Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
24/07/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 553-08-47, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС въз основа на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 502-01-39, внесен от Министерския съвет на 26.05.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 554-01-40, внесен от Радан Миленов Кънев и група народни представители на 26.02.2015 г.
  Общ проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

  (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г., изм. и доп., бр. 64 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14 и 22 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;”
  б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
  2. В ал. 3 след думата „Пенсии” се поставя запетая и се добавя „Пенсии за лицата по чл. 69” и думите „и „Безработица” се заменят с „Безработица” и Учителски пенсионен фонд”.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Учителите се осигуряват за старост и в Учителския пенсионен фонд с отделна осигурителна вноска.“

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение от н. п. Христо Гаджев и група народни представители:
  Създава се нов § 2 със следното съдържание:
  „§ 2. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ се поставя запетая и се добавя „резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 4а, ал. 3 се създават т. 6 и 7:
  „6. за морските лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1;
  7. за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е със съответния размер на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.“

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 2 да се измени така:
  ,,§ 2. В чл. 4а, ал. 3 се създава т. 6:
  ,,6. за морските лица, направили избор по чл. 4в, ал. 1 увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии" е със съответния размер на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Член 4б се изменя така:
  „Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ и във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”
  Чл. 4б. (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на 1 година от избора по чл. 124а.
  (3) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
  (4) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 3 се изменя така:
  „ § 3. Член 4б се отменя. ".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 3 да се измени така:
  ,,§ 3. Член 4б се отменя.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Радан Кънев и група народни представители:
  В § 3 се правят следните изменения:
  В чл. 4б, ал. 1 след думите: "пенсионен фонд лица" се поставя запетайка и се добавя „родени в периода между 01.01.1960 г. и 31.12.1969 г." и думите ,,5 години" се заменя с ,,1 година".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Създава се чл. 4в:
  „Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“
  Чл. 4в. (1) Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
  (2) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 5, ал. 1 и 2 думите „чл. 21, т. 5“ се заменят с „чл. 21, т. 4“.

  § 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „за фонд „Пенсии” се заменят със „за фонд „Пенсии”, съответно за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;
  б) в т. 2 думите „за фонд „Пенсии” се заменят със „за фонд „Пенсии”, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:
  а) от 1 януари 2017 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;
  б) от 1 януари 2018 г. – с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.“
  2. В ал. 3 се създават т. 10 и 11:
  „10. за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1. Вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3;
  11. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2.“
  3. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя.”
  4. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  6. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11.
  7. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея след думите фонд „Пенсии" се поставя запетая и се добавя „съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
  8. Досегашните ал. 12 и 13 стават съответно ал. 13 и 14.
  9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
  10. Досегашната ал. 15 става ал. 16.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 5 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква „в“ се изменя така:
  „в) точка 4 се отменя.“
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. В ал. 3 се създава т. 10:
  10. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2"."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 5, т. 2 да се измени така:
  ,,2. В ал. 3 се създава т.10:
  10. за лицата по чл. 4в, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 2".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 5 става § 1 и се изменя така:
  „§1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения:
  а) т. 1 се изменя така:
  „т. 1. за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
  аа) 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 22,8 на сто;
  бб) 42,8 на сто за лицата по чл. 69;“

  б) т. 2 се изменя така:
  „т. 2. за фонд „Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
  аа) 14,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а - 17,8 на сто;
  бб) 37,8 на сто за лицата по чл. 69;“

  в) т. 3 се изменя така:
  „т. 3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд „Пенсии" по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;“

  г) т. 4 се изменя така:
  „т. 4. за фонд „Пенсии" за лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б:
  a) 19,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за лицата по чл. 69а – 22,8 на сто;
  б) 42,8 на сто за лицата по чл. 69;”

  д) в т. 6 думите „едно на сто” се заменят с „две на сто”.

  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
  1. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;
  2. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.“

  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Максималният месечен размер на осигурителния доход за съответната календарна година е равен на десетократния размер на минималната месечна работна заплата, определена от Министерския съвет за същата година.”

  4. Ал. 3 става ал. 4, като в нея се правят следните изменения:
  а) т. 8 се изменя така:
  „т. 8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови правоотношения, се разпределя, както следва:
  аа) 8,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 19,8 на сто;
  бб) 11,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 14,1 на сто;

  б) т. 9 се изменя така:
  „т. 9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:
  аа) 6,5 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице - 14,8 на сто;
  бб) 8,3 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на I и II категория труд и за лицата по чл. 69а – 11,3 на сто.”

  5. Алинеи 4 – 15 стават съответно алинеи 5 – 16.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  § 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите „фонд „Пенсии" се поставя запетая и се добавя „съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
  2. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Милена Дамянова, Светлана Ангелова и Галя Захариева:
  В § 6 относно чл. 9, ал. 6 се изменя така:
  „( 6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на инвалида. Осигурителен стаж се зачита при условие, че за това време лицата не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 6, който става § 7:
  § 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 след думите фонд „Пенсии" се поставя запетая и се добавя „съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита при условие, че за това време лицата не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.".
  3. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.

  § 7. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”;”.
  2. Досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  § 8. Създава се чл. 20а:
  „Учителски пенсионен фонд
  Чл. 20а. (1) Годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него и не се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване.
  (2) В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.
  (3) Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в.
  (4) Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на чл. 28.
  (5) Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  Предложение от н. п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Създава се § 8а:
  § 8а. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. трансфери от държавния бюджет, предвидени в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;"
  2. Точка 5 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. трансфери от държавния бюджет, предвидени в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;".
  2. Точка 5 се отменя.


  § 9. Член 22а се изменя така:
  „Приходи по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”
  Чл. 22а. Средствата по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” се набират от:
  1. осигурителни вноски за лицата по чл. 69;
  2. трансфер от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на лицата по чл. 69 за календарната година;
  3. трансфери, предвидени в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;
  4. лихви и дивиденти.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  § 10. Член 22б се изменя така:
  „Разходи по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”
  Чл. 22б. Средствата по фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” се разходват за:
  1. изплащане на пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност
  поради общо заболяване и добавките към тях на лицата по чл. 69;
  2. осъвременяване на пенсиите по т. 1.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.

  § 11. Създава се чл. 22в:
  „Приходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност"
  Чл. 22в. Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се набират от:
  1. трансфери от държавния бюджет за:
  а) изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, и за индексациите, компенсациите и добавките към тях;
  б) добавки към пенсиите на ветераните от войните;
  в) добавки по чл. 84, определени от пенсиите по буква „а";
  г) добавки към пенсиите, определени със Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
  2. такси, определени с тарифа на Министерския съвет;
  3. лихви и дивиденти;
  4. дарения и завещания.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.

  § 12. Създава се чл. 22г:
  „Разходи по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност"
  Чл. 22г. (1) Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват за изплащане на:
  1. пенсии за военна инвалидност;
  2. пенсии за гражданска инвалидност;
  3. социални пенсии за старост;
  4. социални пенсии за инвалидност;
  5. пенсии за особени заслуги;
  6. персонални пенсии;
  7. добавки към пенсиите на ветераните от войните;
  8. добавки към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
  9. добавки по чл. 84, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски;
  10. индексации и компенсации към пенсиите и добавките по т. 1-9;
  11. помощи за профилактика и рехабилитация.
  (2) Средствата по фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност" се разходват и за изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски, по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, както и за индексациите, компенсациите и добавките към тях.“

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.

  Предложение от н. п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Създава се § 12а:
  § 12а. В чл.33, ал.2 думите "за срок 6 години" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл.33, ал.2 думите „за срок 6 години“ се заличават.

  § 13. В чл. 36, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. утвърждава проектите на годишния бюджет на държавното обществено осигуряване, годишния бюджет на Учителския пенсионен фонд и отчетите им;”.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.

  § 14. В чл. 37, ал. 5, т. 3 букви „а” и „б” се изменят така:
  „а) проектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Учителския пенсионен фонд;
  б) проектите за отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване и отчет за изпълнението на Учителския пенсионен фонд;”.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.

  § 15. В чл. 54м, ал. 2 думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18.

  § 16. Член 68 се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия
  Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.
  (2) От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.
  (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до
  31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.
  (4) След 31 декември 2037 г. възрастта по ал. 1 се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.”

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 16 се изменя и придобива следната редакция:
  Член 68 се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия
  Чл.68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете.
  (2) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 , до 31 декември 2015 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 67години".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Мая Манолова и група народни представители:
  В§ 16 се правят следните изменения:
  В чл. 68 се създава нова ал. 1:
  ,,(1) Жените придобиват право на пенсия три години по-рано от мъжете и при три години по-нисък осигурителен стаж."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 16 става § 2 и се изменя така:
  „§ 2. Чл. 68 се изменя така:
  „Чл. 68 (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и 38 години за мъжете.
  (2) В случай, че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19.

  § 17. Създава се чл. 68а:
  „Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
  Чл. 68а. (1) Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено.
  (2) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3.”

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 17 става § 3 и се изменя така:
  „§ 3. Създава се чл. 68а:
  „Пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер
  Чл. 68а. (1) Лицата, които нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 могат да се пенсионират при условие, че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж са по-ниски до 24 месеца от определените по чл. 68, ал. 1.
  (2) При отпускане на пенсия по ал. 1 лицата не могат да ползват правото по чл. 9а, ал. 2.
  (3) Лицата, на които е отпусната пенсия по ал. 1, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.

  § 18. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „освобождаване от служба независимо от възрастта им” се заменят с „навършване на възраст 52 години и 10 месеца и”.
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи.
  (3) Държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.“
  3. В ал. 4 думите „уволнение, независимо от възрастта им” се заменят с „навършване на възраст 42 години и 10 месеца”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.“
  5. В ал. 7 думите „прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта” се заменят с „навършване на възраст 42 години и 10 месеца”.
  6. Създават се ал. 9 и 10:
  „(9) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1-7 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за лицата по ал. 1, 2, 3 и 6 и до 45-годишна възраст за лицата по ал. 4 и 7.
  (10) Право на пенсия при условията на ал. 1-9 имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1-3, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Велизар Енчев
  В § 18 се правят следните изменения:
  В чл. 69 ал.1 се изменя така: в края на алинеята се добавя израза "и по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Христо Гаджев и група народни представители:
  В § 18 се създава нова т. 2 със следния текст, като последващите точки се преномерират:
  „2. В чл.69, ал. 1 накрая се добавя „и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 21:
  § 21. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „освобождаване от служба независимо от възрастта им” се заменят с „навършване на възраст 52 години и 10 месеца и” и накрая се добавя „и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България."
  2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони, по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" и като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или като следователи и младши следователи.
  (3) Държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност" придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или по законите по ал. 2.”
  3. В ал. 4 думите „уволнение, независимо от възрастта им” се заменят с „навършване на възраст 42 години и 10 месеца”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.“
  5. В ал. 7 думите „прекратяване на правоотношението, независимо от възрастта” се заменят с „навършване на възраст 42 години и 10 месеца”.
  6. Създават се ал. 9 и 10:
  „(9) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1-7 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за лицата по ал. 1, 2, 3 и 6 и до 45-годишна възраст за лицата по ал. 4 и 7.
  (10) Право на пенсия при условията на ал. 1-9 имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по ал. 1-3, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6.”

  § 19. Член 69а се изменя така:
  „Придобиване право на пенсия от балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации
  Чл. 69а. (1) Лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца.
  (2) От 31 декември 2016 г. възрастта за лицата по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.

  § 20. Създават се чл. 69б и 69в:
  „Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд
  Чл. 69б. (1) Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са:
  1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст.
  (2) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са:
  1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст.
  (3) Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.
  (4) Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират до 31 декември 2015 г. включително, не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следващата календарна година с по 4 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.
  (5) В случай че лицето е упражнило правото на пенсия по ал. 4, то не може да сключва трудов договор за работа при условията на първа категория труд до навършване на възрастта му по чл. 69б, ал. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1.
  (6) За преценяване правото на пенсия по ал. 2 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
  (7) Когато лицата по ал. 1, 2, 3 и 4, които не са придобили право на пенсия по чл. 168, поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество.
  (8) В случаите по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт.

  Придобиване право на пенсия от учителите
  Чл. 69в. (1) Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по
  2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по
  2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
  (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
  (3) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1.
  (4) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии".
  (5) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс се определят с наредбата по чл. 106.”

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В параграф 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В чл.69 в, ал.З думите „и 2" след чл. 68,ал. 1 се заличават.
  2.Създава се нов чл. 69г със следното съдържание:
  „Придобиване право на пенсия от морски лица
  Чл. 69г. (1) Морските лица придобиват право на пенсия при навършване на 60 годишна възраст и 15 години осигурителен стаж придобит при работа по море като морски лица.
  (2) Предходната алинея не се прилага за лицата по чл.2, т.2 от Конвенция 71 относно пенсиите на моряците от 1946 г. За тези лица важат общите правила за придобиване право на пенсия по чл.68."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Янаки Стоилов и Георги Гьоков:
  В създавания нов чл. 69в се създава ал. 3а:
  „(3а.) На лицата, които са придобили право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от изчисления по реда на чл. 70 размер на пенсията само за периода на учителския стаж за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов:
  В § 20 относно чл. 69б се правят следните изменения:
  1. В ал. 3, в изречение второ цифрата „4“ се заменя с „2“.
  2. В ал. 4, в изречение второ цифрата „4“ се заменя с „2“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 23:
  § 23. Създават се чл. 69б и 69в:
  „Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд
  Чл. 69б. (1) Лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са:
  1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст.
  (2) Лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са:
  1. навършили възраст до 31 декември 2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете и имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете;
  2. от 31 декември 2015 г. възрастта по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст.
  (3) Лицата, които до 31 декември 2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.
  (4) Ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, те могат да се пенсионират до 31 декември 2015 г. включително, не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3. От 31 декември 2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следващата календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.
  (5) В случай че лицето е упражнило правото на пенсия по ал. 4, то не може да сключва трудов договор за работа при условията на първа категория труд до навършване на възрастта му по ал. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1.
  (6) За преценяване правото на пенсия по ал. 2 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
  (7) Когато лицата по ал. 1, 2, 3 и 4, които не са придобили право на пенсия по чл. 168, поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториално поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество.
  (8) В случаите по ал. 7 пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт.

  Придобиване право на пенсия от учителите
  Чл. 69в. (1) Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
  1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по
  2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
  2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по
  2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
  (2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.
  (3) На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1.
  (4) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии".
  (5) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс се определят с наредбата по чл. 106.”

  § 21. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) изречение първо се изменя така: „Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.“;
  б) създават се нови изречения второ и трето: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“;
  в) досегашните изречения второ и трето стават съответно изречение четвърто и пето.
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителният му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията.”
  3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: „От 1 януари 2019 г. - съотношението между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец.“
  4. В ал. 5 се създава изречение второ: „От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение от месечните съотношения по ал. 4, т. 2, изречение второ.“
  5. Създава се нова ал. 7:
  „(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.”
  6. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.”
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 7” се заменят с „по ал. 9”.
  9. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 11 и 12.
  10. Създава се ал. 13:
  „(13) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1.”

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 5 се изменя така:
  „ 5. Създава се нова ал. 7 със следното съдържание:
  „(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размера на осигурителната им вноска за универсален пенсионен фонд и сбора от осигурителната вноска за фонд „Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960г. и трансфера по чл. 21, т. 5, по ред, определен с акт на Министерския съвет.".
  2.Точка 6 да отпадне.
  3.Точка 7 става т. 6 и се изменя така:
  „ 6. Досегашната ал. 7 става ал. 8."
  4.Създават се нови т. 7 и 8:
  „7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 7" се заменят с „по ал. 8".;
  8. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11. ";
  5.Точка 8 става т. 9 и се изменя така:
  „ 9. Създадената нова ал. 13 да отпадне. "
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 да се измени така:
  ,,5. Създава се нова ал. 7:
  ,,(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размера на осигурителната им вноска за универсален пенсионен фонд и сбора от осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и трансфера по чл. 21, т. '5, по ред, определен с акт на Министерския съвет.".
  2. Точка 6 да отпадне;
  3. Точка 7 да стане т. 6 и да се измени така:
  ,,6. Досегашната ал. 7 става ал. 8."
  4. Да се създадат нови т. 7 и 8:
  ,,7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите "по ал. 7" се заменят с "по ал. 8".;
  8. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11.";
  5. Точка 8 да стане т. 9 и да се измени така:
  ,,9. Създава се ал. 12:
  ,,(12) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1."."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 21 става § 4 и се изменя така:
  „§ 4. В чл. 70 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя както следва:
  1. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто, а от 1 януари 2016 г. - 1,2 на сто, за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.
  2. Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68а се определя по реда на т. 1, като за всеки недостигащ месец възраст и/или осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 намалението е с 0,4 на сто.
  3. Ако лицата са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за една година осигурителен стаж след тази дата процентът е 4, за две години осигурителен стаж – по 4,5; за и над три години – по 5, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж след датата на придобиване на правото по чл. 68, ал. 1 се определя за действителен календарен осигурителен стаж, без превръщане, придобит след 31 декември 2006 г.”

  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 2 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7, а по чл. 68а не може да бъде по-малък от 90 на сто от минималния размер по ал. 7.”

  3. В ал. 10 думите „определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване” и запетайките преди и след тях се заличават.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов:
  В чл. 70 се създава ал. 14:
  „(14) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 21, който става § 24:
  § 24. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) изречение първо се изменя така: „Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.“;
  б) създават се нови изречения второ и трето: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1, до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“;
  в) досегашните изречения второ и трето стават съответно изречение четвърто и пето.
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителният му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията.”
  3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: „От 1 януари 2019 г. - съотношението между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец.“
  4. В ал. 5 се създава изречение второ: „От 1 януари 2019 г. индивидуалният коефициент се определя като средно съотношение от месечните съотношения по ал. 4, т. 2, изречение второ.“
  5. Създава се нова ал. 7:
  „(7) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии" за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.”
  6. Създава се нова ал. 8:
  „(8) Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.”
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
  8. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „по ал. 7” се заменят с „по ал. 9”.
  9. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 11 и 12.
  10. Създават се ал. 13 и 14:
  „(13) Размерът на пенсията по чл. 68а се намалява с 0,4 на сто за всеки недостигащ месец до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
  (14) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията.”

  § 22. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „След 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1.”
  2. В ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „по чл. 70, ал. 7” се заменят с „по чл. 70, ал. 9”.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 22, т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 4, т. 1-3 думите „по чл. 70, ал. 7" се заменят с „по чл. 70, ал. 8".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 22, т. 2 да се измени така:
  ,,2. В ал. 4, т. 1-3 думите "по чл. 70, ал. 7" се заменят с "по чл. 70, ал. 8".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25.

  § 23. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) След 31 декември 2016 г. коефициентите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 нарастват от първо число на всяка следваща календарна година с процент, определен съгласно чл. 70, ал. 1.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в т. 1, 2 и 3 думите „по чл. 70, ал. 7” се заменят с „по чл. 70, ал. 9”.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
  Точка 2 се изменя така:
  „ 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в т. 1-3 думите „ по чл. 70, ал. 7" се заменят с „ по чл. 70, ал. 8 ". ";
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 2 да се измени така:
  ,,2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в т. 1-3 думите "по чл. 70, ал. 7" се заменят с „по чл. 70, ал. 8".";
  2. Да се създаде т. 3:
  ,,3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.

  § 24. В чл. 81, ал. 2 думите „по чл. 70, ал. 7” се заменят с „по чл. 70, ал. 9”.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 24 се изменя така:
  „§ 24. В чл. 81, ал. 2 думите „по чл. 70, ал. 7" се заменят с „по чл. 70, ал. 8".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 24 да се измени така:
  ,,§ 24. В чл. 81, ал. 2 думите "по чл. 70, ал. 7" се заменят с "по чл. 70, ал. 8''''.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.

  Предложение от народния представител Велизар Енчев
  Създава се §24а:
  „§24а. Създава се нов чл. 84а.
  Добавка към пенсията за плащан ергенски данък.
  чл.84а (1) Пенсионерите, не сключили граждански брак, за всяка година плащан ергенски данък получават допълнителна месечна добавка към пенсията си в следните размери:
  1. за плащан ергенски данък до 15 години получават месечна добавка по 0,6
  процента от пенсията си за всяка година;
  2. за плащан ергенски данък над 15 години получават месечна добавка по 1,1
  процента от пенсията си за всяка година.
  (2) Разпоредбата на ал.1 се прилага за самотни пенсионери, не сключили
  граждански брак и навършили 65 години.
  (3) Добавката по ал.1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща чрез
  Националния осигурителен институт по реда за плащане на пенсиите.
  Член 84а влиза в сила от 01 януари 2015 г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Създава се § 5:
  „§ 5. В чл. 94 се създава ал. 4:
  „(4) Пенсиите по чл. 68а се отпускат от датата на подаване на заявлението.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се нов параграф 24а със следното съдържание:
  В чл. 95, ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание:
  „5. когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 25. В чл. 102 се създава ал. 6:
  „(6) При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а размерът на намалението им по чл. 70, ал. 13 не се променя.”

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 25 да се измени така:
  ,,§ 25. В чл. 102 се създава ал. 6:
  ,,(6) При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а размерът на намалението им по чл. 70, ал. 12 не се променя.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 25 става § 6 като съдържанието на създаваната ал. 6 се изменя така:
  „(6) При преизчисляване на пенсиите по чл. 68а по реда на ал. 1 – 3 и 5, размерът на намалението, определено съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2, не се променя.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се § 25а със следното съдържание:
  „§ 25а . В чл. 104, ал.10 се допълва и придобива следната редакция:
  „(10). Категорията труд, както и дейността по чл. 69, чл. 69а и чл. 69г не могат да се доказват със свидетелски показания."
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 26. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява при условията и по реда на този дял въз основа на сключен договор на осигуреното лице с пенсионноосигурително дружество или въз основа на служебно разпределение при условията на чл. 137, ал. 4 и чл. 140, ал. 4.“
  2. В ал. 2 след думата „договор” се добавя „или от датата на служебното разпределение във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване”.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В чл. 124 се правят следните изменения:
  1.В ал. 1 след думите „ал. 4“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. Алинея 3 се отменя
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 26 да се създаде т. 3:
  ,,3. Аления 3 се отменя.".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.

  § 27. Създава се чл. 124а:
  „Избор за възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 в универсален пенсионен фонд
  Чл. 124а. (1) Лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1.
  (3) Осигуряването по ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
  (4) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров, и група народни представители:
  Параграф 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 27 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Радан Кънев и група народни представители:
  В § 27 се прави следното изменение:
  В чл. 124а, ал. 1 думите ,,5 години" се заменят с ,,1 година".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.

  § 28. В чл. 125, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. задължителност на участието с изключение на лицата, осигуря¬ващи се по реда на чл. 4б, ал. 1 и/или чл. 4в, ал. 1 във фонд „Пенсии";“.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 28 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 28 се изменя така:
  „§ 28. В чл. 125, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. задължителност на участието с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в, ал. 1 във фонд „Пенсии";".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 28 да се измени така:
  ,,§28. В чл.125, ал.l, т.1 се изменя така:
  ,,1. задължителност на участието с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл.4в, ал. 1 във фонд „Пенсии“;“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28 който става § 31.

  § 29. В чл. 127 ал. 3, 6, 7 и 8 се отменят.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 29 се изменя така:
  „§ 29. В чл. 127 се правят следните изменения:
  В ал. 1 думите „с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 46 във фонд „Пенсии" се заличават;"
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 29 да се измени така:
  ,,§ 29. В чл. 127 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите "с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 46 във фонд "Пенсии" се заличават;
  2.Алинеи 3, 6, 7 и 8 се отменят."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Радан Кънев и група народни представители:
  В § 29 се прави следното изменение:
  Заличават се думите: „ал. 3", като чл. 127 (3) КСО получава следната редакция: "За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд, от една страна, и от друга - вноските за фонд „Пенсии", увеличени с трансфера по чл. 21, т. 5 КСО, по ред, определен с акт на Министерски съвет."
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29 който става § 32.

  § 30. В чл. 129 се създават ал. 12-19:
  „(12) При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.
  (13) Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица по ал. 1 се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд по сметка на Националната агенция за приходите в 6-месечен срок от възникване на осигуряването във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
  (14) При промяна на осигуряването от фонд „Пенсии”, съответно от фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, в универсален пенсионен фонд, ако за лицето има преведени средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, те се прехвърлят по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд.
  (15) При отпускане на пенсия по дял първи на лице, за което са прехвърлени средства по реда на ал. 1, същите се прехвърлят във фонд „Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване.
  (16) Операциите по ал. 12-15 са за сметка на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и/или на финансиране по чл. 154, ал. 16 от Закона за публичните финанси.
  (17) Натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата по чл. 4в, ал. 1 се превеждат във фонд „Пенсии” в 6-месечен срок от избора.
  (18) Министърът на финансите определя реда и начина за извършването и отчитането на операции по сметки на Националната агенция за приходите, централния бюджет, Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и бюджета на държавното обществено осигуряване, произтичащи от прилагането на ал. 12-15.
  (19) Редът и начинът за прехвърлянето на натрупаните средства по ал. 13, 14 и 16 и обменът на информацията (данните) се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  Предложение от н. п. Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 30 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.

  § 31. В чл. 137 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1. Редът за подаване на заявлението и изискванията към формата и съдържанието му се определят с наредба на комисията.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд по реда на ал. 3, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисията.”

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В параграф 31 се прави следното изменение:
  В ал. 3 изречението: "Индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1" се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 31, т. 1 да се измени така:
  ,,1. В ал. 3 думите "една година" се заменят с "три месеца";".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.

  § 32. В чл. 139, ал. 1, т. 2 думата „пожизнено” се заличава и числото „70,99“ се заменя с „89,99“.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 32 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.

  § 33. В чл. 142, ал. 1, т. 2 думата „пожизнено” се заличава и числото „70,99“ се заменя с „89,99“.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 33 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36.

  § 34. В чл. 157 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 буква „г” се отменя.
  2. В ал. 3:
  a) в т. 1 думите „а от 1 януари 2017 г. - 2,8 на сто“ се заличават;
  б) в т. 2 думите „а от 1 януари 2017 г. - 4,2 на сто“ се заличават.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37.

  § 35. Член 168 се изменя така:
  „Право на професионална пенсия
  Чл. 168. (1) От 1 януари 2016 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
  1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.
  (2) При преценяване правото на пенсия по ал. 1 осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
  (3) Пенсията по ал. 1 се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа.
  (4) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.”

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 35 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се § 35а:
  „§ 35а. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пенсионноосигурителното дружество не може да инвестира средствата на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във:
  1. финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество, от свързани с него лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби или от други лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество;
  2. финансови инструменти, издадени от банката попечител на фонда, от инвестиционен посредник по чл. 123в, ал. 1 или от свързани с тях лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби;
  3. дялове на колективна инвестиционна схема или дялове или акции на друго предприятие за колективно инвестиране по чл. 176, ал. 1, т. 10 и 14, управлявана/о от лице, свързано с пенсионно осигурителното дружество по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби;
  4. финансови инструменти или инвестиционни имоти, които не са напълно изплатени.
  (2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат придобивани от:
  1.пенсионноосигурителното дружество, което го управлява, от свързани с него лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби или от други лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество;
  2.друг управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
  3.банката попечител на фонда или от свързани с нея лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" -,,в" от допълнителните разпоредби;
  4.инвестиционен посредник по чл. 123в, ал. 1 или от свързани с него лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби;
  5.колективна инвестиционна схема или друго предприятие за колективно инвестиране по чл. 176, ал. 1, т. 10 и 14, управлявана/о от лице, свързано с пенсионноосигурителното дружество по смисъла на § 1, ал. 2, т. 3, б. „а" - „в" от допълнителните разпоредби."

  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3 не се прилага в случаите на сключване на сделка на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се § 35б:
  „§ 35б. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във финансови инструменти, издадени от дружества в една група, не може да превишава 10 на сто от активите на фонда. В ограничението по предходното изречение се включват и влоговете на фонда в банки от групата, стойността на нетната експозиция към съответния контрагент по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyan, и разликата между пазарната стойност на съответния актив и получената сума при репо сделки по чл. 179а с тези банки. В ограничението по изречение първо се включват и стойността на нетната експозиция към съответния контрагент по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyan, и разликата между пазарната стойност на съответния актив и получената сума при репо сделки по чл. 179а с финансови институции от групата."
  2. Досегашните ал. 2 – 12 стават съответно 3 – 13."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Йордан Цонев, Мариана Тодорова, Владислав Николов, Настимир Ананиев, Чавдар Пейчев
  Създава се параграф 35а:
  ,,§ 35а. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1 изразът "до 31 март всяка година" се заменя с "всяко тримесечие, до 10-то число на следващия го месец", а изразът „предходната година" в изречение второ се заменя с „предходното тримесечие".
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1, в началото на изречението, пред думата "съдържанието" се добавя изразът "формата и".
  б) в т. 2 изразът "постигнатите инвестиционни резултати" се заменя с "постигнатата доходност и равнището на поетите рискове".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и група народни представители:
  Създава се параграф 35а:
  ,,§ 35а. В чл. 180 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 1, в началото на изречението, пред думата „съдържанието" се добавя изразът "формата и".
  б) в т. 2 изразът „постигнатите инвестиционни резултати" се заменя с „постигнатата доходност и равнището на поетите рискове".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 39:
  § 39. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до 31 март всяка година“ се заменят с „всяко тримесечие, до 10-то число на следващия го месец“, а думите „предходната година“ се заменят с „предходното тримесечие“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 преди думата „съдържанието“ се добавя "формата и".
  б) в т. 2 думите „постигнатите инвестиционни резултати“ се заменят с „постигнатата доходност и равнището на поетите рискове“.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и група народни представители:
  Създава се параграф 35б:
  ,,§ 35б. Чл. 201 се изменя така:
  „Задължителни такси
  Чл. 201 (1) За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:
  1. удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до 5 на сто;
  2. инвестиционна такса в размер до 1 на сто годишно, върху стойността на нетните активи на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно осигурителното дружество.
  (2) Таксата по ал. 1, т. 2 се отчислява по ред и начин, определени с наредба на комисията.
  (3) Максималният размер на таксите и удръжките по ал. 1 се отнася за срок от 3 години, считано от датата на получаване на разрешението за управление на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  (4) След изтичане на срока по ал. 3 максималният размер на таксите и удръжките по ал. 1 се намалява в рамките на 3-годишен период, до достигане на 3,50 на сто на удръжката от всяка осигурителна вноска и на 0,5 на сто на инвестиционната такса.
  (5) В рамките на периода по ал. 4 се извършва ежегодно намаление на таксите и удръжките по ал. 1, считано от началото на всяка година, в резултат на което максималният им размер за съответната година не може да бъде по-голям от:
  1. за удръжката от всяка осигурителна вноска:
  а) 4,00 на сто - за 2016 г.;
  б) 3,75 на сто - за 2017 г.;
  в) 3,50 на сто - от 2018 г.
  2. за инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, както следва:
  а) до 0,75 на сто годишно - за 2016 г.;
  б) до 0,6 на сто годишно - за 2017 г.;
  в) до 0,5 на сто годишно - от 2018 г."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Йордан Цонев, Мариана Тодорова, Владислав Николов, Настимир Ананиев, Чавдар Пейчев:
  Създава се параграф 35б:
  ,,§ 35б. Чл. 201 се изменя така:
  "Чл. 201 (1) За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:
  1 . удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до:
  а) 4,5 на сто - за 2016 г.;
  б) 4,25 на сто - за 2017 г.;
  в) 4 на сто - за 2018 г;
  г) 3,75 на сто - от 2019 г.
  2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:
  а) до 0,9 на сто годишно - за 2016 г.;
  б) до 0,85 на сто годишно - за 2017 г.;
  в) до 0,8 на сто годишно - за 2018 г.;
  г) до 0,75 на сто годишно - от 2019 г.
  (2) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя и отчислява по ред и начин, определени с наредба на комисията."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 40:
  § 40. Член 201 се изменя така:
  „ Задължителни такси
  Чл. 201 (1) За осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:
  1 . удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до:
  а) 4,5 на сто - за 2016 г.;
  б) 4,25 на сто - за 2017 г.;
  в) 4 на сто - за 2018 г;
  г) 3,75 на сто - от 2019 г.
  2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:
  а) до 0,9 на сто годишно - за 2016 г.;
  б) до 0,85 на сто годишно - за 2017 г.;
  в) до 0,8 на сто годишно - за 2018 г.;
  г) до 0,75 на сто годишно - от 2019 г.
  (2) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя и отчислява по ред и начин, определени с наредба на комисията."

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Йордан Цонев, Мариана Тодорова, Владислав Николов, Настимир Ананиев, Чавдар Пейчев
  Създават се параграф 35в:
  ,,§ 35в. Чл. 202 се изменя така:
  "Чл. 202. Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1. Таксата се заплаща от осигуреното лице."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и група народни представители:
  Създава се параграф 35в:
  ,,§ 35в. Чл. 202 се изменя така:
  "Чл. 202 Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1. Таксата се заплаща от осигуреното лице."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 41:
  § 41. Член 202 се изменя така:
  „ Допълнителна такса
  Чл. 202 Пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1. Таксата се заплаща от осигуреното лице."

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се § 35в:
  „§ 35в. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Общата стойност на инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, във финансови инструменти, издадени от дружества в една група, не може да превишава 20 на сто от активите на фонда. В ограничението по предходното изречение се включват и влоговете на фонда в банки от групата, стойността на нетната експозиция към съответния контрагент по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyan, и разликата между пазарната стойност на съответния актив и получената сума при репо сделки по чл. 179а с тези банки. В ограничението по изречение първо се включват и стойността на нетната експозиция към съответния контрагент по форуърдните валутни договори и договорите за лихвен cyan, и разликата между пазарната стойност на съответния актив и получената сума при репо сделки по чл. 179а с финансови институции от групата."
  2. Досегашните ал. 2 – 10 стават съответно 3 – 11.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 36. В чл. 355, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 36 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 42.

  Предложение на народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Създава се § 36а, със следното съдържание:
  „§ 36а. В § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точки 3 и 4 се изменят така:
  „3. „Свързани лица" са:
  а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
  в)лицата, които съвместно контролират трето лице;
  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
  д) лицата, едното от които притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото юридическо лице.
  4. „Контрол" е налице, когато определено физическо или юридическо лице (контролиращият):
  а) може да упражнява пряко и/или чрез контролирано лице/лица повече от половината от гласовете в общото събрание на юридическо лице, или
  б) може да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това лице, или
  в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към това юридическо лице, или
  г) е акционер или съдружник в дружество, и:
  аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице, които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или
  бб) което самостоятелно контролира по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
  д) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице.
  В случаите по букви „а", „б" и „г" към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице.
  В случаите по букви „а", „б" и „г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито контролирано от него юридическо лице, както и с гласовете по акциите, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя.
  В случаите по букви „а" и „г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, притежавани от самото контролирано от него лице чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на контролираното от него лице.";

  2. Създават се т. 4а, 4б и 4в със следното съдържание:
  „4 а. „Предприятие майка" е юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дружества (дъщерни дружества).
  4б. „Дъщерно дружество" е юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка). Юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното дружество, също се смятат за дъщерни дружества на предприятието майка.
  4в. „Група" е група от дружества, която се състои от:
  а) предприятие майка и неговите дъщерни дружества; в групата
  се включват и дружествата, в които предприятието майка или
  дъщерните му дружества имат участия, или
  б) дружества, които се управляват общо по силата на договор
  или учредителните им актове или устави, или
  в) дружества, в които повече от половината от членовете на
  управителните или контролните им органи са едни и същи лица през
  съответната финансова година и до датата на изготвяне на
  консолидирания финансов отчет.
  „Участие" по смисъла на буква „а" е налице, когато едно лице притежава пряко или непряко 20 или повече от 20 на сто от капитала или от гласовете в общото събрание на дружество, както и когато едно лице притежава права в капитала на друго дружество, които чрез създаване на трайна връзка с това дружество са предназначени да допринесат за дейността на дружеството.".
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 не подкрепя.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Йордан Цонев, Мариана Тодорова, Владислав Николов, Настимир Ананиев, Чавдар Пейчев
  Създават се параграф 36а:
  § 36а. В Допълнителни разпоредби, в § 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 буква "д" се изменя така:
  „д) лицата, едното от които притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото юридическо лице."
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. "Контрол" е налице, когато определено физическо или юридическо лице (контролиращият):
  а) може да упражнява пряко и/или чрез контролирано лице/лица повече от половината от гласовете в общото събрание на юридическо лице; или
  б) може да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това лице; или
  в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към това юридическо лице; или
  г) е акционер или съдружник в дружество, и:
  аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице, които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или
  бб) което самостоятелно контролира по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице; или
  д) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице.
  В случаите по букви "а", "б' и "г' към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице.
  В случаите по 6укви "а", "б" и "г' гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито контролирано от него юридическо лице, както и с гласовете по акциите, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя.
  В случаите по 6укви "а" и "г" гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, притежавани от самото контролирано от него лице чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на контролираното от него лице."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 43:
  § 43. В допълнителните разпоредби в § 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 буква „д“ се изменя така:
  „д) лицата, едното от които притежава пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20 или повече от 20 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на другото юридическо лице.“
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. „Контрол“ е налице, когато определено физическо или юридическо лице (контролиращият):
  а) може да упражнява пряко и/или чрез контролирано лице/лица повече от половината от гласовете в общото събрание на юридическо лице, или
  б) може да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на юридическо лице и същевременно е акционер или съдружник в това лице, или
  в) има право да упражнява решаващо влияние върху юридическо лице по силата на сключен с това лице договор или на неговия учредителен акт или устав, ако това е допустимо съгласно законодателството, приложимо към това юридическо лице, или
  г) е акционер или съдружник в дружество, и:
  аа) повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на това юридическо лице, които са изпълнявали съответните функции през предходната и текущата финансова година и до момента на изготвяне на консолидираните финансови отчети, са определени единствено в резултат на упражняването на неговото право на глас, или
  бб) което самостоятелно контролира по силата на договор с други акционери или съдружници в това юридическо лице повече от половината от гласовете в общото събрание на това юридическо лице, или
  д) по силата на закон, устройствен акт или споразумение управлява, представлява и/или определя инвестиционната политика на друго лице.
  В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към гласовете на контролиращия се прибавят и гласовете на юридическите лица, върху които той упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него юридическо лице.
  В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, държани за сметка на лице, което не е нито контролиращият, нито контролирано от него юридическо лице, както и с гласовете по акциите, които са предмет на залог, ако правата по тях се упражняват по нареждане и в интерес на залогодателя.
  В случаите по букви „а“ и „г“ гласовете на контролиращия се намаляват с гласовете по акциите, притежавани от самото контролирано от него лице чрез лице, което то контролира, или чрез лице, което действа от свое име, но за сметка на контролиращия и на контролираното от него лице."

  § 37. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4б ал. 5 се изменя така:
  „(5) При отпускане на пенсия по чл. 168 Националният осигурителен институт превежда прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в който лицето е било осигурено към 31 декември 2010 г., и постъпилите осигурителни вноски във фонд „Пенсии” след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, по сметката на професионалния пенсионен фонд, който отпуска пенсията. Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на Националния осигурителен институт, че е отпусната пенсия от професионален пенсионен фонд.”
  2. Параграф 5 се отменя.
  3. В § 6, ал. 1 след думите „35 на сто“ се поставя запетая, добавя се „а от 1 юли 2019 г. – 40 на сто“ и се поставя запетая.
  4. В § 22:
  а) в ал. 1 думите „до трансформирането му в универсален пенсионен фонд“ се заличават;
  б) алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се отменят.
  5. Създава се § 22у:
  „§ 22у. Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата, които са придобили право на пенсия преди 1 януари 2015г. и на които осигуряването е прекратено до 31 декември 2014г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 6-месечен срок от тази дата, или от датата на заявлението, ако този срок е пропуснат.“

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 37 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  В § 37 се правят следните изменения:
  1.Точка 1 и 2 да отпаднат;
  2.Точки 3 и 4 да станат съответно т. 1 и 2;
  3.Създава се нова т. 3:
  „3. Създава се § 6в със следното съдържание:
  „§ 6в. (1) При подаване на заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст осигуреното в универсален пенсионен фонд лице, родено от 01.01.1960 г. до 31 декември 1969 г., включително, има право на избор, дали да получава пенсии от Националния осигурителен институт и от универсален пенсионен фонд или само пенсия от Националния осигурителен институт, ако това е по-благоприятно за него.
  (2) Лицето, което желае да упражни правото си по ал. 1 го заявява изрично пред Националния осигурителен институт, който изчислява размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицето, подало заявлението, в два варианта:
  1.без да прилага чл. 70, ал. 7;
  2.като прилага чл. 70, ал. 7.
  (3)Националният осигурителен институт уведомява пенсионно осигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен фонд, в който е осигурено лицето, за подаденото от него заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (4)Пенсионноосигурителното дружество, получило информацията по ал. 3 изчислява пенсия от универсален пенсионен фонд въз основа на натрупаните по индивидуалната партида на лицето средства и уведомява Националния осигурителен институт за нейния размер.
  (5)След получаване на информацията по ал. 4 Националният осигурителен институт отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст:
  1. в размера по ал. 2, т. 1, ако той е по-голям от сбора на пенсията, в размера по ал. 2, т. 2 и пенсията от универсален пенсионен фонд;
  2. в размера по ал. 2, т. 2, ако сборът от него и пенсията от универсален пенсионен фонд е по-голям от размера по ал. 2, т. 1.
  (6) Националният осигурителен институт изпраща копие от
  разпореждането за отпускане на пенсията на пенсионноосигурителното дружество, като:
  1.в случаите по ал. 5, т. 1, натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", в едномесечен срок от получаване на разпореждането от пенсионноосигурителното дружество;
  2.в случаите по ал. 5, т. 2, уведомява лицето, че следва да подаде необходимите документи до пенсионноосигурителното дружество, за да му бъде отпусната допълнителна пенсия от универсалния пенсионен фонд, в който е осигурено.
  (7)Осигурителното правоотношение с универсалния пенсионен фонд на лицата, чиито средства са прехвърлени във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", се прекратява от датата на прехвърляне на средствата.
  (8)Редът и начинът за прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", и за обмена на информация между Националния осигурителен институт и пенсионноосигурителните дружества се определят с наредба на Комисията за финансов надзор, съгласувана с Управителя на Националния осигурителен институт."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Дора Янкова и група народни представители:
  В § 37 се създава нова точка 1 със следното съдържание:
  ,,1. В § 4, ал. 1, 2 и 3 думите "до 31 декември 2015 г. включително" се заменят с думите "до 31 декември 2018 г. включително“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  В § 37 да се направят следните изменения:
  1. Точка 1 да отпадне;
  2. Точки 2 и 3 да станат съответно т. 1 и 2.
  3. Да се създаде нова т. 3:
  ,,3. Създава се § 6в със следното съдържание:
  ,,§ 6в. (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, родени от 01.01.1960 г. до 31 декември 1969 г., включително, имат право, в срок от една година преди навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, да прехвърлят еднократно средствата, натрупани по индивидуалната им партида във фонда, във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".
  (2) Лицата по ал. 1 заявяват изрично пред пенсионно осигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен фонд, в който са осигурени, желанието си средствата, натрупани по индивидуалната им партида във фонда да бъдат прехвърлени във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".
  (3) Средствата на лицата, заявили желание по реда на ал. 2, се превеждат по сметка на фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", в едномесечен срок от подаване на заявлението до пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен фонд, в който са осигурени.
  (4) Осигурителното правоотношение с универсалния пенсионен фонд на лицата, чиито средства са прехвърлени във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", се прекратява от датата на прехвърляне на средствата.
  (5) Считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението по ал. 2 Националната агенция за приходите спира превеждането на вноските за лицето, подало заявлението, в универсалния пенсионен фонд и започва да ги превежда във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", в който осигурителната вноска за него се увеличава с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1.
  (6) При подаване на заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст от лица, чиито средства са прехвърлени във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", Националният осигурителен институт изчислява размера на пенсията в два варианта:
  1. без да прилага чл. 70, ал. 7;
  2. като прилага чл. 70, ал. 7.
  (7) Националният осигурителен институт уведомява пенсионноосигурителното дружество, управляващо универсалния пенсионен фонд, от който са прехвърлени средствата на съответното лице за подаденото от него заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  (8) Пенсионноосигурителното дружество, получило информацията по ал. 7 изчислява пенсия от универсален пенсионен фонд въз основа на прехвърлените средства във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", и уведомява Националния осигурителен институт за нейния размер.
  (9) След получаване на информацията по ал. 8 Националният осигурителен институт отпуска пенсия за осигурителен стаж и възраст:
  1. в размера по ал. 5, т. 1, ако той е по-голям от сбора на пенсията, в размера по ал. 5, т. 2 и пенсията от универсален пенсионен фонд;
  2. в размера по ал. 5, т. 2, ако сборът от него и пенсията от универсален пенсионен фонд е по-голям от размера по ал. 5, т. 1.
  (10) В случаите по ал. 9, т. 2 Националният осигурителен институт превежда на универсалния пенсионен фонд прехвърлените средства във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и постъпилите вноски по чл. 157, ал. 1, т. 1 след датата по ал. 5, в едномесечен срок от датата на разпореждането за отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст.
  (11) Осигурителното правоотношение с универсалния пенсионен фонд, в който са преведени средствата по ал. 10, се възстановява от датата на постъпването им по негова сметка и пенсионноосигурителното дружество, което го управлява отпуска пенсията от универсален пенсионен фонд по реда и в сроковете, предвидени в неговия правилник.
  (12) Редът и начинът за упражняване на правото по ал. 1, за прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", и за обмена на информация между Националния осигурителен институт и пенсионноосигурителните дружества се определят с наредба на Комисията за финансов надзор, съгласувана с Управителя на Националния осигурителен институт."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В § 37 т. 5 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 37, който става § 44:
  § 44. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 4б ал. 5 се изменя така:
  „(5) При отпускане на пенсия по чл. 168 Националният осигурителен институт превежда прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в който лицето е било осигурено към 31 декември 2010 г., и постъпилите осигурителни вноски във фонд „Пенсии” след тази дата до 17 юни 2011 г. включително, по сметката на професионалния пенсионен фонд, който отпуска пенсията. Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на Националния осигурителен институт, че е отпусната пенсия от професионален пенсионен фонд.”
  2. Параграф 5 се отменя.
  3. В § 6, ал. 1 след думите „35 на сто“ се поставя запетая, добавя се „а от 1 юли 2019 г. – 40 на сто“ и се поставя запетая.
  4. В § 22:
  а) в ал. 1 думите „до трансформирането му в универсален пенсионен фонд“ се заличават;
  б) алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се отменят.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 38. (1) Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.
  (2) Лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 по заявления, подадени след 31 декември 2014 г., могат в 6-месечен срок от обнародването на закона да поискат пенсиите да им бъдат отпуснати при условията на ал. 2.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 38 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов
  В § 38 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 1”.
  б) създава се ал. 3:
  “(3) Пенсиите на учителите, отпуснати по § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби с начална дата до 31 декември 2015 г., се изплащат в намален размер до навършване от лицето на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 45:
  § 45. (1) Пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а, осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31 декември 2014 г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.
  (2) Лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 по заявления, подадени след 31 декември 2014 г., могат в 6-месечен срок от обнародването на закона да поискат пенсиите да им бъдат отпуснати при условията на ал. 1.
  (3) Пенсиите на учителите, отпуснати по § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби с начална дата до 31 декември 2015 г., се изплащат в намален размер до навършване от лицето на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.

  § 39. За осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., за които е възникнало първоначално задължение за осигуряване след 31 декември 2014 г. до влизането в сила на този закон, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисията по чл. 120б, ал. 2.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 39 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 39 се изменя така:
  „§ 39. (1) За осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., за които задължението за осигуряване в универсален пенсионен фонд е възникнало след 31 декември 2014 г. до влизането в сила на този закон, срокът по чл. 137, ал. 3 започва да тече от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) За лицата неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1 се извършва служебно разпределение по чл. 137, ал. 4.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 39 да се измени така:
  ,,§ 39. (1) За осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., за които е задължението за осигуряване в универсален пенсионен фонд е възникнало след 31 декември 2014 г. до влизането в сила на този закон, срокът по чл. 137, ал. 3 започва да тече от датата на влизане в сила на този закон.
  (2) За лицата неизбрали универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1 се извършва служебно разпределение по чл. 137, ал. 4.".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В § 39 след думите „този закон“ се добавя „и които не са направили избор по реда на чл. 137, ал. 3“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 39, който става § 46:
  § 46. За осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., за които е възникнало първоначално задължение за осигуряване след 31 декември 2014 г. до влизането в сила на този закон и които не са направили избор по реда на чл. 137, ал. 3, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисията по чл. 120б, ал. 2.

  § 40. От 1 юли 2015 г. лицата по чл. 69, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно – уволнение или прекратяване на правоотношението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 40 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов, направено по реда на чл. 80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  В § 40 думите „От 1 юли 2015 г.“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40, който става § 47:
  § 47. Лицата по чл. 69, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно – уволнение или прекратяване на правоотношението.

  § 41. Лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират независимо от възрастта им до 31 декември 2018 г.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Кирил Добрев и Мая Манолова
  § 41 от преходните и заключителни разпоредби да придобие следния вид:
  „§ 41. Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи могат да се пенсионират без оглед на минималната възраст по чл. 69 до 31 декември 2018 год., като в този срок се въведе промяна на нормативната уредба за диференциране на длъжностите в това министерство съобразно характера и особените условия на труд и с оглед ползване на права за ранно пенсиониране."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 48:

  § 42. Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127, могат да поискат преизчисляването ѝ, ако в едногодишен срок от влизане в сила на този закон изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии”.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 42 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 42 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Мариана Тодорова и група народни представители:
  В § 42 се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „ако в едногодишен срок от влизането в сила на този закон“ се заменят с „ако в срок до 31 декември 2016 г." и се създава ново изречение второ: "Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, в тримесечен срок от датата на избора."
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Лицата, на които към 1 януари 2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до 31 декември 2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 42, който става § 49:
  § 49. (1) Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127, могат да поискат преизчисляването ѝ, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии”.
  (2) Лицата, на които към 1 януари 2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до 31 декември 2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.

  Предложение от народния представител Хасан Адемов
  Създава се нов § 43:
  „§ 43. Лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31 декември 2015 г., могат да поискат до 31 декември 2016 г. преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 50:
  § 50. Лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31 декември 2015 г., могат да поискат до 31 декември 2016 г. преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г.

  § 43. (1) От 2017 г. до годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достигне 1,5, пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
  (2) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение второ. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение второ.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 43 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 51.

  Предложение от народните представители Настимир Ананиев и група народни представители:
  Създава се § 43а :
  „§ 43а. За пенсионноосигурителните дружества, управляващи фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за който срокът по чл. 201, ал. 3 е изтекъл, чл. 201, ал. 4 и 5 се прилагат.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  В преходните и заключителните разпоредби се създава § 7:
  „§ 7. Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 г., се преизчисляват по реда на чл. 70 с процент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 44. В Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2009 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1 се създава ал. 4:
  „(4) Във фонда се съхраняват и преведените средства по чл. 129,
  ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване.“
  2. В чл. 13, ал. 1, т. 1 след думата „депозити“ се добавя „и други сметки“.
  3. В чл. 22 ал. 1-4 се изменят така:
  „(1) Средствата на фонда се използват единствено за инвестиране с цел извличане на доходност и трансфериране на средства за бюджета на държавното обществено осигуряване за покриване на разходи за пенсии на фонд „Пенсии", съответно на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както и за възстановяване на прехвърлени средства в случаите по чл. 129, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване, включително за разходи за пенсии при отпускане на пенсия по дял първи на Кодекса за социално осигуряване на лица, за които са преведени средства за фонда съгласно чл. 129, ал. 12 и 13 от Кодекса за социално осигуряване.
  (2) Трансферирането, както и възстановяването на прехвърлени средства по ал. 1 се извършва от сметката на фонда чрез централния бюджет и от съответните сметки на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите.
  (3) Не се допуска директно трансфериране на средства от фонда към сметки на държавното обществено осигуряване, както и директни разплащания от сметки на фонда за разходи на държавното обществено осигуряване и възстановяване на прехвърлени средства по чл. 129, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване.
  (4) От сметките на фонда не могат да се извършват други плащания освен инвестирането на средствата и операциите по ал. 2 и 6.“

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф 44 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 52.

  § 45. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 128 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Искания за недължимо платени или събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване се разглеждат само до размера на наличните средства в индивидуалната партида на лицето в пенсионноосигурителното дружество или до размера на средствата в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система. В останалите случаи отношенията се уреждат между пенсионноосигурителното дружество, осигурителя и осигуреното лице.“
  2. В чл. 179 ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Националната агенция за приходите превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 30 дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. В същия срок по сметка на Националния осигурителен институт се превежда и увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б, ал. 1 и чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Редът за избор на осигуряване, внасяне, разпределяне на задължителните осигурителни вноски и обменът на информацията се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет.“

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 45 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и група народни представители:
  Параграф § 45 се изменя така:
  „§45. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в чл. 179, ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Националната агенция за приходите превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 30 дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. В същия срок по сметка на Националния осигурителен институт се превежда и увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Редът за избор на осигуряване, внасяне, разпределяне на
  задължителните осигурителни вноски и обменът на информацията се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от народните представители Георги Ковачев и група народни представители:
  Параграф § 45 да се измени така:
  ,,§ 45. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в чл. 179, ал. 2 и 3 се изменят така:
  ,,(2) Националната агенция за приходите превежда вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срок до 30 дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява. В същия срок по сметка на Националния осигурителен институт се превежда и увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4в, ал. 1 и по § 6в, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
  (3) Редът за избор на осигуряване, внасяне, разпределяне на задължителните осигурителни вноски и обменът на информацията се уреждат с наредба приета от Министерския съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 53.

  § 46. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) в чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“.
  2. В т. 6 думите „чл. 6, ал. 10“ се заменят с „чл. 6, ал. 11“.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Милена Дамянова, Светлана Ангелова и Галя Захариева
  В Закона за здравното осигуряване чл. 40, ал. 3, т. 9 се изменя така:
  „9. Родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;"
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46, който става § 54:
  § 54. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.) в чл. 40 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „чл. 6, ал. 8“ се заменят с „чл. 6, ал. 9“;
  б) в т. 6 думите „чл. 6, ал. 10“ се заменят с „чл. 6, ал. 11“.
  2. В ал. 3 т. 9 се изменя така:
  „9. Родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката или бащата, които полагат грижи за лице с увреждане със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;“.

  § 47. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) в чл. 183, ал. 3 след думите „държавните служители” се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1”.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 47 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 55.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Йордан Цонев, Мариана Тодорова, Владислав Николов, Настимир Ананиев, Чавдар Пейчев
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава параграф 47а:
  “§ 47а. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. ДВ. бр. 114 от 1999 г.; изм. ДВ. бр. 63 и 92 от 2000 г., ... изм. ДВ. бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 114 се правят следните допълнения:
  а) В ал. 5 се създава изречение трето: "Това изискване се прилага и по отношение на сделки и действия по чл. 114в."
  б) В ал. 11 след израза "ал. 1-10" се добавя "и чл. 114в.".
  2. Създава се чл. 114в:
  "Чл. 114в. По отношение на сделки или действия, представляващи изпълнение по договор, сключен преди вписване на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, се прилагат чл. 114 и 114а, когато в резултат на съответната сделка или действие се преминават праговете по чл. 114, ал. 1-3."
  3. В чл. 221, ал. 5 след израза "чл. 114а, ал. 4 и 5" се поставя запетая и се добавя "чл. 114в".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 56:
  § 56. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. ДВ. бр. 114 от 1999 г.; изм. ДВ. бр. 63 и 92 от 2000 г., ... изм. ДВ. бр. 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 114:
  а) в ал. 5 се създава изречение трето: "Това изискване се прилага и по отношение на сделки и действия по чл. 114в.";
  б) в ал. 11 след думите "ал. 1-10" се добавя "и чл. 114в".
  2. Създава се чл. 114в:
  "Чл. 114в. По отношение на сделки или действия, представляващи изпълнение по договор, сключен преди вписване на дружеството в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, се прилагат чл. 114 и 114а, когато в резултат на съответната сделка или действие се преминават праговете по чл. 114, ал. 1-3."
  3. В чл. 221, ал. 5 след думите "чл. 114а, ал. 4 и 5" се поставя запетая и се добавя "чл. 114в".

  Предложение от народните представители Мариана Тодорова и група народни представители:
  Създава се нов § 48:
  „§ 48. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. бр. 6 от 1988 г. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 56 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г. бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 ,46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г.) § 2а от допълнителните разпоредби се отменя.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 57:
  § 57. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. бр. 6 от 1988 г. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп. бр. 56 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г. бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 ,46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г.) § 2а от допълнителните разпоредби се отменя.“

  § 48. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон ръководителите на ведомствата, за чиито служители е приложим чл. 69, правят пред Министерския съвет мотивирано предложение за промени в нормативната уредба за диференциране на длъжностите по съответните закони съобразно характера и особените условия на труд с оглед ползване на права за ранно пенсиониране от лицата, които ги заемат.

  Предложение от народните представители Кирил Добрев и Мая Манолова
  § 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  § 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 58.

  Предложение от народните представители Радан Кънев и група народни представители:
  Създава се нов § 48а със следното съдържание:
  „§ 48а. В 3-месечен срок от влизане на закона в сила Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването внасят в Министерски съвет план за реформиране, оптимизиране и контрол при отпускането на пенсии за инвалидност и/или държавна подкрепа за хората с увреждания."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Христо Гаджев и група народни представители:
  Създава се нов § 49 със следния текст:
  § 49. В 6-месечен срок от приемането на този закон Министерство на отбраната следва да представи предложение за законодателни промени на чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с оглед актуализиране на пределната възраст за военната служба с разпоредбите на този закон.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 49. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на:
  1. Параграф 2 относно разпоредбата на чл. 4а, ал. 3, т. 6, § 3, § 5 относно разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 10, § 21, т. 5-9, § 26-31, § 38-42, § 44-46.
  2. Параграф 47, който влиза в сила от 1 април 2015 г.

  Предложение от народните представители Кирил Добрев и Мая Манолова
  В § 49 т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Корнелия Нинова и група народни представители:
  Параграф 49 става § 8 и се изменя така:
  „§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 49, който става § 59:
  § 59. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на:
  1. параграф 2 относно чл. 4а, ал. 3, т. 6, § 3, § 6 относно чл. 6, ал. 3, т. 10, § 7, т. 2 относно изменението в чл. 9, ал. 6, § 15, § 24, т. 5-9, § 29-34, § 45-49, § 52, § 53, § 54, т. 2 относно изменението в чл. 40. ал. 3, т. 9, които влизат в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“;
  2. параграф 43, който влиза в сила 12 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
  3. параграф 55, който влиза в сила от 1 април 2015 г.;
  4. параграф 57, който влиза в сила от 17 юли 2015 г.  Председател на КТСДП:
  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума