Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/03/2015

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 554-01-3, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 14.01.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 18 март 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 554-01-3, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 14.01.2015г.
  В заседанието участваха госпожа Лариса Тодорова – държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика, госпожа Надежда Генова – началник отдел в Дирекция „Държавни разходи“ в Министерство на финансите, Иван Еничаров – началник отдел в Дирекция „Правна“ на Министерство на финансите, Александър Стефанов – държавен експерт в Дирекция „Нормотворчество“ в Министерство на правосъдието и Кристина Лазарова – началник отдел „Нормотворческа дейност“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи.
  Законопроектът бе представен от народния представител господин Четин Казак. Според вносителите, с предлаганите разпоредби се предлага да се отстрани пропуск, направен по отношение на специална категория педагози, а именно детските учителки, които са завършили редовно педагогическото си образование в учителските институти, но имат особен статут. Тези лица са били лишени от правото си да упражняват учителската си професия, като репресия от комунистическия режим. Ако предложението бъде прието, те ще бъдат обявени за политически и граждански реабилитирани, а с това ще получат права, каквито ползват всички хора, които са били незаконно репресирани заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания.
  В комисията бяха получени становищата на Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи и Националния осигурителен институт.
  В становището на Министерство на вътрешните работи се посочва, че не биха могли да изразят позиция, поради това, че предложението излиза извън приложното поле на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  В становището на НОИ също се посочва, че не могат да се ангажират с внесения законопроект, защото той регламентира обществени отношения, които са извън дейността по управление на фондовете на държавното обществено осигуряване.
  Според становището на Министерство на труда и социалната политика с внесения за обсъждане законопроект се разширява кръга на лицата, които биха имали право на месечна добавка към пенсията по чл.9 от действащия закон. Включването само на една група лица със средно образование ще създаде предпоставка за предявяване на претенция и от други групи лица, които не отговарят на досегашните критерии, а именно да са завършили висше или полувисше образование. Освен това, с предложенията за промени в чл.9 се нарушава възприетия до момента подход добавката към пенсията да се отпуска единствено на лица, които поради репресия изобщо не са могли да работят през определен период от време, тъй като са били в затвори, трудово-възпитателни общежития, лагери и др. Принципно такъв е подхода и за лицата с висше или полувисше образование, които са били принудени и заставени да упражняват нискоквалифицирана работа в секторите на строителството, чистотата или селското стопанство. Поради тези съображения Министерство на труда не подкрепя законопроекта.
  От Министерство на финанси намират, че предложения законопроект не е подкрепен с достатъчно аргументи. Също така, законопроектът не е съобразен със Закона за публичните финанси, а мотивите към него не съдържат анализ и финансови разчети за средствата, които ще са необходими за евентуалното изпълнение на новата разпоредба. Поради бюджетни ограничения в средносрочен план, държавният бюджет не разполага с финансови възможности за обезщетяване на нови категории лица и за изплащане на добавки към техните пенсии. Изхождайки от тези съображения Министерство на финансите не подкрепя законопроекта.
  По отношение на предложените изменения, Министерство на правосъдието изразява принципна подкрепа. В него се изразява убеждението, че всички български граждани, които упражнявайки свои политически и граждански права, са били репресирани от органите на тоталитарния режим, следва да имат право на справедливо обезщетение.
  В проведената дискусия беше доизяснен образователния статут на педагозите, за които се предлагат измененията на Закона. Това са учителски кадри за детските градини и за началните училища, които са придобивали квалификацията си по чл.108 и чл.109 от приетия през 1948г. Закон за народната просвета и отменен през 1991г. Според тези норми подготовката на учителските кадри за училищата се извършва в педагогически училища и педагогически отдели към средните училища и в учителски институти. Педагогическите училища и отдели са средни учебни заведения с две годишен курс над IX клас. Те подготвят учителски кадри за детските градини и за началните училища. Пак според същия закон тогавашните институти за детски учителки и институти за първоначални учители се преустройват в едногодишни педагогически курсове, в които е можело да се следва и задочно. По късно, през 1950г. учителските институти стават полувисши учебни заведения с двегодишен курс над средното образование. Това преустройство на системата, а и други, състояли се по-късно е причина едни и същи институти да бъдат завършвани от педагогически кадри със средно специално образование и полувисше образование.
  В отговор на въпроси, свързани с броя на тези „заварени“ при преустройствата на системата на народната просвета и образование стана ясно, че се касае за много малък брой живи хора, които биха се възползвали от бъдещите промени на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. В тази връзка финансирането на новите им права няма да се окаже непосилна тежест за държавния бюджет.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  6 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 554-01-3, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 14.01.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума