Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 13 април 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.
  В работата на комисията взеха участие – Стилиян Митев – директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” и Антоанета Делева - държавен експерт. От Изпълнителната агенция по горите – Даниела Ангелова – директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” и Валентин Чамбов – директор на Дирекция „Промени в горските територии“. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Лазаринка Стоичкова – съветник към политическия кабинет на министъра. От Агенция по геодезия, картография и кадастър – Светослав Наков – изпълнителен директор и експерти. Присъстваха и представители на неправителствени и браншови организации.
  Законопроектът беше представен от Лазаринка Стоичкова, която подчерта, че целта на законопроекта е ускоряване на процеса по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, облекчаване на административната тежест и подобряване на обслужването на гражданите с кадастрална информация.
  Основните промени от компетентността на комисията са следните:
  На първо място се регламентира облекчена процедура за създаването кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии. В тази връзка се предвижда картата на възстановената собственост, която представлява съвкупност от карти и планове, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, да бъде преобразувана по служебен ред в цифрова кадастрална карта.
  Създава се процедура за отстраняване на явна фактическа грешка, както и възможност за обезщетяване на засегнатите собственици. Измененията, свързани с отстраняването на явна фактическа грешка, ще се извършват със заповед, подлежаща на обжалване по реда на АПК. Обжалването няма да спира изпълнението.
  Прецизират се текстовете, регламентиращи реда за отстраняване на непълнота или грешка, който ще се прилага, включително и за имоти, чието право на собственост е възстановено по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  Дават се правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
  Министерството на земеделието и храните ще предоставя безвъзмездно на земеделските стопани данните, получени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  С Преходните и заключителните разпоредби се определя тримесечен срок, в който производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се счита за открито за всички землища.
  Общинската служба по земеделие ще следва да предаде безвъзмездно на службата по геодезия, картография и кадастър плановете, картите и регистрите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  Отстраняването на установените при обединяването на данните несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия ще се извършва по реда на закона.
  Определя се ред за довършване на недовършените производства.
  В едномесечен срок министърът на земеделието и храните ще следва да приведе устройствените правилници на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет в съответствие с разпоредбите на закона.
  В Закона за горите са направени промени, касаещи скиците, необходими за учредяване право на строеж и учредяване на сервитут, целящи синхронизиране на разпоредбите.
  Министерството на земеделието и храните подкрепя законопроекта.
  По законопроекта има постъпило становище от Асоциацията на геодезическите фирми, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България към Федерация на научно-техническите съюзи, в което с изразява несъгласие с предложените промени. Има постъпило становище и от Националната асоциация на зърнопроизводителите с редица конкретни предложения.
  В последвалата дискусия участие взеха н.п. Светла Бъчварова, Георги Андонов и Румен Христов.
  Всички изказали се бяха единодушни, относно необходимостта от покриване на цялата територия на страната с кадастрална карта и оцениха като принципно правилна посоката на промените, но изразиха и редица опасения.
  На първо място предвид това, че картата на възстановената собственост е създадена за обслужване дейностите по възстановяване правото на собственост по реда на реституционните закони, нейното механично преобразуване в кадастрална карта без да е извършено реално обновяване на кадастралната информация и без да са отстранени грешките, допуснати при изработването и поддържането й, крие голям риск информацията да не отговаря на изискванията за качество и точност, особено по отношение на собствеността и реалните граници на ползване на поземлените имоти.
  Беше поставен също въпросът доколко на Агенцията по геодезия, картография и кадастър разполага с необходимия административен капацитет и адекватно финансиране да обслужва целия процес.
  Във връзка с поставените въпроси, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството увериха, че трансформирането ще се извършва съвместно с Министерството на земеделието и храните от специалисти на двете министерства, като паралелно ще се отстраняват идентифицираните грешки. За целта има осигурено финансиране по линия на Оперативна програма "Добро управление".
  Също така изразиха убеждението, че съсредоточаването в един административен орган на целия процес по обслужване на гражданите, възможността за предоставяне на скици по електронен път, които да имат същата правна стойност като тази на хартиен носител, изнесените работни места на общинските администрации и постоянният електронен достъп на всички заинтересовани ведомства до информационната система на кадастъра, реално ще допринесат за комплексното административно обслужване на гражданите. В допълнение обясниха, че е направена технологична промяна в електронната система, която ще позволи в нея да се съхранява и поддържа специализираната информация на Министерството на земеделието и храните, необходима за нуждите на земеделските стопани.
  В заключение народните представители поеха ангажимент да направят конкретни предложения между първо и второ гласуване на законопроекта.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните със 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12, внесен от Министерския съвет на 25 март 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума