Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
18/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 18 май 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г.
  В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните – доц. Георги Костов – заместник-министър, Панайот Господинов – директор на Дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии”, Магдалена Дакова – директор на Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки” и Соня Симеонова – главен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони”.
  Законопроектът беше представен от зам.-министър Костов, който подчерта, че промените целят облекчаване на процедурата по учредяването на сдруженията за напояване, както и привеждане на неговите норми в съответствие с правилата за държавните помощи и с европейските изисквания по отношение на формирането на цената на водата.
  Със законопроекта се правят три основни групи промени.
  Първата е свързана с разпоредбите, регламентиращи дейностите по създаването и функционирането на сдруженията за напояване. Броят на учредителите на сдружение за напояване е намален от 50 на сто на 30 на сто от собствениците и ползвателите, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението. Намалява се и броят на членовете на учредителния комитет от пет на три лица.
  Втората група промени е свързана с отмяна на редица текстове, регламентиращи предоставянето на преференции на сдруженията за напояване, като: възможността безвъзмездно да придобиват право на ползване и право на собственост върху обекти на хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника; възможността да получават финансово подпомагане от държавата и от международни финансови институции за проектиране, ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура.
  Заличава се текстът, според който при отчуждаване на земи за държавни нужди за изграждане на обекти и съоръжения за напояване, на сдруженията за напояване да се предоставя безвъзмездно право на строеж за изграждане на хидромелиоративни съоръжения.
  Отпадат също безвъзмездното предоставяне на графична и текстова информация на сдруженията на напояване и тяхното освобождаване от такси по учредяване, преобразуване, прекратяване и ликвидация.
  Последната група промени касае дейността по доставяне на вода за напояване, което ще се извършва от доставчиците на вода срещу заплащане. Цените ще се определят по методика, приета от Министерския съвет. Въвеждат се съответните понятия.
  От Министерството на земеделието и храните подкрепят законопроекта.
  От Националния съюз на водоползвателите е се обявиха категорично против всички предложения, свързани с отпадането на преференциите за сдруженията. Изтъкнаха, че сдруженията за напояване извършват дейност в обществен интерес, работят без да разпределят печалба между членовете си и предоставят своите услуги по себестойност. Освен това, дейностите, които извършват, са от местен характер, не влияят върху свободната конкуренция и не оказват влияние върху търговията между държавите членки на Европейския съюз. В този смисъл опасенията, че тези преференции могат да бъдат определени като нерегламентирана държавна помощ са несъстоятелни.
  В последвалата дискусия взеха участие н.п. проф. Иван Станков, Румен Христов, проф. Светла Бъчварова и Султанка Петрова.
  От парламентарната група на БСП лява България заявиха, че ще се въздържат от подкрепа на законопроекта. Изразиха резерви, свързани с намаляването на броя на учредителите на сдружение за напояване. Подчертаха, че има неяснота по отношение на методиката за определяне на цените за доставяне на вода за напояване и на реда за предоставяне на държавна собственост на сдруженията.
  От парламентарните групи на АБВ и на Патриотичния фронт оцениха като добри предложените промени и заявиха, че ще подкрепят законопроекта.
  В хода на дискусията беше припомнено, че приемането на промените ще позволи земеделските стопани да бъдат подпомагани по линия на Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума