Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
17/02/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 502-01-70, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г., приет на първо гласуване на 9 октомври 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 502-01-70, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г., приет на първо гласуване на 9 октомври 2015 г.


  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

  (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12, 14 и 57 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 16, ал. 4 думата „земеделие“ се заменя с „производство“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „прилагането му“ се заменят с „прилагането им“.
  2. В ал. 4 думата „земеделие“ се заменя с „производство“.

  § 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 7:
  „7. издаване на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство при изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1, когато контролиращото лице е в процедура по преакредитация;“
  б) досегашната т. 7 става т. 8.
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. издаване на временни разрешения на контролиращи лица за контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация при изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1, когато контролиращото лице е в процедура по преакредитация;“
  б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица;“
  б) създава се нова т. 7:
  „7. изпълнението на задълженията по чл. 23, ал. 1 на контролиращите лица, осъществяващи контрол за спазване на правилата на биологичното производство;“
  в) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и чл. 25в” и накрая се добавя „и при внос“.
  2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. издаване на разрешение за контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната, издаване на временно разрешение, както и за надзор върху контролиращите лица;“.

  § 3. Създава се чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) При изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1 министърът на земеделието и храните може да издаде временно разрешение за извършване на контрол за спазване правилата на биологично производство на контролиращи лица или за извършване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация, които са в процес на преакредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012.
  (2) Временното разрешение по ал. 1 има същия обхват като разрешението, чийто срок е изтекъл.
  (3) Временното разрешение се издава за срок до датата на издаване на ново разрешение по чл. 18, ал. 1, но не по-дълъг от 6 месеца.
  (4) При отказ за предоставяне на преакредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012 заявителят уведомява писмено министъра на земеделието и храните в срок до три дни от датата на получаване на отказа. Временното разрешение се прекратява със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (5) Временното разрешение не се издава на контролиращи лица, които не са изпълнили задълженията по чл. 23.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 6.

  § 4. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или ЕN ISO/IEC 17065:2012“.
  2. В ал. 3:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контрола, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на европейското и националното законодателство;“
  б) в т. 2 след думите „договор с“ се добавя „акредитирана/акредитирани“;
  в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на контролните дейности“;
  г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65“ се заменят с „ЕN ISO/IEC 17065:2012“.
  2. В ал. 3:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;“
  в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на контролните дейности“;
  г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства“.

  § 5. Създава се чл. 19а:
  „Чл. 19а. (1) За получаване на временно разрешение по чл. 18а, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават заявление в Министерството на земеделието и храните. Заявлението съдържа данни за правната форма на лицето: търговска или съдебна регистрация, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и предмет на дейност.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие на документ, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, удостоверяващ, че контролиращото лице е в процедура по преакредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012.
  (3) Документите по ал. 1 и 2 се подават в Министерството на земеделието и храните не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1.
  (4) Документи, които са на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 6.

  § 6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 3 след думите „Guide 65“ се добавя „или ЕN ISO/IEC 17065:2012“.
  2. В ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на европейското и националното законодателство;“
  б) в т. 2 след думите „договор с“ се добавя „акредитирана/акредитирани“;
  в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на контролните дейности“;
  г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства за“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 4:
  § 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „страна“ се заменя с „ трета държава“.
  2. В ал. 3:
  а) в т. 1 думата „страна“ се заменя с „ трета държава“;
  б) в т. 3 думите „ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65“ се заменят с „ЕN ISO/IEC 17065:2012“ и думата „страна“ се заменя с „държава“.
  3. В ал. 4:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;“
  в) в т. 4 след думата „оборудване“ се добавя „необходимо за изпълнение на контролните дейности“;
  г) в т. 5 след думите „лице и“ се добавя „доказателства за“.

  § 7. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) За получаване на временно разрешение по чл. 18а, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават заявление в Министерството на земеделието и храните. Заявлението се подава чрез клон на чуждестранното лице в България, вписан по реда на чл. 17а от Търговския закон.
  (2) Заявлението по ал. 1 съдържа данни за правния статус на чуждестранното лице - правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако действащото в съответната държава законодателство изисква такава, данни за вписвания клон и адреса му в страната.
  (3) Към заявлението се прилага заверено копие на документ, издаден от орган за акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум, който удостоверява, че контролиращото лице е в процедура по преакредитация съгласно изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012.
  (4) Документите по ал. 1 и 2 се подават в Министерството на земеделието и храните не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1.
  (5) Документи, които са на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 7 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 6.

  § 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, длъжностните лица по ал. 1 в 14-дневен срок уведомяват писмено заявителя и му дават указания за отстраняването им. Ако длъжностните лица се нуждаят от допълнителна информация, необходима за уточняване и проверка на обстоятелствата по чл. 19 и 20, могат да изискват становища от други институции.“
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Разрешението може да се прехвърля на трето лице, което отговаря на изискванията на чл. 19 или 20.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Дора Янкова:
  В § 8 се правят следните изменения:
  1. В т. 1, ново съдържание на ал. 2 - изречение второ отпада.

  2. Точка 2 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:
  § 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, длъжностните лица по ал. 1 в 14-дневен срок от констатирането им уведомяват писмено заявителя и му дават 10-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или несъответствията.“
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Разрешението за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство може да се прехвърля на трето лице, отговарящо на условията по чл. 19 и 20, с разрешение на министъра на земеделието и храните.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. Създава се чл. 21а:
  „Чл. 21а. (1) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение контролиращото лице подава заявление по реда на чл. 19 или 20. Новото разрешение се издава по реда на чл. 21 с номера на разрешението, чийто срок е изтекъл.
  (2) След подаване на заявление по ал. 1, министърът на земеделието и храните издава временно разрешение на контролиращото лице, което е в процедура по преакредитация, удостоверено с документ, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или органа за акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум. Временно разрешение не се издава на контролиращи лица, които не са изпълнили задължение по чл. 23.
  (3) Временното разрешение се издава за срок от изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но не по-дълъг от 6 месеца, и има същия обхват като разрешението, чийто срок е изтекъл.
  (4) В 10- дневен срок от издаването на сертификата за преакредитация, но не по-късно от срока по ал. 3, контролиращото лице представя в Министерството на земеделието и храните нотариално заверено копие от него за издаване на ново разрешение.
  (5) В тридневен срок от получаването на отказ за предоставяне на преакредитация контролиращото лице уведомява писмено министъра на земеделието и храните, който издава заповед за прекратяване на временното разрешение.“

  § 9. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 5 след думите „чл. 23“ се добавя „ал. 1“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) След отнемането на разрешението или изтичането на срока му контролиращите лица, за които се установи, че не са изпълнили изискванията по ал. 1 и/или 3, нямат право да кандидатстват за издаване на разрешение за извършване на контролна дейност по спазване на правилата на биологичното производство за период три години.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и храните по ал. 2 и 3 се обнародват в „Държавен вестник”.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в текста преди т. 1 след думите „разрешението“ се добавя „или ограничава неговия обхват“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „ал. 1, т. 1“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При изтичане на срока, отнемане, ограничаване обхвата или прекратяване на разрешението контролиращите лица, за които се установи, че не са спазили изискването на ал. 1 и/или се установи обстоятелство по ал. 3, нямат право да подават заявление за издаване на разрешение за извършване на контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, съответно за дейността, за която е ограничен обхвата, в срок три години от влизането в сила на заповедта по ал. 5.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „за предсрочно прекратяване или за отнемане на разрешението“ се заменят с „по ал. 2 и 3”.

  § 10. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 2 накрая се добавя „в указаните от него срокове“;
  б) създават се т. 10 и 11:
  „10. извършват незабавно цялостни проверки, предприемат необходимите действия и предоставят събраната информация на надзорния орган в определените от него срокове във връзка с нередности или нарушения от страна на оператори, с които имат сключени договори по чл. 18, ал. 3;
  11. уведомяват всички оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18,
  ал. 1, в срок до 30 дни преди неговото изтичане; копия на изпратените уведомителни писма се изпращат и в Министерството на земеделието и храните.“
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Когато в Министерството на земеделието и храните не бъдат получени копия от изпратени уведомителни писма по ал. 1, т. 11, компетентните служители предприемат необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключени договори за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1, в срок, не по-малък от 15 дни преди датата на неговото изтичане.
  (3) Във всички случаи на отнемане на разрешението по чл. 18, ал. 1 или на прекратяване по чл. 18а, ал. 4 Министерството на земеделието и храните предприема незабавно необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 2 накрая се добавя „в определените от него срокове“;
  б) в т. 7 думите „всеки сключен и за всеки прекратен договор“ се заменят със „сключването, измененията и прекратяването на всеки договор“;
  в) точка 9 се изменя така:
  „9. подават заявление за ново разрешение не по-късно от два месеца преди изтичането на действащото разрешение;“
  г) създават се т. 10 и 11:
  „10. извършват незабавно проверки, предприемат необходимите действия и предоставят информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 в определените от него срокове за нарушения от оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
  11. уведомяват писмено операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1 в срок до 30 дни преди датата на неговото изтичане; копия на уведомителните писма се изпращат и в Министерството на земеделието и храните.“
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Когато в Министерството на земеделието и храните не бъдат получени копия от уведомителните писма по ал. 1, т. 11, компетентните служители предприемат необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация, за изтичането на срока на действащото разрешение в срок, не по-кратък от 15 дни преди датата на неговото изтичане.
  (3) При отнемане, ограничаване или прекратяване на разрешението по чл. 18, ал. 1 или прекратяване на временното разрешение по чл. 21а, ал. 2, Министерството на земеделието и храните предприема незабавно необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация.“

  § 11. В глава четвърта, раздел ІІ се създава чл. 25в:
  „Чл. 25в. Официалният контрол при внос на биологично произведени продукти и храни в обхвата на Регламент (EО) № 834/2007 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. В случаите на внос на биологично вино контролът се осъществява въз основа на становище от Изпълнителната агенция по лозата и виното.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
  § 9. В глава четвърта, раздел ІІ се създава чл. 25в:
  „Чл. 25в. Официалният контрол при внос на биологично произведени земеделски продукти и храни по Регламент (EО) № 834/2007 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. В случаите на внос на биологично вино контролът се осъществява въз основа на становище от Изпълнителната агенция по лозата и виното.“


  Предложение на н. п. Теодора Георгиева:
  Създават се § 11а, 11б и 11в:
  §11а. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
  1. подаване на предложения за промоционални програми;
  2. одобряване на прилагаща организация на обикновени промоционални програми;
  3. сключване на договори за изпълнение и финансово подпомагане на обикновени промоционални програми;
  4. контрол за изпълнението на одобрените обикновени промоционални програми.“
  § 11б. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „в Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „в Европейската изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните“.
  2. В ал. 2 думите „избор на“ се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието и храните одобрява прилагащата организация на обикновени промоционални програми.“
  § 11в. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „комисия“ се добавя „обикновени“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разплащателната агенция контролира изпълнението на обикновените промоционални програми и изплаща финансовата помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 317 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266 от 13 октомври 2015 г.) и делегиран Регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266 от 13 октомври 2015 г.).“
  3. В ал. 3 думите „чл. 13 от Регламент (ЕО) № 3/2008“ се заменят с „чл. 15 и чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1144/2014“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 10, 11 и 12:
  § 10. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. одобряване на прилагаща организация на обикновени промоционални програми;“ .
  3. В т. 3 думата „промоционалните“ се заменя с „обикновени промоционални“.
  4. В т. 4 след думата „одобрените“ се добавя „обикновени“.
  § 11. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните на Европейския съюз“.
  2. В ал. 2 думите „избор на“ се заменят с „обикновени“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието и храните одобрява прилагащата организация на обикновени промоционални програми.“
  § 12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „комисия“ се добавя „обикновени“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разплащателната агенция контролира изпълнението на обикновените промоционални програми и изплаща финансовата помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1144/2014“, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/14 от 13 октомври 2015 г.) и Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/3 от 13 октомври 2015 г.).“
  3. В ал. 3 думите „чл. 13 от Регламент (ЕО) № 3/2008“ се заменят с „чл. 10, 15 и 19 от Регламент (ЕС) № 1144/2014“.

  § 12. Член 48 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 12 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 13.

  § 13. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. По време на действието на квотната система кравето мляко се изкупува от одобрени от министъра на земеделието и храните изкупвачи.“

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В глава пета раздел II с чл. 48 – 55 се отменя.

  § 14. Членове 50-55 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 14 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 13.

  § 15. В чл. 55а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 123, параграф 4, чл. 126а и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заменят с „глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти, признати по ал. 1, могат при условията, определени в чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в наредбата по чл. 55в, да договарят с първи изкупвачи доставки на сурово мляко, произведено от членуващите в тях производители.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14, като в ал. 1 преди думите „глава ІІІ“ се добавя „дял II“.

  § 16. В чл. 55б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка с първи изкупвач. Договорът за доставка се сключва в писмена форма.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози майки и до 9 овце майки.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на и съдържат най-малко клаузите по чл. 148, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Недействителни са допълнителни споразумения, с които се отменят някои от задължителните клаузи.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „производител и“ се добавя „първи“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1-4“ се заменят с „ал. 1-5“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Дора Янкова:
  В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2, в създаваната нова ал. 2 след думите „отглеждат до” се добавя „2 млечни крави” и се поставя запетайка.
  2. В т. 3, ново съдържание на досегашна ал. 2 – изречение второ отпада.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
  § 15. В чл. 55б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка с първи изкупвач. Договорът за доставка се сключва в писмена форма.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози майки и до 9 овце майки за производство на мляко.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на и съдържат клаузите по чл. 148, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Недействителни са споразуменията, с които се отменят някои от задължителните клаузи.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „производител и“ се добавя „първи“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1-4“ се заменят с „ал. 1-5“.

  § 17. В чл. 55в, т. 1 думите „съгласно чл. 123, параграф 4, чл. 126а и 126б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.

  § 18. В глава пета се създава раздел IIв с чл. 55д и 55е:
  „Раздел IIв
  Първи изкупвачи на мляко
  Чл. 55д. (1) Суровото краве, овче, козе и биволско мляко се изкупува от първи изкупвачи - физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, и чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, и/или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува и от първи изкупвачи от други държави - членки на Европейския съюз, по смисъла на чл. 151 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
  (3) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните заявление за регистрация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Заявлението се подава в 30-дневен срок от регистрацията на лицето по чл. 12 от Закона за храните или от регистрацията на транспортните средства по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко по ал. 1, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
  (5) Министърът на земеделието и храните урежда реда за регистрация и водене на регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко с наредбата по чл. 55в.
  Чл. 55е. Първите изкупвачи по чл. 55д, ал. 1 са длъжни:
  1. да сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително от други държави - членки на Европейския съюз, при условията и по реда на чл. 55б;
  2. да издават документ за всяка доставка на всеки производител;
  3. да подават месечни декларации в Министерството на земеделието и храните за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори, регистрирани съгласно наредбата по чл. 55в;
  4. да съдействат на компетентния орган при извършването на проверки на сключените договори за изкупуване на сурово мляко от производителите.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Дора Янкова:
  В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В съдържанието на създавания нов чл. 55д:
  а) в ал. 1 след думата „мляко” се добавя „от производител”;
  б) в ал. 3 – изречение второ отпада;
  в) в ал. 5 думите „месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко” се заменят с „информацията по чл. 55е, т. 2 и 3”.
  2. В съдържанието на създавания нов чл. 55е:
  а) точка 1 отпада;
  б) точка 2 става т. 1 и се изменя така:
  „1. да документират всяка доставка и да предоставят на производителя документ, удостоверяващ нейното извършване;”
  в) точка 3 става т. 2 и се изменя така:
  „2. да декларират месечно количеството доставено им мляко;”
  г) създава се нова т. 3:
  „3. да предоставят месечно информация за изпълнението на задълженията им по договорите за доставка – плащания, извършени в договорения от страните срок, плащания, извършени със забава и непогасени задължения.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „г“, а в останалата част е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
  § 17. В глава пета се създава раздел IIв с чл. 55д и чл. 55е:
  „Раздел IIв
  Първи изкупвачи на мляко
  Чл. 55д. (1) Суровото краве, овче, козе и биволско мляко се изкупува от първи изкупвачи - физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните, и/или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува и от първи изкупвачи, регистрирани в други държави - членки на Европейския съюз, когато се доставя на тяхна територия.
  (3) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните заявление за регистрация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Заявлението се подава в 30-дневен срок от регистрацията на лицето по чл. 12 от Закона за храните или от регистрацията на транспортните средства по чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (4) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко по ал. 1, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
  (5) Министърът на земеделието и храните определя реда за регистрация и водене на регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко с наредбата по чл. 55в.
  Чл. 55е. Първите изкупвачи по чл. 55д, ал. 1 са длъжни да:
  1. сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително от други държави - членки на Европейския съюз, при условията и по реда на чл. 55б;
  2. издават документ за всяка доставка на всеки производител;
  3. подават месечни декларации в Министерството на земеделието и храните за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори, регистрирани съгласно наредбата по чл. 55в;
  4. предоставят месечно информация за изпълнението на задълженията им по договорите за доставка – плащания;
  5. съдействат на Държавен фонд „Земеделие” при извършването на проверки на сключените договори за изкупуване на сурово мляко от производителите.“

  § 19. В чл. 58а ал. 5 се изменя така:
  „(5) В Министерството на земеделието и храните се поддържа база данни на кланиците, извършващи задължителна класификация, която се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата през предходната календарна година.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 18:
  § 18. В чл. 58а, ал. 5 думата „регистър“ се заменя с „база данни“, думата „който“ се заменя с „която“, а съюзът „за“ се заменя с „през”.

  § 20. В чл. 58б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатори на кланични трупове, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
  3. В ал. 4:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1 при условията и по реда на наредбата по ал. 6 в случаите на:”;
  б) в т. 4 думите „и неучастие в опреснителни курсове“ се заличават.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) В Министерството на земеделието и храните се поддържа база данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в която се отразяват издадените и отнетите свидетелства.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.

  § 21. В чл. 58в, ал. 3, изречение второ думите „след подписване от производителя или доставчика, който получава срещу подпис екземпляр от него“ се заменят с „което предоставя екземпляр от него на производителя, доставил животните“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.

  § 22. В чл. 63, ал. 1 след думите „по чл. 4, ал. 1“ се добавя „и по
  чл. 55е, т. 3“.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Дора Янкова:
  В § 22 думите „и по чл. 55е, т. 3” се заменят с „или по чл. 55е, т. 2 или 3”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:
  § 21. В чл. 63, ал. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „или не подаде декларация по чл. 55е, т. 3“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. В чл. 64 ал. 3 се изменя така:
  „(3) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 21а, ал. 5 или по чл. 23, т. 2-11, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.”

  § 23. Членове 69, 70, 71, 71а, 71б и 72 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.
  § 24. Член 72а се изменя така:
  „Чл. 72а. (1) Който изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без регистрация като първи изкупвач и/или без регистриран по реда на чл. 55б, ал. 5 писмен договор, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
  (2) Производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор с регистриран първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лв. Не се наказва производител на сурово мляко, който е подал сигнал до компетентен орган за доставка на мляко на изкупвач без сключен договор или за доставки на мляко след изтичане на последния сключен с изкупвача договор.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Дора Янкова:
  В § 24, ново съдържание на чл. 72а, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „изкупвач” се поставя запетая и се добавя „при условията на изгубени права по регистрацията”, а изразът „и/или” се заменя със съюза „или”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Който, като първи изкупвач, в рамките на календарната година, има, при приложението на чл. 55е, т. 3, три или повече пъти платени със забава или непогасени задължения, губи правата по регистрацията като първи изкупвач за следващата календарна година. Спирането на правата се вписва служебно в регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко.”
  3. Алинея 2 става ал. 3, като от съдържанието отпада изречение второ.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3, а в останалата част е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
  § 24. Член 72а се изменя така:
  „Чл. 72а. (1) На лице, което изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без регистрация като първи изкупвач и/или без договор, регистриран по реда на чл. 55б, ал. 5, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
  (2) На производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор с регистриран първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лв.“

  § 25. В чл. 74, ал. 4 думите „чл. 69-72б“ се заменят с „чл. 72а и 72б“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Доставка” е всяка продажба на непреработено мляко, произведено в стопанството на производителя, на първи изкупвач.”
  2. Точки 8, 11-13 и 22 се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. „Доставка” е всяка продажба на сурово мляко, произведено в стопанството на производителя, на първи изкупвач.”
  2. Точки 8, 9, 12, 13 и 22 се отменят.
  3. Създават се т. 32 и 33:
  „32. "Коза-майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
  33. "Овца-майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 27. Одобрените изкупвачи от регистъра по чл. 53 се вписват служебно в регистъра по чл. 55д, ал. 4.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
  § 27. Одобрените изкупвачи до влизането в сила на този закон се вписват служебно в регистъра по чл. 55д, ал. 4.

  § 28. Параграф 12, § 14 относно отмяната на чл. 51, 53, 54 и 55 и
  § 23, § 25 и § 26, т. 2 относно отмяната на т. 22 влизат в сила от 1 април 2016 г.

  Предложение на н. п. Теодора Георгиева:
  Параграф 28 се изменя така:
  „§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
  1. Параграфи 11а, 11б и 11в, които влизат в сила от 1 декември 2015 г.
  2. Параграф 12, § 14 относно отмяната на чл. 51, 53, 54 и 55, и § 23, 25 и § 26 относно отмяната на т. 22, които влизат в сила от 1 април 2016 г.“
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по принцип по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
  § 28. Законът влиза в сила от 1 април 2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума