Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
03/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Вх. № 453-08-3 от 04.12.2014 г.

  по Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.,
  № 402-01-8, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое извънредно заседание, проведено на 03.12.2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., № 402-01-8, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.

  На заседанието присъстваха: Лазар Лазаров – за министър на труда и социалната политика, Гълъб Донев – заместник-министър на труда и социалната политика, Николай Николов - съветник на министъра на труда и социалната политика; Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане; Асен Ангелов - изпълнителен директор на Агенцията по заетостта; Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.

  Бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2015 г. запазва в основни линии политиките по приходите. Запазват се размерите и съотношението на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на нивото от 2014 г.

  Запазва се размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.

  Променя се максималният месечен размер на осигурителния доход – от 2 400 на 2 600 лв. С 43 на сто се увеличава минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 240 на 420 лв. Предвижда се максималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии да нарастват средно с 4,4 на сто спрямо 2014 г.

  През 2015 г. не се предвижда да се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите и се запазва максималният размер на гарантираните вземания на 1200 лв.

  Общият размер на приходите и получените трансфери за 2015 г. е 9 633,2 млн. лв., в това число получени трансфери от държавния бюджет 5 052,6 млн. лв. (за участието на държавата във финансирането на фонд „Пенсии” с 12 % - 2 707,8 млн. лв.; за пенсии и добавки, финансирани от държавния бюджет – 342,6 млн. лв. и за покриване на недостига 2 002,2 млн. лв.).

  Съществени промени има в разходните политики: от 1 януари 2015 г. се увеличава възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО с по 4 месеца спрямо нивата от 2014 г.; предвижда се осъвременяване на пенсиите от 1 юли следващата година по т. нар. ”швейцарско правило”; резултативно се увеличава максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 840 лв. на 910 лв.

  Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се променя по правилото за осъвременяване на пенсиите.

  Удължава се срокът на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО до края на 2015 г. за пенсиониране на категорийните работници.

  Увеличава се периодът, от който се изчислява обезщетението при бременност и раждане от 18 на 24 календарни месеца.
  Останалите разходни критерии се запазват.

  Очаква се средният размер на пенсията на един пенсионер през 2015 г. да стане 319,99 лв. при очакван среден размер за 2014 г. 308,53 лв. през 2014 г. Нетният коефициент на заместване за 2015 г. се предвижда да бъде 57,2 на сто.

  За 2015 г. са предвидени 8 349,8 млн. лв. разходи за пенсии, като очакваното изпълнение на разходите за пенсии по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (БДОО), без разхода за великденски добавки, е с 324 млн. лв. повече в сравнение с 2014 г. Това ще се дължи основно на осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2015 г., удължаването на срока на действие на § 4 от ПЗР на КСО и целогодишното изплащане на осъвременяването на пенсиите и добавките от 1 юли 2014 г. Очаква се разходите за пенсии през 2015 г. да достигнат 10,1 на сто от БВП.

  Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери се предвижда да е 9 629,3 млн. лв., от които 7,2 млн. лв. предоставени трансфери за МТСП.

  Планираните разходи за социални помощи и обезщетения за 2015 г. са 1 157,7 млн. лв., което е 102,4 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2014 г.

  Увеличават се средствата за профилактика и рехабилитация на 17,7 млн.лв. спрямо предвидените 15,4 млн. лв. за 2014 г.

  Планираните разходи за дейност „Социално осигуряване” са 71,3 млн. лв. Относителният дял на тези разходи спрямо всички разходи в Консолидирания бюджет на ДОО е 0,74 на сто.

  Със Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. се предлагат промени в КСО, с цел намалява административната тежест за работодателите, във връзка с попълване на данни за информационната система на НАП. Уеднаквява се режимът на осигуряване на всички лица, работещи по трудово правоотношение, и се разширява обхватът на осигурителната закрила за работещите по трудов договор за по-малко от законоустановеното работно време в рамките на един календарен месец.

  Разширява се кръгът от лицата, осигурени за всички осигурителни рискове, като се включат и лицата, на които е възложено управлението и/или контрола на държавни и общински предприятия по глава девет от Търговския закон.

  Отпада съществуващото задължение за осигурителите да издават документи за осигурителен стаж и осигурителен доход във всички случаи на прекратяване на осигурителното правоотношение.

  Въвежда се изискване за наличие на минимален действителен осигурителен стаж като предпоставка за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване и се въвежда легално определение на „действителен осигурителен стаж”.

  Предлага се изменение и допълнение на чл. 100 на КСО с оглед конкретизиране на разпоредбата и приложимостта й в случай на дефлация.

  С цел спазване на основните принципи на общественото осигуряване са предложени изменения в чл. 101 на КСО за изключване на възможността за един и същ риск – инвалидност, да се получават два вида пенсии.

  В хода на разискванията представителите на социалните партньори изказаха удовлетворение от предлаганото увеличаване на възрастта и стажа за пенсиониране, запазването на данъчните ставки и увеличаването на размера на максималния осигурителен доход.

  От ПГ „БСП лява България” и ПГ „Движение за права и свободи” изразиха становище, че няма да подкрепят предложения законопроект поради редица причини, между които увеличаването на пенсионната възраст и стаж за пенсиониране с 4 месеца, отпадане на предложението за ранно пенсиониране, увеличението на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, увеличения период, от който се изчислява обезщетението при бременност и раждане от 18 на 24 календарни месеца.

  В отговор на поставените въпроси министърът на финансите изтъкна, че социалните разходи спрямо 2014 г. са с 800 млн. в повече за 2015 г.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 гласа, 7 гласа „Против” и 0 гласа „Въздържал се”

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:


  Предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., № 402-01-8, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума