Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/06/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43 внесен от Министерски съвет на 01.06.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 24 юни 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43 внесен от Министерски съвет.
  Законопроектът бе представен от заместник министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев.
  С този законопроект вносителят, Министерски съвет, си поставя за цел да отстрани няколко групи проблеми, възникнали при прилагането на Закона за обществените поръчки и по то-точно промените, влезли в сила от 1 юли 2014г. С тези промени бяха предвидени редица облекчения, едно от които е отпадането на критериите за подбор по отношение на участниците в обществените поръчки. Практиката по прилагане на разпоредбите, които би трябвало да стимулират участието на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания показва, че преференциалното третиране се използва от недобросъвестни лица. Те се вписват в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания само за да участват в процедури за обществени поръчки. Това създава опасност от сключване на договори за обществени поръчки, съответно на рамкови споразумения с лица, които нямат необходимия икономически и технически капацитет, за да изпълнят в пълен обем възложените поръчки. В някои случаи тази практика е довела до представяне на оферти, които не удовлетворяват техническите спецификации. Така се е стигнало до прекратяване на процедурите, а оттам – и до невъзможност да се възложи съответната обществена поръчка. Според вносителите на законопроекта вместо стимулиране на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания се е стигнало по-скоро до отстраняването им от обществените поръчки.
  Вносителите са убедени, че с направените промени в чл. 16г от Закона за обществените поръчки ще се преодолее заобикалянето на закона от недобросъвестни лица и ще се осигури действителното участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания в обществените поръчки.
  Друга група предложения се правят във връзка с преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. Според вносителите с предложените промени ще се оптимизира процеса на изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г. Ще се създадат предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг, централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол. Ще се подобри финансовото и ресурсното обезпечаване на Агенцията за обществени поръчки. Ще се улесни изпълнението на Споразумението за партньорство. От успешното реализиране на тези цели зависи възможността страната да получи значителни средства по линия на Европейските структурни фондове.
  В комисията бяха получени становищата на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. И трите са положителни. От Националния съюз на трудово-производителните кооперации беше представено становище, в което се съдържат и конкретни предложения за промяна на внесения законопроект.
  По време на обсъждането на законопроекта стана ясно, че наистина има проблем и той е в това, че кооперациите на хората с увреждания и социалните предприятия не участват със собствено производство в обществените поръчки. Ако този казус се промени недвусмислено в закона, тогава няма да може да има спекулации. Защото основно спекулациите се извършват от легитимни търговски предприятия, които организират търговия, правят сделки със стоки и елиминират участниците със специфичните възможности.
  В дискусията взеха участие народни представители от всички парламентарни групи и представители на Агенцията за обществени поръчки. Те обявиха, че се подготвя нов закон за обществените поръчки, с който ще се преодолеят всички констатирани проблеми, възникнали при прилагането на действащия закон за обществените поръчки. Новият закон отново ще заложи на идеята за запазване на поръчки на хора с увреждания. Като цяло европейските директиви, в които е изграден законопроектът, дават възможност на държавите членки да решат, дали да запазят поръчки за хора с увреждания. Представителите на Агенцията увериха народните представители, че измененията, които сега се обсъждат и постановките от новия закон за обществените поръчки, които се отнасят до участието на организациите на хората с увреждания ще съвпаднат. Това е едно от основанията, заради което би трябвало внесените промени да бъдат подкрепени.
  Като цяло народните представители се обединиха около тезата, че с предложените промени ще се направи положителен опит да се преодолеят установените в практики злоупотреби по отношение на организациите на хората с увреждания и участието им в обществените поръчки. Народните представители смятат, че трябва да бъдат подкрепени целите на законопроекта, а именно да се елиминират случайни участници или спекулативни участници в процедурите за обществени поръчки. С тези промени се очаква поръчките да отиват точно в кооперациите на хората с увреждания, специализираните предприятия или социалните предприятия.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  5 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 502-01-43 внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума