въвежда се забрана за популяризиране и рекламиране на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене.
  Прецизират се компетентните органи за установяване на нарушенията, за налагане на административни наказания и размера на санкциите.
  Въвеждат се новите понятия и се прецизират съществуващите.
  С преходните и заключителните разпоредби се предвиждат съответните преходни периоди. Тютюневи изделия, електронни цигари или контейнери за многократно пълнене и растителни изделия за пушене, етикетирани в съответствие с действащата нормативна уредба, ще могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г. За въвеждането на защитните елементи, маркировката и системата за проследяемост срокът е 20 май 2019 г.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП лява България изразиха сериозни резерви, свързани с някои от понятията в законопроекта, особено по отношение на определението за „тютюневи изделия“, в което се казва, че това са изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени, дори и частично от тютюн, независимо дали той е генетично модифициран или не. Поставиха въпроса за необходимостта потребителите да бъдат информирани за евентуално наличие на генно модифициран тютюн в изделията и призоваха за прецизиране на тези понятия.
  От Министерството на икономиката припомниха, че компетентните контролни органи ще разполагат с цялата информация за тютюневите изделия пускани на пазара и ще имат възможност да предприемат съответните мерки, ако преценят че някоя от съставките представлява опасност за здравето на хората. Предвид изказаните опасения, обаче, изразиха готовност да направят необходимите консултации и между първо и второ гласуване да съгласуват по-прецизна редакция.
  На поставен въпрос относно финансирането на Института по тютюна и тютюневите изделия, предвид големия обем функции, които му се възлагат, от Министерството на земеделието и храните отговориха, че институтът и към момента изпълнява голяма част от предвидените със законопроекта контролни механизми.
  От парламентарната група на Патриотичния фронт заявиха, че законопроектът регламентира материя, която има отношение към опазване на живота и здравето на хората и въвежда изисквания, които ще позволят на потребителите да направят своя информиран избор, затова следва да бъде подкрепен.
  Представителите на браншовите организации също подкрепиха предлаганите промени и призоваха за бързото приемане на законопроекта, предвид кратките срокове, в които следва да адаптират производствените мощности към новите изискванията.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 1 глас “против” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 502-01-99, внесен от Министерския съвет на 23 декември 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума