Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
15/07/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 502-01-53, внесен от Министерски съвет на 02.07.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 15 юли 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с вносител Министерски съвет.

  Законопроектът бе представен от г-н Гълъб Донев, заместник министър на труда и социалната политика.
  С този законопроект вносителите си поставят за цел да подобрят насочеността и ефективността на прилаганите до сега програми и мерки за заетост и обучение.

  Основните изменения и допълнения в законопроекта са представени в три групи: регламентиране на нови дейности и мерки за търсещи работа лица и работодатели; отмяна на неефективни мерки за заетост и обучение; обединяване и допълване на съществуващи насърчителни мерки.

  Първата група промени се отнасят до регламентиране на нови дейности и мерки за търсещи работа лица и работодатели в това число:
  - Регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение;
  - Въвеждане на дуално обучение за безработни лица без квалификация чрез предоставяне на суми на работодатели;
  - Въвеждане на възможност за аутсорсване на услуги за безработните лица, а именно лица, регистрирани да предоставят посреднически услуги по заетостта ще могат да кандидатстват за предоставяне на суми за всяко безработно лице с увреждания или за лицe от други групи в неравностойно положение на пазара на труда;
  - Регламентиране на възможност за осъществяване на съвместни действия между Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и социалните партньори за разработване на политики с национален обхват;
  - Предоставяне на възможност за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя да се предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца;
  - Разширяване обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда;

  Втората група промени се отнасят до отмяна на неефективни мерки за заетост и обучение като:
  - Еднократно изплащане на суми за транспортни разходи за преместване на покъщнината на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа за срок, не по-малък от 6 месеца, извън границите на населеното място по регистрация;
  - Месечно изплащане на суми на лица, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта, които са били регистрирани като безработни в нейните териториални поделения и са получавали месечни социални помощи за период не повече от 12 месеца;
  - Субсидиране на работодател, наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение за период не повече от 6 месеца;
  - Субсидиране на работодател, разкрил работно място, на което е наето лице от 50- до 60-годишна възраст, придобило право за професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, за период не повече от 12 месеца.

  Третата група промени се отнасят до обединяване и допълване на съществуващи мерки за търсещи работа лица и работодатели, а именно:
  -Обединяват се мерките за наемане на безработни младежи до
  29-годишна възраст, завършили средно или висше образование, и без трудов стаж в една обща мярка по чл. 36, като се въвежда понятието „първа работа по специалността“ и се удължава периодът за субсидиране за не повече от 18 месеца;
  - Обединяват се мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца;
  - Обединяват се мерките за субсидиране на работодател, наел безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време за период не повече от 12 месеца;
  - Обединяват се в една група за регистрация търсещите работа лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят. Към тази група се включват и лицата, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство;
  - Допълват се функциите на Националния съвет за насърчаване на заетостта, който ще обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място;
  - Допълват се условията, на които следва да отговарят лицата при регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които досега бяха регламентирани в подзаконовата нормативна уредба;
  - Допълват се основанията за прекратяване на регистрацията, като се регламентира прекратяване на регистрацията на лица, регистрирани като заети, учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време, на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на лица, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство, и на лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят и които не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда“ за период една година;
  - Променят се изискванията за предоставяне на суми за лица с одобрен бизнес проект. На лица, които са получили еднократна парична сума и осигуряват заетост по одобрения бизнес проект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица, се предоставят допълнително суми, като отпада ограничението лицето да е член на семейството;
  - Целевата група на възрастните безработни се променя от „над 50 г.“ на „над 55 г.”. Целта е по-ефективно насочване на финансовия ресурс към групата на безработните лица в предпенсионна възраст, която е сред най-уязвимите на пазара на труда.

  В комисията бяха получени становищата на Българската стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, КНСБ, КТ „Подкрепа“. Всички са подкрепящи законопроекта. Всички социални партньори изразиха задоволство, че промените на Закона за насърчаване на заетостта са подготвени с тяхно участие и препоръките им са взети пред вид.

  В обсъждането взеха участие народните представители Хасан Адемов, Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Димитър Байрактаров и Димитър Танев. Те зададоха въпроси към вносителите на законопроекта и социалните партньори, на които получиха обширни отговори.

  След дискусията народните представители се обединиха около тезата, че промените са необходими и наложителни с цел синхронизиране на законодателството към регламенти на Европейския съюз. Те ще доведат до по-голяма гъвкавост, до по-голяма оперативност и най-вече до подобряване на услугите, които ще бъдат в полза на най-уязвимите групи, а именно безработните млади хора, безработните хора в предпенсионна възраст и безработните лица с увреждания.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  16 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 502-01-53, внесен от Министерски съвет на 02.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:


  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума