Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
18/11/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 18.11.2015 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.

  На заседанието присъстваха експерти от дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” и дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика.

  От името на вносителите, законопроектът беше представен от народния представител Искрен Веселинов от ПГ „Патриотичен фронт”. С промените се предлага въвеждане на данъчно облекчение от прогресивен характер в полза на семействата, отглеждащи деца. Предвижда се от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) да се приспадат сумите, както следва: при едно ненавършило пълнолетие дете – 4 200 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца – 8 400 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 12 600 лв.

  Целта на законопроекта е да се създаде стимулираща раждаемостта мярка, както и да се въведе действащ механизъм за подкрепа на семействата, които отглеждат децата си без подкрепа от държавата, а същевременно работят, внасят данъци и осигуровки и така допринасят за бюджета. Според вносителите, ефектът от данъчното облекчение върху семейния бюджет ще се равнява на 35 лв. месечно за първо и второ дете, а подкрепата за трето и всяко следващо дете ще бъде с намаляваща интензивност предвид концепцията за отговорното родителство и семейното планиране. Предлага се законът да влезе в сила от 01.01.2016 г. като вносителите подчертаха, че действието му ще засегне държавния бюджет за 2017 г. с около 200 млн. лв. В същото време, очакван положителен ефект от прилагането на законопроекта, ще бъде ограничаването на сивата икономика и стимулирането на работещите да се осигуряват върху реални трудови доходи и върху по-висока ставка за самоосигуряващите се лица. Очаква се този подход да донесе приходи в бюджета в размер на около 450 млн. лв.

  В своето становище, Министерството на труда и социалната политика изразява принципна подкрепа по отношение на въвеждането на данъчни облекчения за семейства с деца, които са важен елемент не само на данъчната политика, но и на демографската политика и на политиката за подкрепа на децата и семействата. В същото време, предложенията за промяна в данъчното облагане на семействата с деца следва да се разглеждат в общия контекст от мерки, включително да бъде оценено въздействието им върху социално-икономическото и демографското развитие. Подчертава се факта, че предложението на вносителите е насочено към подкрепа на семейства, които не попадат в обхвата на месечното подпомагане по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), но в същото време предложеното данъчно облекчение не изключва семействата, които получават месечни семейни помощи по ЗСПД. Поради това е необходима оценка на бюджетния ефект от въвеждането на предложените данъчни облекчения, както с оглед обхвата на семействата, така и с оглед на предлаганите размери.

  Министерството на финансите не подкрепя законопроекта с основен мотив, че от 01.01.2015 г. в чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ са въведени две нови данъчни облекчения за деца (данъчно облекчение за деца и данъчно облекчение за деца с увреждания). Бюджетният ефект на годишна база от въведеното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ е в размер на 21,7 млн. лв. за 1 086 671 деца. Министерството на финансите отбелязва още, че предложеното в законопроекта увеличение на сумата, която може да се приспадне от годишната данъчна основа, е значително – с 21 пъти по-високо от настоящото. Въвеждането му би довело до намаляване на бюджетните приходи с около 450 млн. лв., което от своя страна следва да бъде компенсирано с увеличаване на данъчната ставка.

  В хода на дискусията народните представители, членове на Комисията, изразиха становище, че предлаганите промени действително имат подкрепящ характер по отношение на семействата с деца и са част от комплексните мерки за осъществяване на ефективна демографска политика. В същото време, беше подчертано че тази мярка не е обезпечена в държавния бюджет и не е съгласувана с Министерство на финансите, което е предоставило отрицателно становище.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 5 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 9 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 554-01-147, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 29.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума