Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/02/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17.02.2016 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Калина Петкова, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, началник на отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика.

  Законопроектът беше представен от народния представител Светлин Танчев. С предложението се цели да се създаде правна възможност за назначаване на служители на срочни трудови договори по смисъла на чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда за управление и изпълнение на проектите и програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в администрацията на изпълнителната власт извън числеността на персонала, предвидена в устройствените актове на съответните администрации. Предвижда се назначаването на тези служители да се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества по ред, определен във вътрешните правила на административната структура. Възнагражденията на служителите ще се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма или проект.

  В обхвата на предложената със законопроекта промяна са включени всички структури на централната администрация на изпълнителната власт, както и областните администрации. Основен мотив е липсата на капацитет на администрациите за едновременно изпълнение на основните задължения и на допълнителни дейности по проекти и програми, както и съображението, че в различните фази на проектния или програмен цикъл възниква необходимост от привличане на различни по квалификация и брой специалисти. Към настоящия момент назначените на длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми” служители са включени в рамките на утвърдената обща численост на персонала на съответната администрация, което според вносителите създава затруднения в процеса на изпълнение на проекти и програми.

  С въвеждането на промяна в Закона за администрацията (ЗА) ще се осигури гъвкав подход за осигуряване на необходимия административен капацитет в управляващите органи по оперативните програми и бенефициентите на проекти. Чрез срочните трудови договори администрациите ще получат възможност да осигуряват необходимия им допълнителен човешки ресурс в зависимост от временните и специфични нужди, като същевременно ще се гарантира и отговорността, присъща на трудовото правоотношение. Това няма да доведе до увеличаване на числеността на администрацията и до допълнително натоварване на държавния бюджет.

  Министерството на финансите не подкрепя законопроекта с основен мотив, че предложените промени противоречат на правителствените цели за комплексна административна реформа и на общата рамка за оптимизиране на административните звена и намаляване на административната тежест. За финансирането на възнагражденията на тези служители до верифициране и сертифициране на разходите, е необходимо ангажирането на свободен бюджетен ресурс и съществува риск от натиск за допълнителни бюджетни средства. Министерството на финансите счита, че за осигуряване на допълнителен капацитет в администрациите, които са определени за управление на средствата от ЕСИФ, следва да бъдат извършени компенсирани промени на устройствените им правилници.

  Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта като счита, че осигуряването на възможност за сключване на срочни трудови договори ще отговори на временния характер на функциите на длъжността, а наетите лица ще бъдат извън ограничението на § 16, ал. 1 от ЗИД на ЗА, съгласно което числеността на администрацията, извън установеното в устройствените актове, не може да бъде увеличавана.

  В хода на проведената дискусия членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика се обединиха около разбирането, че с приемането на предложената промяна ще се въведе по-ясен ред и прозрачност при наемането на служители за управление или изпълнение на програми или проекти, финансирани със средства от ЕС.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 3 гласа,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 654-01-7, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 21.01.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума