Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
23/02/2016 второ гласуване

  Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 553-07-38/17.09.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС, въз основа на приетите на първо гласуване на 10 септември 2015 г.:
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г., и
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-127, внесен от Румен Димитров Христов и група народни представители на 8 юли 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия № 553-07-38/17.09.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС, въз основа на приетите на първо гласуване на 10 септември 2015 г.:
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 502-01-9, внесен от Министерския съвет на 30 януари 2015 г., и
  - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 554-01-127, внесен от Румен Димитров Христов и група народни представители на 8 юли 2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на
  Закона за тютюна и тютюневите изделия

  (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Нов §1:
  „§ 1. Член 1 се изменя така:
  „Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството, окачествяването, изкупуването, промишлената обработка и търговията с тютюн, производството и търговията с тютюневи изделия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 1 след думата „урежда“ се добавя „обществените отношения, свързани с“.

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика в областта на тютюна.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Министърът на икономиката и министърът на финансите провеждат държавната политика в областта на тютюневите изделия.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 се отменя.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  В §1 чл. 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Държавната политика и контролът в областта на тютюна и тютюневите изделия се ръководи и осъществява от Министерския съвет.
  (2) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика и контрола в сектор „Тютюн".
  (3) Министърът на икономиката и министърът на финансите провеждат държавната политика и контрола в областта на производството и търговията с тютюневи изделия.
  (4) Министерският съвет утвърждава Национална стратегия за развитие на тютюнопроизводството по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (5) Националната стратегия по ал. 4 се разработва за период от 5 години.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Държавното управление и контролът“ се заменят с „Държавната политика“, а думата „осъществяват“ се заменя с „ръководи и осъществява“.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Министърът на земеделието и храните провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и промишлената обработка на тютюна.
  (3) Министърът на икономиката провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на тютюневите изделия.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Националната стратегия по ал. 4 се разработва за срок 7 години.“


  § 2. След чл. 2 се създава глава първа „а“ с чл. 2а и 2б:
  „Глава първа „а“
  КОМИСИИ ПО ТЮТЮНА

  Чл. 2а. (1) Към областните дирекции „Земеделие”, в териториалния обхват на които се извършва производство и търговия с тютюн, се създават комисии по тютюна, като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с производството, окачествяването и изкупуването на тютюна. Комисиите се назначават със заповед на съответния директор на областната дирекция „Земеделие“, като в тях се включват експерти по окачествяване на тютюн. В комисиите могат да се включват и научни институти.
  (2) Министърът на земеделието и храните утвърждава правила за работата на комисиите по ал. 1.
  Чл. 2б. Комисиите по тютюна:
  1. разглеждат молби, жалби и сигнали във връзка с окачествяване и изкупуване на тютюн;
  2. при спор във връзка с окачествяване на тютюн вземат решения за извършване на окачествяване от експерти по окачествяване на тютюна;
  3. вземат решения или отказ за вписване в регистъра на лицата, имащи право да изкупуват тютюн.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 2 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. След чл. 2 се създават глава първа „а“ с чл. 2а и глава първа „б“ с чл. 2б -2е:
  „Глава първа „а“
  КОМИСИИ ПО ТЮТЮНА
  Чл. 2а. (1) Към специализирани териториални администрации към министъра на земеделието и храните се създават Комисии по тютюна, като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с производството, окачествяването и изкупуването на тютюн.
  (2) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице одобрява експерти по окачествяване на суров тютюн, участващи в спорове по окачествяване на суров тютюн.
  (3) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на комисиите по тютюна и определя състава им, като в тях могат да се включват и научни институти.
  (4) Комисията по тютюна:
  1. извършва превантивен, текущ и последващ контрол по спазването на този закон и на актовете по прилагането му в областта на производството,окачествяването и изкупуването на тютюн;
  2. разглежда молби, жалби и сигнали във връзка с окачествяване и изкупуване на тютюна;
  3. при спор във връзка с окачествяване на тютюна възлага на експерти, одобрени по ал. 2 да извършат окачествяване.

  Глава първа „б”
  НАЦИОНАЛНА ТЮТЮНЕВА КАМАРА

  Чл. 2б. (1) Националната тютюнева камара:
  1. участва при формирането на държавната политика в сектор „Тютюн" и в сектор „Тютюневи изделия";
  2. прави предложения и дава становище по проект на Национална стратегия за развитие на тютюнопроизводството, участва в разработването на други стратегии, анализи и програми в сектор „Тютюн" и в сектор „Тютюневи изделия" и съдейства за тяхното изпълнение;
  3. участва в разработването и изготвя становища по проекти на нормативни актове в областта на сектор „Тютюн" и сектор „Тютюневи изделия";
  4. разработва добри практики за производство и търговия със суров тютюн, включително добри практики за избягване на сключването на договори за производство и изкупуване на множество продажби на едни и същи количества;
  5. разработва и подпомага въвеждането на стандарти за качество при производство и търговия със суров тютюн и добри практики в търговията с промишлено обработен тютюн;
  6. разработва и подпомага въвеждането на технологични стандарти за производство на тютюн;
  7. разработва и подпомага въвеждането на технологични стандарти за интегрирано управление на борбата с болести, вредители и неприятели и за намалена употреба на препарати за растителна защита;
  8. разработва и утвърждава браншови стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и стандарти за социално отговорна политика, задължителни за членовете на камарата;
  9. инициира и подпомага районирането на съществуващите и разработването на нови сортове тютюн;
  10. дава становища относно съответствие на експертите по окачествяване с изискванията за тяхното одобрение;
  11. участва в разработване на механизми за стабилизиране на пазарите на суров тютюн и намаляване на диспропорциите при предлагането и търсенето на суров тютюн, при спазване на приложимите правила за защита на конкуренцията;
  12. подпомага планирането и приспособяването на продукцията към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството на суров тютюн, при спазване на приложимите правила за защита на конкуренцията;
  13. подпомага централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и органите на местното самоуправление при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, включително по въпроси на благоустройството и развитието на земеделските райони;
  14. насърчава рационализацията и подобряването на производството и преработвателната дейност;
  15. представлява своите членове и защитава техните права и интереси в съответствие със Закона и Устава, включително пред органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление;
  16. при упълномощаване разрешава спорове между свои членове
  съгласно правила, приети от Общото събрание на Камарата;
  17. организира обучения по теми, свързани със сектор „Тютюн" и сектор „Тютюневи изделия";
  18. води регистър на членовете си;
  19. има право на достъп до информацията по чл. 6в, ал.1;
  20. ежегодно представя на Министерството на земеделието и храните информация за изпълнение на изискванията по чл. 2е;
  21. изпълнява и други функции, заложени със закон или посочени в устава й.
  (2) Разработените добри практики и стандарти съответно по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 се предлагат на министъра на земеделието и храните и утвърждават със заповед.
  Чл. 2в. (1) В Национална тютюнева камара могат да членуват организации на тютюнопроизводители, организации на преработватели на тютюн и организации на производители на тютюневи изделия.
  (2) В камарата могат да членуват и научни институти или университети, които осъществяват научни и приложни дейности в областта на тютюна и тютюневите изделия, както и други лица или организации, които извършват дейности, свързани със сектор „Тютюн” или сектор „Тютюневи изделия” или съдействат и допринасят за развитието на тези сектори.
  (3) Членуването в Камарата е доброволно и е в съответствие с изискванията на Закона и нейния Устав.
  Чл. 2г. Органи на Камарата са Общото събрание, Управителният и Контролният съвет. Техният състав, функции и правомощия се определят в Устава на Камарата.
  Чл. 2д. (1) Признаването на статут на Национална тютюнева камара се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.
  (2) В едномесечен срок от подаване на заявление от представляващия юридическото лице, министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на статут на Национална тютюнева камара или за постановяване на мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 2е. Статут на Национална тютюнева камара се признава на юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в което членуват най-малко по една от представителни организации на производителите на тютюн, преработвателите на тютюн и на производителите на тютюневи изделия.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по чл. 2а и не го подкрепя в останалата част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. След чл. 2 се създава глава първа „а“ с чл. 2а, 2б и 2в:
  „Глава първа „а“
  КОМИСИИ ПО ТЮТЮНА
  Чл. 2а. (1) Към областните дирекции „Земеделие”, в териториалния обхват на които се извършва производство и търговия с тютюн, се създават комисии по тютюна, като постоянно действащ орган по въпросите, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна. Комисиите се назначават със заповед на съответния директор на областната дирекция „Земеделие“.
  (2) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява списък с експерти по окачествяване на суров тютюн, които да участват в комисията при оспорване на окачествяването.
  (3) Министърът на земеделието и храните с наредба определя дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна и професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна.
  Чл. 2б. Комисиите по тютюна:
  1. разглеждат молби, жалби и сигнали, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна;
  2. при оспорване на окачествяване на тютюн извършват повторно окачествяване чрез експертите по окачествяване на тютюна.
  Чл. 2в. (1) Комисиите по тютюна упражняват контрол за спазването на закона и на актовете по неговото прилагане при окачествяването и изкупуването на тютюна.
  (2) При упражняване на контрола по ал. 1 председателят на комисията или оправомощени от него длъжностни лица имат право:
  1. да извършват проверка на документите и проверка на място;
  2. на свободен достъп до обектите на проверките;
  3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
  (3) Редът за упражняване на контрола по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 2а, ал. 3.

  § 3. В чл. 3 думата „произвеждане“ се заменя с „производство на тютюневи семена, производство“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  В §3 чл. 3 се изменя така:
  „Чл. 3. Производството на тютюн включва производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 3 думата „произвеждане“ се заменя с „производство“, а думата „прибиране“ се заменя с „бране“.

  § 4. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа регистър, в който ежегодно се регистрират тютюнопроизводителите, които ще произвеждат тютюн в съответната стопанска година, както и сключените от тях договори за изкупуване на суров тютюн.
  (2) Съдържанието на регистъра, условията и редът за вписване на тютюнопроизводителите и сроковете за вписването им в регистъра, се определят в Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г.)“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4 (1) Лицата, извършващи дейност по производство на тютюн (тютюнопроизводители) се вписват в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  (2) Създаването и поддържането на базата данни по ал. 1 се организира и извършва по начин обезпечаващ актуалност на информацията за обработваните от тютюнопроизводителите площи и за сключените от тях договори за продажба на тютюн. С негово съгласие, лицата по чл. 11, ал. 1 имат право на достъп до информацията по предходното изречение за тютюнопроизводител, с когото са в преддоговорни отношения.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Към Министерството на земеделието и храните се създават и поддържат следните регистри:
  1. Регистър на тютюнопроизводителите – за съответната производствена година;
  2. Регистър на лицата, извършващи изкупуване на суров тютюн – за съответната производствена година;
  3. Регистър на лицата, извършващи промишлена обработка на тютюн;
  4. Регистър на лицата, извършващи търговия с промишлено обработен тютюн.
  (2) Министърът на земеделието и храните издава Наредба, с която определя условията и реда за водене на регистрите по ал. 1, както и условията и реда за предоставяне на информация и данни за вписване в тези регистри.“
  Комисията не подкрепя предложението по ал. 1, т. 4 и го подкрепя по принцип в останалата част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени между тютюнопроизводители и лица по чл. 16.
  (2) Тютюнопроизводителите, които са сключили договори по ал. 1, се вписват ежегодно в срок до 31 март в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието и храните. Срокът за вписване в регистъра може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) За вписване в регистъра по ал. 2 тютюнопроизводителите представят:
  1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
  2. документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;
  3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;
  4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година.
  (4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година.
  (5) Редът за водене на регистъра се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.
  (6) Данните в регистъра се публикуват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.“


  § 5. Създават се нови чл. 5 и 6:
  „Чл. 5. (1) Производството на тютюн се извършва по технологични инструкции за производство, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) При производството на тютюн се използват сертифицирани семена с доказан произход, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (3) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, вписани в регистър по реда на Закона за посевния и посадъчен материал, който се води в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
  (4) Качеството, чистотата и произходът на тютюневите семена се контролират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при условията и по реда на Закона за посевния и посадъчен материал.
  (5) Търговията на тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.
  Чл. 6. Производството и съхранението на суров тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1."

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 5 - отпада създаването на чл. 6.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. Създават се чл. 5, 6, 6а – 6г:
  „Чл. 5 (1) Производството на тютюн се извършва по технологични правила за производство, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) При производството на тютюн се използват сертифицирани семена с доказан произход, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (3) При производството се използват само разрешени за употреба препарати за растителна защита, съгласно Закона за защита на растенията, при стриктно спазване на указаните от производителя дозировка, време и начин на приложение и карантинен период, съобразно изискванията за приложението им при третиране и химична обработка и при спазване изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа с торове и препарати за растителна защита.
  (4) Производството на тютюневи семена на територията на страната се извършва от физически и юридически лица, получили разрешение по чл. 28, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, в съответствие с утвърдени добри производствени практики.
  (5) Търговията с тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.
  (6) Изискванията на този член, с изключение на изискванията на ал. 1, се прилагат и от вносителите при договаряне на внос на суров тютюн. В случаите на вътрешнообщностно придобиване се прилагат и правилата, установени между държавите-членки на Европейския съюз.
  Чл. 6. (1) Произведеният в страната суров тютюн се съхранява от регистрирани тютюнопроизводители и се предоставя от тях на лица, вписани в Регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн.
  (2) Внос в страната или вътреобщностно придобиване на суров тютюн се извършва от лица, вписани в Регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн.
  Чл. 6а. (1) Производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, регистрирани по този закон и сключили писмен договор за производство и изкупуване на тютюн с лица, вписани в регистъра по чл. 16.
  (2) Договорите за производство и изкупуване се подписват в срок до 31 януари за съответната производствена година.
  (3) Договорите по ал. 2 имат следното минимално съдържание:
  1. сортове;
  2. минимални качествени изисквания за всеки от сортовете, разпределени най-малко на четири класа;
  3. количества;
  4. единични цени по класи;
  5. начална и крайна дата на кампанията за изкупуване на произведените количества.
  Чл. 6б. (1) Регистърът на тютюнопроизводителите съдържа:
  1. данни за лицето - тютюнопроизводител: три имена, ЕГН/ЛНЧ за физически лица или наименование и ЕИК за юридически лица;
  2. данни, предоставени от тютюнопроизводителя за размера на площта, върху която ще се отглежда тютюнът;
  3. данни, свързани с тютюна за предстоящата реколта: лице, с което е сключен договор за производство и изкупуване на тютюн, номер и дата на договора, договорено количество, сортова група, произход и сорт;
  4. количество произведен тютюн по сортови групи, произходи и класи за предходната реколта;
  5. данни за действията, извършени с произведения тютюн от предходната реколта - лице, с което е сключен договор за производство и изкупуване на тютюн, продадено количество, сортова група, произход и сорт.
  (2) Лицата, планиращи да произвеждат тютюн, предоставят данните за вписване в регистъра в срок до 10 дни от датата на подписване на договора по чл. 6а, ал. 1.
  (3) На лицата, вписани в регистъра на тютюнопроизводителите, се издава Удостоверение за регистрация в срок до 10 дни след представяне на данните по ал. 1.
  (4) Договорът за производство и изкупуване на тютюн влиза в сила след вписване на лицето в регистъра на тютюнопроизводителите.
  (5) При промяна в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3, тютюнопроизводителите уведомяват Министерството на земеделието и храните в четиринадесет дневен срок от настъпване на промяната.
  (6) До десето число на месеца лицата, изкупуващи суров тютюн, подават до Министерство на земеделието и храните подробна информация за сключените и влезли в сила през предходния месец договори, включваща: тютюнопроизводител, площ, върху която ще се произвежда тютюн, номер и дата на договора.
  (7) Условията и редът за подаване на заявления за вписване в регистъра и за издаване на Удостоверения за регистрация се уреждат с наредбата по чл. 4, ал. 2.
  Чл. 6в. (1) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си следната информация за сключените договори за производство и изкупуване на суров тютюн:
  1. данни за страните по договора;
  2. номер и дата на договора;
  3. договорено количество тютюн по сортови групи и произход.
  (2) Публикуването се извършва в срок до 5 дни след постъпването на данните по ал. 1 на платформа, чрез която ограничен достъп до данните се предоставя на:
  1. лица, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите;
  2. лица, вписани в Регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн;
  3. Националната тютюнева камара;
  4. организации на производители на тютюн, на преработватели на тютюн и на производители на тютюневи изделия.
  Чл. 6г. (1) В срок до 20 ноември на текущата година индивидуалните производители на тютюн подават до организациите на производителите на тютюн заявления (декларации) за количествата тютюн – сортове, декари и добив, които ще отглеждат през следващата година.
  (2) В срок до 30 ноември на текущата година, организациите на производителите на тютюн предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщена информация за количествата тютюн, които индивидуалните производители на тютюн желаят да отглеждат по сортове, декари и добив през следващата година.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по чл. 5, ал. 1-5 и не го подкрепя в останалата част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. Създава се нов чл. 5:
  „Чл. 5. (1) Производството на тютюн се извършва по технологични инструкции за производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) При производството на тютюн се използват сертифицирани семена с доказан произход, отговарящи на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (3) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, вписани в регистър по реда на Закона за посевния и посадъчния материал, който се води в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
  (4) Качеството, чистотата и произходът на тютюневите семена се контролират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при условията и по реда на Закона за посевния и посадъчния материал.
  (5) Търговията на тютюневи семена се извършва съгласно Закона за посевния и посадъчния материал.“


  § 6. Членове 7 и 8 се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 9 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
  „(3) При спор окачествяването на тютюна се извършва от експерт по окачествяване на тютюна към съответната комисия по тютюна след решение по чл. 2б, т. 2. Окачествяването се извършва в 5-дневен срок от поискването му.
  (4) При оспорване на окачествяване по ал. 3 се извършва повторно окачествяване от съответната комисия по тютюна след решение по чл. 2б, т. 2. Повторното окачествяване е окончателно.
  (5) Квалификацията на експертите по окачествяване на тютюна се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Към Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанска академия се създава и поддържа регистър на експерти по окачествяване на тютюна. При спор относно окачествяването производителят и купувачът могат да поискат от директора на Института определянето на експерт, чието независимо заключение да ползват за постигане на съгласие.
  (3) Договорите за продажба на тютюн се предполагат сключени под отлагателното условие, че страните ще постигнат съгласие за окачествяването на тютюна. Ако в определения в договора срок или ако няма такъв – в 10 дневен срок от отправянето на покана, страните не постигнат съгласие за окачествяването, те се освобождават от договора.“
  2. Алинея 2 става ал. 4.
  3. Алинея 3, 4 и 5 се отменят.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) Окачествяването на тютюна се извършва съвместно от производителя и купувача по ред, определен в договора, сключен между тях, и съгласно минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от четири класа, определени със заповедта по чл. 5, ал. 1, а за неизсушените едролистни тютюни - съгласно БДС 865-78 за сортова група Виржиния и съответно БДС 6523-78 за сортова група Бърлей.
  (2) Данните по окачествяването на тютюна при изкупуването му се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
  (3) При спор относно окачествяването на тютюна страните могат поискат окачествяването да се извърши от независим от страните експерт по окачествяване, включен в списък по чл. 2а, ал.2, който се произнася с участие на страните със заключение в 5-дневен срок от поискването.
  (4) При несъгласие с оценката на експерта по ал. 3 всяка от страните може да поиска повторно оценяване от тричленна комисия от експерти по окачествяване, включени в списък по чл. 2а, ал.2. Повторното окачествяване е окончателно.
  (5) При несъгласие с оценката на тричленната комисия, страните могат да прекратят действието на договора за производство и изкупуване. При прекратяване на договора, страните могат да сключат нови договори с лица, вписани съответно в Регистъра на тютюнопроизводителите и Регистъра на лицата, извършващи изкупуване на суров тютюн.
  (6) Условията и редът за одобряване на експерти по оценяване, определянето на критерии за тяхната независимост, както и редът за разглеждане на споровете по окачествяване и начинът на заплащане на разходите по окачествяване се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Румен Христов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „3“.
  2. В ал. 4 след думите „ал. 3“ се добавя „в 5-дневен срок от поискването му“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Салиха Емин, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 8 – в чл. 9, ал. 4 накрая се добавя „което е окончателно“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  § 8. В чл. 9 ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) При спор окачествяването на тютюна се извършва от експерт по окачествяване на тютюна от списъка по чл. 2а, ал. 2. Окачествяването се извършва в тридневен срок от поискването му.
  (4) При оспорване на окачествяване по ал. 3 в 5-дневен срок от поискването му се извършва повторно окачествяване от съответната комисия по тютюна, което е окончателно.“


  § 8. Член 10 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  § 9. Създава се нов чл. 11:
  „Чл. 11. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.
  (2) Съдържанието на регистъра и редът за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 9 относно чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Към Министерство на земеделието и храните се създава и поддържа публичен регистър на лицата, изкупуващи суров тютюн, произведен на територията на страната, лицата, извършващи внос на суров или промишлено обработен тютюн и лицата, извършващи търговия в страната със суров или промишлено обработен тютюн. В регистъра служебно се вписват и лицата, притежаващи разрешение за промишлена обработка на тютюн.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 11.

  § 10. В чл. 12, ал. 3 думите „но не по-късно от 30 дни от датата на приемането на тютюна“ се заличават.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 10 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Изкупува се тютюн, който:
  1. е изсушен, производителски манипулиран и опакован от производителите, съгласно изискванията на чл. 5;
  2. отговаря на минималните качествени изисквания, съгласувани с качествена класификация с минимум от четири класа, определени със заповедта по чл. 5.
  (2) Допуска се изкупуване на неизсушени едролистни тютюни, които отговарят на изискванията на БДС 865-78 за сортова група Виржиния и съответно БДС 6523-78 за сортова група Бърлей.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. Член 13 се отменя.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 11 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. (1) Лицата, изкупуващи тютюн, се задължават да започнат изкупуването на договорения от тях тютюн, не по-късно от:
  1. 1 октомври на съответната производствена година – за сортова група „Виржиния“;
  2. 1 декември на съответната производствена година – за сортови групи „Басми“, Бърлей“ и „Каба Кулак“ .
  (2) Задължението по ал. 1 не се прилага за тютюн, който не отговаря на изискванията по чл. 12.
  (3) Изкупуването се извършва до 1 март на следващата календарна година.
  (4) Сроковете по ал. 1 и 3 могат да бъдат удължавани със заповед на министъра на земеделието и храните при наличие на неблагоприятни климатични условия.
  (5) Сроковете за заплащане на изкупения тютюн се определят от страните в договора, но не по-късно от тридесет дни от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол.
  (6) Купувачите не могат да откажат изкупуване на договорените количества тютюн и до двадесет на сто от определените в договора прогнозни количества тютюн, произведени от същите площи.
  (7) Алинея 6 не се прилага в случаите, когато тютюнът не отговаря на изискванията по чл. 12 и на договорения сорт.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 11а и 11б:
  § 11а. Създава се нов чл. 14:
  „Чл. 14. (1) В срок до 20 декември на текущата година, организациите на производителите на тютюн подписват общ (колективен) договор с лицата, изкупуващи тютюн по отделно за производство и изкупуване на тютюн за следващата година.
  (2) Колективният договор по ал. 1 има следното съдържание:
  1. общ брой производители, декари, очаквано производство и количества;
  2. срокове за начало и край на изкупната кампания;
  3. срокове за раздаване на амбалаж (кашони, чулове), съобразени със средния добив от декар за съответния сорт и район на отглеждане – до един месец преди началото на кампанията;
  4. минималните качествени изисквания към съответния сорт (сортова група) в най-малко четири класи на изкупуване;
  5. срокове за изплащане на изкупения тютюн;
  6. процент на неплатимите количества от изкупения тютюн.“
  § 11б. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. Не се допуска изкупуване на тютюн в нарушение на условията по чл. 12, ал. 1 и 2.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 12.


  § 12. В глава четвърта се създава нов чл. 16 и чл. 16а – 16г:
  „Чл. 16. Изкупуване на суров тютюн се извършва от физически и юридически лица, които:
  1. притежават разрешение за изкупуване на тютюн;
  2. разполагат с подходящи обекти и съоръжения за съхранение на тютюн, гарантиращи качеството на тютюна при съхранение;
  3. са сключили договор за изкупуване на суров тютюн с лице, вписано в регистъра по чл. 4, ал. 1.
  Чл. 16а. (1) За получаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн лицата подават до председателя на съответната комисия по тютюна заявление по образец, към което прилагат заверени копия от:
  1. програма за прогнозни количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени;
  2. документ за собственост или за право на ползване на обектите по чл. 16, т. 2.
  (2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от представител на съответната комисия по тютюна. При установяване на непълноти председателят на комисията по тютюна писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
  (3) При неотстраняване на непълнотите по ал. 2 заявлението се оставя без разглеждане, за което председателят на комисията по тютюна писмено уведомява заявителя.
  (4) В 7-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 2 представители на съответната комисия по тютюна извършват проверка на документите и проверка на място за съответствие с изискванията на чл. 16, т. 2.
  (5) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 председателят на комисията по тютюна издава разрешение за изкупуване на суров тютюн или мотивирано отказва издаването му, когато не са изпълнени изискванията на чл. 16, т. 2.
  (6) Разрешението за изкупуване на суров тютюн е безсрочно и не може да се прехвърля на друго лице.
  (7) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Непроизнасянето в срока по ал. 5 не се смята за мълчаливо съгласие.
  (9) В тридневен срок от издаване на разрешението за изкупуване на суров тютюн председателят на съответната комисия изпраща екземпляр от него в Министерството на земеделието и храните за вписване в регистъра по чл. 11, ал. 1.
  Чл. 16б. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн, притежателят му подава до председателя на съответната комисия по тютюна заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.
  (2) Разрешението се преиздава при условията и по реда на чл. 16а. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, разрешението се преиздава в 7-дневен срок.
  Чл. 16в. (1) Председателят на съответната комисия по тютюна със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн, когато с влязло в сила съдебно решение бъде установено, че вписаното в регистъра лице не е спазило условията, предвидени в сключените от него договори за изкупуване на тютюн.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Отнемането на разрешението се записва в регистъра по чл. 11, ал. 1.
  Чл. 16г. (1) Притежателите на разрешения за изкупуване на суров тютюн са длъжни да представят на съответната комисия по тютюна:
  1. програма за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година – ежегодно до 31 декември;
  2. справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи – в 30-дневен срок след приключване на изкупуването;
  3. справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни, като при реализиране на тютюн в страната се посочват лицата, на които той е предоставен; данните се представят по сортови групи– ежегодно до 30 юни.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§ 12. Създава се нов чл. 16:
  „Чл. 16. (1) Изкупуване на тютюни – местно производство, въвеждане и внос в страната на суров тютюн се извършва от лица, вписани в Регистъра на лицата, извършващи изкупуване на суров тютюн за съответната производствена година въз основа на писмен договор за производство и изкупуване.
  (2) Лицата по ал. 1 подават заявление за вписване в регистъра.
  (3) Лицата, планиращи да извършват въвеждане или внос на суров тютюн в страната, подават заявление до Министерство на земеделието и храните за вписване в регистъра по ал. 1 в срок до десет работни дни преди планираното започване на съответната дейност.
  (4) Заявленията по ал. 2 и 3 съдържат следните данни за вписване в регистъра: данни за лицето – имена/наименование; гражданство/данни за търговска регистрация; адрес/седалище; адрес на място на стопанска дейност на територията на страната, ако има такъв; данни за помещения, в които ще се съхранява изкупеният, въведен или внесен тютюн, ако има такива на територията на страната; декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността - по образец, одобрен с наредбата по чл. 4, ал. 2, и производствена програма за дейностите, които ще се извършват с тютюна.
  (5) Лицата, притежаващи разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн, не подават заявление по ал. 2-4.
  (6) Лицата, притежаващи разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн, се вписват служебно в регистъра по ал. 1. Служебно се извършва и заличаването на вписването след прекратяване на правата на лицата по разрешението. Отразяването на обстоятелствата по тази алинея в регистъра по ал. 1 се извършва в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
  (7) На лицата, вписани в регистъра по ал. 1, се издава удостоверение за регистрация. Договорът за производство и изкупуване на тютюн се подписва след получаване на удостоверението.
  (8) Списък на лицата, вписани в регистъра по ал. 1, се обявява и актуализира на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните при условията на чл. 6в, ал. 2.
  (9) В срок до 30 октомври на текущата година, лицата, изкупуващи суров тютюн, предоставят на Министерството на земеделието и храните и на организациите на тютюнопроизводителите предварителна информация за количествата, които ще изкупят и за минималните качествени изисквания по сортови групи суров тютюн в най-малко четири класи на изкупуване.
  (10) Условията и редът за подаване на заявления за вписване в регистъра, за издаване на Удостоверения за регистрация и за поддържане на Списъка по ал. 8 се уреждат с Наредбата по чл. 4, ал. 2.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „1. В чл. 16а:
  а) Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За получаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн лицата подават до председателя на съответната комисия по тютюна по местонахождение на обектите и/или съоръженията по т. 2 или по седалище на търговеца заявление по образец, към което прилагат заверени копия от:“.
  б) Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Разрешението за изкупуване на суров тютюн е безсрочно, важи за територията на цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице.“
  2. В чл. 16в ал. 1 се изменя така:
  „(1) Председателят на съответната комисия по тютюна със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн, когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че лицето не разполага с обект и/или съоръжение, подходящо за съхраняване на изкупения тютюн и гарантиращо качеството на изкупения тютюн, е използвало тютюна за незаконно производство на тютюневи изделия или не е спазило изискванията на чл. 16г, ал. 1, т. 2 или 3.“
  3. В чл. 16д се създава ал. 3:
  „(3) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, имат право на достъп до информацията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. В глава четвърта се създава нов чл. 16 и чл. 16а – 16д:
  „Чл. 16. Изкупуване на суров тютюн се извършва от физически и юридически лица, които:
  1. притежават валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн;
  2. са сключили договор за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводител.
  Чл. 16а. (1) За получаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн лицата по чл. 16 подават до председателя на съответната комисия по тютюна по местонахождение на обектите и/или съоръженията по т. 2 или по седалище на търговеца заявление по образец, към което прилагат заверени копия от:
  1. програма за прогнозни количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени;
  2. документ за собственост или за право на ползване на обект и/или съоръжение за съхраняване на изкупения тютюн; министърът на земеделието и храните определя минималните изисквания, на които да отговарят обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения тютюн, с наредбата по чл. 16д, ал. 2.
  (2) Заявлението и приложените документи по ал. 1 се проверяват от представител на съответната комисия по тютюна. При установяване на непълноти председателят на комисията по тютюна писмено уведомява заявителя и му дава 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.
  (3) При неотстраняване на непълнотите по ал. 2 в определения за това срок председателят на комисията по тютюна мотивирано отказва издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн.
  (4) В 7-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 2 представители на съответната комисия по тютюна извършват проверка на документите и проверка на място дали обектът и/или съоръжението отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2.
  (5) В 7-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 председателят на комисията по тютюна издава разрешение за изкупуване на суров тютюн или мотивирано отказва издаването му, когато обектът и/или съоръжението не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2.
  (6) Разрешението за изкупуване на суров тютюн е безсрочно, важи за територията на цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице.
  (7) Отказът по ал. 3 и 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) В еднодневен срок от издаване на разрешението за изкупуване на суров тютюн председателят на съответната комисия изпраща екземпляр от него в Министерството на земеделието и храните за вписване в регистъра по чл. 16д, ал. 1. Разрешението влиза в сила от датата на вписването му в регистъра.
  Чл. 16б. (1) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн, притежателят му подава до председателя на съответната комисия по тютюна по чл. 16а, ал. 1 заявление по образец, към което прилага документи, удостоверяващи промяната.
  (2) Новото разрешение се издава по реда на чл. 16а с номера на разрешението, чийто срок е изтекъл. Ако промяната е в обстоятелства, за които не е необходимо извършване на проверка на място, новото разрешение се издава в 7-дневен срок.
  Чл. 16в. (1) Председателят на съответната комисия по тютюна със заповед отнема разрешението за изкупуване на суров тютюн, когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че лицето не разполага с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2, е използвало тютюна за незаконно производство на тютюневи изделия, не е спазило изискванията на чл. 16г, ал. 1, т. 2 или 3 или не е сключило договор по чл. 16, т. 2.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Отнемането на разрешението се вписва в регистъра по чл. 16д, ал. 1.
  Чл. 16г. (1) Притежателите на разрешения за изкупуване на суров тютюн са длъжни да представят на съответната комисия по тютюна:
  1. програма за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година – ежегодно до 31 декември;
  2. справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи – в 30-дневен срок след приключване на изкупуването;
  3. справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в друга държава-членка на Европейския съюз, и в трети държави, като при реализиране на тютюн в страната се посочват лицата, на които той е предоставен; данните се представят по сортови групи– ежегодно до 30 юни.
  (2) Информацията по ал. 1 може да се предава и по електронен път с образци, подписани с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
  Чл. 16д. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн.
  (2) Редът за воденето на регистъра се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.
  (3) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, имат право на достъп до информацията по чл. 4, ал. 3 т. 1, 2 и 3.“


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се § 12а:
  „§ 12а. Създава се глава четвърта „а” с чл. 16а:
  „Глава четвърта „а”
  ДЕЙНОСТИ СЪС СУРОВ ТЮТЮН
  Чл. 16а. (1) Лицата, изкупуващи суров тютюн в страната, както и лицата, внасящи или въвеждащи суров тютюн, извършват една от следните дейности с тютюна:
  1. промишлена обработка в съответствие с притежавано от тях разрешение за извършване на промишлена обработка;
  2. възлагат от свое име и за своя сметка извършване на промишлена обработка на лице, притежаващо разрешение за промишлена обработка;
  3. извеждат го за друга държава – член на Европейския съюз;
  4. изнасят го за трета страна.
  (2) Лицата по ал. 1 предоставят на Министерството на земеделието и храните информация и документация за изкупените количества тютюн, произведен на територията на страната, по сортови групи, произходи, класи и производители:
  1. в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2 – в срок до 30 юни за предходната реколта;
  2. в случаите по ал. 1, т. 3 и т. 4 – до пет работни дни преди напускането на територията на страната и съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2. Лицата уведомяват Министерството на земеделието и храните и за Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП), през който суровият тютюн ще напусне територията на страната;
  3. в случаите на погиване на тютюна в резултат на непреодолима сила информация се предоставя в срок до три работни дни от настъпване на събитието, като в 14-дневен срок се представя документ от съответно компетентните органи, удостоверяващ обстоятелството, че погиването е в резултат на непреодолима сила.
  (3) В срок до пет работни дни преди въвеждане или внос на суров тютюн в страната лицето по чл. 16, ал. 1 уведомява Министерството на земеделието и храните относно: прогнозно количество, сортова група, произход, реколта и страна на произход, място на складиране и действия, които ще се предприемат с тютюна, съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2.
  (4) В срок до пет работни дни преди предаване на тютюна на друго лице, извършвано на територията на страната, лицето по чл. 16, ал. 1 уведомява Министерството на земеделието и храните за лицето, на което се предава тютюнът, за прогнозното количество, сортовата група, произхода, реколтата и държавата на произход на тютюна. Уведомлението се изготвя съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2.
  (5) В срок до 30 юни лицата по ал. 1 предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщени данни по сортови групи и произходи за изкупените, внесените или въведени на територията на страната количества суров тютюн, наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества суров тютюн на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 11.


  § 13. Създава се нова глава пета с нов чл. 17, чл. 17а и нов чл. 18:
  „Глава пета
  ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР „ТЮТЮН”

  Чл. 17. (1) За представителни организации в сектор „Тютюн” могат да бъдат признати юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, които са:
  1. производители на тютюн;
  2. лица, извършващи промишлена обработка на тютюн;
  3. производители на тютюневи изделия.
  (2) Организациите по ал. 1 се признават за представителни, когато:
  1. по т. 1 обединяват повече от 30 на сто от земеделските стопани – тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1;
  2. по т. 2 обединяват лица, които през предходната година са обработили повече от 50 на сто от общия обем на произведения в страната суров тютюн;
  3. годишният обем на произведените тютюневи изделия от членовете на организациите по ал. 1, т. 3 за предходната година, е повече от 50 на сто от общия обем произведени в страната тютюневи изделия.
  (3) В организациите по ал. 1 могат да членуват и научни институти или университети, които осъществяват научни и приложни дейности в областта на тютюна или тютюневите изделия.
  Чл. 17а. (1) Признаването на представителност на организации по чл. 17, ал. 1 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) За признаване на представителност управителният орган на съответната организация подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 17, ал. 1 и 2.
  (3) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2, министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на организация за представителна за сектор тютюн или прави мотивиран отказ, който се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 18. Представителните организации по чл. 17, ал. 1:
  1. представляват и защитават интересите на своите членове пред органите на изпълнителната власт и местното самоуправление;
  2. представляват своите членове пред Министерството на земеделието и храните с право да подписват споразумения, съглашения и други документи;
  3. водят и поддържат регистър на своите членове и на дейностите, осъществявани от тях;
  4. дават становища и участват в работни групи за изготвяне проекти на нормативни актове, регулиращи обществените отношения в сектор тютюн;
  5. ежегодно предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщена информация за изпълнение на изискванията по чл. 17, ал. 1 и информация за дейността си.”

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 13 се изменя така:
  „§ 13. Създава се нова глава пета с нов чл.17, чл. 17а, 17б и нов чл. 18:
  „Глава пета
  ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР „ТЮТЮН“ И СЕКТОР „ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ“

  Чл. 17. (1) Интересите на производителите на тютюн, на преработвателите на тютюн и на производителите на тютюневи изделия се защитават от организации, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:
  1. организации на тютюнопроизводителите;
  2. организации на преработвателите на тютюн;
  3. организации на производителите на тютюневи изделия.
  (2) Членуването в организациите по ал. 1 е доброволно и е в съответствие с изискванията на Закона и Устава на съответното юридическо лице.
  Чл. 17а. (1) Организации на производители на тютюн, на преработватели на тютюн и на производители на тютюневи изделия могат да бъдат признати за представителни за сектор „Тютюн” и сектор „Тютюневи изделия” при следните условия:
  1. за организации на производители на тютюн – ако обединяват повече от 50 на сто от производителите на тютюн, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 1;
  2. за организации на преработватели на тютюн – ако годишният обем на преработената от членовете им продукция за последната календарна година е повече от 50 на сто от общия обем на преработената продукция в сектор „Тютюн”;
  3. за организации на производители на тютюневи изделия – ако годишният обем на произведените от членовете им тютюневи изделия за последната календарна година е повече от 50 на сто от общия обем произведени тютюневи изделия в сектор „Тютюневи изделия”.
  (2) За признаване на представителност, представляващия съответната организация (юридическо лице) подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което прилага документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по ал. 1.
  (3) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2, министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на организация за представителна или за постановяване на мотивиран отказ, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 17б. Представителните организации по чл. 17а:
  1. представляват и защитават интересите на своите членове пред органите на изпълнителната власт и органите на местно самоуправление;
  2. представляват своите членове и защитават техните права и интереси пред Министерството на земеделието и храните с право да подписват споразумения и други документи;
  3. водят и поддържат регистър на своите членове и на дейностите, осъществявани от тях;
  4. участват в разработването и изготвят становища по проекти на нормативни актове в областта на сектор „Тютюн” и сектор „Тютюневи изделия”;
  5. ежегодно представят пред Министерство на земеделието и храните информация за изпълнение на изискванията по чл. 17а и информация за дейността си.
  Чл. 18. (1) Националната тютюнева камара по чл. 2б може да придобие статут и на призната или на призната представителна междубраншова организация за сектор „Тютюн", ако е налице съответствие с изискванията на чл. 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (Регламент (ЕС) № 1308/2013).
  (2) Доказването на съответствия съгласно ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и актовете по прилагането му.
  (3) По реда на ал. 2 се извършва и признаване по смисъла на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на организации на тютюнопроизводители и асоциации на организации на тютюнопроизводители.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. Създава се нова глава пета с нов чл. 17, чл. 17а и нов чл. 18:
  „Глава пета
  ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОР „ТЮТЮН”

  Чл. 17. (1) За представителни организации в сектор „Тютюн” може да бъдат признати юридически лица с нестопанска цел, чиито членове са:
  1. производители на тютюн;
  2. лица, извършващи промишлена обработка на тютюн;
  3. производители на тютюневи изделия.
  (2) Организациите се признават за представителни, когато:
  1. по ал. 1, т. 1 обединяват повече от 30 на сто от земеделските стопани – тютюнопроизводители, вписани в регистъра по чл. 4, ал. 2;
  2. по ал. 1, т. 2 обединяват лица, които през предходната година са обработили повече от 50 на сто от общия обем на произведения в страната суров тютюн;
  3. годишният обем на произведените тютюневи изделия от членовете на организациите по ал. 1, т. 3 за предходната година е повече от 50 на сто от общия обем произведени в страната тютюневи изделия.
  (3) В организациите по ал. 1 може да членуват и научни институти или университети, които осъществяват научни и приложни дейности в областта на тютюна или тютюневите изделия.
  (4) Лицата по ал. 1 може да членуват само в една представителна организация за съответната сортова група.
  Чл. 17а. (1) Признаването на представителност на организации по чл. 17, ал. 1 се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) За признаване на представителност управителният орган на съответната организация подава заявление до министъра на земеделието и храните, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 17, ал. 1 и 2.
  (3) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 министърът на земеделието и храните издава заповед за признаване на организация за представителна за сектор тютюн или прави мотивиран отказ, който се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 18. (1) Представителните организации по чл. 17, ал. 1:
  1. представляват и защитават интересите на своите членове пред органите на изпълнителната власт и местното самоуправление;
  2. представляват своите членове пред Министерството на земеделието и храните с право да подписват споразумения и други документи;
  3. водят и поддържат регистър на своите членове и на дейностите, осъществявани от тях;
  4. дават становища и участват в работни групи за изготвяне на проекти на нормативни актове, регулиращи обществените отношения в сектор тютюн;
  5. ежегодно предоставят на Министерството на земеделието и храните обобщена информация за изпълнение на изискванията по чл. 17, ал. 2 и информация за дейността си.
  (2) В срок до 20 декември на текущата година представителните организации по чл. 17, ал. 1 участват в подписването на колективен договор с лицата, изкупуващи тютюн, поотделно за производството и за изкупуването на тютюн за следващата година.
  (3) Колективният договор по ал. 2 съдържа:
  1. общ брой производители, декари, очаквано производство и количества;
  2. начало и край на изкупната кампания;
  3. срокове за раздаване на амбалаж, съобразен със средния добив от декар за съответния сорт и район на отглеждане – до един месец преди началото на кампанията;
  4. минималните качествени изисквания към съответния сорт (сортова група);
  5. срокове за изплащане на изкупения тютюн;
  6. процент на неплатимите количества от изкупения тютюн.“


  Предложение на н. п. Петър Петров и гр. н. п.:
  Създава се § 13а:
  § 13а. Създава се нов чл. 18а:
  „Чл. 18а (1) При трайно прекратяване на производството на тютюн върху парцел, регистриран за отглеждане на тютюн от регистриран земеделски стопанин, заменящото производство върху същия парцел ще бъде насърчавано чрез подкрепа с национално финансиране, различно от преходната национална помощ за тютюн.
  (2) Министърът на земеделието и храните с наредба определя условията и реда за предоставяне на националното подпомагане.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, като ал. 2 е оттеглена.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. Създава се нова глава шеста с нов чл. 18а:
  „Глава шеста
  Подкрепа с национално финансиране
  Чл. 18а. При трайно прекратяване на производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн от регистриран земеделски стопанин, заменящото производство върху същата земя се насърчава чрез подкрепа с национално финансиране при спазване на изискванията за държавните помощи. Лицата, трайно прекратили производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн, нямат право да получават преходната национална помощ за тютюн.“


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 13а, 13б и 13в:
  § 13а. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. Промишлената обработка на тютюн включва:
  1. съхраняване на изкупен, въведен или внесен суров тютюн;
  2. манипулация, в това число сортировка и обезжилване на едролистни тютюни;
  3. ферментация - естествена или получена чрез термично третиране;
  4. съхраняване на обработения и опакован тютюн и подготовка за реализация.“
  § 13б. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Промишлена обработка на тютюн могат да извършват лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните за извършване на промишлена обработка на тютюн.
  (2) Разрешение за промишлена обработка на тютюн се издава от министъра на земеделието и храните на лице, което:
  1. е регистрирано по Търговския закон или е чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство;
  2. разполага с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответната сортова група и произход, включващи наличие на подходящи складови и производствени помещения; технически изправни съоръжения и машини за разлистване и сортиране; машини и съоръжения за смесване и опаковане на промишлено обработения тютюн; ферментационни камери или възможност за осъществяване на ферментация, обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичния процес и качеството на продукцията.
  (3) Заявление за издаване на разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн се подава до министъра на земеделието и храните.
  (4) Заявлението по ал. 3 съдържа:
  1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или актуална идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която заявителят по ал. 2, т. 1 е регистриран/установен, както и адрес на седалището му за кореспонденция, включително електронен;
  2. удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за наличие или липса на дължими данъци и задължителни осигурителни вноски;
  3. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
  4. свидетелство за съдимост на едноличния търговец – заявител, а когато заявителят е търговско дружество или кооперация – за членовете на техните управителни органи;
  5. производствени програми за изкупуване и промишлена обработка на тютюн по сортови групи и произходи за съответната реколта;
  6. отчет за изпълнението на производствените програми по т. 5 за предходната година;
  7. справка за изпълнението на основните показатели за изкупените и действително изплатените тютюни по сортови групи и произходи;
  8. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
  9. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността по образец, одобрен с Наредбата по чл. 4, ал. 2;
  10. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните три години;
  11. документ за платена държавна такса.
  (5) Разрешенията по ал. 1 са безсрочни.
  (6) В Министерството на земеделието и храните се води регистър на лицата, на които е издадено разрешение за промишлена обработка на тютюн.
  (7) Списъкът на лицата, на които е издадено разрешение за промишлена обработка на тютюн, се обявява и актуализира на страницата в интернет на Министерството на земеделието и храните.
  (8) Условията и редът за водене на регистъра по ал. 6 и за поддържане на списъка по ал. 7 се уреждат с наредбата по ал. 9.
  (9) Министерският съвет приема наредба, с която определя условията за доказване на съответствие на лицата, подали заявление, с изискванията за издаване на разрешение по чл. 21, ал. 1, за реда за издаване и отнемане на разрешение, за контрола върху лицата, получили разрешение.“
  § 13в. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. (1) Лицата, извършващи промишлена обработка на тютюн, носят отговорност за качеството на обработения тютюн и за неговата автентичност по произход.
  (2) В случаите на търговия със смес от тютюни от различни сортови групи, типове и/или произходи, под формата на листа или стрипс, лицата по ал. 1 са длъжни да указват процентното им съотношение.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по чл. 20, 21, ал. 1-3 и чл. 22, ал. 1 и не го подкрепя в останалата част.


  § 14. В чл. 23 думата „папироси“ и думите „енфие и“ се заличават и накрая се добавя „тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 24, ал. 1 думите „регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и“ се заменят с „които са лицензирани складодържатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове и са“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 15 се изменя така:
  „§ 15. Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. (1) Производството на тютюневи изделия се извършва от лица, получили разрешение от Министерския съвет.
  (2) Разрешение за производство на тютюневи изделия се издава на лице, което:
  1. е регистрирано по Търговския закон или е чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. има добра репутация;
  3. разполага с необходимите финансови възможности и съответния професионален опит;
  4. разполага с: технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес с подходящи производствени помещения, технически изправни съоръжения и машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране на тютюна; машини и съоръжения за изработване и опаковане на тютюневи изделия; обезпрашителни и климатични инсталации; апаратура и съоръжения за контрол на технологичните процеси и качеството на продукцията.
  (3) Заявление за издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия се подава до министъра на икономиката.
  (4) Заявлението по ал. 3 съдържа:
  1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или друга актуална идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която заявителят по ал. 2, т. 1 е регистриран/установен, както и адрес на седалището им за кореспонденция, включително електронен;
  2. удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липса на дължими данъци и задължителни осигурителни вноски;
  3. удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
  4. свидетелство за съдимост на едноличния търговец – заявител, а когато заявителят е търговско дружество или кооперация – за членовете на управителните органи;
  5. програма за производство на тютюневи изделия;
  6. отчет за изпълнението на производствената програма по т. 5 за предходната година;
  7. документ, удостоверяващ правата върху търговските марки в случаите на производство на тютюневи изделия;
  8. информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
  9. декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността по образец;
  10. счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за предходните три години;
  11. документ за платена държавна такса.
  (4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката издава разрешенията по ал. 1 или постановява мотивиран отказ за издаване в срок до три месеца от постъпване на заявленията. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) Разрешенията по ал. 1 са безсрочни.
  (6) Министърът на икономиката води регистър на лицата, на които е издадено разрешение за производство на тютюневи изделия.
  (7) Списък на лицата, на които е издадено разрешение за производство на тютюневи изделия, се обявява и актуализира на страницата в интернет на Министерството на икономиката.
  (8) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за: установяването на съответствие на лицата, подали заявление, с изискванията за издаване на разрешение по чл. 24; за издаване и отнемане на разрешение; контрола върху лицата, получили разрешение; за водене на регистъра по ал. 6, за предоставяне на информация за вписване в регистъра и за поддържане на списъка по ал. 7.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по чл. 24, ал. 1 и 2 и не го подкрепя в останалата част.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) Тютюневите изделия се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол.
  (2) Изискванията към бандеролите, както и условията и редът за поставянето и отчитането им, се определят в Закона за акцизите и данъчните складове и актовете по прилагането му.“

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Член 25 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
  § 15. Член 25 се отменя.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 16а – 16г:
  § 16а. Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. Производителите на тютюневи изделия носят отговорност за качеството на произвежданата продукция съгласно действащата в страната нормативна уредба или договорните условия за износ.“
  § 16б. Създава се глава девета „а” с чл. 26а и 26б:
  „Глава девета „а”
  ДЕЙНОСТИ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
  Чл. 26а. (1) Създава се регистър на лицата, извършващи дейности със съоръжения и оборудване за производство на тютюневи изделия.
  (2) Регистърът се води от Министерството на икономиката.
  (3) Внос, въвеждане на територията на страната, съхранение, транспорт, използване/експлоатация, ремонт, преустройство, износ и извеждане на друга страна – членка на Европейския съюз, на съоръжения и оборудване за производство на тютюневи изделия се извършват от лица, вписани в регистъра по ал. 1.
  (4) Лицата, планиращи да извършват дейности по ал. 3, подават заявление за вписване в регистъра по ал. 1 в срок до десет работни дни преди започване на планираната дейност.
  (5) Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, вписани в регистъра по ал. 1.
  (6) Лицата, притежаващи разрешение за производство на тютюневи изделия, не подават заявление по ал. 4.
  (7) Лицата по ал. 6 се вписват служебно в регистъра по ал. 1, а вписването се заличава служебно след прекратяване на правата на лицата по разрешенията. Отразяването на обстоятелствата по тази алинея в регистъра по ал. 1 се извършва в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
  (8) Списъкът на лицата, вписани в регистъра по ал. 1, се обявява и актуализира на страницата в интернет на Министерството на икономиката.
  (9) Условията и редът за водене на регистъра по ал. 1 и за предоставяне на информация и данни за вписване в този регистър се определят с наредбата по чл. 24, ал. 8.
  Чл. 26б. Лицата по чл. 26а, ал. 1 предоставят в Министерството на икономиката информация за произведените, въведени или внесени в страната съоръжения или оборудване, както следва:
  1. в срок до пет работни дни преди въвеждане или внос – информация за граничния контролно-пропускателен пункт, през който съоръженията или оборудването ще бъдат внесени или въведени на територията на страната, модел, марка и идентификационен номер на всяко отделно съоръжение, съгласно образец, одобрен с наредбата по чл. 24, ал. 8.
  2. в срок до пет работни дни преди предаване на съоръженията и оборудването на друго лице на територията на страната – модел, марка и идентификационен номер на всяко отделно съоръжение, съгласно образец, одобрен с наредбата по чл. 24, ал. 8.
  3. в срок до пет работни дни преди извеждане на съоръжения и оборудване за държава – член на Европейския съюз или при износ за трета страна – информация модел, марка и идентификационен номер на всяко отделно съоръжение, съгласно образец, одобрен с наредбата по чл. 24, ал. 8.“
  § 16в. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) Търговия с промишлено обработен тютюн, както и съхранение на промишлено обработен тютюн на територията на страната се извършва от лица, вписани в Регистър на лицата, извършващи търговия с промишлено обработен тютюн.
  (2) Лицата, планиращи да извършват дейностите по ал. 1, подават заявление за регистрация до Министерство на земеделието и храните в срок до десет работни дни преди започване на дейността по ал. 1.
  (3) Заявлението съдържа следните данни за вписване в регистъра: данни за лицето – имена/наименование; гражданство/данни за търговска регистрация; адрес/седалище; адрес на място на стопанска дейност на територията на страната, ако има такъв; данни за помещения, в които ще се съхранява тютюнът; декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с Наредбата по чл. 4, ал. 2, и производствена програма за дейностите, които ще се извършват с тютюна.
  (4) Лицата, притежаващи разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн или разрешение за производство на тютюневи изделия, както и лицата, вписани в Регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн, не подават заявление по ал. 3.
  (5) Лицата по ал. 3 се вписват служебно в Регистъра по ал. 1. Вписването се заличава служебно след прекратяване на правата на лицата по разрешенията или след отписването им от регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн. Вписването и заличаването се извършва в седемдневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.
  (6) На лицата, вписани в Регистъра по ал. 1 се издава удостоверение за регистрация.
  (7) Списъкът на лицата, вписани в Регистъра по ал. 1, се обявява и актуализира на страницата в Интернет на Министерството на земеделието и храните.“
  § 16г. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) Лицата по чл. 27, ал. 1 предоставят на Министерство на земеделието и храните информация за придобитите количества промишлено обработен в страната тютюн, както и за въведения или внесен в страната промишлено обработен тютюн, както следва:
  1. в срок до пет работни дни преди въвеждане или внос – информация за ГКПП, през който тютюнът ще бъде внесен или въведен на територията на страната, количество, сортова група, произход, реколта и страна на произход, съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2;
  2. в срок до пет работни дни преди предаване на тютюна на друго лице на територията на страната – информация относно количество, сортова група, произход, реколта и страна на произход, съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2;
  3. в срок до пет работни дни преди извеждане на промишлено обработен тютюн за държава – член на Европейския съюз, или при износ за трета страна – информация относно количество, сортова група, произход, реколта и страна на произход, ГКПП, през който тютюнът ще бъде изведен или изнесен, съгласно образец, одобрен от министъра на земеделието и храните с наредбата по чл. 4, ал. 2.
  (2) В срок до 30 юни лицата, извършващи търговия с промишлено обработен тютюн, подават до Министерство на земеделието и храните обобщена информация за реализираните количества промишлено обработен тютюн за предходния едногодишен период на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни по сортови групи, произходи, реколти и страна на произход.“
  Комисията подкрепя предложението за § 16а и не го подкрепя в останалата част.

  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  § 16. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „акцизен“ се заличава, а думите „на чл. 25“ се заменят с „и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „или за друга държава - членка на Европейския съюз“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се § 16д:
  § 16д. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Тютюневите изделия се продават на територията на страната по цени, регистрирани при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
  (2) За искане за регистриране на продажна цена на тютюневи изделия и за издаване на удостоверение за регистрирана цена се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
  (3) Таксите по ал. 2 постъпват по бюджета на Министерството на финансите.
  (4) Забранява се продажбата на тютюневи изделия без обявяване на техните цени на достъпно за потребителя място и по подходящ за възприемане начин.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  § 17. В чл. 30 ал. 4 се отменя.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 17 се изменя така:
  „§ 17. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. Предлагането за продажба, продажбата и съхранението на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия по реда и условията на Закона за акцизите и данъчните складове.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 10 думата „акцизен“ се заличава.
  2. Алинея 4 се отменя.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 17а и 17б:
  § 17а. Създава се чл. 30а:
  „Чл. 30а. (1) Забранява се пускането на пазара на тютюневи изделия:
  1. на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;
  2. на и от лица под 18 години;
  3. с нарушена цялост на потребителската опаковка, освен в случаите при пускане на пазара на ръчно свити пури;
  4. без фактура за покупка на пуснатите на пазара тютюневи изделия и сертификат за произход;
  5. които не съответстват на здравните изисквания;
  6. с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
  7. без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на тютюневите изделия на българския и чуждестранния производител;
  8. необлепени с бандерол, освен в случаи, когато това е предвидено със закон;
  9. в насипно състояние на отделни късове или бройки и отворени опаковки, на пури и пурети, върху които няма облепен бандерол, освен в случаите на пускане на пазара на ръчно свити пури;
  10. от автомати за пускане на пазара на тютюневи изделия и от щандове за самообслужване;
  11. за орална употреба;
  12. неотговарящи на изискванията за съдържание на катран, никотин и въглероден оксид;
  13. с потребителски опаковки, неотговарящи на изискванията за етикетиране, маркировка и външно оформление;
  14. върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, както и фигуративни или други знаци, определящи даден продукт като по-малко вреден;
  15. на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.
  (2) Забранява се пускането на пазара на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество.“
  § 17б. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Вносът и въвеждането на тютюневи изделия се съгласува по отношение на качество, фитосанитарни и санитарни норми от компетентните органи, определени от Министерския съвет.
  (2) Изискванията се документират задължително на българския митнически пункт на преминаване и в склада на лицата, извършващи внос или въвеждане, с издаден от производителя сертификат за произход, който задължително придружава всяка партида и транспортно средство.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Създава се § 17а:
  § 17а. В чл. 33 се създава нова ал. 1:
  „(1) Промишлената обработка на суров тютюн се осъществява в страната или в друга държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 33, ал. 2 след думата „износът” се добавя „или изпращанията до друга държава - членка на Европейския съюз“, а думата „акцизен“ се заличава.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се § 17в – 17к:
  § 17в. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Забранява се рекламирането на тютюн и тютюневи изделия, с изключение на:
  1. територията на предприятия, където се произвеждат тютюн или тютюневи изделия, и обектите, в които се извършва търговия с тютюн и тютюневи изделия;
  2. използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях;
  3. места или мероприятия, на които достъпът на лица под 18 години е забранен.
  (2) Забранява се рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в радио- и телевизионни предавания.
  (3) Рекламирането на тютюн и тютюневи изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество се допуска само за публикации, които са:
  1. предназначени изключително за професионалисти в областта на търговията с тютюн и тютюневи изделия или за лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия;
  2. отпечатани или публикувани в трета държава и не са предназначени за пазара на държава – членка на Европейския съюз, и на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  (4) Друга реклама на тютюн и тютюневи изделия в пресата и в други печатни издания и чрез услугите на информационното общество е забранена.
  (5) Забранява се спонсорирането от лица, чийто основен предмет на дейност е производството или търговията с тютюн и тютюневи изделия, на:
  1. радио- и телевизионни предавания;
  2. събития или дейности, които се провеждат в няколко държави - членки на Европейския съюз, и в други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или имат по друг начин трансграничен ефект.
  (6) Забранява се всякаква форма на разпространение на тютюневи изделия в случаите по ал. 5, т. 2 с цел пряко или косвено популяризиране на тютюневи изделия.“
  § 17г. Член 35а се изменя така:
  „Чл. 35а. (1) Максималното равнище на емисиите от цигари, пуснати на пазара или произведени в страната (максимално равнище на емисиите), не надвишава:
  1. 10 мг (mg) катран за цигара;
  2. 1 мг (mg) никотин за цигара;
  3. 10 мг (mg) въглероден оксид за цигара.
  (2) Емисиите от цигари по ал. 1 се измерват въз основа на стандарти, определени с наредба, приета от Министерския съвет.“
  § 17д. Член 35б се изменя така:
  „Чл. 35б. (1) Измерванията по чл. 35а, ал. 2 се проверяват от лаборатории, получили одобрение от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице, или от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз.
  (2) Одобрение по ал. 1 за лаборатории, намиращи се на територията на Република България, се издава от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него лице.
  (3) Лабораториите по ал. 2 следва да отговарят на следните изисквания:
  1. да са получили акредитация от „Българска служба за акредитация" към министъра на икономиката;
  2. да не са притежавани или контролирани пряко или непряко от тютюневата промишленост.
  (4) За издаване на одобрение по ал. 1 лицата, притежаващи лаборатории, подават заявление до лицето по ал. 2, към което прилагат:
  1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър или друга актуална идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която заявителят е регистриран/установен, както и адрес за кореспонденция на територията на страната, включително електронен;
  2. документ, издаден от „Българска служба за акредитация", удостоверяващ обстоятелството, че лабораторията е акредитирана да извършва измерванията по ал. 1;
  3. информация за местоположението на лабораторията;
  4. доказателства/документи, че лабораторията не е притежавана или контролирана пряко или непряко от тютюневата промишленост.
  (5) Одобрението по ал. 2 е безсрочно.
  (6) В Министерството на земеделието и храните се води регистър на одобрените лаборатории.
  (7) Списъкът на одобрените лаборатории се обявява и актуализира на страницата в интернет на Министерство на земеделието и храните.
  (8) Министерският съвет определя с наредбата по чл. 35а условията за доказване на съответствие с изискванията и реда за издаване на одобрение по ал. 2, отнемането на одобрението, както и условията и реда за водене на регистъра по ал. 6.“
  § 17е. Член 35в се изменя така:
  „Чл. 35в. (1) Производителите и вносителите на тютюневи изделия всяка година до края на месец септември представят на Министерство на земеделието и храните:
  1. списък на всички използвани при производството на тютюневи изделия съставки, тяхното количество по марки и видове тютюневи изделия;
  2. списък на всички достъпни за производителите и вносителите токсикологични данни, отнасящи се до съставките по т. 1 в изгорена или неизгорена форма, особено свързаните с неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, като се отчитат и всички водещи до пристрастяване свойства;
  3. становище относно изискванията за включване на всяка една съставка по т. 1 в състава на тютюневите изделия, както и категорията и функцията на съставката.
  (2) Съставките в списъците по ал. 1, т. 1 и 2 се подреждат в низходящ ред според теглото на всяка съдържаща се в изделието съставка.
  (3) Списъците по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят на магнитен носител или по електронен път в базата данни на електронната система за докладване – ЕМТОК, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл. 35а.
  (4) Министерството на земеделието и храните предоставя всяка година на Европейската комисия информацията по ал. 2, с изключение на информация за рецептата на отделните изделия, която представлява търговска тайна.
  (5) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си списък на всички съставки за всяко изделие по азбучен ред, като задължително се посочва съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид за всяко изделие.“
  § 17ж. Член 35г се изменя така:
  „Чл. 35г. (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия да предоставят информация (резултати от тестове) по търговски марки и по видове и за други съставки извън посочените в списъците по чл. 35в, ал. 1, т. 1 и 2, които се отделят от тютюневите изделия, ако има данни за вредното им въздействие върху здравето на потребителите и опасност към пристрастяване, както и съставки, за които няма такива данни.
  (2) Измерванията и изследванията се извършват в лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от компетентен орган на друга държава – член на Европейския съюз.“
  § 17з. В глава десета „а“ се създава чл. 35д:
  „Чл. 35д. Произведените на територията на страната или внесени, или въведени в страната тютюневи изделия, които се пускат на пазара, се представят, етикетират, обозначават и оформят съгласно изисквания, определени с наредба, приета от Министерския съвет.“
  § 17и. Наименованието на глава единадесета се изменя така: „Правила при издаване, прекратяване и обжалване на разрешения, удостоверения или одобрения“.
  § 17к. Член 36 се изменя така:
  "Чл. 36. (1) Заявлението за издаване на разрешение, удостоверение или одобрение от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него лице съгласно този закон, се подава в Министерство на земеделието и храните и се разглежда в следните срокове, освен ако в регламент на Европейския съюз е определен друг срок, както следва:
  1. за издаване на разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн – до 30 работни дни;
  2. за издаване на одобрение на лаборатория за проверка на измерванията на емисиите от цигари – до 30 работни дни от подаване на заявлението;
  3. за издаване на удостоверения за регистрация по чл. 6а, чл. 16 и чл. 27 – до 7 дни от подаване на заявлението.
  (2) При непълноти и неточности в представените документи се определя срок за отстраняването им.
  (3) Когато заявителят отговаря на изискванията, министърът на земеделието и храните издава съответния акт:
  1. в 10-дневен срок след изтичането на сроковете по ал. 1, освен ако в регламент на Европейския съюз е определен друг срок – в случаите по ал. 1, т. 1 и 2;
  2. в случаите на подадено заявление за регистрация удостоверението се издава в срока по ал. 1, т. 3.
  (4) Министърът на земеделието и храните може да оправомощи длъжностни лица за издаването или отнемането на удостоверения за регистрация и за одобряване на лаборатории, извършващи проверки на измерванията по чл. 35а, ал.1.
  (5) Правата по всички актове по ал. 1 не подлежат на прехвърляне или преотстъпване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението за § 17в и 17ж и не го подкрепя в останалата част.


  § 18. В чл. 37, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 18 се изменя така:
  „§ 18. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Правата, произтичащи от издадените актове по чл. 36, ал. 1, се прекратяват:
  1. при отнемане на акта по решение на министъра на земеделието и храните или по решение на оправомощено от него длъжностно лице – за актовете по чл. 36, ал. 1, т. 3:
  а) когато лицето или обектът, за който са издадени, престане да отговаря на изискванията за издаването им;
  б) когато актът е издаден въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
  в) в други предвидени със закон случаи.
  2. по заявление на притежателя;
  3. с прекратяването на дейността на лицето.
  (2) Министърът на земеделието и храните, а в случаите по чл. 36, ал. 1, т. 3 – и оправомощено от него лице, може да отнеме правата по издадените актове и в следните случаи:
  а) при неизпълнение в указания срок на дадените задължителни предписания за отстраняване на нарушения;
  б) при нарушение на закона или на подзаконовите нормативни актове, свързани с издаването на акта.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се § 18а:
  § 18а. Член 38 се изменя така:
  „Чл. 38. Изричният или мълчаливият отказ за издаване на актовете по чл. 36, ал. 1, както и тяхното отнемане, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 38, т. 2 думата „акцизни“ се заличава.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 18б-18е:
  § 18б. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) За административно обслужване и извършване на процедури за издаване на разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн; одобрение на лаборатория за проверка на изследванията на емисии; одобряване на експерти по окачествяване на тютюна; удостоверение за регистрация на лица, изкупуващи суров тютюн; удостоверение за регистрация на лица, извършващи търговия с промишлено обработен тютюн се заплащат държавни такси, които се администрират от Министерството на земеделието и храните.
  (2) Размерът на таксите по ал. 1 се определя с тарифа, приета с постановление на Министерския съвет.“
  § 18в. Член 40 се отменя.
  § 18г. Член 41 се отменя.
  § 18д. Член 42 се отменя.
  § 18е. Член 43 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 18ж и 18з:
  § 18ж. Създава се глава единадесета „а” с чл. 43а - 43е:
  „Глава единадесета „а”
  КОНТРОЛ
  Чл. 43а. (1) Контролните функции на Министерство на земеделието и храните по тютюна се осъществяват от лица, назначени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) Лицата по ал. 1 имат право:
  1. на свободен достъп до контролираните от тях лица и обекти за извършване на проверки по спазване на този закон и актовете по прилагането му, включително до производствените площи, помещенията за извършване на производителска манипулация, транспортните средства, превозващи тютюн; пунктове за изкупуване на суров тютюн, складови помещения за съхранение на тютюн;
  2. на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон и актовете по прилагането му;
  3. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения, оперативна и друга информация от съответните лица, свързана със спазване на този закон и актовете по прилагането му;
  4. да вземат проби от цигари за извършване на анализ;
  5. да изземват количествата суров или промишлено обработен тютюн в случаите, предвидени в административнонаказателните разпоредби на този закон;
  6. да съставят актове за административни нарушения по този закон;
  7. да дават задължителни писмени предписания за отстраняване на констатираните нарушения;
  8. да правят предложения за спиране, прекратяване, отнемане и ограничаване на правата по издадените разрешения, удостоверения, одобрения и други.
  (3) При извършване на проверки по ал. 2 длъжностните лица от Министерството на земеделието и храните се легитимират със служебна карта.
  (4) Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава образец на служебната карта по ал. 3.
  (5) При осъществяване на контрола по ал. 2 длъжностните лица от Министерство на земеделието и храните имат право да изискват съдействие от други органи на изпълнителната власт.
  Чл. 43б. (1) При осъществяване на контролните си функции Министерството на земеделието и храните си взаимодейства с други органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление в рамките на тяхната компетентност.
  (2) При необходимост от провеждане на съвместни проверки
  Министерството на земеделието и храните писмено уведомява органите по ал. 1 за вида на изискваното съдействие.
  (3) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице може да изисква от съответния орган по ал. 1 предварителна информация във връзка с проверката, която се предоставя в срок до 7 работни дни от получаване на искането.
  (4) В случай на извършване на проверка от друг контролен орган, Министерство на земеделието и храните предоставя информация по компетентност в срок до 7 работни дни от постъпване на искането.
  (5) Когато при извършване на проверка от друг контролен орган се установи нарушение по този закон, този орган уведомява незабавно Министерство на земеделието и храните за предприемане на действия по компетентност, а Министерството на земеделието и храните в срок до 10 дни уведомява другия контролен орган за предприетите действия.
  Чл. 43в. (1) При осъществяване на контролните си функции Министерство на земеделието и храните си взаимодейства с Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници", Комисията за защита на потребителите и с други органи на изпълнителната власт в рамките на тяхната компетентност.
  (2) Взаимодействието между Агенция „Митници" и органите на Министерството на вътрешните работи и Министерство на земеделието и храните при прилагането на разпоредбите на този закон се урежда със споразумение за взаимодействие, подписано от ръководителите на двете ведомства.
  Чл. 43г. (1) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице може да изиска от съответния орган по чл. 43в, ал. 1 информация във връзка с проверката, както и определяне на длъжностни лица, които да участват в проверката.
  (2) Съответният орган по чл. 43в, ал. 1 предоставя на Министерство на земеделието и храните исканата информация и определя длъжностни лица за
  участие в проверката.
  (3) Искането за съдействие по ал. 1 се прави в срок до 24 часа преди започване на проверката.
  (4) В случаите, когато се налага извършването на спешни проверки, ръководителите на съответните органи оказват във възможно най-кратък срок исканото от Министерство на земеделието и храните съдействие.
  (5) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него лице уведомява органите по ал. 1 за резултатите от извършената проверка в 7-дневен срок от приключването й.
  Чл. 43д. (1) В случаите, когато друг контролен орган в рамките на своите правомощия планира извършването на проверка на лица, извършващи дейност по този закон, при необходимост той изисква съдействие от Министерството на земеделието и храните. Съдействието може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от Министерство на земеделието и храните при извършване на проверката.
  (2) Органите по ал. 1 уведомяват Министерството на земеделието и храните за резултатите от извършената проверка в 7-дневен срок от приключването й.
  Чл. 43е. Контролът за съответствие на пуснатите на пазара тютюневи изделия с изискванията по този закон относно представяне, опаковане, етикетиране, цени, съставки, емисии, условия за пускане на пазара и продажба, както и по отношение на рекламата на тютюн и тютюневи изделия, се осъществява от Комисията за защита на потребителите.“
  § 18з. Член 44 се изменя така:
  „Чл. 44. Физическо или юридическо лице, което произвежда тютюн, без да е вписано в Регистъра на тютюнопроизводителите , се наказва с глоба от 50 лв. до 100 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв., но не по-малко от 50 на сто от стойността на произведения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 3.

  § 19. Създават се чл. 44а и 44б:
  „Чл. 44а. На лице, което наруши разпоредба на чл. 6, 16 или 16г се налага глоба от 50 лв. до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 5000 лв.
  Чл. 44б. На лице, което съхранява суров тютюн без да е вписано в регистъра по чл. 11 се налага глоба от 50 лв. до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 5000 лв.“

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 19 отпада чл. 44а, а чл. 44б става чл. 44а.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 44а думите „чл. 6“ отпадат, а след думите „16г“ се добавя „или не разполага с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2“.
  В чл. 44б след думите „чл. 16д“ се добавя „с изключение на лицата, които притежават разрешение само за промишлена обработка на тютюн“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21:
  § 21. Създават се чл. 44а и 44б:
  „Чл. 44а. На лице, което наруши разпоредба на чл. 16 или 16г или не разполага с обект и/или съоръжение по чл. 16а, ал. 1, т. 2, се налага глоба от 50 лв. до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 5000 лв.
  Чл. 44б. На лице, което съхранява суров тютюн без да е вписано в регистъра по чл. 4, ал. 2 или в регистъра по чл. 16д, ал. 1, с изключение на лице, което притежава разрешение само за промишлена обработка на тютюн, се налага глоба от 50 лв. до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 лв. до 5000 лв.“


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се § 19а:
  § 19а. Член 45 се изменя така:
  „Чл. 45. Който предаде тютюн на лице, което не е вписано в Регистъра по чл. 16, ал. 1, се наказва с глоба от 100 лв. до 500 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 1 000 лв. до 20 000 лв., но не по-малко от 80 на сто от стойността на предадения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. В чл. 45 ал. 4 и 5 се отменят.


  § 20. В чл. 46, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 20 се изменя така:
  „§ 20. Член 46 се изменя така:
  „Чл. 46. Лице, което изкупува, въвежда или внася в страната суров тютюн в нарушение на чл. 20, ал. 1 или извършва дейности със суров тютюн в нарушение на чл. 16а, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв. за първо нарушение и от 20 000 лв. до 50 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, но не по-малко от 80 на сто от стойността на закупения, внесен или въведен в страната тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 23.

  § 21. В чл. 47, ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 21 се изменя така:
  „§ 21. Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. Лице, което не спази сроковете по чл. 16, ал. 2 или 3 или по чл. 16а, ал. 2, 3, 4 и 5, се наказва с глоба от 1 000 лв. до 5 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2 000 лв. до 50 000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  § 24. В чл. 47 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „акцизни“ се заличава.
  2. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2“.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 21а-21г:
  § 21а. Член 48 се изменя така:
  „Чл. 48. Лице, което съхранява суров тютюн, без да е вписано в Регистъра на тютюнопроизводителите или в Регистъра на лицата, изкупуващи суров тютюн, и не подлежи на служебно вписване в тези регистри, се наказва с глоба от 500 лв. до 10 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 5 000 лв. до 100 000 лв., но не по-малко от 80 на сто от стойността на съхранявания тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  § 21б. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. Лице, което съхранява промишлено обработен тютюн, без да е вписано в Регистъра на лицата, търгуващи с промишлено обработен тютюн, и не подлежи на служебно вписване в тези регистри, се наказва с глоба от 2 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 5 000 лв. до 100 000 лв., но не по-малко от 80 на сто от стойността на съхранявания тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  § 21в. Член 50 се изменя така:
  „Чл. 50. Лице, което извършва дейност в нарушение на чл. 21, се наказва с глоба от 5 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 20 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 150 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 200 000 лв. – при повторно нарушение, но не по-малко от 80 на сто от стойността на промишлено обработения тютюн, а тютюнът се отнема в полза на държавата.“
  § 21г. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) Който подаде декларация по чл. 21, ал. 2, т. 9 с невярно съдържание, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, съответно с имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.
  (2) Който подаде декларация по чл. 24, ал. 2, т. 9 с невярно съдържание, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, съответно с имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 22. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 6“;
  б) в т. 6 думите „и 4“ се заменят с „и 3“.
  2. В ал. 2 след думите „Комисията за защита на потребителите“ се добавя „съответно от министъра на финансите, министъра на земеделието и храните“, а думата „него“ се заменя с „тях“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 22 да бъде отхвърлен.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 22, т. 1 отпада буква „а“, а буква “б“ става съдържание на т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 22 се изменя така:
  „§ 22. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. Лице, което не спази сроковете по чл. 27а, се наказва с глоба от 2 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 5 000 лв. до 100 000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 25 да се измени така:
  „§ 25. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „и чл. 35в, ал. 2“ се заменят с „чл. 35в, ал. 2, чл. 44а и 44б“.
  2. В ал. 2 след думите „Комисията за защита на потребителите“ се добавя „съответно от министъра на земеделието и храните“, а думата „него“ се заменя с „тях“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:
  § 25. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2 думите „и чл. 35в, ал. 2“ се заменят с „чл. 35в, ал. 2, чл. 44а и 44б“.
  2. В ал. 2 след думите „Комисията за защита на потребителите“ се добавя „съответно от министъра на земеделието и храните“, а думата „него“ се заменя с „тях“.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 22а и 22б:
  § 22а. Член 53 се изменя така:
  „Чл. 53. Лице, което произвежда тютюневи изделия в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба от 5 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 20 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 250 000 лв. – при повторно нарушение, но не по-малко от 200 на сто от стойността на произведените тютюневи изделия, а изделията се отнемат в полза на държавата.“
  § 22б. Създават се чл. 53а – 53у:
  „Чл. 53а. Лице, което извършва внос, въвеждане на територията на страната, съхранение, транспорт, използване, ремонт, преустройство, износ и извеждане на съоръжения и оборудване за производство на тютюневи изделия в нарушение на чл. 38, ал. 3, се наказва с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв. за първо нарушение и от 20 000 лв. до 50 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, а съоръженията и оборудването се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53б. Лице, което не спази сроковете по чл. 26а, ал. 4 или чл. 26б, се наказва с глоба от 1 000 лв. до 5 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 2 000 лв. до 50 000 лв.
  Чл. 53в. Който съхранява, предлага за продажба или продава тютюневи изделия в нарушение на разпоредбите на чл. 29, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53г. Който съхранява или пуска на пазара тютюневи изделия в нарушение на разпоредбите на чл. 30а, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53д. Който пуска на пазара тютюневи изделия в нарушение на разпоредбите на чл. 30а, ал.2, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53е. Който наруши разпоредбите на чл. 32, ал. 1, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а тютюневите изделия и превозните средства, послужили за транспортирането им, се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53ж. Който наруши разпоредбите на чл. 32, ал. 2 се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53з. Който наруши разпоредбите на чл. 35, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв.
  Чл. 53и. Който наруши разпоредбите на чл. 35д, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 50 000 лв. до 100 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53к. Който съхранява, пуска на пазара тютюневи изделия в нарушение на разпоредбите на чл. 35а, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 50 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, съответно му се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв. за първо нарушение и от 100 000 лв. до 150 000 лв. – при повторно нарушение, а цигарите се отнемат в полза на държавата.
  Чл. 53л. На лице, което наруши разпоредбите на чл. 35в, се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 30 000 лв. за първо нарушение и от 30 000 лв. до 50 000 лв. –при повторно нарушение.
  Чл. 53м. На лице, което не предостави информация по чл. 35г, се налага имуществена санкция от 20 000 лв. до 30 000 лв. за първо нарушение и от 30 000 лв. до 50 000 лв. – при повторно нарушение.
  Чл. 53н. На юридическите лица, които са се облагодетелствали от нарушенията по чл. 44, чл. 45, чл. 46, чл. 50, чл. 51, чл. 53, чл. 53а, чл. 53в, чл. 53г, чл. 53е, чл. 53ж, чл.53з, чл. 53и и чл. 53к, административнонаказващият орган налага имуществена санкция в размер от 100 000 лв. до 150 000 лв.
  Чл. 53о. (1) Когато нарушенията по чл. 53в, чл. 53г, чл. 53е и чл. 53к са извършени в търговски обекти и складове, за които е издадено разрешение за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, правата по разрешението се спират за срок 1 година при първо нарушение и за срок 3 години – при повторно нарушение.
  (2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от директора на Агенция „Митници“ или упълномощено от него лице въз основа на актове за установяване на административни нарушения, съставени от компетентните органи по този закон.
  Чл. 53п. Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от органите на:
  1. Министерството на земеделието и храните – в случаите по чл. 44, чл. 45, чл. 46, чл. 47, чл. 48, чл. 49, чл. 50, чл. 51 и чл. 53л;
  2. Комисията за защита на потребителите към Министерството на
  икономиката – в случаите по чл. 53в, чл. 53г, чл. 53д, чл. 53ж, чл. 53з., чл. 53и, чл. 53к и чл. 53м;
  3. Министерството на икономиката – в случаите по чл. чл. 51, ал.2, чл. 53, чл. 53а и чл. 53б;
  4. Министерството на финансите – в случаите по чл. 53е.
  Чл. 53р. Наказателните постановления се издават от:
  1. Министъра на земеделието и храните – в случаите по чл. 53п, т. 1;
  2. Председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица - в случаите по чл. 53п, т. 2.
  3. Министъра на икономиката – в случаите по чл. 53п, т. 3.
  4. Министъра на финансите – в случаите по чл. 53п, т. 4.
  Чл. 53с. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и не изключва прилагането на административнонаказателните разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците.
  Чл. 53т. (1) Когато на пазара се предлагат тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на чл. 35а, контролните органи на Комисията за защита на потребителите издават заповед със задължителни предписания към производителите, вносителите и търговците за изтегляне на тютюневите изделия от пазара.
  (2) В случаите, когато производителите, вносителите и търговците не спазят заповедта, контролният орган изземва и унищожава тези изделия.
  (3) При внос на тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на 35а, митническите органи спират вноса на тези изделия и незабавно уведомяват контролните органи по ал. 1.
  Чл. 53у. Разпореждането с отнетите в полза на държавата тютюн, тютюневи изделия, съоръжения, оборудване и транспортни средства се извършва по ред и начин, определени с наредба, приета с постановление на Министерския съвет.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. „Тютюневи изделия“ са всички изделия, които могат да бъдат използвани от потребителите и са съставени, дори частично от тютюн:
  а) цигара - цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в Закона за акцизите и данъчните складове;
  б) пура - цилиндрично тяло от тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене и което е подробно определено в Закона за акцизите и данъчните складове;
  в) пурета - вид малка пура, която е подробно определена в Закона за акцизите и данъчните складове;
  г) тютюн за ръчно свиване на цигари - тютюн, който потребителите могат да използват за направата на цигари;
  д) тютюн за лула - нарязан тютюн, чиято консумация се извършва чрез процес на горене, и който е предназначен изключително за употреба в лула;
  е) бездимно тютюнево изделие - тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба;
  ж) тютюн за дъвчене - бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене;
  з) тютюн за смъркане - бездимно тютюнево изделие, което се поема през носа;
  и) тютюн за орална употреба - всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн на прах или на отделни частици, или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета;“.
  2. Точка 15 се отменя.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 23 се изменя така:
  „§ 23. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
  „§ 1. По смисъла на този закон:
  1. „Тютюн“ е земеделска култура, произведена от тютюневи семена. „Тютюн" също означава листа и други естествени преработени или непреработени части на тютюневото растение, включително раздут и възстановен тютюн.
  2. „Суров тютюн“ означава тютюневи листа, обрани в техническа зрелост, сушени на слънце, на сянка или с топъл въздух, групирани съобразно беритбата с еднородно качество и нормално влагосъдържание в производителски опаковки.
  3. „Промишлено обработен тютюн“ е съхраненият и отгледан изкупен суров тютюн, който е претърпял сортировка, обезжилване, стабилизиране на влагосъдържанието, получено вследствие изкуствена или естествена ферментация или термично третиране, опаковане, съхраняване, и е предназначен за производство на тютюневи изделия.
  4. „Тип тютюн“ е основно групиране на тютюна въз основа на биологичния му вид, мястото на производство, т. е. природо-географските условия, при които се отглежда; начина на сушене или начина на използване.
  5. „Сортова група Басми“ – ориенталски тютюни, отгледани в определени географски зони в Южна България, характеризиращи се със специфични екологични условия, типизирани чрез подходящи сортове, изсушени при естествени условия на слънце, предназначени за производство на тютюневи изделия, както и за подобряване на вкусово-ароматичните качества на същите.
  5. „Сортова група Каба Кулак“ – полу- ориенталски тютюни, отгледани в определени географски зони в Северна България, характеризиращи се със специфични екологични условия, типизирани чрез подходящи сортове, изсушени при естествени условия на слънце, предназначени за производство на тютюневи изделия.
  6. „Сортова група Виржиния“ - тютюн, сушен при изкуствени условия чрез регулиране на топлината и вентилацията, без да се допуска контакт на дима и парите от горивото с тютюна.
  7. „Сортова група Бърлей“- тютюн, сушен при естествени атмосферни условия на сянка с частично регулиране на влажността на въздуха.
  8. „Произход“ (технически район, екотип) – съвкупност от тютюн, произведен в географски обособена част от страната, в която климатичните условия, технологията на отглеждане, сортовете и други стопански условия формират тютюн с еднакви или сходни белези, консумативни качества и идентична типичност.
  9. „Сорт“ е относително еднородна растителна съвкупност със специфични генетични заложби, създадена от човека за определени почвено-климатични условия, която при съответната технология на отглеждане и сушене осигурява постоянна в количествено и качествено отношение растителна продукция.
  10. „Тютюневи изделия“ са всички продукти, които могат да бъдат консумирани и са съставени дори частично от тютюн.
  11. „Тютюневи изделия за пушене“ означава тютюневи изделия, различни от бездимно тютюнево изделие.
  12. „Бездимно тютюнево изделие“ означава тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба.
  13. „Тютюн за дъвчене“ означава бездимно тютюнево изделие, предназначено изключително за дъвчене.
  14. „Тютюн за смъркане“ означава бездимно тютюнево изделие, което може да се консумира през носа.
  15. „Тютюн за орална употреба“ означава всички изделия, предназначени за използване през устата, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставени изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, и по-специално тези, представени в пликчета дози или в порести пликчета.
  16. „Цигара“ означава цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е подробно определено в Закона за акцизите и данъчните складове.
  17. „Пура“ означава цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е дефинирано в Закона за акцизите и данъчните складове.
  18. „Пурета“ означава вид малка пура, която е подробно определена в Закона за акцизите и данъчните складове.
  19. „Тютюн за лула“ означава тютюн, който може да се консумира чрез процес на горене и който е предназначен за употреба в лула.
  20. „Тютюн за ръчно свиване на цигари“ означава тютюн, който потребителите или търговските обекти за продажба на дребно могат да използват за направата на цигари.
  21. „Тютюн за водна лула“ означава тютюнево изделие, което може да се консумира чрез водна лула. За целите на този закон тютюнът за водна лула се счита за тютюнево изделие за пушене. Ако дадено изделие може да се използва както за консумация чрез водна лула, така и за ръчно свиване на цигари, то се счита за тютюн за ръчно свиване на цигари.
  22. „Съставка“ е всяко вещество или компонент, освен тютюневи листа или други естествени или непреработени части на тютюневото растение, които се използват при производството или подготовката на тютюневите изделия и се съдържат в завършения продукт, дори в променена форма, включително хартията, филтрите, мастилата и лепилата.
  23. „Никотин“ са никотинови алкалоиди.
  24. „Катран“ е суровият неводен безникотинов кондензат на дима.
  25. „Въглероден оксид“ е съединение на въглерода с един кислороден атом. „Въглеродният оксид“ е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с „въглероден монооксид“ и „въглероден окис“.
  26. „Емисии“ означава веществата, които се отделят при употреба по предназначение на тютюнево или свързано с него изделие, каквито са веществата в дима или веществата, отделяни при използването на бездимните тютюневи изделия.
  27. „Максимално равнище“ или „максимално равнище на емисиите" означава максималното съдържание или емисии на дадено вещество в тютюнево изделие, включително равно на нула, измерено в милиграми.
  28. „Потребител“ означава физическо лице, което действа за цели извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност.
  29. „Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка на тютюнево изделие, което се пуска на пазара.
  30. „Потребителска опаковка за ръчно свити пури“ е най-малката самостоятелна опаковка, която вносител или търговец на едро доставя на лицензирани търговци на дребно.
  31. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение.
  32. „Производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда изделие или възлага неговото създаване или производство и което предлага това изделие на пазара под своето име или своята търговска марка.
  33. „Пускане на пазара“ означава предоставянето на изделия, независимо къде са произведени, на потребителите в Съюза срещу заплащане или безплатно, включително чрез продажба от разстояние; в случай на трансгранични продажби от разстояние изделието се счита за пуснато на пазара в държавата членка, в която се намира потребителят.
  34. „Рекламиране“ е всяка форма на съобщение, което има за цел популяризиране на тютюнево изделие.
  35. „Спонсорство“ е всяка форма на публичен или частен принос към осъществяването на мероприятие, дейност или насочен към лице, който има за цел или за свой пряк или непряк резултат популяризирането на тютюнево изделие.
  36. „Услуга на информационното общество“ е услуга, извършена възмездно или безвъзмездно от разстояние, по електронен път и по изрично изявление на получателя на услугата, като:
  а) „от разстояние“ означава, че услугата е извършена, без страните да се намират едновременно на едно и също място;
  б) „по електронен път“ означава, че услугата е изпратена и получена по предназначение чрез устройства за електронна обработка (включително цифрово компресиране) и съхраняване на информация, като услугата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства;
  в) „по изрично изявление на получателя на услугата“ означава, че услугата се предоставя при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
  37. „Трета държава“ е държава, която не е членка на Европейския съюз или не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
  38. „Производството на суров тютюн“ включва: производство на разсад, разсаждане, отглеждане, бране, сушене и производителска манипулация.
  39. „Окачествяването на произведения суров тютюн“ е процедура по определяне на качеството на тютюна, която се извършва съвместно от производителя и купувача при спазване на нормативно установените качествени изисквания.
  40. „Изкупуването на тютюн“ е възмездно или безвъзмездно придобиване на тютюн, местно производство.
  41. „Промишлената обработка на тютюн“ включва:
  1. съхраняване на изкупен, въведен или внесен суров тютюн;
  2. манипулация, в това число сортировка и обезжилване на едролистни тютюни;
  3. ферментация - естествена или получена чрез термично третиране;
  4. съхраняване на обработения и опакован тютюн и подготовка за реализация.
  42. „Сектор Тютюн“ е по смисъла на част XIV от Приложение I от Регламент 1308/2013 г. на Европейския парламент на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
  43. „Сделка с място на изпълнение на територията на страната“ е сделка по смисъла на ЗДДС.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26:
  § 26. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. „Тютюневи изделия“ са изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени, дори и частично от тютюн, независимо дали е генетично модифициран или не.“
  2. Създават се т. 4а – 4и:
  „4а. „Цигара“ е цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е определено в чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  4б. „Пура“ е цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е определено в чл. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  4в. „Пурета“ е вид малка пура, която е определена в чл. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  4г. „Тютюн за лула“ е тютюн, който може да се консумира чрез процес на горене и който е предназначен за употреба в лула.
  4д. „Тютюн за ръчно свиване на цигари“ е тютюн, който потребителите могат да използват за направа на цигари.
  4е. „Бездимно тютюнево изделие“ е тютюнево изделие, чиято консумация не се извършва чрез процес на горене, включително тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и тютюн за орална употреба.
  4ж. „Тютюн за дъвчене“ е бездимно тютюнево изделие, предназначено само (изключително) за дъвчене.
  4з. „Тютюн за смъркане“ е бездимно тютюнево изделие, което може да се консумира през носа.
  4и. „Тютюн за орална употреба“ е всяко изделие, предназначено за устна употреба, с изключение на предназначените за вдишване или дъвчене, съставено изцяло или частично от тютюн, на прах или на отделни частици или каквато и да е комбинация от тези форми, особено тези, предлагани на малки порции в пликчета или в порести пликчета.“
  3. Точка 15 се отменя.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 27:
  § 27. (1) Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. се извършва от лица, които са сключили до 1 май 2016 г. договори за изкупуване на суров тютюн с лицата по чл. 4. Срокът може да бъде удължeн със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) За реколта 2016 г. тютюнопроизводителите се вписват в регистъра по чл. 4, ал. 1 въз основа на информацията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 до 1 май 2016 г. За 2016 г. не се подава информацията по чл. 4, ал. 2, т. 3. Срокът може да бъде удължeн със заповед на министъра на земеделието и храните.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 27:
  § 27. (1) Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. се извършва от лица, които са сключили до 1 май 2016 г. договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители. Срокът за сключване на договорите може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) За реколта 2016 г. тютюнопроизводителите се вписват в регистъра по чл. 4, ал. 2 до 1 май 2016 г. въз основа на информацията по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 3. За 2016 г. не се подава информацията по чл. 4, ал. 3, т. 4. Срокът за вписване в регистъра може да бъде удължен със заповед на министъра на земеделието и храните.

  § 24. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон към областните дирекции „Земеделие” се назначават комисии по тютюна.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 28.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създават се § 24а – 24л:
  „§ 24а. Законът за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) се отменя.
  § 24б. Министерският съвет в срок до три месеца от влизането в сила на закона:
  1. приема наредбите по чл. 21, ал. 9, чл. 24, ал. 8, чл. 29, ал. 1 и чл. 35а от закона;
  2. одобрява тарифите по чл. 29, ал. 2 и чл. 39, ал. 2.
  § 24в. Министърът на земеделието и храните издава:
  1. наредбите по чл. 4, ал. 2 и заповедта по чл. 43а, ал. 4 - в срок от 1 месец от влизане в сила на закона;
  2. наредбите по чл. 29, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 35а, ал. 2 - в срок до 2 месеца от влизане в сила на закона.
  § 24г. (1) Окачествяването при изкупуването на суров тютюн за реколта 2014 се извършва съгласно изискванията на Правилника за прилагане на отменения Закон за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.).
  (2) До приемане на наредбата по чл. 5, ал. 1 данните от окачествяване при изкупуване се вписват в предавателно-приемателен протокол по образец, одобрен със заповед на министъра на земеделието и храните.
  § 24д. (1) Министерството на земеделието и храните е компетентен орган по уведомяване на Европейската комисия за съставки съгласно чл. 4, пар. 5 от Директива (ЕО) 37 Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (OB L 194, 18.7.2001 г.) до 20 май 2016 г., а след тази дата изпълнява функции на компетентен орган по уведомяване на Европейската комисия за съставки и емисии по чл. 5 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ, L 127/11 от 29 април 2014 г.).
  § 24е. Лицата, извършващи дейности по чл. 16, чл. 27 и чл. 26а, се вписват в съответния регистър по чл. 16, 27 и 26а в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона.
  § 24ж. В срок до 9 месеца от влизане в сила на този закон Министерството на земеделието и храните извършва преглед за съответствие с изискванията на този закон на издадените по отменения Закон за тютюна и тютюневите изделия разрешения за извършване на промишлена обработка на тютюн и издава разрешения на лицата, които отговарят на изискванията.
  § 24з. До одобряване на лаборатория по смисъла на чл. 35б, но не по-късно от 20 май 2016 г. Институтът по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия извършва измерванията по чл. 35а, ал. 2 и/или извършва проверките на тези измервания.
  § 24и. (1) До издаване на предвидените актове в този закон и доколкото не му противоречат се прилагат издадените въз основа на отменения Закон за тютюна и тютюневите изделия нормативни актове.
  (2) До издаване на разрешенията по ал. 1 лицата извършват промишлена обработка на тютюн съгласно притежаваните от тях разрешения.
  (3) Започналите към датата на влизане в сила на закона производства по издаване на разрешение за извършване на промишлена обработка на тютюн се довършват по този закон.
  § 24к. Лицата, произвеждащи тютюн на територията на страната, подават данни за произведения и предаден суров тютюн от реколта 2014 и се вписват в регистъра по чл. 6а, считано от реколта 2015.
  (2) До регистрацията на лицата по ал. 1 те могат да извършват дейности по закона съгласно регистрацията си по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските стопани.
  § 24л. (1) Лицата, притежаващи разрешения за производство на тютюневи изделия, издадени по отменения Закон за тютюна и тютюневите изделия, запазват правата по тях.
  (2) Контролът за съответствие на лицата и тяхната дейност се извършва по този закон.
  (3) Издаването на нови разрешения за производство на тютюневи изделия се извършва по реда и при условията на този закон, като до приемане на наредбата по чл. 24, ал. 8 се прилагат правилата на съответната наредба и на Приложение № 3 от отменения Закон за тютюна и тютюневите изделия.
  Започналите към датата на влизане в сила на закона производствата по издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия се довършват по този закон.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 25 се изменя така:
  § 25. Законът влиза в сила в срок един месец след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на чл. 4, чл. 6, чл. 6а, чл. 6б, чл. 6в, чл. 16, чл. 16а, чл. 27 и чл. 27а, чл. 44, чл. 45, чл. 46, чл. 47, чл. 48, чл. 49, чл. 52, които влизат в сила от 01.01.2016 г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 29.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума