Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
15/11/2016 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 15 ноември 2016 г., на което обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Десислава Танева – министър, Георги Костов – заместник-министър, Георги Стоянов – главен секретар и Десислава Стоянова – директор на дирекция „Финансово управление”. От Държавен фонд „Земеделие“ – Румен Порожанов – изпълнителен директор и Атанас Кацарчев – директор на дирекция “Финансово-стопански дейности”. От Министерство на финансите – Бориска Стоименова и Ивелина Йоргова – експерти в дирекция „Държавни разходи“. Присъстваха и представители на граждански и синдикални организации.
  Основните параметри на законопроекта в областта селско стопанство са следните:
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието и храните за 2017 г.
  Предвидените приходи са в размер на 159 млн. лв.
  Предложеният разходен таван е близо 205,5 млн. лв., от които: за персонал – 113,5 млн. лв., за капиталови разходи – 7,8 млн.лв. По бюджетни програми тези средства са разпределени както следва: за "Земеделие и селски райони" – 154,2 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 6,9 млн. лв., за "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча" – 27,2 млн. лв. и за "Администрация" – 17,2 млн. лв. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 93 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 94 млн. лв.
  В рамките на текущите разходи за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, са утвърдени 15 млн. лв., които не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  В рамките на разходите са утвърдени и 1,7 млн. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", които също не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  2. По проекта на бюджет на ДФ „Земеделие“ за 2017 г.
  Предвидените приходи са в размер на 11,2 млн.лв.
  Разходният таван на фонда е около 367,7 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв. По бюджетни програми тези средства са разпределени както следва: за бюджетна програма "Земеделие и селски райони" – 334,6 млн. лв., за "Рибарство и аквакултури" – 338,8 хил. лв. и за „Администрация“ – 32,8 млн. лв. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., е 336,4 млн. лв., а максималният размер на новите задължения - 334,4 млн. лв.
  По линия на Общата селскостопанска политика
  По схемата за единно плащане на площ за директни плащания се предвижда да бъдат усвоени 1 553,5 млн. лв. европейски средства.
  За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 131,3 млн. лв., от които 86,5 млн. лв. европейско финансиране и 44,8 млн. лв. национално съфинансиране.
  По втория стълб на Общата селскостопанска политика за развитие на селските райони са предвидени 775,6 млн. лв., от които 623,2 млн. лв. са средства от ЕС и 152,4 млн. лв. – национално съфинансиране и авансови плащания.
  По линия на Общата рибарска политика
  Средствата, които страната ни предвижда да усвоява по програмите на ЕС за рибарска политика, са 34,8 млн. лв., от които 26,1 млн. лв. европейско финансиране и 8,7 млн. лв. – национално съфинансиране и авансови плащания.
  Държавен фонд "Земеделие" ще продължи да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по различните програми.
  Освен това в законопроекта е предвидено запазване на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, като за целта са утвърдени 84 млн. лв.
  Удължава се срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват до 31 декември 2018 г.
  Ще се прилага и данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за земеделските стопани.
  Основните параметри на проекта за бюджет в областта селско стопанство и становището на Министерството на земеделието и храните представи министър Танева. Тя заяви, че министерството подкрепя законопроекта, като отбеляза, че заложените средства за персонал ще позволят увеличение с 6 % на работните заплати на работниците и служителите от Българската агенция за безопасност на храните и Областните дирекции „Земеделие“. От министерството предлагат между първо и второ четене на законопроекта тези средствата да бъдат увеличени с допълнителни 4,5 млн. лв. за сметка на намаляване на разходите за издръжка. Така увеличението на работните заплати в тези структури ще достигне 15%.
  Освен това, обърна внимание, че във връзка с осигуряване на дейността на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ е необходимо закупуването на противоградови ракети на стойност 5,5 млн. лв., които не са планирани в бюджета на министерството, тъй като до настоящия момент средствата са предоставяни чрез постановления на Министерския съвет от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по закона за държавния бюджет за съответната година.
  От Федерацията на независимите синдикати от земеделието отчетоха постигнатото увеличение на работните заплати през предходната година в част от структурите на министерството и призоваха народните представители да подкрепят допълнителното увеличение на средствата за персонал.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП лява България беше заявено, че ще се въздържат да подкрепят законопроекта. Според тях съществува дисбаланс при финансирането на отделните дейности и политики, който води до системно подценяване и недостатъчно финансиране на част от тях. Призоваха между първо и второ четене на законопроекта да се обмислят възможностите за увеличение на собствените приходи на министерството, с които да покрие съществуващият дефицит, особено в работните заплати.
  От парламентарната група на АБВ беше заявено, че няма да подкрепят законопроекта, тъй като от една страна, го намират за недостатъчно балансиран, а от друга, е редно новото правителство да определи собствени приоритети и да направи разчети за това как да разпредели средствата.
  От парламентарната група на ПП ГЕРБ заявиха, че подкрепят законопроекта и водената политика на стабилност от министерството.
  От Реформаторския блок също заявиха подкрепа към заложените политики и макроикономически параметри, но подчертаха, че ще се противопоставят на евентуални популистки предложения между първо и второ четене.

  След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните:
  - с 0 гласа „за”, 0 „против” и 15 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2;
  - с 9 гласа „за”, 0 „против” и 6 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума