Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
10/02/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., разгледа и обсъди Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република България, експерти от Министерството на труда и социалната политика и администрацията на омбудсмана, представители на неправителствени организации, работещи по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете.
  Докладът представи г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика.
  Той изтъкна, че разработването на законопроекта е в изпълнение на мярка за приемане на Закон за равенство между половете и институционализиране на националния механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете по Цел 32: „Насърчаване равенството между жените и мъжете и на недискриминацията” от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Законопроектът е предвиден и като мярка в приетия с Решение № 438 на Министерския съвет от 25.07.2013 г. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените. През 2016 г. България следва да внесе в ООН пореден периодичен доклад по прилагане разпоредбите на посочената Конвенция, в който да отчете изпълнението на препоръките.
  Предлаганият законопроект е подготвен от работна група, в състава на която са представени всички заинтересовани институции и неправителствени организации. Той е обсъждан неколкократно в Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет и е бил обект на публични обсъждания преди да бъде внесен в Министерския съвет.
  Според вносителите Законопроектът отговаря на необходимостта от по-ефективна регулация по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете.
  Неговата цел е създаване на условия за провеждане на единна, устойчива държавна политика за равнопоставеността на жените и мъжете. Предвид хоризонталния, междусекторен характер на тази политика това се предлага да се постигне чрез утвърждаване на институционален механизъм за провеждане на политиката на всички управленски нива чрез включване на всички заинтересовани страни в процеса на формулиране на решения в областта на политиките за равни възможности на жени и мъже. Законопроектът предвижда целта да бъде постигната чрез изпълнение на конкретни мерки, формулирани в национални стратегически документи и планове за тяхното прилагане. Предвижда се прилагане на временни насърчителни мерки до постигане на баланс в състоянието и представителството в области, в които са идентифицирани неравенства.
  Вносителите подчертават, че Законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  В Комисията бяха получени становища от Омбудсмана на Република България и редица неправителствени организации, обединяващи в мрежи организации, роаботещи по различни аспекти на равнопоставеност на половете. Във всички становища по принцип се изказва подкрепа за законопроекта и се приветства наличието на политическа воля за приемане на подобен закон.
  В становището си Омбудсманът приветства създаването на такъв законопроект, с който да се отговори на поети ангажименти от страната по редица международни актове за защита правата на жените и мъжете. В становището се подчертава, че с приемането на този закон ще се отговори на всички въпроси, свързани с равнопоставеността, които не могат да бъдат решени с разпоредбите на Закона за защита от дискриминация. Изказват се и опасения, че законът е формален и утвърждава вече съществуващо положение, което само легализира с правни средства законодателно, и не привнася нищо към решаването на съществуващи проблеми за постигане на равнопоставеност на половете. Омбудсманът счита за целесъобразно да координира разработването на контретни мерки и ангажименти съвместно с неправителствения сектор, които да направят закона работещ.
  Подобни становища бяха изказани от неправителствените организации Фондация „Джендър проект в България”, Фондация „Анимус”, Асоциация на жените адвокатки, Алианс за защита от насилие, основано на пола”. Подчертано бе, че законопроектът следва изрично да определи приоритетни области за постигане на целите.
  От Конфедерацията на независимите синдикати в България са на мнение, че целите на закона трябва да бъдат допълнително уточнени, така че да се обхванат проблемите не само на равното третиране и недопускане на дискриминация, а и борбата с професионалната сегрегация, борбата с разликите в заплащането за равен или равностоен труд между жени и мъже чрез допълнени и конкретизирани държавни политики.
  От Центъра за изследвания и политики за жените считат, че приемането на такъв закон е закъсняло във времето и че при променените реалностти в България вече има инструменти, както и законодателство за индивидуални жалби, свързани с неравнопоставеност по пол, включително и по много други признаци и тези казуси се решават от Комисията за защита от дискриминация. Подчертават, че законопроектът е рамков и в него не трябва да влизат определени области, а трябва на базата на данни и ндикатори да се създаде система, чрез която държавата да взима мерки и да планира мерки там, където според данните ще се появи някаква неравнопоставеност по пол.
  В дискусията взеха участие народните представители Димитър Байрактаров, Стефан Кенов, Светлана Ангелова, Мариана Тодорова, Георги Гьоков и Димитър Танев, които изказаха принципна подкрепа за необходимостта от приемане на такъв закон.
  Народният представител Димитър Байрактаров счита, че законопроектът е изпразнен от съдържание, поради което трябва да бъдат посочени областите, в които съществува неравнопоставеност. Според него трябва да се определи дали законът трябва да е за равнопоставеност на жените и мъжете или за равнопоставеност между половете, защото трябва да е съобразен с индекса за измерване на равнопоставеността.
  Народният представител Стефан Кенов също счита, че в законопроекта липсва съдържание, ясни мерки за реализиране на политика, но е необходимо да се направи тази крачка с приемане на такъм закон, от който българското общество има потребност.
  От Парламентарната група на ПП ГЕРБ и парламентарната група „АБВ” адмирират правителството за внесения законопроект, който е показател за ангажираност по проблемите на равнопоставеността и път за създаване на гаранции за подкрепа на политиките, свързани с равните възможности на жените и мъжете. Декларирана бе готовност въз основа на предложенията от заинтересованите страни да се работи между първо и второ четене, така че да се приеме действително работещ закон, към което се присъединиха и народните представители от Парламентарната група на „БСП лява България”.
  Народният представител Димитър Танев подчерта, че ако няма готовност за конкретни мерки и за конкретна политика, е по-добре да има съгласие и достатъчно време те да бъдат разработени.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” – 1 глас,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за равонопоставеност на жените и мъжете, № 502-01-94, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА,
  СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА:


  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума