Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/11/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 11 ноември 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

  В заседанието взеха участие г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, г-н Гълъб Донев, г-н Николай Николов и г-жа Зорница Русинова – заместник-министри на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков и г-жа Весела Караиванова – управител и подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Националния осигурителен институт, представители на социалните партньори и други неправителствени организации.

  Законопроектът бе представен от г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика
  От доклада към законопроекта за бюджета на държавата става ясно, че основен приоритет на фискалната политика, ще бъде намаляване на бюджетния дефицит и запазване на стабилността на публичните финанси. Рамката за 2016г. е разработена на основата на допусканията и параметрите, заложени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2016-2018 г. Нов момент е, че се отчитат актуалните данни за ревизираната оценка на програмата за 2015 г. и за макроикономическото развитие през следващите години. Прогнозите и очакванията за българската икономика в средносрочен план са ревизирани в положителна посока и отразяват по-добро от планираното представяне през 2015 г. и относително благоприятни тенденции за периода до 2018 г. Реалният растеж на брутния вътрешен продукт за 2016 г., е от 2,1% при очаквано нарастване на потреблението и забавяне на растежа на инвестициите. За 2017-2018 г. този процент е съответно – 2,5 и 2,7 с основен двигател вътрешно търсене.

  Отчита се забавяне на спада на потребителските цени и положително изменение на хармонизиран индекс на потребителските цени, като през 2016 година се очаква ниска средногодишна инфлация от порядъка от 0,5% и ускоряване през следващите две години от прогнозния период до нива съответно 1,9% през 2018 година. Положителна тенденция е низходящият тренд в нивото на безработица. През 2016 г. се очаква 9,1% ниво на безработица при очаквано ниво до края на 2015 г. от 9,9%. Ако прогнозите за ускоряване на икономическата активност през следващите три години се запазят очакваното ниво на безработица през 2017 и 2018 година се очаква да бъде 8,5% и 8%.

  Министър Ивайло Калфин очерта бюджетната рамка на политиките, които ще бъдат изпълнявани от Министерството на труда и социалната политика през 2016 г. и прогнозните данни за 2017 г. и 2018 г.

  Общият бюджет на Министерство на труда и социалната политика през 2016 година се предлага да бъде 1 109 914,8 хил. лв. Това е увеличение с 8,5 млн. лв. в сравнение с 2015 г.
  По отношение на политиката по заетостта: За 2016 година са предвидени разходи в размер на 99 484,0 хил. лв. Запазва се сумата за Националния план за действие по заетостта, в размер на 73 млн. лв. Допълнително в областта на пазара на труда по линия на европейските фондове да бъдат осигурени средства в размер на близо 170 млн. лв. За 2016 г. ефекта през програмите и мерките ще се изрази в следното: устроени лица на работа на първичния пазар на труда 194 000; брой безработни лица, включени в курсове за обучение на възрастни със средства от държавния бюджет 8 000; брой наети на работа лица по програми и мерки 16 000; лица, включени в индивидуално професионално ориентиране 142 810; лица, включени в групово професионално ориентиране 32 000.

  За политиката в областта на трудовите отношения през 2016 г. ще бъдат заделени 12 280,9 хил. лв.

  По отношение на политиката в областта на социалната закрила и равните възможности: Предвижда се следващата година да се отделят 178 766,8 хил. лв. Средствата са от републиканския бюджет. По отношение на средствата за отглеждане на деца се запазва обема на финансовия ресурс от 2015 г., но се разширява обхвата на семействата, които ще получават подпомагане. Предвижда се увеличена помощ за семейства с едно дете и семейства с три деца. Увеличава се еднократната помощ при раждане на трето дете и на еднократната помощ при осиновяване на дете. От средата на годината таванът на доход на лица от семейство ще нарасне от 350 на 400 лв., с което ще се разшири и кръга на семействата, които ще получават помощи за отглеждане на дете. Разчетите за необходимите средства са направени при размер на гарантирания минимален доход – 65 лв. За 2016 г. средномесечния брой лица и семейства, които ще получават месечни социални помощи е 57 400, като необходимите средства за тях са в размер на 52 500 000 лв. Еднократни помощи ще получават 8 500 лица и семейства, като средствата за тях са в размер на 2 000 000 лв.

  По отношение на политиката на интеграция на хора с увреждания се запазва финансовия ресурс от 2015 г. в размер на 194 502,7 хил. лв. По отношение на политиката по социално включване и борба с бедността през 2016 г. ще бъдат изразходвани 615 776,2 хил. лв. През годината ще бъдат осигурени допълнително средствата от европейските фондове в размер на 126 400,0 хил. лв.

  За политиката в областта на жизненото равнище, доходите и демографското равнище е осигурен ресурс в размер на 618,3 хил. лв., а за политиката в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията – 134,2 хил. лв.

  След приключване на представянето на проекта на бюджет 2016 г. се състоя дискусия, в която участваха народни представители Димитър Байрактаров, Мариана Тодорова, Хасан Адемов, Корнелия Нинова. В дебатите се очертаха забележки, свързани с това, че липсва анализ за изпълнението на държавния бюджета за 2015 година. В проекта на бюджет 2016 г. не са заложени мерки, които да генерират икономика и икономически растеж. Не са предвидени и мерки, които да стимулират потреблението. По отношение на бюджета на Министерството на труда и социалната политика не се очертава като ясно намерение политиката, свързана с намаляването на социалните неравенства и повишаването на качеството на живот. По отношение на политиката по заетостта трябва да има увеличаване на средствата за Националния план за действие по заетостта. Колкото до увеличаването на стандартите за социални услуги с 23%, народните представители смятат, че този процент е недостатъчен. Бяха зададени и други въпроси, на които екипът на МТСП ще предостави допълнителни писмени анализи и отговори.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  8 гласа „за“, 7 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“ ,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502-01-86, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:
  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума