Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
28/06/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г., приет на първо гласуване на 27 май 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, № 602-01-27, внесен от Министерския съвет на 13 май 2016 г., приет на първо гласуване на 27 май 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение
  на Закона за сдружения за напояване

  (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 61 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2, ал. 1 думите „в интерес на членовете си и” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 3, т. 1 думите „предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби“ се заличават.


  § 2. В чл. 5, ал. 1 думите „подпомагат и” се заличават.

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 2 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „подпомагат и” се заличават.
  2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

  § 3. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Учредители на сдружението са най-малко 30 на сто от собствениците и ползвателите по ал. 1, притежаващи и ползващи повече от
  50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.“

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 3 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В чл. 6, ал. 2 думите „50 на сто плюс един“ се заменят с „30 на сто“.


  § 4. В чл. 8, ал. 1 думата „пет“ се заменя с „три“.

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 4 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  § 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „гласовете” се добавя „на учредителите”,
  а думите „а по т. 3 - с мнозинството по чл. 6, ал. 2” и запетаята пред тях се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се приемат с мнозинство от 50 плюс 1 от гласовете на учредителите, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.“

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 5 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „от 50 плюс 1 от гласовете, а по т. 3 - с мнозинството ” се заменят с „повече от половината от гласовете на лицата”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се приемат с гласовете на всички лица по чл. 6, ал. 2.“

  § 6. В чл. 14, ал. 2 думите „с повелителните разпоредби на“ се заменят със съюза „със“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 14, ал. 2 думите „с повелителни разпоредби на закона“ се заменят с „в закона“.

  § 7. В чл. 15, ал. 3 думите „които се обнародват в „Държавен вестник” по искане на съда” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. Член 18 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Основният текст се изменя така: „Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:”.
  2. В т. 1 пред думите „земеделските земи” се добавя „текстова информация за”.
  3. В т. 2 пред думите „хидромелиоративната инфраструктура” се добавя „графична и текстова информация за”.

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  В § 9 т. 1 се изменя така:
  „1. Основният текст се изменя така: „При писмено искане от страна на сдружението надзорният орган му предоставя безвъзмездно:“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  § 9 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:”.
  2. В т. 1 в началото се добавя „текстова информация за”.
  3. В т. 2 в началото се добавя „графична и текстова информация за”.

  § 10. В чл. 21 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.


  § 11. В чл. 22 след думите „чл. 7, т. 2” се добавя „и на чл. 21”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 22 след думите „чл. 7, т. 2” се добавя „или на чл. 21”.


  § 12. В чл. 37, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. В изречение първо думите „повелителни разпоредби на“ се заличават.
  2. В изречение второ думите „подлежи на обжалване“ се заменят със „се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 37, ал. 4, изречение първо думите „повелителни разпоредби на“ се заличават, а в изречение второ думите „подлежи на обжалване“ се заменят със „се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

  § 13. В чл. 44, т. 5 думите „на провинили се“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.


  § 14. Наименованието на глава пета се изменя така: „Имущество, вноски, отчетност”.

  Предложение на н. п. Иван Станков:
  § 14 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В наименованието на глава пета думата „преференции“ се заличава.


  § 15. Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. (1) Върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура, както и върху обслужваща техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници, сдруженията могат да придобият правото на ползване при условия и по ред, определени в наредба, приета от Министерския съвет.
  (2) Сдруженията носят отговорност за опазването и съхраняването на обектите и обслужващата техника по ал. 1 и са длъжни да ги застраховат за пълната им стойност.“

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  В § 15, ново съдържание на чл. 47, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Сдруженията могат, по решение на Министерски съвет, да придобият правото на ползване върху съответните за територията на сдружението обекти на хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата я техника, собственост на дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Параграф 15 относно новата редакция на чл. 47 се изменя така:
  „§ 15. Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. (1) Върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура, както и върху обслужваща техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници, сдруженията могат да придобият правото на ползване за срок от 5 г.
  (2) Условията и редът за придобиване правото на ползване по ал. 1 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
  (3) Когато след изтичане на срока по ал. 1 се установи, че сдружението е изпълнило всичките си задължения по наредбата по ал. 2, правото на ползване по ал. 1 се учредява за нов срок от 15 г.
  (4) Сдруженията носят отговорност за опазването и съхраняването на обектите и обслужващата техника по ал. 1 и са длъжни да ги застраховат за пълната им стойност.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдруженията за срок 5 г. право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници.“, а в изречение второ думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 след думата „обектите“ се добавя „и обслужващата техника“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдружението ново право на ползване за срок 15 г., ако в срока по ал. 1 на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на актовете по неговото прилагане.“

  § 16. Член 49 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


  § 17. Член 52 се отменя.

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 17 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.


  § 18. В чл. 53 изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 53, изречение първо думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а изречение второ се заличава.


  § 19. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Доставяне на вода за напояване”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. Член 56 се отменя.

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  § 20 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 20 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 21. Член 58 се изменя така:
  „Чл. 58. Доставчиците на вода извършват услугата „доставяне на вода за напояване” срещу заплащане по цени, определени по методика, приета от Министерския съвет.”

  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  В § 21, в новата редакция на чл. 58 след думата „определени“ се добавя „при спазване на принципите на единната цена за територията на сдружението и поносимост на цената за селскостопанско производство“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.


  § 22. Член 59 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.


  § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10:
  „9. „Доставчици на вода за напояване” са собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея.
  10. „Доставяне на вода за напояване” е услуга, при която до земеделски земи се доставя вода за напояване от доставчиците на вода за напояване посредством елементите на напоителната система или технологично обособена част от нея.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлено.


  § 24. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
  § 24. В останалите текстове на закона думите „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  Наименованието на подразделението се изменя така: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.
  Предложението е оттеглено.


  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Наименованието на подразделението се изменя така: „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.
  Предложението е оттеглено.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова и гр. н. п.:
  Създава се нов § 25:
  § 25. Сдруженията, които към датата на влизане в сила на този закон имат учредено право на ползване върху обекти от хидромелиоративната инфраструктура, както и върху обслужваща техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници, придобиват правото на ползване по чл. 47, ал. 1 за срок от 15 г, ако са изпълнявали задълженията си по договора.
  Комисията не подкрепя предложението.  Предложение на н. п. Корнелия Нинова и гр. н. п.:
  Създава се § 25а:
  „§ 25а. Заварените при влизането в сила на този закон права по предходната редакция на чл. 47, ал. 1 се запазват, при условията и за срока на придобиването им.“
  Предложението е оттеглено.  25. Министерският съвет приема наредбата по чл. 47, ал. 1 и методиката по чл. 58 в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение на н. п. Ферихан Ахмедова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 25 думите „тримесечен срок“ да се заменят с „двумесечен срок“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него наредбата по чл. 47, ал. 1 и приема методиката по чл. 58.

  § 26. Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума