Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 654-01-48, внесен от Иван Станков на 6 април 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 654-01-48, внесен от Иван Станков на 6 април 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 13 април 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 654-01-48, внесен от н.п. Иван Станков на 6 април 2016 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Тодор Тодоров – началник на отдел в Дирекция „Европейска координация и международни отношения” и Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. От Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) –Емил Кръстев – директор на Дирекция „Правна“.
  Със законопроекта се предлага отмяна на разпоредбата, която предвижда лицата, които осъществяват дейност във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище да не членуват в Българския ветеринарен съюз.
  Министерството на земеделието и храните подкрепя законопроекта, тъй като това ограничава правото на тези ветеринарни лекари да упражняват професията си извън рамките на ветеринарномедицинските заведения към висшите учебни заведения и ги възпрепятства да регистрират собствени ветеринарни лечебни заведения. Освен това с отмяната на текста се постига синхрон със Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, според който лекарите, упражняващи ветеринарномедицинската професия, следва да членуват в Българския ветеринарен съюз.

  В заключение, Комисията по земеделието и храните със 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 654-01-48, внесен от Иван Станков на 6 април 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума