Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
26/01/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Найденова, Димитър Байрактаров, Гроздан Караджов, Мариана Тодорова, Хасан Адемов, Георги Гьоков и Стефан Кенов на 15.01.2016г.
  Проект!
  Второ гласуване
  З А К О Н
  за изменение на Кодекса на труда

  (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., изм. и доп. бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 34, т.1 думите „75 хиляди“ се заменят с „50 хиляди“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 35, ал. 1 т.1 се изменя така:
  „1. има най-малко:
  а) 1 500 членове и общо не по-малко от 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
  б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;

  Предложение от народните представители Светлана Ангелова, Мариана Тодорова, Димитър Танев, Настимир Ананиев, Клавдия Ганчева, Димитър Гечев и Ралица Тодорова:

  В §2, в чл.35, ал.1, т.1, б.“а“ числото „50 000“ да се замени с „30 000“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от народните представители Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  1. В §2, чл.35, ал.1, т.1 се изменя така:
  „1. Има най-малко:
  а) 1 000 членове и общо не по-малко от 30 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
  б) 50 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членовe на работодателската организация, като в това число не влизат сключените по чл. 114а договори;.
  2. В чл.35, ал.1, т.5 се заличава.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §2:
  § 2. В чл. 35, ал. 1 т.1 се изменя така:
  „1. има най-малко:
  а) 1 500 членове и общо не по-малко от 30 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация; или
  б) 100 000 работници и служители, наети по трудов договор, във всички членове на работодателската организация;“  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3.

  Председател на КТСДП:
  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума