Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/11/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-164, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 14.10.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 18.11.2015 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-164, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 14.10.2015 г.

  На заседанието присъстваха експерти от дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” и дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика.

  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков от ПГ „БСП лява България”. С промените се предлага определяне на минималния размер на месечната добавка за отглеждане на дете с увреждания като не по-малък от 70 на сто от размера на минималната работна заплата за страната за съответната година. Целта на предложението е да се подпомогнат по-високите разходи и усилията на семействата за отглеждането на деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, както и да се гарантира един сигурен минимален праг на помощта за родителите, поели отговорността да отглеждат децата си в семейна среда. По този начин ще бъде внесена сигурност по отношение на размера на семейната помощ за тази уязвима социална група и ще се насърчи отглеждането на деца с увреждания в семейна среда. Според вносителите, този вид месечна добавка обхваща около 22 хиляди деца, а допълнителните средства от държавния бюджет, необходими за прилагането на мярката ще възлязат на около 7 млн. лв. годишно.

  Министерството на труда и социалната политика (МТСП) не подкрепя законопроекта като подчертава факта, че всички семейни помощи за деца с трайни увреждания се предоставят без доходен тест и по облекчен режим, както и че тези помощи са в значително по-висок размер в сравнение с размера на подпомагането на децата без увреждания поради приоритетността на тази уязвима група деца и техните семейства. В същото време, семейните помощи, включително и месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), не са обвързани с трудовата дейност или с осигурителния принос на децата. В тази връзка, министерството счита, че обвързването на социалните плащания с трудовата дейност не е правно обосновано, поради което нито едно такова плащане не е в зависимост от размера на минималната работна заплата за страната. В допълнение, според данните на МТСП, през 2014 г. средномесечно са подпомагани 24 946 деца, а за първата половина на 2015 г. средномесечният им брой нараства на 25 612 деца, което надвишава данните и прогнозираните финансови средства, необходими за обезпечаване на законопроекта, предоставени от вносителя.

  Министерството на финансите (МФ) не подкрепя законопроекта като счита, че при определяне на подкрепата на семействата при отглеждане на дете с трайни увреждания, основен критерий не следва да бъде минималната работна заплата, която по своята същност представлява единица мярка за цената на наемния труд и зависи от икономическата динамика на страната в даден момент. Министерството припомня, че след осъществените през 2011 г. нормативни изменения, към настоящия момент не се предвижда обвързване на социалните плащания към определен икономически показател. Според прогнозата на МФ, при минимална работна заплата за страната от 420 лв. за 2016 г., при каквото допускане е разработен проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 г., необходимият финансов ресурс за прилагането на предложената мярка ще доведе до допълнителни разходи по бюджета на МТСП в размер на около 16 млн. лв., които не са разчетени в проекта за държавен бюджет за 2016 г.

  В своето становище, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) отбелязва, че търсеният положителен резултат с направеното предложение за законодателна промяна, а именно увеличение на размера на добавката по чл. 8д от ЗСПД, би могъл да бъде постигнат и при действието на настоящия текст на разпоредбата на ал. 2 чрез залагане на по-висок номинален размер на добавката в Закона за държавния бюджет на Република България. ДАЗД призовава усилията на институциите за осигуряване на по-добри финансови условия за отглеждане на децата с увреждания да бъдат насочени при структуриране и приемане на държавния бюджет за 2016 г.

  В хода на дискусията беше изразена тезата, че предвид липсата на нормативна връзка между минималната работна заплата и социалните плащания, то адекватен показател за съизмеримостта на тези плащания следва да бъде прага на бедност. Беше направено и предложение за увеличаване на номиналната стойност на помощта за отглеждане на деца с трайни увреждания в държавния бюджет.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 4 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 8 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца, № 554-01-164, внесен от Драгомир Велков Стойнев и група народни представители на 14.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума