Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
03/06/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика, на свое редовно заседание, проведено на 3 юни 2015 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Ивайло Калфин, заместник-министър председател по социалната и демографската политика и министър на труда и социалната политика, г-н Гълъб Донев и г-н Николай Николов, заместник-министри на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от държавните институции, представители на социалните партньори и неправителствени организации.
  Законопроектът бе представен от н. п. Георги Гьоков.
  Със законопроекта се предлага:
  - от 2016 г. увеличаване на вноската за фонд „Пенсии” с два процентни пункта, както и увеличаване на вноската за фонд „Безработица” от едно на две на сто. Вносителите мотивират предложението с хроничния недостиг на средства в бюджета на Държавното обществено осигуряване и ежегодните трансфери от републиканския бюджет за покриване на недостига;
  - спиране нарастването на възрастта и осигурителния стаж, изискуеми за придобиване право на пенсия и запазване на достигнатите показатели през 2015 г.;
  - създаване на възможност за пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при недостиг на 24 месеца кумулативно изискуема възраст и осигурителен стаж, като предвиждания брой лица, които биха се възползвали от това право, експертно се определя на около 5 000 души;
  - получаване пожизнено на намален размер на предсрочна пенсия, която да се определя по формулата за нормална пенсия с намаление за всеки недостигащ месец 0,4 %. Размерът на пенсията се предлага да не бъде по-малък от 90 на сто от минималния размер по реда на чл. 68, ал. 1, който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вносителите считат, че допълнителни разходи за предсрочните пенсии ще са необходими само в недостигащия до 24 месеца период, след който поради намаления размер на съответната пожизнена пенсия, ще се спестяват средства във фонд „Пенсии”;
  - замяна на ежегодното определяне на максималния осигурителен доход в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване с максимален осигурителен доход в размер на десет минимални работни заплати за страната. Предложението е обосновано с очакваната по-добра предвидимост на средствата в консолидирания държавен бюджет, както и с насърчаване участието в социалното осигуряване с цел получаване на по-високи пенсии;
  - промяна при изчисляване размера на пенсията чрез увеличаване дела на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,2 от 1 януари 2016 г., с което да бъдат изпълнени изискванията за минимални стандарти от Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност, ратифицирана от Народното събрание на Република България през м. юни 2008 г.;
  - лицата, придобили право на пенсия за възраст и осигурителен стаж, но продължили да работят без да им е отпусната пенсия, да получават допълнителни 4 % за една година осигурителен стаж, 4,5 % за две години и 5 % за над три години и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж.
  Вносителите предлагат законът да влезе в сила от 1 януари 2016 г., като така необходимите средства за изпълнението му ще се осигурят чрез увеличените осигурителни вноски.
  От Министерството на труда и социалната политика не подкрепят законопроекта като цяло поради предлаганите частични решения, отнасящи се предимно за работещите в условията на трета категория труд. Считат, че увеличаването на размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” и фонд „Безработица” ще доведе до съществено увеличаване на осигурителната тежест, като разчетите сочат, че в резултат през 2016 г. на това около 1 млрд. лв. ще бъдат извадени от бизнеса. Не подкрепят предложението за обвързване на максималния осигурителен доход с размера на минималната работна заплата с аргумент влиянието на максималния осигурителен доход върху размерите на осигурителните плащания. Предложенията за промени в условията за пенсиониране също не срещат подкрепа. Мотивите са, че те са в противоречие с препоръките на Съвета на Европейския съюз за намаляване на възможността за ранно пенсиониране, както и че не са съобразени със сериозните предизвикателства пред системата на държавното обществено осигуряване, пораждани от негативните демографски и социално-икономически тенденции и процеси.
  Националният осигурителен институт не подкрепя предложението за увеличаване на размера на осигурителните вноски, независимо от очаквания допълнителен приход в Бюджета на НОИ за 2016 г. в размер на 648 млн. лв., поради рязкото увеличаване на данъчно-осигурителната тежест за работодателите и осигурените лица. Не подкрепя и предложението за обвързване на максималния осигурителен доход с минималната работна заплата поради свързаното нарастване на максималния месечен размер на получаваните пенсии и увеличаването на краткосрочните осигурителни плащания. В становището се посочва, че запазването на действащата възраст за пенсиониране ще увеличи финансовия натиск върху пенсионната система. По отношение на предсрочното пенсиониране разчетите показват общо увеличение на разходите за новоотпуснати пенсии за периода 2016 – 2018 г. в размер на 340 млн. лв. Не среща подкрепа и предложението за повишаване тежестта на една година осигурителен стаж от 1 януари 2016 г., което би задълбочило още повече разликата между новите и старите пенсии.
  В свое становище Асоциацията на индустриалния капитал в България посочва, че законопроектът е алтернативен на внесения от Министерския съвет на 26 май 2015 г. в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, но не е обсъждан със социалните партньори, не съдържа оценка на въздействието и не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове се предлага законопроектът да не бъде обсъждан.
  В становището си Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не подкрепя законопроекта с мотива, че предложенията като цяло не отговарят на приетите от социалните партньори политики за промени в пенсионната система, чиято обща визия е представена в Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 26 май 2015 г. Подчертава се липсата на финансов анализ за ефектите от приложение на предложенията и се изказва съмнение по отношение постигане на желания ефект за повишаване на събираемостта в осигурителната система.
  Българската стопанска камара не подкрепя законопроекта с мотива, че предложенията в него противоречат на позициите на камарата за реформа на социалното осигуряване.
  В последвалата дискусия от Парламентарната група „АБВ” заявиха, че няма да подкрепят предлагания законопроект, защото не е съгласуван със социалните партньори. От Парламентарната група на ПП ГЕРБ отказът за подкрепа на законопроекта бе мотивиран от липсата на аргументи за предлаганото увеличаване на осигурителната тежест, както за работодателите, така и за осигуряващите се лица. Представителите на Парламентарната група „Движение за права и свободи” посочиха, че предизборната платформа на движението е залегнало обещание да не се променя осигурителната и данъчната тежест, поради което не подкрепят законопроекта.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 2 гласа, „Против” – 7 гласа и „Въздържали се” 5 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-104, внесен от Михаил Райков Миков и група народни представители на 28.05.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
  СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума