Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
16/09/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет на 11.09.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 16 септември 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието взе участие г-н Ивайло Калфин, заместник министър председател и министър на труда и социалната политика и експерти от Министерството на труда и социалната политика, които представиха позициите на вносителят по законопроекта.
  Законопроектът има за цел да уреди кръга от въпроси, които могат да бъдат предмет на колективен договор в държавната администрация. Това са въпросите, свързани с условията на труд на държавните служители, разпределението на работното време, ползването на платен годишен отпуск, реда и условията за участие на синдикалната организация в атестационния процес и други, които не са уредени до сега от действащите норми на закона. Предвидено е колективен договор в държавна администрация да се сключва между органа по назначаването и синдикалната организация.
  Законопроектът предвижда задължение на органът по назначаването в едномесечен срок от представянето на проекта за колективен договор да започне преговори със синдикална организация за сключване на колективен договор. Освен това органът по назначаването трябва да предостави на представители на синдикалната организация в срок от 15 дни от получаването на поканата за преговаряне, информация, която е от значение за сключването на колективния договор.
  При започване на преговорите за сключване на колективен договор, органът по назначаването трябва да поиска, а синдикалната организация да предостави информация за действителния брой на членовете си.
  Предлага се колективният трудов договор да се вписва в специален регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на органа по назначаването.
  Колективният трудов договор ще има срок на действие от една година, ако в него не е уговорен друг срок, но не повече от две години. По всяко време от действието на договора може да се уговарят измененията му, стига да има взаимно съгласие на страните по него.
  Колективният трудов договор ще действа спрямо държавни служители, членове на синдикалната организация. Тези от тях, които не членуват в такава, ще се присъединяват към договора, чрез специални писмени заявления до органа по назначаването или до ръководството на синдикалната организация.
  Предвидена е промяна на действаща норма от закона, с която се урежда правото на стачка на държавните служители, с изключение на главен секретар, секретар на община, главен директор на главна дирекция, директор на дирекция и ръководител на инспекторат. Ако държавният служител участва в законна стачка, той не отговаря дисциплинарно и имуществено за участието си в нея.
  Вносителите на законопроекта информираха народните представители, че той е обсъждан в Националния съвет за тристранно сътрудничество. От протокола на заседанието е видно, че представителите на синдикалните организации, на работодателските организации и на правителството са подкрепили законопроекта.
  В дискусията взеха участие народни представители от всички парламентарни групи. Като цяло народните представители се обединиха около тезата, че внесеният законопроект е необходим и справедлив и с него също ще се постигне съответствие със текстове от Европейската социална харта (ревизирана) и разпоредби от Конвенция № 87 и Конвенция № 98 на Международната организация на труда.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума